Kalendarz i Agenda – do czego służą?

w Agenda

Moduł Agenda składa się z dwóch zakładek: agendy i kalendarza właściwego. Dodatkowo, na Stronie głównej, widoczna jest lista aktualnych zadań przypadająca na najbliższą przyszłość (nie zawiera zadań przeterminowanych).

 

Agenda jest przeznaczona do monitorowania płatności i innych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Graficznie są to listy chronologicznie uszeregowanych zadań podzielonych na typy: Wydatki, Przychody, Deklaracje, Zobowiązania, Pozostałe.

Uwaga!

Na listach będą pojawiały się tylko nowe zadania, których źródłem będą dokumenty wystawione we wrześniu. Tak więc faktura sierpniowa z wrześniowym terminem płatności na liście nie będzie widoczna.

Funkcje Agendy

Typ zadania – Wydatki

 

 

 1. Na liście będą umieszczane zadania będące wynikiem zaksięgowania wydatku za wyjątkiem:
  • dowodów księgowych,
  • dowodów wewnętrznych.

  Tego typu wydatki z zasady są opłacone w momencie ich księgowania.

 2. Wydatki pojawiają się w terminie płatności. Jeżeli termin nie został podany, będzie to data wystawienia dokumentu.
 3. Każdy wydatek (w agendzie) można oznaczyć jako nieopłacony, opłacony częściowo, opłacony. Status wydatku przeterminowanego jest na czerwonym tle.
 4. Dla wydatków w walucie można wprowadzić informację o zapłacie i zaksięgować różnice kursowe.

Typ zadania – Przychody

 

 

 1. Na liście są umieszczane wszystkie wystawione faktury i rachunki.
 2. Dokumenty uszeregowane są w terminie płatności, a faktury bez terminu płatności i faktury do sprzedaży wysyłkowej w dacie wystawienia. Natomiast faktury budowlane i transportowe bez terminu płatności w dacie powstania obowiązku podatkowego, czyli 30 dni po ich wystawieniu.
 3. Faktury można oznaczyć jako nieopłacone, opłacone częściowo, opłacone lub poprzez edycję (funkcja Wprowadź zapłatę) wpisać dokładną kwotę zapłaty częściowej.
 4. Do faktur wystawionych w walucie można wprowadzić różnice kursowe.
 5. Dodatkową funkcją jest Przypomnij. Pozwala ona na wystawie trzech typów dokumentów (ponaglenie, monit, nota odsetkowa) do obsługi należności przeterminowanych. Dokumenty można wysłać do kontrahenta mailem lub wydrukować.
 6. Przy typie zadania Przychody może pojawić się druga tabela: Lista zadań wymaganych do zamknięcia transakcji sprzedaży zawierająca:
  • faktury zaliczkowe, dla których nie wystawiono faktur końcowych,
  • faktury sprzedaży wysyłkowej, do których nie wprowadzono daty otrzymania zapłaty,
  • faktury pro forma, do których nie wystawiono faktur sprzedaży.

  Tego typu zadania będą przenoszone do kolejnych miesięcy, aż do momentu ich zamknięcia.

Typ zadania – Zobowiązania

 

 

 • Lista zawiera dane dotyczące zobowiązań z tytułu podatków oraz składek ZUS (zarówno pracowników, jak i pracodawców).

Typ zadania – Deklaracje

 

 

 • Lista zawiera deklaracje, które powinny być w danym miesiącu wygenerowane.

Typ zadania – Pozostałe

 

 

 • Lista zawiera zadania dodane przez użytkownika przez funkcję Dodaj zadanie.

Obsługa zadań

 1. Przy każdym zadaniu jest checkbox pozwalający na wybranie zadania w celu oznaczenia go wg opcji z listy charakterystycznej dla danego typu zadania.
 2. W kolejnej kolumnie mamy lupkę pozwalającą na wgląd w szczegóły zadania oraz na jego obsługę.
 3. W kolumnie Status jest podany stan płatności lub wykonania zadania.
 4. W ostatniej kolumnie są linki do czynności obsługujących zadanie.

Podsumowania

Każdy typ zadań można podsumować wg wybranego kryterium. Jeżeli lista zadań jest kilkustronicowa, to sumowane są wszystkie zadania. W podsumowaniu uczestniczą tylko zadania, których wartość jest wyrażona w złotych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły