Termin składania VAT-UE

w DeklaracjePodatek VATTransakcje zagraniczne

Zgodnie ze zmianami, jakie miały miejsce od 1 stycznia 2017 roku w przepisach dotyczących podatku VAT, podatnicy zarejestrowani na potrzeby wewnątrzwspólnotowe mogą składać informację podsumowującą VAT-UE tylko za okresy miesięczne oraz wyłącznie w formie elektronicznej. Pierwszym okresem rozliczeniowym, od którego obowiązują nowe regulacje, jest styczeń 2017 roku.

Informacja podsumowująca VAT-UE – tylko miesięcznie

Do końca roku 2016 podatnik zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych, po spełnieniu odpowiednich warunków, mógł składać informacje podsumowujące VAT-UE w okresach kwartalnych. Obecnie przepisy, które dopuszczały taką możliwość zostały uchylone, przez co taki podatnik może składać wspomnianą informację wyłącznie miesięcznie.

Informację VAT-UE składamy za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiły transakcje:

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa powyżej.

Wysyłka VAT-UE tylko w formie elektronicznej!

Za sprawą zmian ustawodawca wprowadził również obowiązek wysyłki informacji podsumowującej do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Począwszy od okresu rozliczeniowego za styczeń 2017 podatnik powinien VAT-UE złożyć już za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta obowiązuje również w przypadku konieczności złożenia korekty VAT-UEK za okres od stycznia 2017 roku.

Co ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi, przedstawione obowiązki nie będą dotyczyły informacji podsumowujących złożonych za okresy rozliczeniowe przed początkiem 2017 roku. Korekty do tych rozliczeń będą mogły być składane również w wersji papierowej.

W serwisie ifirma.pl informację podsumowującą VAT-UE można wysłać za pomocą danych autoryzujących. Instrukcja wysyłania deklaracji elektronicznych została opisana w naszym artykule: Deklaracje elektroniczne.

Nie wysłałem deklaracji VAT-UE – co teraz?

Podatnik, któremu zdarzyło się zapomnieć o złożeniu informacji podsumowującej VAT-UE lub złożył ją po terminie, musi liczyć się z wystąpieniem negatywnych konsekwencji. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego – kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe ustalana jest kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Co istotne, sprawy o brak złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (lub złożenie jej po terminie) rozpatrywane są przez odpowiednich pracowników urzędów skarbowych. W takiej sytuacji dochodzi do ukarania podatnika w postępowaniu mandatowym, gdzie grzywna nałożona mandatem nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jak uniknąć kary?

Skutecznym sposobem na uniknięcie kary jest dołączenie do informacji podsumowującej składanej po terminie instytucji czynnego żalu. Stanowi ona bowiem sposób na poinformowanie m.in. urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Autor: Karolina Piątkowska – ifirma.pl

 

Czy składamy zerową informację podsumowującą VAT-UE?dowiedz się więcej na ten temat w naszym kolejnym artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły