Faktura korygująca sprzedaż krajową – wystawianie i księgowanie

w Faktury

Poniżej znajdziesz kilka przykładów na księgowanie w ifirma.pl korekty sprzedaży krajowej.

Korekta po stronie podatku dochodowego

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Przykład 1.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez nabywcę. W tej sytuacji zmniejszenia przychodu podatnik powinien dokonać w miesiącu wystawienia korekty, czyli w lipcu.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec. Z poziomu: Faktury ➡ Lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części będzie dostępna funkcja: wystaw korektę. W pozycji „ilość” wpisujemy taką ilość towaru, jaka powinna być po korekcie, następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”. Na tej podstawie zostanie skorygowana różnica w KPiR w lipcu.

Przykład 2.

Podatnik wystawił fakturę sprzedaży w czerwcu na kilka asortymentów w różnej cenie. W lipcu podatnik zorientował się, że błędnie określił cenę jednego towaru, zaniżając wartość sprzedaży. W tym przypadku, podatnik po wystawieniu faktury korygującej powinien skorygować zapisy księgi w miesiącu sprzedaży, czyli w czerwcu i zaksięgować różnicę po stronie przychodów z działalności.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec, z poziomu: Faktury ➡ Lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części faktury będzie dostępna funkcja: wystaw korektę. W pozycji „cena jedn.” wpisujemy taką cenę, jaka powinna być po korekcie. Zaznaczamy powód korekty, w tym przypadku pomyłki co do ceny. Następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”.

Uwaga!

Po zatwierdzeniu, faktura korygująca nie zostanie zaksięgowana w miesiącu wystawienia korekty, konieczne jest wydrukowanie korekty i ręczne wprowadzenie zapisu do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli w czerwcu.

Sposób księgowania korekty

Ustawiamy w lewym górny rogu miesiąc księgowy na czerwiec (musi być ustawiony miesiąc zgodny z miesiącem sprzedaży). Następnie należy zaksięgować fakturę korygującą oddzielnym wpisem do Ewidencji sprzedaży VAT jak i Księgi Przychodów i Rozchodów.

W tym celu należy przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ + dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT . Pole Nabywca jest obowiązkowe. W polu Data wystawienia należy wpisać datę wystawienia faktury korygującej, natomiast w polu Data sprzedaży należy wpisać faktyczną datę sprzedaży. Uzupełniając pole Kwota Netto należy pamiętać, że dotyczy ono różnicy, o którą została podniesiona wartość zamówienia.

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów ➡ + dodaj pozycje kpir. W polu Data należy wpisać datę sprzedaży, w polu Numer dowodu księgowego należy wpisać numer faktury korygującej. Pole Kontrahent jest obowiązkowe. Kolumną księgi będzie Wartość sprzedanych towarów i usług. Uzupełniając pole Kwota należy pamiętać, że dotyczy ono różnicy w kwocie netto, o którą została podniesiona wartość zamówienia.

Uwaga!

Zaksięgowanie korekty do miesiąca sprzedaży spowoduje zmianę pierwotnych zapisów w KPiR. Konieczne jest ponowne wygenerowanie raportu PIT-5/PIT5L za miesiące czerwiec i lipiec (z uwagi na to, że wyniki są narastająco), a następnie wpłacenie różnicy w zaliczce na podatek dochodowy z należnymi odsetkami.

Korekta po stronie podatku VAT

Wystawienie faktury korygującej może spowodować zmniejszenie podatku należnego lub jego zwiększenie, w zależności od tego, co było przyczyną korekty. Sytuacje te odmiennie rozlicza się w ewidencji sprzedaży VAT.

Zmniejszenie podatku VAT należnego

Korekty dokonuje się pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają terminu obniżenia podatku VAT należnego od przyczyny wystawienia faktury korygującej, a jedynie od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż przez nabywcę.

Otrzymanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres skutkuje tym, że obniżenia podatku należnego dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano to potwierdzenie.

Przykład 3.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez kontrahenta, w związku z tym nastąpiło obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę podatnik otrzymał 20 sierpnia, czyli przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec. W tym przypadku fakturę korygującą zmniejszającą sprzedaż podatnik może ująć w ewidencji sprzedaży VAT za lipiec.

Jeżeli w podanym przykładzie podatnik złoży deklarację VAT-7 przed otrzymaniem potwierdzenia korekty od nabywcy, wówczas będzie zobligowany do dokonania korekty zapisów w ewidencji sprzedaży VAT za ten okres, a tym samym korekty deklaracji VAT-7 za lipiec.

Przykład 4.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez kontrahenta, w związku z tym nastąpiło obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę podatnik otrzymał 26 sierpnia, czyli po terminie złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec. W tym przypadku fakturę korygującą zmniejszającą sprzedaż podatnik może ująć w ewidencji sprzedaży VAT nie wcześniej, niż w sierpniu.

Operacje w serwisie

Wystawienie faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż w serwisie powoduje, że korekta jest automatycznie księgowana w miesiącu jej wystawienia.

Uwaga!

Jeżeli podatnik nie otrzyma potwierdzenia od nabywcy przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym miała miejsce korekta „in minus”, będzie zobowiązany skorygować zapisy ewidencji sprzedaży VAT i wprowadzić storno z poziomu: Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT „in plus” w miesiącu korekty.

Po otrzymaniu potwierdzenia od nabywcy po terminie złożenia deklaracji, podatnik wprowadzi zapis do ewidencji sprzedaży VAT „in minus” w dacie otrzymania potwierdzenia.

Zwiększenie podatku VAT należnego

Ustawa o VAT nie precyzuje zasad rozliczania faktur korygujących w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT należnego. Zasadniczo korekta powinna nastąpić bez względu na fakt otrzymania potwierdzenia odbioru takiej korekty przez nabywcę.

W praktyce przyjmuje się, że jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, bo dotyczy na przykład pomyłki w stawce podatku czy w cenie towaru, wówczas powinna być rozliczona w miesiącu pierwotnej faktury.

Jeżeli korekta będzie spowodowana zdarzeniem, które miało miejsce po dokonaniu sprzedaży, wówczas korekty dokonuje się w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Przykład 5.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty była błędnie określona stawka VAT w miesiącu sprzedaży, zamiast 23% VAT podatnik naliczył 8% VAT. W tej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty w miesiącu sprzedaży, czyli w czerwcu.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec, z poziomu: Faktury > lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części faktury będzie dostępna funkcja: wystaw korektę. W pozycji „stawka VAT” wybieramy właściwą stawkę. Zaznaczamy powód korekty, w tym przypadku pomyłki co do stawki. Następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”.

Uwaga!

Po zatwierdzeniu faktura korygująca nie zostanie zaksięgowana w miesiącu wystawienie korekty, konieczne jest wydrukowanie korekty i ręczne wprowadzenie zapisu do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli w czerwcu.

Sposób księgowania korekty

Ustawiamy w lewym górny rogu miesiąc księgowy na czerwiec, z poziomu: Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny VAT dodajemy fakturę korygującą zaznaczając ”Wpis do KPiR” – „Wartość sprzedanych towarów i usług” i „Wpis do ewidencji sprzedaży VAT”.

Uwaga!

Zaksięgowanie korekty do miesiąca sprzedaży spowoduje zmianę pierwotnych zapisów w ewidencji sprzedaży VAT. Konieczne jest ponowne wygenerowanie deklaracji VAT-7 za czerwiec. Po wygenerowaniu deklaracji, wchodzimy w szczegóły deklaracji i edytujemy dane, zaznaczając w poz. 7 „cel złożenia formularza” – „korekta deklaracji”. Na ostatniej stronie deklaracji VAT-7/VAT-7K w części „ORD-ZU” wpisujemy uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji (jeżeli zaznaczyliśmy, aby takie uzasadnienie się pojawiło). Następnie składamy korektę deklaracji VAT-7/VAT-7K do właściwego urzędu skarbowego, dopłacając ewentualną różnicę w podatku VAT.

Jeżeli w pierwotnej deklaracji VAT-7 za czerwiec wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec), konieczne jest złożenie korekty deklaracji VAT-7 również za lipiec.

Zwiększenie podatku należnego w miesiącu wystawienia faktury korygującej spowodowane zdarzeniem, które miało miejsce po dokonaniu sprzedaży występuje niezwykle rzadko. W takich sytuacjach należałoby indywidualnie rozpatrzyć konkretny przypadek.


Autor: Iwona Derbisz – ifirma.pl


Korekta deklaracji VAT – jak wykonać w serwisie?

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły