w Deklaracje Tagi: e-deklaracjedeklaracje elektroniczne

Deklaracje elektroniczne to bezpłatna usługa umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych za pomocą Internetu. Składanie e-deklaracji nie wymaga już posiadania podpisu elektronicznego.

Jak skorzystać z usługi?

W przypadku klientów ifirma.pl, posiadanie podpisu elektronicznego nie jest obecnie konieczne – mogą oni dokonać wysyłki deklaracji elektronicznych za pośrednictwem danych autoryzujących. Dokumenty są przesyłane do urzędów błyskawicznie – w ciągu 5 minut od dokonania zlecenia w serwisie. Wyjątkiem są spółki, które mogą wysyłać deklaracje jedynie za pomocą podpisu elektronicznego.

Aby wysłać do urzędu deklarację należy:
 1. W aplikacji ifirma.pl przejść do zakładki „Deklaracje” i wybrać właściwą deklarację poprzez kliknięcie na jej numer,
 2. Kliknąć na opcję „Wyślij do urzędu”,
 3. Podać dane autoryzujące – imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód z deklaracji rocznej składanej w minionym roku podatkowym,
 4. Zatwierdzić wysyłkę.

Dane osobowe przedsiębiorcy zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji z serwisu. Kwotę przychodu można uzupełniać ręcznie przy wysyłce lub wprowadzić poprzez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ e-Deklaracje podatkowe. Przy skorzystaniu z drugiej opcji, kwota przychodu przy wysyłce będzie uzupełniana automatycznie.

WAŻNE

Wprowadzając kwotę przychodu można skorzystać z podpowiedzi – symbol „?” przy pozycji przychodu. Po nasunięciu kursora pojawi się informacja, w której pozycji zeznania rocznego znajduje się wymagana do przepisania kwota przychodu.

Po wysyłce należy pamiętać o sprawdzeniu statusu deklaracji w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Komunikat „Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)” oznacza, że deklaracja nie została przyjęta przez urząd. W takiej sytuacji należy sprawdzić poprawność podanej kwoty przychodu i danych osobowych w zakładkach:

 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane właściciela,
 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy oraz
 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ e-Deklaracje podatkowe,

a następnie ponownie dokonać wysyłki.

Jeśli błąd danych autoryzujących pojawia się, mimo że są one poprawnie uzupełnione, przyczyną może być rozbieżność pomiędzy informacjami na koncie a bazą urzędu skarbowego. W takim przypadku warto skontaktować się z urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorcy, w celu zweryfikowania wprowadzonych danych.

Sprawdź szczegółową instrukcjęe-deklaracje bez podpisu kwalifikowanego oraz deklaracje elektroniczne do ZUS.

Deklaracje z upoważnieniami

Ministerstwo Finansów stopniowo wycofuje się z konieczności wysyłania e-deklaracji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Dlatego też obecnie w serwisie zaledwie trzy deklaracje wymagają jeszcze spełnienia tej formalności. Klienci ifirma.pl nie potrzebują jednak własnego podpisu – mogą oni upoważnić cztery osoby z serwisu ifirma.pl, aby podpisały deklarację własnym podpisem i przekazały w ich imieniu do urzędu skarbowego. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas oraz kilkaset złotych, tyle bowiem kosztuje uzyskanie własnego podpisu elektronicznego.

Podpisu elektronicznego w serwisie wymaga wysyłka deklaracji:
 • VIU-D
 • VAT-8
 • VAT-9M
UWAGA

Wysyłki deklaracji dla celów MOSS – VIU-D dokonujemy poprzez zakładkę MOSS ➡ Deklaracje ➡ Wyślij do urzędu.

Aby możliwe było przesłanie tych deklaracji elektronicznie, należy spełnić warunek formalny, czyli złożyć w US formularze UPL-1 z upoważnieniem dla osób podpisujących deklaracje elektroniczne w imieniu podatnika.

Aby mieć pewność, że ze strony serwisu ifirma.pl zawsze będzie dostępna osoba z prawem do podpisu, należy złożyć do US upoważnienia dla czterech osób.

Osoby upoważniane to:
 1. Agnieszka Kozłowska – wiceprezes zarządu,
 2. Joanna Zalewska – kierownik BR ifirma.pl,
 3. Katarzyna Kowalska – kierownik BOK serwisu ifirma.pl,
 4. Konrad Kubacki – starszy programista, lider zespołu programistów ifirma.pl.
WAŻNE

Bez udzielenia wskazanym osobom stosownego upoważnienia poprzez złożenie pełnomocnictwa UPL-1 w US w terminie do 1 maja 2015 r., nie będzie możliwa poprawna wysyłka deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego. Proszę pamiętać, że aby wysyłka deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego była możliwa, UPL-1 musi zostać zarejestrowane w systemie w US.

Upoważnienie udzielone w dokumencie UPL-1 jest formą pełnomocnictwa szczególnego i nie podlega opłacie skarbowej.

Upoważnienie należy wygenerować w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Po wygenerowaniu dokumentów należy wydrukować cztery formularze UPL-1 w formacie PDF (jeden formularz upoważnia jednego reprezentanta ifirma.pl). Każdy wydruk należy podpisać, a następnie dostarczyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – osobiście lub listem poleconym.

Po dostarczeniu UPL-1 do US w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje u dołu strony w części “Dokumenty” należy kliknąć na ikonę “UPL-1″, a następnie kliknąć „Oświadczam, że pełnomocnictwa UPL-1 zostały wydrukowane, podpisane i złożone do US”.

Podatnik może przesyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną dopiero po złożeniu UPL-1 w US.

UWAGA

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. zmianie uległa godzina wysyłki deklaracji z użyciem podpisu kwalifikowanego. Zgodnie z regulaminem, ostatnia wysyłka deklaracji będzie dokonywana do godz. 14:00.

Aby wysłać do urzędu deklarację za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:

 1. Przejść do zakładki „Deklaracje” i wybrać właściwą deklarację poprzez kliknięcie na jej numer,
 2. Kliknąć na opcję „Wyślij do urzędu”,
 3. Zatwierdzić wysyłkę z podpisem kwalifikowanym.

Cofnięcie upoważnienia

Użytkownik serwisu może w każdej chwili cofnąć wystawione upoważnienie poprzez złożenie w swoim US druku OPL-1.

UPO – urzędowe poświadczenie odbioru

Po wysłaniu deklaracji do US można śledzić w serwisie jej aktualny status w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Status informuje o etapie, na jakim znajduje się przetwarzanie.

Ostatecznie każda wysłana deklaracja otrzymuje status „Odrzucony” albo „Zaakceptowany”.

Deklaracje, które uzyskały status „Zaakceptowany” są traktowane jako złożone. Formalnym potwierdzeniem złożenia jest dokument UPO, który użytkownik może pobrać w formacie PDF. Dokument UPO może być przydatny zwłaszcza w przypadku kiedy urząd skarbowy zgłosi, iż nie posiada deklaracji mimo dokonanej wysyłki, oraz w razie kontroli skarbowej.

W celu pobrania UPO należy:

 1. w zakładce „e-Deklaracje” serwisu ifirma.pl otworzyć „Identyfikator”,
 2. skopiować „Numer referencyjny” podany w dolnej części dokumentu,
 3. wejść na stronę Ministerstwa Finansów,
 4. wkleić numer referencyjny do formularza i pobrać UPO.

Możliwość komentowania jest wyłączona.