Zerowe informacje podsumowujące VAT-UE

Zgodnie art. 100 ustawy o podatku VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani do składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji podsumowujących o dokonanych:

   1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów,
   2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów,
   3) wewnątrzwspólnotowych świadczeniach usług opodatkowanych w kraju nabywcy.

Co istotne, VAT-UE stanowi informację podsumowującą, a nie deklarację, co powoduje odmienne zasady składania formularza do urzędu skarbowego. Od stycznia 2017 r. składamy je tylko formie elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji ujmowanych na VAT-UE.

Z powyższego wynika, iż VAT-UE składamy tylko za okresy, w których wystąpiły czynności podlegające wykazaniu na informacji podsumowującej. Zatem, jeżeli podatnik w danym miesiącu nie uczestniczył w transakcjach unijnych, wówczas zerowych VAT- UE nie składamy.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT-UE

Od stycznia 2017 r. nastąpiły również zmiany dotyczące wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT- UE.

Zgodnie z art. 97 ust. 15 ustawy o VAT “w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu”.

Art 97 ust. 15a ww. ustawy dodaje: “przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku”.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy:

 • zostały złożone za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT (tj. VAT-7, VAT-7K, VAT-8, a nie informacje podsumowujące VAT-UE), w których nie została wykazana sprzedaż lub zakupy z kwotami podatku do odliczenia lub;
 • nie zostały złożone przez 3 kolejne miesiące obowiązkowe w danych okresach rozliczeniowych informacje podsumowujące VAT-UE;

– podatnik może zostać wykreślony z rejestru VAT- UE.

Jeżeli osoba prowadząca działalność zostanie wykreślona z rejestru jako podatnik VAT, to automatycznie będzie też wykreślona z rejestru jako podatnik VAT-UE.

Temat wykreślenia z rejestru podatników VAT omówiony został w naszym artykule:

Wykreślenie z rejestru podatników VAT – zmiany od 2017 roku

Informację podsumowującą VAT-UE można wygenerować w serwisie ifirma.pl w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, ale jedynie w okresach rozliczeniowych, w których została wykonana przynajmniej jedna transakcja, którą wykazujemy na VAT-UE. Serwisie nie umożliwi wygenerowania zerowej informacji VAT-UE, gdyż takiej informacji się nie składa.

Jeśli nie złożyliśmy VAT-UE za dany okres ze względu na fakt, że informacja byłaby zerowa, a następnie otrzymaliśmy za ten okres faktury z opóźnieniem lub ujmujemy pominięte wcześniej faktury, które dotyczą VAT-UE, to należy za dany okres wygenerować informację podsumowującą w serwisie. Powinniśmy złożyć VAT-UE do urzędu skarbowego i dodatkowo skorzystać z instytucji czynnego żalu. Pismo to powiadomi organ o złożeniu danej informacji po terminie i dodatkowo unikniemy odpowiedzialności karnej skarbowej.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji VAT-UE, należy niezwłocznie sporządzić korektę błędnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – VAT-UEK.


Autor: Karolina Piątkowska – ifirma.pl


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły