Umowa zlecenie/o dzieło z obcokrajowcem

w Pracownicy
Zatrudniając obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przy obliczeniu podatku od umowy istotne znaczenie ma to, czy taka osoba przedstawiła certyfikat rezydencji.

 

Jeśli taka osoba nie przedstawi certyfikatu rezydencji i umowa jest wykonywana na terenie naszego kraju, to w rachunku do takiej umowy stosujemy podatek zryczałtowany 20%.

W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

“Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.”

Oznacza to, że jeżeli płatnik nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej zatrudnianego obcokrajowca, zobowiązany jest pobrać podatek w wysokości 20% od przychodu (art. 29 ust. 1 ustawy).

“Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy od przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy płatnikiem są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.“

W rozliczeniach z cudzoziemcami często pojawia się problem rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji pozwala na zastosowanie właściwych umów o unikaniu podwójnego podatku.

Zgodnie z art. 5a ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby (zamieszkania) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Celem takiego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym państwie dana osoba podlega opodatkowaniu.

Sposób rozliczenia dochodów osiąganych przez cudzoziemców zależy od tego, czy taka osoba ma status polskiego rezydenta, czyli czy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec będzie mieć status rezydenta polskiego jeśli jest spełniony, któryś z warunków:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku gdy cudzoziemiec jest podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej oznacza to, że ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów.

Jeśli podatnik ma w Polsce status nierezydenta, to podlega on obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takim przypadku mamy do czynienia z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

W Polsce zawsze opodatkowaniu podlegają następujące dochody:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ważne!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został zlikwidowany 17% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Ale nie skorzystają z tej ulgi cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji polskiej. Od należności z umów zleceń otrzymanych od nierezydentów Polski należy pobrać podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu. Natomiast prawo do skorzystania z ulgi mają cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia posiadający certyfikat rezydencji polski oraz zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Umowa zlecenia/o dzieło z obcokrajowcem w serwisie

1. Wprowadzenie pracownika

Zakładka ➡ pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy opcję nowy pracownik.

 • a) wprowadzenie danych pracownika ręcznie:
 • Zaznaczamy odpowiedni checkbox w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca.

   Dane osobowe

   Jeżeli taka osoba nie ma numeru Pesel, to w polu dokument tożsamości wybieramy np. Paszport i podajemy numer paszportu, następnie w polu Obywatelstwo należy wybrać odpowiednie z listy.

   Adres zameldowania

   W adresie zameldowania podajemy województwo według adresu zamieszkania w Polsce ➡ uzupełniamy dane o adresie zameldowania zagranicznym i zaznaczamy kwadrat ➡ adres zagraniczny.

   Adres zamieszkania

   Zaznaczamy checkbox adres zamieszkania jest taki sam jak adres zameldowania, gdy tak jest faktycznie.

   Jeśli adres zamieszkania jest inny, to w adresie zamieszkania wskazujemy adres, gdzie ta osoba mieszka w Polsce.

   Adres korespondencyjny

   Wybieramy odpowiednią możliwość z listy.

   Przynależność do urzędu skarbowego

   Jeżeli osoba nie jest polskim rezydentem, to w polu Status rezydencji podatkowej nie zaznaczamy checkboxu ➡ Rezydent. Podajemy US właściwy dla cudzoziemców według adresu zamieszkania.

   Kod tytułu ubezpieczeń.

   • umowa zlecenia – wówczas wybieramy kod 04 11 X X.
   • umowa o dzieło – zaznaczamy checkbox “nie wykazuj pracownika na deklaracjach ZUS”

   Dane ubezpieczeniowe

   Uzupełniamy datę powstania obowiązku ubezpieczeń (data rozpoczęcia umowy) ➡ wybieramy rodzaj umowy – zlecenia/o dzieło ➡ wskazujemy właściwy oddział NFZ, według adresu zamieszkania.

   Wynagrodzenie chorobowe

   W polu liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego pozostawiamy 0 ➡ zatwierdzamy dane pracownika.

 • b) wprowadzenie pracownika przy użyciu kwestionariusza osobowego:
 • Wchodzimy w zakładkę ➡ pracownicy ➡ lista pracowników, wybieramy ikonę ➡ nowy pracownik. Zaznaczamy odpowiednie pole w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca. Wybieramy opcję prześlij kwestionariusz osobowy.

  Pojawi się formularz “wysyłanie kwestionariusza osobowego” i tutaj uzupełniamy dane pracownika i podajemy jego adres e-mail, na który zostanie wysłany kwestionariusz do uzupełnienia dla pracownika. Wysłanie kwestionariusza nastąpi po wybraniu opcji zatwierdź.

  Pracownik w otrzymanej wiadomości wchodzi na link ➡ kwestionariusz osobowy i go uzupełnia. Po odesłaniu uzupełnionego kwestionariusza przez pracownika zapisze się on automatycznie w danych pracownika. Jednocześnie o tym fakcie zostaniemy poinformowani mailowo.

  Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika przechodzimy do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników klikamy na imię i nazwisko pracownika i u dołu w danych pracownika zatwierdzamy przesłane dane przez przyciśnięcie opcji ➡ zatwierdź.

  Następnie zatrudniający uzupełnia jeszcze takie dane jak: kod tytułu ubezpieczeń, dane ubezpieczeniowe i liczbę wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego, wprowadzone dane należy zatwierdzić wybierając opcję zapisz.

2. Dodawanie umowy zlecenia/o dzieło

Dodanie umowy może nastąpić w serwisie w sposób następujący:

  a) po wprowadzeniu danych pracownika do serwisu i ich zatwierdzeniu można od razu dodać umowę poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ dodaj umowę, a następnie wybierając z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,

  b) pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡następnie prawy górny róg ➡ dodaj umowę, a następnie wybieramy z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,

  c) pracownicy ➡ umowy ➡ wybieramy rodzaj umowy nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło ➡ następnie należy w polu Pracownik wybrać z listy imię i nazwisko pracownika, dla którego umowa ma być wypełniona.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju umowy należy wypełnić warunki umowy.

W przypadku umowy zlecenia:

 • w polu Przedmiot umowy należy wpisać, co osoba będzie robić/wykonywać,
 • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodów zostawiamy standardowe (20%), ale koszty przy takiej umowie nie będą uwzględniane,
 • w polu Składki ZUS wybieramy odpowiednie opcje, w zależności czy to jest jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby,
 • w polu Składka wypadkowa zaznaczamy tak, jeśli są opłacane składki społeczne, a gdy jest opłacana tylko składka zdrowotna, to wybieramy opcję nie,
 • w polu Składka na Fundusz zaznaczamy zawsze, gdy mamy innych pracowników na umowę o pracę i ta osoba będzie osiągać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, w przeciwnym razie zaznaczamy nigdy,
 • w polu Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych zaznaczamy nie.

Następnie uzupełniamy pola:

 • data podpisania
 • data rozpoczęcia
 • podajemy w jaki sposób jest rozliczana umowa kwotowo czy ze stawką godzinową
 • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto
 • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

W przypadku umowy o dzieło:

 • w polu Przedmiot umowy wpisujemy, to co ta osoba będzie robić/wykonywać
 • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodu wybieramy Standardowa – 20%
 • w polu Sposób rozliczenia umowy wybieramy kwotowo lub godzinowo
 • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto
 • po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy.

3. Wystawienie rachunku w serwisie

W serwisie rachunek możemy wystawić w następujący sposób:

 • po dodaniu umowy do serwisu i jej zatwierdzeniu można od razu wystawić rachunek poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji “wystaw rachunek”,

lub:

 • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie po lewej stronie zakładka Umowy i rachunki ➡ Rachunki – wystaw nowy

lub:

 • pracownicy ➡ umowy ➡ w części “Umowy zlecenia”/”Umowy o dzieło” ➡ rachunki – wystaw nowy.

Następnie należy uzupełnić poszczególne pola formularza nowy rachunek:

 • wskazujemy datę wystawienia rachunku
 • termin płatności – tutaj istotne jest wpisanie poprawnego terminu płatności, ponieważ od tej daty zależy w jakim miesiącu w zakładce ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia będzie to wynagrodzenie widoczne
 • sprawdzamy czy jest właściwa kwota brutto
 • w polu Wybierz sposób opodatkowania pozostawiamy zaznaczony checkbox opodatkowanie ryczałtem w stawce i wybieramy z listy 20%.
 • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

4. Wprowadzenie daty zapłaty

Po wystawieniu rachunku należy wpisać datę zapłaty tego wynagrodzenia. Uzupełnić datę zapłaty w serwisie należy:

 • po wystawieniu rachunku w serwisie i jego zatwierdzeniu można od razu uzupełnić datę zapłaty tego wynagrodzenia poprzez wpisanie jej w prawym górnym rogu Wynagrodzenie ➡ Data opłacenia ➡ zapisz,

lub:

 • zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ Data opłacenia – uzupełniamy datę zapłaty tego wynagrodzenia ➡ następnie zatwierdzamy tę płatność.

Po zatwierdzeniu płatności zostanie utworzony Dowód Księgowy (DK), który będzie widoczny w zakładce wydatki ➡ lista wydatków w części dowody wewnętrzne i księgowe i jednocześnie zostanie ujęty zakładce ewidencje ➡ KPiR.

Generowanie deklaracji PIT-8a/PIT-8ar

Zakładka ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje i w miesiącu zapłaty wynagrodzenia naciskamy ikonę ➡ PIT-8a ➡ zatwierdzamy.

Taki zryczałtowany podatek należy odprowadzić do 20 dnia następnego miesiąca po wypłaceniu wynagrodzenia, do US właściwego dla płatnika/przedsiębiorcy.

Ponadto płatnik po zakończeniu danego roku, będąc ustawionym w serwisie w miesiącu księgowym grudniu danego roku, w zakładce ➡ deklaracje ➡ deklaracje ➡ naciska na przycisk PIT-8ar i zatwierdza.

Deklarację PIT-8AR przedsiębiorca składa do właściwego dla siebie US w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym wykazując kwoty pobranego podatku.

Do końca lutego płatnik jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji IFT-1R. Takich deklaracji nie zrobi się w naszym serwisie.

Deklarację IFT-1R składamy do US właściwego dla obcokrajowców. Informację tę należy wysłać też cudzoziemcowi w celu rozliczenia się w swoim kraju.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły