Pracownicy

w Pracownicy

1. Informacje ogólne

W serwisie ifirma.pl istnieje możliwość wprowadzenia trzech rodzajów umów z pracownikami: umowa-zlecenie, umowa o dzieło i umowa o pracę. Różnica między nimi polega na stopniu związania pracodawcy z pracownikiem oraz na rodzaju opłacanych składek do ZUS.

Wyróżniamy:

 1. Umowę o pracę – pracodawca i pracownik opłacają pełne składki do ZUS.
  Osoby które nie ukończyły 26 roku życia są objęte tzw. ulgą dla młodych, oznacza to, że od ich wynagrodzenia nie naliczamy podatku PIT, z wyjątkiem gdy pracownik sam wyrazi chęć jego potrącania poprzez złożenie oświadczenia lub jego zarobki ze wszystkich umów jakie posiada ( również zawarte z innym podmiotem niż pracodawca) nie przekraczają limitu I progu skali podatkowej tzn 85 528,00 zł, więcej na ten temat tutaj i tutaj.
 2. Umowę-zlecenie – rozróżniamy cztery sytuacje:
  • pracownik jest już zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę i zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie, w 2022 r. wynosi ono 3010 zł brutto, wówczas od umowy zlecenia przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Uwaga !
   15 września 2022 weszło w życie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

   Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 zmieni się dwukrotnie:

   1. od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywało minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł, natomiast minimalną stawkę godzinowa na umowę zlecenie będzie wynosiła 22,80 zł.
   2. od dnia 1 lipca 2023 r. będzie obowiązywało minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie będzie wynosiła 23,50 zł.
  • Umowa zlecenie jest jedynym dochodem pracownika lub jest on zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę, ale zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie, wówczas od umowy opłaca się składki identyczne jak przy umowie o pracę,
  • Umowa ze studentem, uczniem szkoły ponadpodstawowej lub uczniem szkoły policealnej, który nie ukończył 26 lat, przedsiębiorca nie płaci składek na ZUS ani podatku, więcej na ten temat tutaj. Mówi o tym art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
   Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
  • Umowa z osobą, która nie ukończyła 26 lat i nie posiada statusu ucznia, czy studenta, nie jest opodatkowana PIT o ile jej zarobki ze wszystkich posiadanych umów ( także z innymi niż Zleceniodawca podmiotami) nie przekraczają limitu I progu skali podatkowej tzn 85 528,00 zł, więcej na ten temat tutaj i tutaj.
 3. Umowę o dzieło – od tej umowy nie opłaca się żadnych składek do ZUS (poza sytuacją, gdy umowa jest zawarta z własnym pracownikiem), ale możliwości zawarcia tego typu umowy są ograniczone charakterem wykonanej pracy.

 

Więcej na ten temat tutaj

Uwaga!
Od 1 stycznia 2021r. wprowadzono obowiązek informowania ZUS na wniosku RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) o zawarciu umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło więcej na ten temat na naszym blogu oraz na stronie ZUS.

2. Wypłata wynagrodzeń pracowników

Pracodawca ustala termin wypłaty wynagrodzeń w swoim zakładzie pracy, czyli określa czy wynagrodzenie za miesiąc przepracowany jest wypłacane w miesiącu bieżącym czy w następnym.
Termin wypłaty nie może być późniejszy niż 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym i taki jest domyślnie ustawiony w serwisie.
Jeżeli w firmie obowiązuje inny termin, należy go koniecznie wprowadzić przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Pracownicy.

Uwaga!
Podany termin będzie decydował o tym wg jakich parametrów dotyczących np. składek ZUS serwis będzie wyliczał składniki wynagrodzenia.W trakcie generowania rachunku można niezależnie wskazać miesiąc, w którym nastąpi wypłata wynagrodzenia i tym samym zmienić użyte parametry.

W tym samym miejscu Wynagrodzenie pracowników można również wprowadzić informację o procentowej stawce ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli firma płaci tę składkę w innej stawce niż podstawowa. Informacja jest edytowalna w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie i w kwietniu każdego roku (jest to termin ustalania nowej stawki).

3. Wprowadzenie danych dotyczących warunków pracy pracownika:

Są dwa sposoby wprowadzenia pracownika do serwisu:

 1. Wprowadzanie pracownika ręcznie
 2. Wprowadzenie pracownika przez kwestionariusz

 

3.1. Wprowadzanie pracownika ręcznie

Należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Nowy pracownik, wybieramy jedną z opcji np.: Żadne z powyższych relacji nie zachodzą → wprowadź dane pracownika ręcznie i uzupełniamy dane takie jak:

 • dane osobowe,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania,
 • adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zameldowania
 • podajemy rachunek bankowy,
 • urząd skarbowy,
 • w przypadku umowy o pracę wybieramy kod tytułu ubezpieczenia – 01 10 XX, dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy pracownik ma prawo do emerytury lub renty i stopień niepełnosprawności, jeśli TAK należy wybrać z listy właściwe opcje.
 • dane ubezpieczeniowe – wskazujemy datę zawarcia umowy i wybieramy rodzaj umowa o pracę,
 • wskazujemy właściwy oddział NFZ, wg adresu zamieszkania,
 • w pozycji wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie chorobowe liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego – wpisujemy ilość dni chorobowego z poprzedniego miejsca pracy jeżeli w danym roku ta osoba była już zatrudniona w innej firmie i była tam na zwolnieniu lekarskim (tzn. miała wypłacane wynagrodzenie chorobowe do 33 dni, albo do 14 dni – po 50 roku życia),
 • wykształcenie – Rodzaj ukończonej szkoły.
 • Pracownicze plany kapitałowe tzw. PPK należy wybrać odpowiedni status pracownika, domyślnie jest status niezgłoszony
 • Indywidualne hasło pracownika – używane do zabezpieczania plików z paskiem wynagrodzenia wysyłanych drogą e-mail.

 

Po uzupełnieniu tych danych – zapisujemy.

3.2. Wprowadzanie pracownika przez kwestionariusz

Należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników, wybieramy Nowy pracownik. Zaznaczamy odpowiednie pole w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca. Wybieramy opcję prześlij kwestionariusz osobowy.

Pojawi się formularz wysyłanie kwestionariusza i tutaj uzupełniamy dane pracownika i podajemy jego adres e-mail, na który zostanie wysłany kwestionariusz do uzupełnienia dla pracownika. Wysłanie kwestionariusza nastąpi po wybraniu opcji zatwierdź.

Pracownik w otrzymanej wiadomości wchodzi na link kwestionariusz osobowy i go uzupełnia. Po odesłaniu uzupełnionego przez pracownika kwestionariusza osobowego będzie on widoczny w zakładce Pracownicy → Pulpit pracowników w części Kwestionariusze Osobowe, będzie podane imię i nazwisko pracownika. Jednocześnie o tym fakcie zostaniemy poinformowani mailowo.

Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika przechodzimy do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Pulpit pracowników, wybieramy imię i nazwisko pracownika, to jedyna szansa by móc pobrać kwestionariusz osobowy pracownika w formacie pdf, korzystając z opcji Pobierz kwestionariusz (PDF) po zatwierdzeniu kwestionariusza, ta opcja już nie będzie dostępna.

Następnie zatrudniający uzupełnia jeszcze takie informacje jak: kod tytułu ubezpieczeń, dane ubezpieczeniowe, i liczbę wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego, Pracownicze Plany Kapitałowe tzw. PPK należy wybrać odpowiedni status pracownika, domyślnie jest status niezgłoszony i indywidualne hasło pracownika używane do zabezpieczania plików z paskiem wynagrodzenia wysyłanych drogą e-mail.

W pozycji wynagrodzenie chorobowe wpisujemy ilość dni chorobowego z poprzedniego miejsca pracy, jeżeli w danym roku ta osoba była już zatrudniona w innej firmie, i była tam na zwolnieniu lekarskim (tzn. miała wypłacane wynagrodzenie chorobowe do 33 dni, albo do 14 -po 50 roku życia).

Po uzupełnieniu tych danych, zapisujemy.

4. Generowanie comiesięcznych rozliczeń i księgowanie kosztów

4.1. Dodawanie umowy o pracę

Dodanie umowy może nastąpić w serwisie w sposób następujący:

 • po wprowadzeniu danych pracownika do serwisu i ich zatwierdzeniu można od razu dodać umowę poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji Dodaj umowę, a następnie wybierając z listy Nowa umowa o pracę,

lub

 • Pracownicy → Lista pracowników → wybieramy imię i nazwisko pracownika, następnie prawy górny róg dodaj umowę, z listy wybieramy nowa umowa o pracę,
 • Pracownicy → Lista pracowników → wybieramy imię i nazwisko pracownika zakładka “Umowy i rachunki” Umowy i rachunki rodzaj umowy “nowa umowa o pracę” nowa umowa o pracę,

lub

 • Pracownicy → Umowy → rodzaj umowy nowa umowa o pracę. Następnie należy, w polu Pracownik wybrać z listy imię i nazwisko pracownika, dla którego umowa ma być wypełniona.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju umowy należy wypełnić warunki umowy.

W przypadku umowy o pracę:

 • w polu Przedmiot umowy – podajemy stanowisko pracy na jakie będzie zatrudniona dana osoba,
 • w polu miejsce pracy – podajemy np. nazwę miasta,
 • w polu etat – wybierany tą część etatu, na jaką zostaje zatrudniony pracownik,
 • w polu kwota kosztów uzyskania przychodów – wybieramy: zwykłe, podwyższone (jeżeli miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż zakład pracy), brak (np. cały miesiąc obejmuje zasiłek chorobowy),
 • w polu Rozliczany procent kwoty wolnej od podatku – wybieramy: 100% albo 0% (w przypadku gdy pracownik jest emerytem, rencistą, prowadzi działalność gospodarczą albo ma już jedną umowę o pracę w innym zakładzie pracy)
 • w polu Naliczanie składki na Fundusz Pracy – wybieramy: tak, nigdy, w zależności od wynagrodzenia. Informację o konieczności opłacania składki na FP znajdziesz w chmurce,
 • w polu Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – zaznaczamy nie (jeżeli nie jest to praca w warunkach szkodliwych,
 • w polu Okres umowy – wybieramy: czy to umowa na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony.

 

Przy umowie o pracę podajemy:

 • datę podpisania,
 • datę rozpoczęcia,

w polu kwota wybieramy z listy:

 • brutto
 • netto
 • minimalna

Po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

Wystawianie rachunku w serwisie

W ifirma.pl rachunek możemy wystawić w następujący sposób:

 • po dodaniu umowy do serwisu i jej zatwierdzeniu, można od razu wystawić rachunek poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji wystaw rachunek,

lub

 • menu Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika następnie, po lewej stronie, zakładka Umowy i rachunki ➡ Rachunki – wystaw nowy ,

lub

 • menu Pracownicy ➡ Umowy ➡ w części Umowa o pracę ➡ Rachunki – wystaw nowy.

W trakcie generowania rachunku można automatycznie wyliczyć wynagrodzenie chorobowe i urlopowe pracownika.

Sprawdzamy czy wpisaliśmy właściwą kwotę brutto i termin płatności.

Jeżeli wszystko jest poprawnie – zatwierdzamy.

Wprowadzanie daty zapłaty:

Po wystawieniu rachunku należy wpisać datę zapłaty tego wynagrodzenia.

Uzupełnić datę zapłaty w serwisie można:

 • po wystawieniu rachunku i zatwierdzeniu otwiera się strona z wynagrodzeniem. Po prawej stronie, pod wynagrodzeniem, wpisujemy datę opłacenia ➡ zapisujemy. Zapisze się numer DK,

lub

 • menu Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia ➡ Data opłacenia – uzupełniamy datę zapłaty tego wynagrodzenia zatwierdzamy płatność.

Po zatwierdzeniu płatności zostanie utworzony Dowód księgowy (DK), który będzie widoczny w zakładce Wydatki ➡ Lista wydatków ➡ Dowody wewnętrzne i księgowe. Jednocześnie zostanie ujęty w zakładce Ewidencje ➡ KPiR.

Na podstawie wygenerowanego rachunku utworzy się automatycznie lista płac widoczna w zakładce Pracownicy ➡ Lista płac.

5. Zasady księgowania składek ZUS

Gdy do serwisu zostanie wprowadzona data wypłaty wynagrodzenia to automatycznie powstają przelewy do ZUS z tytułu składek za pracownika. Składki wszystkich pracowników, których wynagrodzenia były wypłacone w danym miesiącu (niezależnie od tego jakiego miesiąca przepracowanego dotyczą) są sumowane. Przelewy do ZUS są umieszczone w miesiącu, w którym przypada termin ich płatności. Wprowadzenie Daty opłacenia powoduje zaksięgowanie składek powstałymi Dowodami Księgowymi (widocznymi w zakładce Wydatki i w KPiR), wg zasad:

 • Ubezpieczenie społeczne: Przelewy do ZUS za pracownika z tytułu ubezpieczenia społecznego składa się z kwot potrąconych z pensji pracownika i z części płaconej przez pracodawcę. Gdy do przelewu wprowadzimy datę opłacenia, to zaksięgowaniu podlega tylko część składki na ubezpieczenie płacona przez pracodawcę, ponieważ część potrącana z pensji brutto pracownika została zaksięgowana jako kwota brutto wypłaty.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: Składka została zaksięgowana poprzez przelew Wynagrodzenie ponieważ w całości jest opłacana z pensji pracownika.
 • Wpłata na FP i FGŚP – jest w całości zaksięgowana – ponieważ tę składkę opłaca pracodawca.

 

6. Raporty zerowe ZUS RCA

Złożenie w ZUS zerowych imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA jest wymagane za pracowników, którzy w pierwszym miesiącu zatrudnienia nie otrzymali wypłaty czyli gdy wypłata za pierwszy przepracowany miesiąc zostanie wykonana w miesiącu kolejnym. W takim przypadku składamy imienny raport miesięczny ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru składek i zerowymi składkami na ubezpieczenia.

6.1. Generowanie raportów zerowych

 • zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ generujemy ZUS DRA,
 • utworzy się strona Tworzenie deklaracji ZUS DRA zatwierdzamy,
 • otworzy się strona e-deklaracje ZUS,
 • wybieramy pracownika zaznaczamy checkbox dodaj do deklaracji,
 • powód wykazania w deklaracji ZUS wybieramy Brak wypłaty wynagrodzenia zatwierdzamy,
 • ta osoba pojawi się na RCA z podstawą i składkami zerowymi.

Uwaga!
Raporty „zerowe” składamy też w przypadku oskładkowanej umowy zlecenia jeżeli zleceniobiorca jest zgłoszony do ubezpieczeń ale w danym miesiącu firma nie wypłaciła mu żadnego wynagrodzenia wtedy przekazujemy za niego „zerowy” raport ZUS RCA

6.2. Generowanie ZUS DRA

Miesięczny raport ZUS DRA, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wysyłać do ZUS do 20-go dnia kolejnego miesiąca za miesiąc należny.

Aby wygenerować ZUS DRA z poziomu serwisu ifirma.pl , należy ustawić się w miesiącu księgowym, za który Przedsiębiorca jest zobowiązany wygenerować deklarację, a następnie przejść do zakładki

Deklaracje → Deklaracje → zielona opcja ZUS → zatwierdź

Uwaga!

Jeśli opcja ZUS jest niewidoczna, oznacza to, brak wygenerowanych deklaracji podatkowych za poprzedni miesiąc.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, powinni zwrócić uwagę, aby przed wygenerowaniem deklaracji ZUS DRA, na rachunkach pracowników widniały daty opłacenia wynagrodzeń, w przeciwnym wypadku pracownicy nie zostaną uwzględnieni na ZUS RCA.

 

Po wygenerowaniu ZUS DRA, należy zmienić miesiąc księgowy na kolejny i w zakładce Zobowiązania → Składki ZUS wprowadzić daty opłacenia składek ZUS.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

W jaki sposób dokonać wysyłki ZUS DRA z poziomu serwisu ifirma jest opisane tutaj.

Więcej szczegółowych informacji na temat generowania ZUS znajduje się tutaj.

6.3. Deklaracja PIT-4

Więcej na ten temat generowania deklaracji ZUS i PIT dowiesz się tutaj.

 

Od umowy o pracę należy odprowadzić podatek za miesiąc, w którym był naliczony i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Wyliczyć zaliczkę możemy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ PIT-4.

W deklaracji są sumowane podatki od wszystkich wynagrodzeń, które zostały w danym miesiącu wypłacone. Jest to widoczne w miesiącu, w którym przypada termin płatności, czyli w miesiącu następnym w zakładce Zobowiązania ➡ Podatki i inne.

6.4. Deklaracja PIT-4R

Za dany rok należy złożyć deklaracje PIT-4R.

Deklarację PIT-4R należy wygenerować i złożyć do urzędu skarbowego.

W przypadku osoby fizycznej PIT-4R składamy do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania płatnika, a ze względu na miejsce siedziby w przypadku osób prawnych, np. spółek kapitałowych.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT-4R należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Deklarację PIT-4R można wygenerować w naszym serwisie w menu Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ PIT-4R.
Deklarację tę generujemy będąc w miesiącu księgowym grudniu.
Aby deklaracja została poprawnie wygenerowana to wcześniej musi być wpisana data opłacenia wynagrodzenia (zakładka Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia). Muszą też być wygenerowane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące).

6.5. Deklaracja PIT-11

Deklaracja PIT-11 zawiera informacje o dochodach pracowników (za poprzedni rok). Każdy pracodawca określa w niej uzyskany przez pracownika dochód i pobrane w poprzednim roku zaliczki na podatek PIT. Tak przygotowana deklaracja będzie dla pracownika podstawą do rozliczenia własnego podatku rocznego. Konieczność sporządzenia takiej deklaracji dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także pracujących na zlecenie, umowę o dzieło, z tytułu prac autorskich czy mających zawarte kontrakty menedżerskie. Jeden egzemplarz deklaracji musi być przekazana pracownikowi (za potwierdzeniem odbioru), drugi jest składany do urzędu skarbowego pracownika.

Deklarację PIT-11 można wygenerować w naszym serwisie – zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ PIT-11.

Generując PIT-11 należy zmienić miesiąc księgowy na grudzień.

Aby PIT-11 został prawidłowo wygenerowany w serwisie jest ważne to aby:

 • były wygenerowane rachunki za dany miesiąc do umowy pracownika,
 • wpisana data opłacenia wynagrodzenia (zakładka Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia).

 

Wszystko to zapisze się w karcie wynagrodzeń pracownika i z tego miejsca są pobierane dane do PIT-11.

6.6. Informacja IFT -1 R

Informację IFT-1/IFT-1R sporządza się tylko w przypadku, kiedy przychód jest wypłacany nierezydentowi, czyli osobie, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania oraz podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Dla takich przychodów odprowadzany jest tzw. zryczałtowany podatek dochodowy i co miesiąc należy składać PIT 8a, a na koniec roku informację roczną w formie PIT 8AR więcej na ten temat w artykule znajdującym się tutaj

Aby wygenerować w poprawny sposób informację IFT- 1 R należy uprzednio za każdy miesiąc księgowy, w którym nierezydent osiągał przychody wygenerować PIT 8a, a na koniec roku kalendarzowego, w grudniu sporządzić PIT 8ar.

6.6.1. Generowanie PIT 8a

Aby poprawnie wygenerować PIT 8a należy sporządzić uprzednio listę płac, wprowadzić datę opłacenia na rachunku nierezydenta i przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje → PIT 8a → zatwierdź.

6.6.2. Generowanie PIT 8ar

Pracodawca po zakończeniu danego roku tworzy deklarację roczną PIT 8ar. Warunkiem właściwego wygenerowania rocznej deklaracji PIT 8ar, są uprzednio prawidłowo wygenerowane deklaracje PIT8a, za miesiące kiedy Pracodawca odprowadzał zryczałtowany podatek od dochodów zatrudnionych osób w swojej firmie.

W serwisie generujemy PIT 8ar, będąc ustawionym w miesiącu księgowym grudniu danego roku, w zakładce Deklaracje → Deklaracje → PIT-8ar → zatwierdź.

6.6.3. Generowanie informacji IFT-1R

Informację IFT-1R należy przekazać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, pracownikowi-nierezydentowi oraz naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego do spraw opodatkowania osób zagranicznych, ustalanego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika przekazującego informację.

Informacja IFT-1 może zostać sporządzona na wniosek zagranicznego pracownika i przesłana w terminie 14 dni zarówno do nierezydenta, jak i do właściwego Urzędu Skarbowego.

Deklarację do Urzędu Skarbowego należy przesłać w formie elektronicznej, jest to możliwe z poziomu serwisu ifirma, poprzez zakładkę: Deklaracje → Deklaracje, wybieramy zieloną ikonę ift-1r.

Kolejno w kolumnie IFT-1 wybieramy imię i nazwisko pracownika- nierezydenta, otwieramy deklaracje, sprawdzamy zawartość merytoryczną deklaracji, jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy na sam dół deklaracji i wybieramy opcję: wyślij do urzędu. Natomiast drugi egzemplarz IFT-1R dla pracownika – nierezydenta, można wydrukować i przekazać w wersji papierowej za potwierdzeniem odbioru lub w wersji elektronicznej, więcej na ten temat tutaj.

Informacja IFT-1R jest komplementarna do informacji PIT-11. Jeśli płatność rozliczana jest na rzecz nierezydenta – wystawić należy IFT-1R, jeśli na rzecz rezydenta – PIT-11. Nie może zdarzyć się tak, że podatek pobrany od wypłaty trafi do dwóch informacji jednocześnie.

7. Wysyłka elektroniczna deklaracji z naszego serwisu

Deklaracje (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11) składa się właściwemu urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli chodzi o deklaracje PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11 to należy je złożyć do końca stycznia danego roku za rok poprzedni. I w takim terminie składa je zarówno płatnik zatrudniający do 5 pracowników jak i powyżej 5 pracowników. Wszystkie deklaracje składa je w formie elektronicznej niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników.

PIT-11, należy przesłać do pracownika najpóźniej do końca lutego.

W przypadku klientów ifirma.pl posiadanie podpisu elektronicznego nie jest obecnie konieczne – mogą oni dokonać wysyłki deklaracji elektronicznych za pośrednictwem danych autoryzujących.
Inaczej rzecz ujmując, deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR są wysyłane z naszego serwisu za pomocą danych autoryzujących.

 

Autor: Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły