Metoda kasowa VAT w serwisie

w EwidencjePodatek VAT

 

Czynni podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży za poprzedni rok nie przekroczyła 1 200 000 EUR, mają możliwość wybrania rozliczenia VAT-u metodą kasową.

1. Metoda kasowa w podatku VAT

Metoda kasowa charakteryzuje się rozliczeniem w trybie kwartalnym. Główną zaletą danej metody, jak i również jej głównym założeniem, jest uzależnienie obowiązku opłaty VAT z wystawionej faktury od uregulowania należności przez kontrahenta.

Uwaga! Przedsiębiorcy rejestrujący się jako podatnicy VAT przez dwanaście miesięcy mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych. W przypadku kiedy wybiorą rozliczenie według metody kasowej w tym okresie składają deklaracje miesięczne.

Przedsiębiorca rozliczający się daną metodą, kiedy świadczy usługę czy dostarcza towar na rzecz czynnego podatnika VAT, wykaże podatek w kwartale/miesiącu, w którym otrzyma zapłatę. Gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT sprzedawca musi się liczyć z tym, iż zapłaci VAT od nieuregulowanej należności w deklaracji, w której mija 180 dzień od wydania towaru bądź świadczenia usługi.

Zachowując zasadę neutralności VAT-u rozliczający się metodą kasową może odliczyć VAT tylko od tych faktur, które w całości bądź części uregulował, oczywiście do wysokości zapłaconej należności.

2. Rozliczenie metodą kasową

Serwis dostosowany jest do rozliczenia sprzedaży w metodzie kasowej, w zakresie zakupu użytkownik serwisu po dokonaniu odpowiedniego księgowania również ma możliwość rozliczenia prawidłowo podatku VAT.

 

2.1 Wystawienie faktury sprzedaży

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy rozliczający się metodą kasową mają obowiązek umieszczenia na fakturze sformułowania metoda kasowa. W serwisie fakturę dla tej metody wystawia się przez zakładkę Faktury ➡ Wystaw inną, następnie należy wybrać opcję pozostałe rodzaje i kolejno formularz Faktura krajowa do szczególnej metody kasowej.


 

W widoku faktury należy zostawić domyślny Typ rozliczenia jakim jest Metoda kasowa.


 

Sformułowanie metoda kasowa zostanie ujęte w widoku PDF faktury pomiędzy numerem a datą dostawy wykazaną na dokumencie.


 

Więcej o wystawieniu oraz zasadach rozliczenia Faktury do szczególnej metody kasowej przeczytasz tutaj.

2.2 Rozliczenie faktury sprzedaży

Wystawiona faktura, do momentu uzupełnienia Kwoty wpłaconej oraz Daty otrzymania zapłaty, nie jest wykazywana w Ewidencji sprzedaży VAT, a co za tym idzie nie zostaje rozliczona w deklaracji VAT-7/7K oraz pliku JPK_VAT.


 

Podczas generowania deklaracji VAT-7/7K serwis wyświetla listę faktur, do których jeszcze nie wprowadzono informacji o otrzymanej zapłacie lub wprowadzono zapłatę na kwotę mniejszą niż wynika to z faktury.


 

Powyższe działanie serwisu mające na celu kontrolę nad wystawionymi fakturami daje Użytkownikowi pewność, iż po sprawdzeniu listy faktur w oparciu o otrzymane zapłaty poprawnie rozliczy podatek VAT. Wprowadzenie daty i otrzymanej kwoty zapłaty spowoduje zaksięgowanie faktury w Ewidencji sprzedaży VAT we właściwym okresie rozliczeniowym, jak i jej wykazanie w deklaracji VAT-7/7K oraz pliku JPK_VAT.

Pamiętaj najpierw generuj VAT-7/7K, dopiero potem plik JPK_VAT. Szczegółów dowiesz się tutaj.

2.3 Możliwe sposoby wprowadzenia zapłaty za fakturę sprzedaży

Datę zapłaty należy wprowadzać mając ustawiony miesiąc księgowy zgodny z datą otrzymania płatności, zapłatę można wprowadzić według ścieżek podanych poniżej:

 • podczas wystawienia bądź edycji faktury w części Płatności na dole strony widoczne są Pozycje zapłaty, po wybraniu opcji +dodaj pozycję należy uzupełnić Kwotę wpłaconą oraz Datę otrzymania zapłaty. Po wprowadzeniu płatności faktura będzie widoczna jako opłacona.


 

 • po wybraniu miesiąca księgowego zgodnego z datą otrzymania zapłaty, należy przejść do zakładki Faktury ➡ Lista faktur na osi czasu, która znajduje się ponad listą faktur, należy ustawić rok i miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury, do której będzie wprowadzona zapłata. Następnie w kolumnie Pozostałe należy wybrać opcję + płatność i uzupełnić datę i kwotę zapłaty.


 

Uwaga! Wprowadzając płatność z opcji zapłacono należy korzystać jedynie w sytuacji kiedy otrzymana wpłata dotyczy całej wartości faktury. Wybranie opcji zapłacono powoduje uzupełnienie pola kwota całą wartością faktury. W przypadku płatności częściowej należy uzupełnić jedynie pola kwota i data a następnie wybrać opcję zatwierdź.
 • należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą otrzymania zapłaty, następnie przejść do zakładki Agenda ➡ Agenda, kolejno wybrać zakładkę przychody na osi czasu, która znajduje się ponad Listą zadań na dany miesiąc, należy ustawić rok i miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury, do której ma zostać wprowadzona zapłata. W kolumnie Operacje należy wybrać opcję wprowadź i uzupełnić datę i kwotę zapłaty.


 

 • datę i kwotę zapłaty można uzupełnić również podczas generowania deklaracji VAT-7/7K. Warunkiem wprowadzenia daty na liście nieopłaconych faktur jest generowanie deklaracji za okres kiedy była dokonana zapłata. W tym celu po przejściu do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybraniu zielonej ikony VAT-7 do generowania deklaracji pokaże się lista, na której będzie można uzupełnić zapłatę.


 

2.4 Wystawienie korekty do faktury

Ważne! Fakturę korygującą można wystawić jedynie do dokumentu opłaconego. Dokument nieopłacony bądź opłacony w części nie może być w serwisie skorygowany.

Po wprowadzeniu zapłaty do faktury opcja wystawienia faktury korygującej pojawia się standardowo w operacjach w widoku dokumentu.


 

Aby wystawić fakturę korygującą do faktury należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia korekty, następnie przejść do zakładki Faktury ➡ Lista faktur na osi czasu wybrać miesiąc zgodny z datą pierwotnego dokumentu, następnie w kolumnie Numer należy wybrać numer faktury, która ma być skorygowana na dole strony będzie widoczna opcja wystaw korektę.

Przykład 1. – korekta faktury zapłaconej

W przypadku zapłaconego dokumentu wystawienie korekty nie będzie stanowiło problemu. Korekta zostanie wystawiona według powyższego schematu. W przypadku korekty „do zera” należy pamiętać, by w części Pozycje faktury – powinno być podać w ilości 0, pozostawiając niezmienioną cenę.


 

Przykład 2. – korekta nieopłaconej faktury

20 maja 2019 r. wystawiono fakturę na 1000 zł netto (23% VAT), zapłata za dokument nie nastąpiła, towar został zwrócony w wartości 200 zł netto i sprzedawca postanowił wystawić korektę do faktury w dacie 29 czerwca 2019. Klient zapłacił za towar dopiero 3 lipca.

Rozwiązanie:
Żeby móc wystawić korektę do faktury w serwisie wprowadzamy w dacie 29.06.2019 r. zapłatę na całą fakturę tj. 1 230 zł. Po wprowadzeniu zapłaty do faktury pojawiła się opcja wystawienia faktury korygującej. Po wystawieniu korekty na zmniejszenie wartości sprzedaży o 200 zł netto w Ewidencji sprzedaży zapisy będą wyglądały następująco.


 

Niestety nie jest to działanie prawidłowe, gdyż w Ewidencji sprzedaży w ogóle nie powinny się dane zapisy pokazać. Z uwagi na to do Ewidencji należy dodać zapisy korygujące tak by wartość wynikająca z danej sprzedaży wynosiła nadal 0 zł. Zapisy korygujemy poprzez dodanie wpisu na dodatnią wartość korekty jak i ujemną wartość faktury. Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ +dodaj pozycję Ewidencji sprzedaży VAT. Poniżej Ewidencja po dodaniu zapisów:


 

Z uwagi na prawidłowość pliku JPK_VAT urząd skarbowy może wskazywać brak celowości uzupełniania pozycji Ewidencji o zapisy dotyczące korekt i faktur w niewłaściwym okresie rozliczeniowym. W tej sytuacji Użytkownik serwisu powinien wskazać, iż zapisy zostały dokonane technicznie celem umożliwienia wystawienia faktury korygującej.

W podanym przykładzie sprzedawca powinien pamiętać, by w miesiącu zgodnym z zapłatą tj. lipcu 2019 dodać fakturę oraz fakturę korygującą do Ewidencji sprzedaży. Zapis należy dodać analogicznie jak poprzednio tj. przez zakładkę Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ +dodaj pozycję Ewidencji sprzedaży VAT.


 

2.5 Rozliczenie faktur zakupu

Serwis nie jest przystosowany do automatycznego odliczenia VAT-u od zakupów w metodzie kasowej. W przypadku rozliczenia daną metodą w serwisie podatnik powinien tak dokonać księgowania, by w deklaracji VAT rozliczył się jedynie VAT od zapłaconych faktur.
 
 

2.5.1 Wydatki zapłacone w tym samym miesiącu co data wystawienia faktury

Wydatki zapłacone w tym samym miesiącu, w którym została wystawiona faktura (ewentualnie zapłacone przed wystawieniem dokumentu) można księgować standardowo przez opcję Wydatki ➡ Dodaj wydatek wybierając właściwy typ wydatku np. Koszt prowadzenia firmy – +faktura, Zakup towarów handlowych lub materiałów – +faktura, czy Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu np. Zakup paliwa – +faktura, Inne koszty – +faktura.
 
 

2.5.2 Wydatki zapłacone w innym miesiącu niż wystawiona faktura

Odrębne księgowanie kosztów do PIT i VAT daje możliwość pilnowania prawidłowego rozliczenia kosztu w obu podatkach. Kiedy cząstkowa czy pełna zapłata jest dokonana w kolejnym miesiącu w stosunku do wystawienia faktury zalecane jest skorzystanie z poniższych ścieżek.

 • dodanie wydatku do KPIR, aby zaksięgować koszt należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury a następnie skorzystać z zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek kolejno wybrać konkretną kategorię wydatku poprzez wybranie opcji +inny, w kwocie wydatku należy uzupełnić wartość netto z faktury,


 

 • dodanie wydatku do VAT, aby rozliczyć VAT od zapłaconej w całości lub części faktury należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z dokonaniem płatności za wydatek, a następnie należy skorzystać z zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek kolejno wybrać Uniwersalny – +faktura.


 

Podczas księgowania należy pamiętać by:

 • w Kwocie Netto uzupełniać jedynie wartość netto dokonanej zapłaty,
 • domyślnie zaznaczony Wpis do KPiR pozostawić oznaczony jako brak wpisu do KPIR,
 • Wpisów do Ewid. Zakupów VAT został wybrany jako zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji Zakupów VAT”, następnie została uzupełniona Data księgowania w Ewidencji zakupów VAT zgodnie z datą dokonanej zapłaty za wydatek.
Uwaga! Podczas drugiego księgowania tego samego wydatku serwis pokaże komunikat o powieleniu księgowania dokumentu o takim samym numerze, jak poniżej:

Komunikat należy zatwierdzić. W tej sytuacji z uwagi na odmienne księgowanie w podatku PIT jak i VAT dane zostały wprowadzone poprawnie.

W przypadku pomyłki Datę księgowania do Ewidencji zakupów VAT oraz wartość wydatku można edytować w tym celu należy przejść do zakładki Wydatki ➡ Lista wydatków odnaleźć wydatek na liście kolejno na dole strony wybrać opcję edytuj.

Przykład 3.
27 maja 2019 r. została wystawiona faktura za Internet na kwotę 200 zł netto, 246 zł brutto. W dniu 03.06.2019 r. przedsiębiorca dokonał częściowej płatności w kwocie 123 zł, 05.07.2019 r. uregulował pozostałą należność wpłacając pozostałe 123 zł.

Księgowanie faktury wygląda następująco:

 • w dacie 27.05.2019 r. księgowanie do KPIR wartości netto faktury 200 zł poprzez formularz Koszt prowadzenia firmy – +inny,


 

 • w dacie 03.06.2019 r. księgowanie do VAT wartości netto zapłaconej faktury 100 zł poprzez formularz Uniwersalny – +faktura,


 

 • w dacie 05.07.2019 r. księgowanie do VAT wartości netto zapłaconej faktury 100 zł poprzez formularz Uniwersalny – +faktura.


 
 

2.5.3 Wydatki zapłacone w innym miesiącu niż wystawiona faktura związane z pojazdem osobowym

Od 2019 roku uległy zmianie zasady rozliczenia wydatków związanych z pojazdami osobowymi użytkowanymi w firmie. Więcej informacji tutaj.

W podatku dochodowym w zależności od rodzaju pojazdu koszty związane z eksploatacją mogą być odliczane w 75% bądź 20%. Ponadto w podatku VAT odliczenie jest na poziomie 50% VAT-u z faktury. Z uwagi na wskazane ograniczenia zalecane jest księgowanie wydatków związanych z pojazdami poprzez wskazane opcje:

 • dodanie wydatku do KPIR, aby zaksięgować koszt należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury, a następnie skorzystać z zakładki Pojazdy ➡ wszystkie operacje kolejno przy pojeździe, którego dotyczy koszt należy wybrać opcję +dodaj koszt pojazdu, następnie wybrać właściwy typ wydatku samochodowego najczęściej będą to Inne koszty – +inny, gdzie w kwocie należy podać wartość netto powiększoną o 50% nieodliczonego podatku VAT,


 

 • dodanie wydatku do VAT, aby rozliczyć VAT od zapłaconej w całości lub części faktury należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z dokonaniem płatności za wydatek, a następnie należy skorzystać z zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek kolejno wybrać Uniwersalny – +faktura,


 

Podczas księgowania należy pamiętać by:

 • w Kwocie Netto uzupełniać 50% wartości netto zapłaconej faktury,
 • domyślnie zaznaczony Wpis do KPiR pozostawić oznaczony jako brak wpisu do KPIR,
 • Wpisów do Ewid. Zakupów VAT został wybrany jako zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji Zakupów VAT”, następnie została uzupełniona Data księgowania w Ewidencji zakupów VAT zgodnie z datą dokonanej zapłaty za wydatek.
Uwaga! Podczas drugiego księgowania tego samego wydatku serwis pokaże komunikat o powieleniu księgowania dokumentu o takim samym numerze, jak poniżej:

Komunikat należy zatwierdzić. W tej sytuacji z uwagi na odmienne księgowanie w podatku PIT jak i VAT dane zostały wprowadzone poprawnie.

W przypadku pomyłki Datę księgowania do Ewidencji zakupów VAT oraz wartość wydatku można edytować w tym celu należy przejść do zakładki Wydatki ➡ Lista wydatków odnaleźć wydatek na liście kolejno na dole strony wybrać opcję edytuj.

Przykład 4. Klient otrzymał fakturę za naprawę wynajmowanego auta osobowego. Faktura wystawiona w dniu 15.05.2019 r. opiewa na kwotę 1000 zł netto, 1230 zł brutto. Pierwsza płatność za fakturę nastąpiła w dniu 15.06.2019 r. na kwotę 500 zł, druga płatność nastąpiła w dniu 01.07.2019 r. na kwotę 730 zł.

Księgowanie faktury wygląda następująco:

 • w dacie 15.05.2019 r. księgowanie do KPIR, wartość netto plus 50% VAT tj. 1000 zł + 115 zł = 1115 zł należy zaksięgować przez ścieżkę: Pojazdy ➡ wszystkie operacje kolejno przy pojeździe, którego dotyczy koszt należy wybrać opcję +dodaj koszt pojazdu, następnie wybrać Inne koszty – +inny,


 

 • w dacie 15.06.2019 r. księgowanie do VAT 50% wartości netto zapłaconej faktury przez formularz Uniwersalny – +faktura,

Zapłata brutto: 500 zł
Obliczenie wartości netto: 500 zł/1,23 = 406,50 zł
Obliczenie 50% wartości netto: 406,5 zł * 50% = 203,25 zł


 

 • w dacie 01.07.2019 r. księgowanie do VAT 50% wartości netto zapłaconej faktury przez formularz Uniwersalny – +faktura,

Zapłata brutto: 730 zł
Obliczenie wartości netto: 730 zł/1,23 = 593,50 zł
Obliczenie 50% wartości netto: 593,50 zł * 50% = 246,75 zł


 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły