ARCHIWUM Zaliczka na podatek dochodowy wg nowych zasad 2019 r.

w ArchiwumPodatek PITPracownicy Tagi: 75%nowy podatekpodatek 17%zaliczka 17%

Wyliczanie podatku odbywa się w cyklu rocznym, czyli podatek wylicza się zawsze od dochodu, którym jest nadwyżką przychodów (narastająco od początku roku) nad kosztami (narastająco od początku roku).

Na kwotę wyliczonego podatku mają wpływ:

 • dochód od początku roku (różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (ewentualnie osób z nim współpracujących),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy z prawem do odliczenia (ewentualnie osób z nim współpracujących),
 • straty, które przedsiębiorca może i chce uwzględnić przy wyliczeniu zaliczki.

Kwota wyliczonego podatku od początku roku pomniejszona o sumę zaliczek za poprzednie miesiące daje kwotę zaliczki za dany okres (miesiąc lub kwartał).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku, dlatego może nie występować podatek do zapłaty mimo dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku.

Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić na konto US w terminie do 20. dnia miesiąca za okres poprzedni (miesiąc bądź kwartał, w zależności jaki tryb wpłacania zaliczek określił podatnik).

Obecnie nie ma obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku (PIT-5 lub PIT-5L)

Sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy (dotyczy firm prowadzących KPiR):

 1. Podatek rozliczany wg skali podatkowej (do przekroczenia pierwszego progu podatkowego 85 528 zł)

 2. Podatek rozliczany wg skali podatkowej (po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego)

 3. Podatek rozliczany liniowo

 4. Informacja na temat zmian wprowadzonych w 2019 r.

1. Podatek rozliczany wg skali podatkowej (do przekroczenia pierwszego progu podatkowego 85 528 zł)

Sposób wyliczenia zaliczki za okresy roku 2019 i począwszy do 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyliczana wartość
Sposób wyliczenia
za okresy od stycznia do sierpnia (I i II kwartał) 2019 r. za okresy od września do grudnia (III i IV kwartał) 2019 r. za okresy od stycznia 2020 r.
Dochód Przychód od początku roku – koszty od początku roku
Dochód do opodatkowania Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR)
Podstawa opodatkowania Dochód do opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych
Podatek od początku roku
Podstawa opodatkowania *
18% – 556,02 zł
(podatek zwolniony z poboru)
Podstawa opodatkowania *
17,75% – 548,30 zł
(podatek zwolniony z poboru)
Podstawa opodatkowania *
17% – 525,12 zł
(podatek zwolniony z poboru)
Podatek liczony od początku roku Podatek od poczatku roku – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy)
Zaliczka za dany miesiąc/kwartał Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach/kwartałach
Zaliczka do wpłaty Zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych w 2019 r. w dalszej części tekstu.

2. Podatek rozliczany wg skali podatkowej (po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego)

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, wyliczając zaliczkę w trakcie roku podatnik nie ma prawa do uwzględniania kwoty wolnej. Sposób wyliczenia zaliczki za okresy z roku 2019 i począwszy od 2020 przedstawia poniższa tabela.

Wyliczana wartość
Sposób wyliczenia
za okresy od stycznia do sierpnia (I i II kwartał) 2019 r. za okresy od września do grudnia (III i IV kwartał) 2019 r. za okresy od stycznia 2020 r.
Dochód Przychód od początku roku – koszty od początku roku
Dochód do opodatkowania Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR)
Podstawa opodatkowania Dochód do opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych
Podatek od początku roku
15 395, 04 zł + 32%
* (podstawa opodatkowania – 85 528 zł)
15 181, 22 zł + 32%
* (podstawa opodatkowania – 85 528 zł)
14 539,76 zł + 32%
* (podstawa opodatkowania – 85 528 zł)
Podatek liczony od początku roku Podatek od poczatku roku – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy)
Zaliczka za dany miesiąc/kwartał Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach/kwartałach
Zaliczka do wpłaty Zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Więcej informacji na temat zaliczki po przekroczeniu progu podatkowego tutaj.

3. Podatek rozliczany liniowo

Wyliczana wartość Sposób wyliczenia
Dochód Przychód od początku roku – koszty od początku roku
Dochód do opodatkowania Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ub społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR)
Podstawa opodatkowania Dochód do opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych
Podatek Podstawa opodatkowania * 19%
Podatek liczony od początku roku Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy)
Zaliczka za dany miesiąc/kwartał Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach/kwartałach
Kwota do wpłaty Zaliczka za dany miesiąc/kwartał po zaokrągleniu do pełnych złotych

4. Informacja na temat zmian wprowadzonych w 2019 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie stawki podatku dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej. Stawka podatku została obniżona do 17%.

Zmiany mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od października 2019 r.
Zmianie nie uległa kwota wolna – nadal wynosi ona 3 089 zł

W związku z tym, iż obniżenie stawki ma zastosowanie do 3 miesięcy roku stawka podatku po zmianach została obniżona do 17,75 %.
Wynika, to z tego iż zmiana za rok wynosi 1% (z 18% do 17%), w związku z tym zmiana za ¼ roku (3 miesiące) wynosi 0,25 %.

Ustawa zmieniająca ponadto wskazuje, iż powyższą stawkę podatku stosuje się już przy wyliczeniu zaliczki dokonywanym od października 2019 r. Od tego dnia dokonywane są wyliczenia zaliczek za:

 • wrzesień 2019 r.
 • III kwartał 2019 r.

Zmiana stawki podatku dochodowego wpływa na wskazaną w schemacie kwotę zwolnioną z poboru. Kwota ta jest wyliczana jako iloczyn stawki podatku i kwoty wolnej. W związku z tym:

 • dla stawki 18% wynosi 556,02 zł (3089 zł * 18%)
 • dla stawki 17,75% wynosi 548,30 zł (3089 zł * 17,75%)
 • dla stawki 17% wynosi 525,12 zł (3089 zł * 17%)

Mimo zastosowania obniżonej stawki podatku dochodowego już od wyliczenia zaliczki za wrzesień (III kwartał) 2019 r. ostateczna kwota podatku zapłaconego przez przedsiębiorcę za ten okres nie ulegnie zmianie.
Poniżej dla porównania wyliczenie zaliczek za okresy od września do grudnia:

 1. przy zastosowaniu nowej stawki podatku od zaliczki za wrzesień
 2. przy zastosowaniu nowej stawki podatku od zaliczki za październik

Założenia:
Dochód:

 • za okresy od stycznia do sierpnia włącznie: 30 800 zł
 • za wrzesień: 6 000 zł
 • za październik: 1 500 zł
 • za listopad: 2 500 zł
 • za grudzień: 300 zł

Zaliczki należne za okresy od stycznia do sierpnia włącznie: 4 988 zł
Dla uproszczenia obliczeń pominięte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Przedsiębiorca nie rozlicza strat z lat poprzednich.

  a) zaliczki przy zastosowaniu nowej stawki od zaliczki za wrzesień.
Miesiąc Dochód narastająco Podatek od początku roku Suma zaliczek za
poprzednie okresy
Zaliczka za miesiąc
(do pełnych złotych)
09/2019 36 800 zł 36 800 zł * 17,75% –
548,30 zł = 5 983,70 zł
4 988 zł 5 983,70 – 4 988 =
995,70 zł => 996 zł
10/2019 38 300 zł 38 300 zł * 17,75% –
548,30 zł =
6 249,95 zł
5 984 zł 6 249,95 – 5 984 zł =
265,95 => 266 zł
11/2019 40 800 zł 40 800 zł * 17,75% –
548,30 zł = 6 693,70
6 250 zł 6 693,70 zł – 6 250 zł =
443,70 zł => 444 zł
12/2019 41 100 zł 41 100 zł * 17,75% –
548,30 zł = 6 746,95 zł
6 694 zł 6 746,95 zł – 6 694 zł =
52,95 zł => 53 zł
1 759 zł
  b) zaliczki przy zastosowaniu nowej stawki od zaliczki za październik
Miesiąc Dochód narastająco Podatek od początku roku Suma zaliczek za
poprzednie okresy
Zaliczka za miesiąc
(do pełnych złotych)
09/2019 36 800 zł 36 800 zł * 18% –
556,02 zł = 6 067,98 zł
4 988 zł 6 067,98 zł – 4 988 =
1 079,98 => 1 080 zł
10/2019 38 300 zł 38 300 zł * 17,75% –
548,30 zł = 6 249,95 zł
6 068 zł 6 249,95 – 6 068 zł =
181,95 zł => 182 zł
11/2019 40 800 zł 40 800 zł * 17,75% –
548,30 zł = 6 693,70 zł
6 250 zł 6 693,70 zł – 6 250 zł =
443,70 zł => 444 zł
12/2019 41 100 zł 41 100 zł * 17,75% –
548,30 zł = 6 746,95 zł
6 694 zł 6 746,95 zł – 6 694 zł =
52,95 zł => 53 zł
1 759 zł

Powyższe wyliczenie, wskazuje na to, że zastosowanie obniżonej stawki PIT już od zaliczki za wrzesień nie powoduje, że przedsiębiorca zapłaci niższy podatek, niż w przypadku gdyby niższa stawka została zastosowana od zaliczki za październik.

Niższa kwota wpłacona w październiku będzie skutkowała zapłatą wyższej zaliczki w listopadzie.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły