Metoda kasowa VAT w serwisie

w EwidencjePodatek VAT
Czynni podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży za poprzedni rok nie przekroczyła 1 200 000 EUR, mają możliwość wybrania rozliczenia VAT-u metodą kasową.

Czym jest metoda kasowa?

Metoda kasowa charakteryzuje się rozliczeniem w trybie kwartalnym. Główną zaletą danej metody, jak i również jej głównym założeniem, jest uzależnienie obowiązku opłaty VAT z wystawionej faktury od uregulowania należności przez kontrahenta.

Podatnik rozliczający się daną metodą, kiedy świadczy usługę czy dostarcza towar na rzecz czynnego podatnika VAT, wykaże podatek w kwartale, w którym otrzyma zapłatę. Gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT sprzedawca musi się liczyć z tym, iż zapłaci VAT od nieuregulowanej należności w deklaracji, w której mija 180 dzień od wydania towaru bądź świadczenia usługi.

Zachowując zasadę neutralności VAT-u rozliczający się metodą kasową może odliczyć VAT tylko od tych faktur, które w całości bądź części uregulował, oczywiście do wysokości opłaconej należności.

Rozliczenie metodą kasową w serwisie

1. FAKTURY „metoda kasowa”

 
Wystawienie faktury

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy rozliczający się metodą kasową mają obowiązek umieszczenia na fakturze sformułowania „metoda kasowa”. W serwisie fakturę dla tej metody wystawia się przez zakładkę:

Faktury ➡ wystaw inną ➡ Pozostałe rodzaje ➡ Faktura krajowa do szczególnej metody kasowej ➡ zostawiamy domyślny Typ rozliczenia ➡ Metoda kasowa.

Sformułowanie „metoda kasowa” zostało ujęte w widoku PDF faktury pomiędzy numerem a datą dostawy wykazaną na dokumencie.

 
Rozliczenie faktury

Wystawiona faktura, do momentu wprowadzenia pozycji „otrzymana zapłata”, nie jest wykazywana w Ewidencji sprzedaży VAT, a co za tym idzie nie zostaje rozliczona w deklaracji.

Podczas generowania deklaracji VAT-7K serwis wyświetla listę faktur, do których jeszcze nie wprowadzono informacji o „otrzymanej zapłacie” lub wprowadzono zapłatę na kwotę mniejszą niż wynika to z faktury.

Powyższe działanie serwisu mające na celu kontrolę nad wystawionymi fakturami daje użytkownikowi pewność, iż po sprawdzeniu listy faktur w oparciu o otrzymane zapłaty poprawnie rozliczy podatek VAT. Wprowadzenie daty i otrzymanej kwoty zapłaty spowoduje zaksięgowanie faktury w Ewidencji sprzedaży VAT we właściwym okresie rozliczeniowym, jak i jej wykazanie w deklaracji VAT.

 
Możliwe sposoby wprowadzenia zapłaty za fakturę

1) podczas wystawienia faktury w polu „Zapłata” pojawia się ikona „dodaj pozycję” – po kliknięciu na nią uzupełnia się „kwotę wpłaconą” oraz „datę otrzymania zapłaty”. Po wprowadzeniu opłaty wpisana wartość pojawia się na dokumencie jako kwota zapłacona.

2) ustawiamy się w miesiącu księgowym zgodnym z otrzymaniem zapłaty, następnie wchodzimy do zakładki „Faktury” ➡ „lista faktur” na „osi czasu”, która znajduje się ponad listą faktur, ustawiamy rok i miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury, do której chcemy wprowadzić zapłatę. W kolumnie Pozostałe ➡ + płatność uzupełniamy datę i kwotę zapłaty.

3) ustawiamy się w miesiącu księgowym zgodnym z otrzymaniem zapłaty, następnie wchodzimy do zakładki Agenda ➡ Agenda ➡ Przychody na „osi czasu”, która znajduje się ponad Listą zadań na dany miesiąc, ustawiamy rok i miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury, do której chcemy wprowadzić zapłatę. W kolumnie Operacje ➡ wprowadź zapłatę uzupełniamy datę i kwotę zapłaty.

4) wspomniana już wcześniej opcja uzupełnienia daty podczas generowania VAT-7K. Warunkiem wprowadzenia daty na liście niepłaconych faktur jest generowanie deklaracji za okres kiedy była dokonana zapłata.

 
Wystawienie korekty do faktury

Fakturę korygującą można wystawić jedynie do dokumentu opłaconego. Dokument nieopłacony bądź opłacony w części nie może być w serwisie skorygowany. Po wprowadzeniu zapłaty do faktury opcja wystawienia faktury korygującej pojawia się standardowo w operacjach w widoku dokumentu.

Poniżej ścieżka wystawienia korekty:

ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia korekty ➡ zakładka Faktury ➡ Lista faktur ➡ na „osi czasu” miesiąc zgodny z datą pierwotnego dokumentu ➡ klikamy na Numer faktury ➡ po prawej w widoku dokumentu jest opcja operacje ➡ + wystaw fakturę korygującą.

 

Przykład A – korekta faktury opłaconej

W przypadku opłaconego dokumentu wystawienie korekty nie będzie stanowiło problemu. Zostanie ona wystawiona według powyższego schematu. W przypadku korekty „do zera” pamiętamy, by w polu „Pozycje faktury – powinno być” podać w ilości „0”, pozostawiając niezmienioną cenę.

1) wpisanie daty zapłaty

data zapłaty

2) wystawienie korekty

wystawienie korekty

c

Przykład B – korekta faktury w części opłaconej

20 maja wystawiono fakturę na 1000 zł netto (23% VAT), zapłata za dokument nie nastąpiła, towar został w zwrócony w wartości 200 zł netto i sprzedawca postanowił wystawić korektę do faktury w dacie 16 czerwca 2015. Klient zapłacił za towar dopiero 3 lipca.

Rozwiązanie:

Żeby móc wystawić korektę do faktury w serwisie wprowadzamy w dacie 16-06-2015 zapłatę na całą fakturę tj. 1 230 zł. Po wprowadzeniu zapłaty do faktury pojawiła się opcja wystawienia faktury korygującej. Po wystawieniu korekty na zmniejszenie wartości sprzedaży o 200 zł netto w Ewidencji sprzedaży zapisy wyglądały następująco.

es

Niestety nie jest to działanie prawidłowe, gdyż w Ewidencji sprzedaży w ogóle nie powinny się dane zapisy pokazać. Z uwagi na to do Ewidencji należy dodać zapisy korygujące tak by wartość wynikająca z danej sprzedaży wynosiła nadal 0 zł. Zapisy korygujemy poprzez dodanie wpisu na dodatnią wartość korekty jak i ujemną wartość faktury. „Ewidencje” ➡ „Ewidencja sprzedaży VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji sprzedaży VAT”. Poniżej Ewidencja po dodaniu zapisów:

es2

W podanym przykładzie sprzedawca powinien pamiętać by w dacie zapłaty tj. 03-07-2015 za towar dodać wartość sprzedaży w kwocie 800 zł netto jako pozycję Ewidencji sprzedaży. Zapis dodajemy analogicznie jak poprzednio tj. Ewidencje” ➡ „Ewidencja sprzedaży VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji sprzedaży VAT”.

2. WYDATKI – VAT naliczony

Serwis nie jest przystosowany do automatycznego odliczenia VAT-u od zakupów w metodzie kasowej. W przypadku rozliczenia daną metodą w serwisie podatnik powinien tak dokonać księgowania, by w deklaracji VAT rozliczył się jedynie VAT od opłaconych faktur.

 
Sugerowane możliwości rozliczenia:

1) księgowanie wydatków standardowo przez zakładkę „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek”.

Po zakończeniu kwartału sprawdzenie w zakładce „Wydatki” ➡ „Lista wydatków”, które z faktur nie zostały opłacone bądź zostały opłacone jedynie w części. Wydatki nieopłacone należy wyksięgować z Ewidencji zakupów przez dodanie zapisu ujemnego na wartość faktury: „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji zakupów VAT”. W dacie opłaty faktury należy ją ponownie zaksięgować do Ewidencji zakupów w miesiącu kiedy dokonano zapłaty, księgowanie następuje w analogiczny sposób jak wyksięgowanie faktury, oczywiście tym razem będzie to księgowanie dodatniej wartości opłaconego dokumentu.

2) wpisywanie każdego wydatku dwukrotnie, raz tak by rozliczył się jako koszt w podatku dochodowym, drugi raz by rozliczył się VAT.

Do podatku dochodowego księgujemy wydatki przez opcję „Wydatki” ➡„dodaj wydatek” ➡ wybierając konkretną kategorię wydatku klikamy w „inny” zamiast „faktura”, w kwocie podajemy wartość netto z faktury.

Do podatku VAT w dacie opłacenia kosztu wydatek dodajemy jako „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji zakupów VAT”.

Przykład:

27 maja została wystawiona faktura na kwotę 100 zł netto (VAT 23%), termin płatności 40 dni, fakturę opłacono 3 lipca.

Rozwiązanie wg pierwszego sposobu:

1. dodanie wydatku „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek”

1

2. wyksięgowanie wydatku „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji zakupów VAT”

2

3. ponowne księgowanie w dacie opłaty wydatku „Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji zakupów VAT”

3

Rozwiązanie wg drugiego sposobu:

1. dodanie wydatku do KPIR „Wydatki” ➡ dodaj wydatek” ➡ wybierając konkretną kategorię wydatku klikamy w „inny” zamiast „faktura”

4

2. dodanie wydatku w dacie zapłaty do Ewidencji zakupów Ewidencje” ➡ „Ewidencja zakupów VAT” ➡ „dodaj pozycję Ewidencji zakupów VAT”.

metoda kasowa VAT w serwisie J

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły