ARCHIWUM: Bez PIT dla młodych – instrukcja

|
ID: 778305181
|
Kategorie: Archiwum, Podatek PIT
|
Nie tylko kawa jest 2w1

 

1. Informacje ogólne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został zlikwidowany podatek dochodowy od wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły limitu ulgi.

Przepisy o uldze w PIT dla pracowników do 26 roku weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z ulgi znajdują się na naszym blogu.

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia dotyczące ulgi bez PIT dla Młodych.

2. Ustawienia dla pracowników

W poniższym punktach zostały opisane czynności jakie należy wykonać, aby system w prawidłowy sposób wyliczył wynagrodzenie z zastosowaniem ulgi bez PIT dla młodych. W celu naliczenia wynagrodzeń bez zaliczki na podatek dochodowy w 2019 r. należy zaznaczyć odpowiedni checkbox w ustawieniach pracownika. Szczegóły zostały opisane w punkcie 2.1. Pracownicy z oświadczeniem wprowadzeni w 2019 r.

Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. nie będzie wymagane oświadczenie od pracownika, dlatego serwis w 2020 r. będzie samodzielnie naliczał ulgę bez wcześniejszego zaznaczenia checkboxa w danych pracownika. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik złoży wniosek o pobór zaliczek bez uwzględnienia zwolnienia dla młodych, szczegóły tego przypadku zostały opisane w punkcie 2.3. Pracownicy z oświadczeniem o pobór zaliczek bez zastosowania ulgi bez PIT dla młodych wprowadzeni w 2020 r.

2.1. Pracownicy z oświadczeniem w 2019 r.

Płatnik, który otrzymał od pracownika oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT i nie przekroczą limitu zwolnienia (w roku 2019 limit wynosi 35 636,67 zł) jest zobowiązany do obliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem ulgi bez PIT dla młodych. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie pobiera i nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń.

W celu wprowadzenia ustawień koniecznych dla prawidłowego skorzystania z ulgi należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników.


 

W kolejnym kroku należy wybrać Imię i nazwisko pracownika.


 

Następnie po lewej stronie należy wybrać Oświadczenia i wnioski.


 

W celu wprowadzenia informacji na temat dokumentów złożonych przez pracownika należy wybrać ikonę edytuj.


 

Następnie należy w polu Bez PIT dla młodych 2019 zaznaczyć checkbox Pracownik złożył oświadczenie, że jego dochód od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 będzie w całości korzystał ze zwolnienia do PIT. Dodatkowo systemem wyegzekwuje od pracodawcy wskazanie pierwszego miesiąca nienaliczania podatku. W tym celu należy wybrać z listy Pierwszy miesiąc nieodprowadzania podatku właściwy miesiąc.


 

W etapie końcowym na dole strony należy wybrać zielony przycisk zatwierdź.

Ważne !
Wynagrodzenia za lipiec 2019 z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia wypłacone w sierpniu kwalifikują się do możliwości skorzystania z ulgi. Przepisy wskazują, że zwolnieniu podlegają przychody wypłacone od 1 sierpnia 2019 r.

Uwaga !
Oświadczenie jest dostępne w naszych przykładowych wzorach dokumentów.

 

2.2. Pracownicy bez oświadczenia w 2019 r.

Dla podatników, którzy nie złożą oświadczenia płatnik nalicza i pobiera podatek. Natomiast w zeznaniu rocznym za rok 2019 r. ustawodawca przewidział zwrot podatku dla pracowników, którzy nie złożyli oświadczenia.

W celu wprowadzenia ustawień koniecznych dla prawidłowego naliczania podatku od wypłaconego wynagrodzenia pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników.


 

W kolejnym kroku należy wybrać Imię i nazwisko pracownika.


 

Następnie po lewej stronie należy wybrać Oświadczenia i wnioski.


 

W celu wprowadzenia informacji na temat dokumentów złożonych przez pracownika należy wybrać ikonę edytuj.


 

W takim przypadku należy w polu Bez PIT dla młodych 2019 zaznaczyć checkbox Pracownik nie złożył oświadczenia o zwolnieniu z PIT.


 

Takie ustawienie umożliwia wystawienie rachunku z obliczoną zaliczką na podatek dochodowy.

2.3. Pracownicy z oświadczeniem o pobór zaliczek bez zastosowania ulgi bez PIT dla młodych w 2020 r.

Płatnik, który otrzyma od pracownika wniosek o niestosowaniu ulgi PIT dla młodych będzie zobowiązany do obliczenia i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń w 2020 r.

W celu wprowadzenia ustawień koniecznych dla prawidłowego naliczenia podatku od wynagrodzenia należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników.


 

W kolejnym kroku należy wybrać Imię i nazwisko pracownika.


 

Następnie po lewej stronie należy wybrać Oświadczenia i wnioski.


 

W celu wprowadzenia informacji na temat dokumentów złożonych przez pracownika należy wybrać ikonę edytuj.


 

Następnie należy w polu Wniosek o niestosowanie ulgi PIT dla młodych zaznaczyć checkbox Pracownik złożył wniosek o zaprzestanie stosowania ulgi PIT dla młodych w 2020 roku.

Dodatkowo systemem wyegzekwuje od pracodawcy wskazanie pierwszego miesiąca, od którego będzie naliczony podatek od wynagrodzeń. W tym celu należy wybrać z listy Pierwszy miesiąc odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy właściwy miesiąc.


 

W etapie końcowym na dole strony należy wybrać zielony przycisk zatwierdź.

Takie ustawienie umożliwia wystawienie rachunku z obliczoną zaliczką na podatek dochodowy.

3. Umowa o pracę

Zwolnieniem została objęta umowa o pracę z pracownikiem, który nie ukończył 26 roku życia.

a) Składniki wynagrodzenie podlegające zwolnieniu z opodatkowania w ramach ulgi bez PIT

Od 1 sierpnia 2019 r. ze względu na wiek podatnika oraz ustawowy limit ulgi wszystkie składniki stanowiące przychód pracownika zostały wyłączone z opodatkowania. Art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, co uważa się za przychody ze stosunku pracy w tym m.in.:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbo­we,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • premie.

 

Zwolnienie podatkowe obejmuje również przychody, które nie są związane z faktycznie przepracowanym czasem pracy m.in.:

 • wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy,
 • wynagrodzenie urlopowe w tym również za zwolnienia okolicznościowe.

 

Nieopodatkowane przychody pracownika w ramach ulgi bez PIT obejmują świadczenie pozapłacowe m.in.:

 • pakiety medyczne,
 • karty sportowe,
 • bony,
 • zniżki pracownicze.

 

Zwolnienie podatkowe dotyczy również przychodów związanych z wykorzystaniem przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych:

 • kwota wypłaconego ryczałtu,
 • wypłacone środki na podstawie dostarczonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki.

 

b) Składniki wynagrodzenie nie podlegające zwolnieniu z opodatkowania w ramach ulgi bez PIT

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 148 nie obejmuje zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, które na gruncie ustawy PIT są zaliczane do przychodów z innych źródeł.

3.1. Wystawienie rachunku z zastosowaniem ulgi

Przykład 1.
Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę od 1 lipca 2019. Wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik z racji wieku kwalifikuje się do możliwości skorzystania z ulgi bez PIT. Pracownik 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku.
W celu wystawienia rachunku dla pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu rachunku pojawia się podgląd na wyliczone wynagrodzenie.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • ulga podatkowa (rozliczany procent kwoty wolnej) – 0,00 zł,
 • koszty uzyskania przychodów – 0,00 zł,
 • kwota do opodatkowania – 0, 00 zł,
 • naliczona zaliczka na podatek – 0,00 zł,
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – 0,00 zł

 


 

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • składkę na ubezpieczenia zdrowotne (pobrana) – należy wyliczyć na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem obniżenia do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która byłaby do zapłacenia, gdyby wynagrodzenie nie było zwolnione,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona) – 0,00 zł.


 

Dokładny schemat wyliczenia wynagrodzenia z zastosowaniem ulgi bez PIT dostępny jest na naszym blogu.

3.2. Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, kwota ta wynika z 5/12 rocznego limitu, ponieważ zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Kwota przekraczająca limit 85 528,00 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł), czyli nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany do odprowadzenia za pracownika 18% podatku od wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. płatnik składek będzie pobierać podatek w wysokości 17%.

Ważne!
Opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku, do którego nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia.

 

a) Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia, gdy pracownik otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z jednego źródła przychodu

Przykład 2.
Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę od 15 lipca 2019. Wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik z racji wieku kwalifikuje się do możliwości skorzystania z ulgi bez PIT. Pracownik 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 15 tys. zł. Pracownik nie uzyskuje wynagrodzeń z innych źródeł wypłaconych poza serwisem. W 2019 r. opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku do tego, w którym nastąpiło przekroczenie. Wynagrodzenie za lipiec, sierpień i wrzesień będzie wyliczone bez zaliczki na podatek dochodowy. System przy wyliczaniu wynagrodzenia za październik uwzględni przekroczony limit kwotowy i naliczy podatek od wynagrodzenia.

Wyjaśnienie:
Z racji tego, że termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony do 10 dnia następnego miesiąca to pracownik w okresie od 1 sierpnia do 10 października 2019 r. uzyskał przychody z:

 • wynagrodzenia za lipiec wypłaconego do 10 sierpnia w kwocie 15 tys. zł,
 • wynagrodzenia za sierpień wypłaconego do 10 września w kwocie 15 tys. zł,
 • wynagrodzenia za wrzesień wypłaconego do 10 października w kwocie 15 tys. zł.

 

Łączna kwota przychodu pracownika uzyskana w wyżej wymienionym okresie wynosiła 45 tys. zł.

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł a opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku do tego, w którym nastąpiło przekroczenie.

Pracownik przekroczył ustawowy limit ulgi po otrzymaniu wynagrodzenia za wrzesień i dlatego zgodnie z zasadą opodatkowane zostanie wynagrodzenie za kolejny miesiąc – dla przykładu 2 podatek do urzędu skarbowego zostanie pobrany od wynagrodzenia za październik wypłaconego do 10 listopada 2019 r.

W celu wystawienia rachunku dla pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu rachunku pojawia się podgląd na wyliczone wynagrodzenie.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • ulga podatkowa (rozliczany procent kwoty wolnej) – do wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. była stosowana kwota wolna od podatku w wartości 46,33 zł. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. kwota wolna od podatku wynosi 43,76 zł,
 • koszty uzyskania przychodów – do wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. koszty uzyskania przychodów wynosiły 111,25 zł i 139,06 zł (podwyższone). Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł i 300 zł (podwyższone),
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – stawka podatku dla wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r wynosiła 18%. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 17%.


 

Szczegółowe informację na temat zmian od 1 października dostępne są na naszym blogu.

b) Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia, gdy pracownik otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z kilku źródeł przychodu.

Przykład 3.
Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę od 15 lipca 2019. Wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik z racji wieku kwalifikuje się do możliwości skorzystania z ulgi bez PIT. Pracownik 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 19,5 tys. zł. Dodatkowo pracownik jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na umowę zlecenia z wynagrodzeniem na kwotę 16,5 tys. zł.

Dla podanego powyżej przykładu Użytkownik samodzielnie pilnuje limitu przekroczenia ulgi. Pracodawca powinien oszacować, w którym miesiącu nastąpi przekroczenie ustawowej kwoty limitu. Opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku, do którego nastąpiło przekroczenie. Jeżeli przedsiębiorca wyliczy, że pierwszym miesiącem, od którego należy zapłacić podatek od wypłaconego wynagrodzenia będzie miesiąc sierpień, to przy wystawianiu rachunku za miesiąc wcześniejszy – lipiec powinien wprowadzić odpowiednie ustawienia. Dzięki temu system od wypłaconego wynagrodzenie w sierpniu naliczy podatek do Urzędu Skarbowego.

W celu wystawienia rachunku dla pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy zaznaczyć checkbox Przekroczenie limitu zwolnienia PIT i wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Uwaga!
Pod ikoną znaku zapytaniaznajduje się pomoc w określeniu, kiedy pracownik przekroczy ustanowiony limit kwotowy.


 

Zaznaczenie w rachunku checkboxu Przekroczenie limitu zwolnienia PIT nie powoduje naliczenia zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, dla którego jest wystawiany rachunek. Zaliczka na podatek będzie odprowadzona od wynagrodzenia płatnego w następnym miesiącu. Jeżeli pracodawca zaznaczy checkbox np. w rachunku wystawianym dla wynagrodzenia za lipiec to pierwszym miesiącem, od którego zostanie odprowadzony podatek z wynagrodzenia będzie miesiąc sierpień.

 

Rachunek wystawiony po przekroczeniu limitu będzie zawierał zaliczkę na podatek dochodowy oraz naliczone koszty uzyskania przychodu.


 

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • ulga podatkowa (rozliczany procent kwoty wolnej) – do wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. była stosowana kwota wolna od podatku w wartości 46,33 zł. Od wynagrodzeń wypłaconych 1 października 2019 r. kwota wolna od podatku wynosi 43,76 zł,
 • koszty uzyskania przychodów – do wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. koszty uzyskania przychodów wynosił 111,25 zł i 139,06 zł (podwyższone). Od wynagrodzeń wypłaconych 1 października 2019 r. koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł i 300 zł (podwyższone),
 • zaliczka na podatek odprowadzoną do US – stawka podatku dla wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r wynosi 18%. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 17%.

 

Szczegółowe informacje na temat zmian od 1 października dostępne są na naszym blogu.

c) Wystawienia rachunku po przekroczeniu limitu wiekowego

W ustawie jest mowa o przychodach otrzymanych do 26 roku życia. Dotyczy to przychodów wypłaconych przed ukończeniem 26 roku życia.

Ważne !

Serwis ifirma pilnuje limitu wiekowego ulgi od wypłaconego wynagrodzenia pracownika, po ukończeniu przez niego 26 roku życia nalicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Przykład 4.
Pracownik ukończył 2 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone bez zastosowania ulgi bez PIT. Pracodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia.

Przykład 5.
Pracownik ukończył 15 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone z uwzględnieniem ulgi bez PIT. Pracodawca nie pobiera i nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Natomiast kolejne wynagrodzenia będą wyliczane według standardowych zasad.

4. Umowa zlecenie

Zwolnieniem została objęta umowa zlecenia z zleceniobiorcą, który nie ukończył 26 roku życia.

Uwaga!

Umowy zlecenia nie objęte ulgą:

 • umowa zlecenia w nieprzekraczającej wysokości 200 zł, która podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% lub od 1 października 2019 r. w wysokości 17 % przychodu,
 • umowa zlecenia ze zbyciem praw autorskich – 50 % koszty uzyskania przychodu.

4.1.Wystawienie rachunku z umowy zlecenia z pełnymi składkami ZUS z zastosowaniem ulgi

Przykład 6.
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 2 maja 2019. Wypłata wynagrodzenia za sierpień następuje do końca bieżącego miesiąca. Zleceniobiorca z racji wieku kwalifikuje się z możliwości skorzystania z ulgi bez PIT, w związku z tym 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Ponieważ zleceniobiorca nie posiada statusu ucznia ani studenta umowa zlecenie jest ozusowana.

Ważne!

Wysokość składek ZUS oraz stawka podatku dochodowego pobierane są do rachunku według miesiąca wystawienia rachunku. Należy wystawiać rachunek w miesiącu zgodnym z datą realnej wypłaty wynagrodzenia.

 

Zgodnie z powyższą zasadą rachunek należy wystawić w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie za sierpień zostanie wypłacone w sierpniu to należy ustawić miesiąc księgowy sierpień i przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu rachunku pojawia się podgląd na wyliczone wynagrodzenie.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • koszty uzyskania przychodów – 0,00 zł
 • kwota do opodatkowania – 0,00 zł
 • naliczona zaliczka na podatek – 0,00 zł,
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – 0,00 zł.


 

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • składkę na ubezpieczenia zdrowotne (pobrana) – należy wyliczyć na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem obniżenia do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która byłaby do zapłacenia gdyby wynagrodzenie nie było zwolnione,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona) – 0,00 zł.


 

4.2. Wystawienie rachunku z umowy zlecenia ze studentem z zastosowaniem ulgi

Przykład 7.
Zleceniodawca zatrudnia studenta, w związku z tym umowa zlecenie jest bez składek. Wypłata wynagrodzenia za sierpień następuje do 10 września. Zleceniobiorca złożył 5 sierpnia oświadczenie o niepobieraniu podatku.

Zgodnie z powyższą zasadą rachunek należy wystawić w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie za sierpień zostanie wypłacone we wrześniu to należy ustawić miesiąc księgowy wrzesień i przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu rachunku pojawia się podgląd na wyliczone wynagrodzenie.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • koszty uzyskania przychodów – 0,00 zł
 • kwota do opodatkowania – 0,00 zł
 • naliczona zaliczka na podatek – 0,00 zł,
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – 0,00 zł.

 

W związku z tym, że umowa ze studentem jest nie ozusowana oraz nieopodatkowana kwota brutto wynagrodzenia jest równa kwocie do wypłaty.


 

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • składki społecznie i składke zdrowotną w wysokości 0 zł.


 

4.3. Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, kwota ta wynika z 5/12 rocznego limitu, ponieważ zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Kwota przekraczająca limit 85 528,00 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł), czyli nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany do odprowadzenia za pracownika 18% podatku od wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. płatnik składek będzie pobierać podatek w wysokości 17%.

Ważne!
Opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku, do którego nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia.

 

a) Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia, gdy zleceniobiorca otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z jednego źródła przychodu.

 

Przykład 8.
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 1 sierpnia 2019. Wypłata wynagrodzenia następuje do końca bieżącego miesiąca. Zleceniobiorca z racji wieku kwalifikuje się do możliwości skorzystania z ulgi bez PIT. W związku z tym 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Umowa zlecenia została zawarta na kwotę wynagrodzenia 20 tys. zł miesięcznie. Dla zleceniobiorcy wynagrodzenie z umowy zlecenia stanowi jedyny obowiązkowy tytuł ubezpieczenia społecznego i jedyne źródło przychodu pracownika.

Zleceniobiorca przekroczy ustawowy limit zwolnienia po otrzymaniu dwóch wypłat w kwocie 20 tys. zł. Opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku, do którego nastąpiło przekroczenie limitu. Wynagrodzenie za sierpień i wrzesień będzie wyliczone bez zaliczki na podatek dochodowy. Zleceniobiorca nie uzyskuje wynagrodzeń z innych źródeł wypłacanych poza serwisem. System przy wyliczaniu wynagrodzenia za październik uwzględni przekroczony limit kwotowy i naliczy podatek od wynagrodzenia.

Poniżej zostanie opisana ścieżka wystawienia rachunku po przekroczeniu limitu.

W celu wystawienia rachunku dla pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu rachunku pojawia się podgląd na wyliczone wynagrodzenie.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • koszty uzyskania przychodów – standardowe 20%,
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – stawka podatku dla wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r wynosi 18%. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 17%.


 

Szczegółowe informacje na temat zmian od 1 października 2019 r. dostępne są na naszym blogu.

b) Wystawienie rachunku po przekroczeniu limitu zwolnienia, gdy zleceniobiorca otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z kilku źródeł przychodu.

Przykład 9.
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 1 sierpnia 2019. Wypłata wynagrodzenia następuje do końca bieżącego miesiąca. Zleceniobiorca z racji wieku kwalifikuje się do możliwości skorzystania z ulgi bez PIT, w związku z tym 5 sierpnia złożył oświadczenie o niepobieraniu podatku. Umowa zlecenia została zawarta na kwotę wynagrodzenia 7,5 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo zleceniobiorca jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na umowę o pracę z wynagrodzeniem na kwotę 10,5 tys. zł.

Dla podanego powyżej przykładu Użytkownik samodzielnie pilnuje limitu przekroczenia ulgi, ponieważ system nie widzi wynagrodzeń wypłacanych poza serwisem. Opodatkowaniu podlega wynagrodzenie uzyskane w miesiącu następnym w stosunku, do którego nastąpiło przekroczenie limitu. Zleceniodawca powinien oszacować, w którym miesiącu nastąpi przekroczenie kwoty limitu. Jeżeli przedsiębiorca wyliczy, że pierwszym miesiącem od którego należy zapłacić podatek od wypłaconego wynagrodzenia będzie miesiąc październik, to przy wystawianiu rachunku za miesiąc wcześniejszy – wrzesień powinien wprowadzić odpowiednie ustawienia, tak aby od wypłaconego wynagrodzenia w październiku została naliczona zaliczka na podatek dochodowy.

W celu wystawienia rachunku dla pracownika należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy.


 

Następnie po prawej stronie należy w kolumnie Rachunki wybrać wystaw nowy.


 

Po ukazaniu się rachunku należy zaznaczyć checkbox Przekroczenie limitu zwolnienia PIT i wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Uwaga!
Pod ikoną znaku zapytania ? znajduje się pomóc w określeniu, kiedy pracownik przekroczy ustanowiony limit kwotowy.


 

Zaznaczenie w rachunku checkboxu Przekroczenie limitu zwolnienia PIT nie powoduje naliczenia zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, dla którego jest wystawiany rachunek. Zaliczka na podatek będzie odprowadzona od wynagrodzenia płatnego w następnym miesiącu. Jeżeli pracodawca zaznaczy checkbox np. w rachunku wystawianym dla wynagrodzenia za wrzesień to pierwszym miesiącem, od którego zostanie odprowadzony podatek z wynagrodzenia będzie miesiąc październik.

 

Rachunek wystawiony po przekroczeniu limitu będzie zawierał zaliczkę na podatek dochodowy oraz naliczone koszty uzyskania przychodu.

Do wyliczenia rachunku stosuje się:

 • koszty uzyskania przychodów – standardowe 20%,
 • zaliczka na podatek odprowadzona do US – stawka podatku dla wynagrodzeń wypłaconych do końca września 2019 r wynosi 18%. Od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października 2019 r. ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 17%.

 


 

Szczegółowe informacje na temat zmian od 1 października 2019 r. dostępne są na naszym blogu.

c) Wystawienia rachunku po przekroczeniu limitu wiekowego

W ustawie jest mowa o przychodach otrzymanych do 26 roku życia. Dotyczy to przychodów wypłaconych przed ukończeniem 26 roku życia.

Ważne!

Serwis ifirma pilnuje limitu wiekowego ulgi i od wypłaconego wynagrodzenia pracownika, po ukończeniu przez niego 26 roku życia, nalicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia.

 

Przykład 10.
Zleceniobiorca ukończył 2 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone bez zastosowania ulgi bez PIT. Zleceniodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia.

Przykład 11.
Zleceniobiorca ukończył 15 sierpnia 26 rok życia. Wynagrodzenie za lipiec wypłacone 10 sierpnia będzie wyliczone z uwzględnieniem ulgi bez PIT. Zleceniodawca nie pobiera i nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Natomiast kolejne wynagrodzenia będą wyliczane według standardowych zasad.

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce