Wydatki

w Agenda
Agenda jest przeznaczona do monitorowania płatności i innych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Graficznie są to listy chronologicznie uszeregowanych zadań podzielonych na typy: Wydatki, Przychody, Deklaracje, Zobowiązania, Pozostałe.

 

Na liście dotyczącej Wydatków wyświetlane są zadania w podziale na zadania przypadające na dany miesiąc (płatności i lista zadań wymaganych do zamknięcia transakcji) oraz zadania przeterminowane.

 1. Na liście będą umieszczane zadania będące wynikiem zaksięgowania wydatku za wyjątkiem:
  • dowodów księgowych,
  • dowodów wewnętrznych.

  Tego typu wydatki z zasady są opłacone w momencie ich księgowania.

 2. Wydatki pojawiają się w terminie płatności. Jeżeli termin nie został podany, będzie to data wystawienia dokumentu.
 3. Klikając na symbol lupy obok numeru dokumentu, po lewej stronie, użytkownik może przejrzeć (i edytować) szczegóły zadania: dodać opis, oznaczyć zadanie jako widoczne/niewidoczne oraz zmienić status wydatku, oznaczając go jako “nieopłacony”, “opłacony częściowo” lub “opłacony”.
 4. Dla wydatków w walucie można wprowadzić informację o zapłacie i zaksięgować różnice kursowe.
 5. Dla każdego wydatku widoczne są takie dane jak numer dokumentu, kontrahent, kwota brutto (w walucie lub PLN), termin płatności, status oraz dostępne operacje.

W przypadku takich wydatków jak np. WNT czy import usług zamiast numeru faktury od kontrahenta wyświetla się numer faktury wewnętrznej.

W przypadku zaliczki do wydatku nie ma danych kontrahenta, a data pojawia się dopiero po zamknięciu transakcji. Numeru faktury nie ma też dla faktury końcowej dotyczącej wydatku. Widoczny jest on w pełnej kwocie zamówienia i jako częściowo opłacony (kwota z zaliczki).

Operacje

Na dole każdej części jest przycisk „sumuj”, który służący do sumowania wartości zadań. Nie są tu uwzględniane wydatki w walucie, a w przypadku faktur opłaconych częściowo system sumuje całość, a nie kwotę pozostałą do zapłaty.


 

Przycisk „wykonaj” pozwala zmieniać status i widoczność wybranych wydatków. Status wydatku można też zmienić poprzez kliknięcie na odpowiednią opcję w kolumnie operacje.

Jeśli wydatek jest oznaczony jako opłacony, to aby zmienić jego status na nieopłacony należy mieć ustawiony miesiąc księgowy zgodny z wprowadzoną wcześniej wpłatą. Wówczas kliknięcie na „nieopłacone” spowoduje usunięcie wpłaty do wydatku.

Przy zmianach statusów wydatków mogą pojawić się komunikaty z prośbą o wygenerowanie deklaracji w związku z przeterminowaniem wydatku w PIT lub VAT.

W przypadku faktur w walucie zmiana statusu wiąże się z wprowadzeniem różnicy kursowej (odbywa się to tak samo jak z poziomu wydatku) lub jej usunięciem.

Lista zadań przeterminowanych

W tej części pojawiają się wszystkie zadania niewykonane, których termin jest wcześniejszy niż miesiąc, za który przeglądamy zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań