w FakturyPodatek VAT
Podstawą opodatkowania tej faktury jest marża, czyli różnica między należnością kupującego, a ceną nabycia towaru przez sprzedającego, pomniejszoną o wartość podatku.

Sprzedający odlicza podatek VAT od marży. Faktura VAT-marża najczęściej stosowana jest przez świadczących usługi turystyczne, a także sprzedawców towarów używanych (dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich).

Informacje na fakturze VAT marża

  • imię i nazwisko lub nazwa/nazwa skrócona sprzedawcy i nabywcy,
  • adres sprzedawcy i nabywcy,
  • numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z kilkoma wyjątkami),
  • numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT (z odnośnikiem do przepisów) lub FAKTURA VAT MARŻA,
  • data wystawienia faktury (dzień, miesiąc i rok) oraz datę sprzedaży, jeśli różni się daty wystawienia,
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Wystawianie faktury

  1. Przejdź do zakładki „Faktury” ➡ „Faktury VAT marża” ➡ „Faktura VAT marża”
  2. uzupełnij dane faktury ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.