ARCHIWUM – Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2020 (ryczałt)

w ArchiwumPodatek PITZakończenie roku i zeznanie roczne

Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) nie mają już obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Zmiana przepisów obowiązuje od 2019 roku.

Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2020

Uwaga!
Zmiana rachunku bankowego do wpłat podatków.

 

Kwotę podatku za grudzień 2020 r. lub za IV kwartał 2020 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do 01 marca 2021 r. na podstawie zeznania rocznego PIT-28.

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny Mikrorachunek podatkowy.

Rozliczenie roczne

Termin składania deklaracji rocznej PIT 28 jest od 15 lutego 2021 do 01 marca 2021 r.

Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11.

PIT-4R za 2020 r. składamy do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2021 r. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.
W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r.

PIT-8AR za 2020 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2021 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

Uwaga!

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2020 r.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r.

PIT-11 za 2020 r. składamy wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik – do dnia 31 stycznia 2021.

Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego 2021.

Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.

Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2021 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.
Informację ZUS IWA za 2020 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2021 r.,
  • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2020), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2020 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2020 r.

Składki ZUS – terminy zapłaty

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS, opłacają składki ZUS nie później, niż do 10 stycznia 2021 r.


Autor: Karolina Piątkowska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły