Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT 2022

|
ID: 778305410
|
|
Nie tylko kawa jest 2w1

Podatnicy składający zeznanie podatkowe za 2022 rok mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń, obniżając tym samym swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Jakie ulgi i odliczenia można uwzględnić w PIT za 2022 rok? Sprawdźmy!

Zeznanie podatkowe 2022 – terminy

Warto pamiętać, że niektórzy podatnicy są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe wcześniej niż inni.
Są to osoby rozliczające się w ramach karty podatkowej (PIT-16A), którzy zeznanie za rok 2022 powinni złożyć już do 28 lutego 2023 roku, termin ten został im wydłużony, bo za lata poprzednie zeznanie należało składać już do końca stycznia.

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT 2022

Warto pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami ulg – jedne obniżają nam wyliczony podatek, inne odliczamy od dochodu. W poniższych tabelach przedstawiamy ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy składający PIT za 2022 rok, w podziale właśnie na dwa wspomniane rodzaje.


ODLICZENIA OD DOCHODU

RODZAJ ODLICZENIA


MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA


NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI


PIT


ZAŁĄCZNIK DO PIT

Internet
760,00 zł potwierdzenia przelewów przysługuje tylko w rozliczeniu za dwa kolejno następujące po sobie lata PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga rehabilitacyjna
Ulga na samochód dla Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 2 280,00 zł akt własności (współwłasności) oraz skierowanie na zabiegi
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga na Sprzęt Rehabilitacyjny realnie poniesione wydatki dowód poniesienia wydatku
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga na Leki miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł

dowód poniesienia wydatku
zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

IKZE (Konto emerytalne)

7 106,40 zł lub
10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).
potwierdzenie zapłaconych lub pobranych składek PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O

Składki ZUS

Składki Społeczne

wartość składek pobranych lub zapłaconych w 2022 r. nie więcej niż wysokość dochodu.

dokumenty potwierdzające zapłatę przez składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)

Składka Zdrowotna 50% zapłaconych składek (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) lub maksymalnie 8700 zł (podatek liniowy)

dokumenty potwierdzające zapłatę przez składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.

PIT-28
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga Termomodernizacyjna
53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Faktura VAT
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać ukończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
Ulgę można rozliczyć w ciągu 6 lat.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na Zabytki
50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku. Nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.
Akt własności lub współwłasności zabytku.
Pozwolenie lub zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac.
Faktura VAT

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na Terminal
2 500 zł w roku podatkowym lub
1 000 zł w roku podatkowym
dokumenty potwierdzające nabycie terminala oraz poniesione koszty. PIT-28
PIT-36
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)


Ulga na Badania i Rozwój
100-200% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych do ulgi oraz dowód ich poniesienia

PIT-36
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga IP BOX
możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku 5% dla sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Dedykowane ewidencje

PIT-36
PIT-36L
PIT/IP
Ulga na robotyzację
50% wartości kosztów – odliczenie w ramach ulgi.
Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026.

potwierdzenie poniesionych kosztów, które podlegają odliczeniu

PIT-36
PIT-36L
PIT-RB
Ulga na prototyp
30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Nie więcej niż 10% dochodu.

potwierdzenie poniesionych kosztów, które podlegają odliczeniu

PIT-36
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga dla pracujących seniorów
85 528 zł Aby skorzystać z ulgi należy złożyć oświadczenie o zaprzestaniu pobierania świadczenia emerytalnego.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga na powrót
certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga dla rodzin 4+
zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga Dla Młodych
ulga przysługuje osobom do dnia ukończenia 26 r.ż

PIT-36
PIT-37
BRAK

Ulga dla inwestujących w ASI

50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów w ASI, maksymalnie 250 tys zł

potwierdzenie nabycia akcji w ASI

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na ekspansję
100% wydatków poniesionych na ekspansję jako odliczenie w ramach ulgi
maksymalnie 1 mln zł
potwierdzenie poniesionych kosztów

PIT-36
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga na sponsoring
50% wydatków poniesionych na sponsoring jako odliczenie w ramach ulgi

potwierdzenie poniesionych kosztów

PIT-36
PIT-36L
deklaracja wraz z informacją PIT-CSR

Ulga z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
Maksymalnie 500 zł

dowód opłacenia składki członkowskiej na związek zawodowy

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28
PIT/O
Darowizna na kształcenie zawodowe
6% dochodu/przychodu potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O

Krwiodawstwo
potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Darowizna na OPP

potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Darowizna na cele Kultu Religijnego
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O


Darowizna na Odbudowę Zabytków
(Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie)

potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O


Darowizna na walkę z COVID-19

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022r.
Do 100% wartości darowizny

dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O


Darowizna Komputerów Przenośnych

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022r.
Do 100% wartości darowizny

dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O


Darowizna na Kościelną działalność Charytatywno-Opiekuńczą

(-do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
-do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej)

Do 100% kwoty wartości darowizny

pokwitowanie odbioru darowizny – potrzebujesz już, gdy odliczasz darowiznę oraz
sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

  


ODLICZENIA OD PODATKU

RODZAJ ODLICZENIA


MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA


NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI


PIT


ZAŁĄCZNIK DO PIT

Ulga prorodzinna
Wysokość jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci:
1112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów)
1112,04 zł na 2 dziecko
2000,04 zł na 3 dziecko
2700 zł na 4 i kolejne dziecko
akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo opieki nad dzieckiem
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga Abolicyjna
kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Do wysokości 1360 zł
Dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą.
PIT-36, PIT-36L, PIT-28
PIT/O

 

 
WAŻNE!

Powyższa tabela ma na celu jedynie nakreślenie przysługujących ulg czy odliczeń w zeznaniu rocznym składanym za rok 2022. Każdorazowo należy dokonać weryfikacji szczegółowej sytuacji przedsiębiorcy przed zastosowaniem preferencji, bowiem nie w każdej sytuacji istnieje możliwość zastosowania ww ulg i odliczeń. 

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce