w Ewidencje
Przedsiębiorca prowadzący małą księgowość, po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) ma obowiązek przygotowania dokumentacji sprawozdawczej – czyli odpowiednich deklaracji. Deklaracje są generowane na podstawie zapisów wprowadzonych do ewidencji.

Generowanie deklaracji należy rozpocząć od:

  • ZUS DRA
  • VAT-7 lub VAT-7K jeśli jesteśmy vatowcami
  • PIT-5, PIT-28 – w przypadku ryczałtowców lub PIT-5L – jeśli zadeklarowano opłacanie podatku liniowo
  • PIT-4/PIT-8A – jeżeli firma zatrudnia pracowników
  • VAT-UE – jeżeli były dokonywane transakcje wewnątrzwspólnotowe (WNT, WDT lub świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE)

Deklarację ZUS DRA, w formie papierowej, składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdy:

  1. zatrudniamy pracowników i płacimy składki za nich (zawsze), do ZUS DRA dołączamy ZUS RCA – raport imienny o opłacanych składkach. W tym i tylko w tym wypadku termin płatności składek i złożenia dwóch deklaracji przesuwa się na 15 dzień następnego miesiąca;
  2. byliśmy na zasiłku, zmieniliśmy tytuł ubezpieczenia lub ubezpieczenie nie obejmuje pełnego miesiąca, tj. od pierwszego do ostatniego dnia – składamy deklarację;
  3. jeżeli nie zachodzą punkty 1–2, składamy pierwsze ZUS DRA za pełen KALENDARZOWY okres, tzn. ZUS DRA za pierwszy miesiąc składek liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, potem nie mamy obowiązku składać deklaracji. Tylko opłacamy wyliczone składki w normalnym terminie, tj do 10 danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Deklaracji PIT-5/PIT-5L lub w przypadku ryczałtowca PIT-28 nie składamy do US w ogóle. Podatnik jedynie wpłaca do US właściwego wg miejsca zamieszkania zaliczkę na podatek dochodowy w terminie do 20 następnego miesiąca/kwartału.

Deklarację VAT generujemy i składamy do 25 dnia następnego miesiąca, natomiast VAT-7K do dnia 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W tym samym terminie płacimy też ewentualną nadwyżkę podatku należnego (od sprzedaży) nad naliczonym (od zakupów).

Deklarację PIT-4/PIT-8A generujemy za miesiąc, w którym zatrudnialiśmy i wypłacaliśmy wynagrodzenia pracownikom. Jest ona raportem zbiorczym (płacenie podatku dochodowego za pracowników nie wymaga rozbicia na kwoty za każdego pracownika). PIT-4 należy wygenerować do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Deklarację VAT-UE generujemy za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiły transakcje unijne. Deklarację w formie papierowej składa się do 15 następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, a w formie elektronicznej do 25.

Ewidencje

Po zakończeniu miesiąca księgowego w serwisie ifirma.pl należy wydrukować komplet ewidencji – zbiorczy wydruk można sporządzić w zakładce “Pulpit”, wybierając “Zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc” (przycisk znajduje się w sekcji “Zobowiązania i prognozy”, na samym dole):

W księdze przychodów i rozchodów serwis, w obrębie danego miesiąca, automatycznie sumuje w poszczególnych kolumnach kwoty przychodów i wydatków, dodaje do sumy liczonej od początku roku do miesiąca poprzedzającego rozliczany miesiąc i w kolejnym wierszu podsumowania wpisuje w poszczególnych kolumnach sumę liczoną od początku roku.

Na koniec roku należy wygenerować zestawienie KPiR.

Środki trwałe

Jeżeli w firmie znajdują się środki trwałe, na koniec każdego miesiąca należy wydrukować miesięczne dowody umorzenia środków trwałych. W tym celu będąc ustawionym w miesiącu księgowym, za który chcemy wydrukować dowody umorzenia środków trwałych należy wejść w zakładkę majątek w menu wybrać „dowody umorzenia środków trwałych”, kliknąć nazwę miesiąca księgowego, za który dowód umorzenia chcemy wydrukować.

Ewidencja przebiegu i kosztów pojazdu

Jeżeli do celów działalności gospodarczej używamy samochodu prywatnego lub wynajmowanego, prowadzimy do niego ewidencję przebiegu pojazdu i ewidencję kosztów pojazdu. Po zakończeniu każdego miesiąca księgowego należy również wydrukować odpowiednie zestawienia.

W tym celu należy kliknąć zakładkę „Pojazdy” ze spisu pojazdów należy wybrać pojazd, którego wyżej wymienione ewidencje dotyczą. Na ekranie będzie widoczne zestawienie wprowadzonych wydatków samochodowych za dany miesiąc księgowy oraz ewidencja przebiegu pojazdu. Obie ewidencje należy wydrukować za pomocą ikony „wydrukuj” zamieszczonej pod każdą z nich.

Inne dokumenty

Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca, należy drukować wszystkie dokumenty księgowe, które tworzą się automatycznie w serwisie. Są to: dowody księgowe, dowody wewnętrzne, utarg miesięczny.

Należy wybrać zakładkę ewidencje. W kolumnie „Numer dowodu księgowego, Data, Opis” należy odnaleźć wyżej wymienione rodzaje dokumentów, kliknąć je i wydrukować za pomocą ikony „wydrukuj”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.