Jak wystawić drugą oraz kolejne faktury korygujące do faktury sprzedaży

 • Pomoc ifirma
 • Faktury
 • Jak wystawić drugą oraz kolejne faktury korygujące do faktury sprzedaży
w Faktury Tagi: druga korektafaktura korygującakolejna korekta

Przedsiębiorca może wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury sprzedaży, jeżeli oczywiście istnieje podstawa do ich wystawienia. Podczas wystawiania faktury korygującej należy odnieść się w treści zawsze do faktury pierwotnej dokumentującej sprzedaż towaru/usługi.

Jeśli jest to kolejna faktura korygująca do danej faktury sprzedaży również trzeba odwołać się do faktury pierwotnej, ale z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez poprzednią fakturę korygującą wystawioną do danej faktury. Nie można wystawić faktury korygującej odnoszącej się w treści do uprzednio wystawionej faktury korygującej dotyczącej danej sprzedaży.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Bardzo często zdarza się sytuacja, iż nabywca kilkakrotnie, w różnych odstępach czasu, zwraca towary zakupione na podstawie jednej faktury zakupu. W tej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany do każdego zwrotu wystawić fakturę korygującą powołującą się w treści na pierwotną fakturę sprzedaży, ale uwzględniającą dokonane wcześniej zwroty.

Przedsiębiorca wystawiający dokument sprzedaży może popełnić błąd podczas wystawiania dokumentu. Przez pomyłkę może wpisać na fakturze błędną cenę i z tego powodu wystawić fakturę korygującą. Następnie po zauważeniu, iż zastosował również błędną stawkę podatku VAT- wystawia kolejną fakturę korygującą do danej sprzedaży. Odnosi się w treści cały czas do faktury pierwotnej, ale uwzględnia już zmianę ceny podczas wystawiania drugiej faktury korygującej.

Podobnych sytuacji do wystawiania drugich oraz kolejnych faktur korygujących do danej sprzedaży może być mnóstwo. Przepisy nie ograniczają w żaden sposób ilości wystawianych faktur korygujących do danej faktury sprzedaży.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Treść ustawy o VAT dostępna jest tutaj.

W serwisie ifirma.pl można wystawić tylko jedną fakturę korygującą do danej faktury sprzedaży. Temat wystawiania i księgowania faktur korygujących w podatku dochodowym (PIT) oraz VAT omówiony jest tutaj.

Kolejne faktury korygujące można wystawić korzystając z naszego szablonu Faktura korygująca zmniejszająca/zwiększająca podstawę opodatkowania lub kwotę VAT.

Sposób księgowania drugiej lub kolejnej wystawionej faktury korygującej do danej faktury sprzedaży w serwisie ifirma.pl

Należy ustawić w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury korygującej i następnie wybrać zakładkę Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny VAT.

Formularz przychodu uniwersalnego VAT wygląda następująco:
Poniżej nazwa pola oraz właściwe dane do wprowadzenia/wybrania.

 • Numer dokumentu – numer faktury korygującej.
 • Data wystawienia – wpisuje się datę wystawienia faktury korygującej jeśli w tej dacie ma być rozliczona faktura w podatku PIT oraz VAT.
 • Opis – krótka informacja czego dotyczy sprzedaż.
 • Nabywca – kontrahent widniejący na fakturze.
 • Waluta – wybieramy walutę w jakiej wystawiona jest faktura
 • Kasa fiskalna – checkbox należy zaznaczyć jeśli sprzedaż dokonana jest na rzecz osoby fizycznej, która jest wliczana do limitu na kasę fiskalną.
 • Sprzedaż bezrachunkowa – należy odznaczyć chceckbox.
 • Sprzedaż wliczana do limitu kasy fiskalnej – zaznaczamy gdy nie mamy kasy fiskalnej.
 • Księga Przychodów i Rozchodów – Wartość sprzedanych towarów i usług bądź Pozostałe przychody (np. w przypadku sprzedaży środków trwałych) lub brak wpisu gdy faktura ma być zaksięgowana tylko do ewidencji sprzedaży vat.
 • Ewidencja sprzedaży VAT – wybieramy brak wpisu lub wpis określający rodzaj transakcji
 • Kurs NBP – pobieramy gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
 • Uwzględniaj w JPK – należy wybrać Uwzględniaj w ewidencjach JPK_V7M lub JPK-V7K
 • GTU – jeżeli dotyczy sprzedaży – wybieramy kod GTU w celu oznaczenia sprzedaży towarów i usług
 • Procedury podatkowe – jeżeli dotyczy sprzedaży – wybieramy oznaczenia procedury podatkowej w jpk, w ramach której przebiega transakcja. Szczegółowy opis Grup Towarowo-Usługowych GTU oraz procedur podatkowych dostępny jest tutaj
 • Licz od – wybiera się netto/brutto w zależności od jakiej kwoty była wystawiona faktura korygująca
 • Kwoty – wpisuje się dodatnią kwotę powiększającą jeśli korekta jest powiększającą, a w przypadku korekty zmniejszającej kwotę zmniejszającą ze znakiem minus

W przypadku wprowadzania faktur korygujących do sprzedaży zagranicznej, faktur rozliczanych w różnych terminach w podatku PIT oraz VAT, jakichkolwiek innych wątpliwości związanych z księgowaniem faktur korygujących oraz uzupełnianiem powyższego formularza, zaleca się kontakt z BOK.


Autor: Monika Kobylak, Teresa Poślednicka – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły