Od stycznia 2016 roku podatnicy podatku dochodowego mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo rozwojową. Czym jest nowa ulga, kto ma do niej prawo i co obejmuje? W jaki sposób zaksięgować wydatki na badania i rozwój w serwisie ifirma.pl?

Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przedsiębiorcy, dzięki uldze B+R, zyskali możliwość odliczenia od podatku od 110% do 130% wydatków poniesionych na taką działalność, w dwóch etapach:

 1. Na bieżąco jako koszty uzyskania przychodów (w wysokości 100%),
 2. Na koniec roku, w zeznaniu rocznym, jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania (w wysokości 10%, 20% lub 30%).

Część wydatków podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku nazywana jest kosztami kwalifikowanymi.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową, która zastępuje dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii, została określona w art. 26e ustawy o podatku od osób fizycznych.

Prawo do ulgi

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może w ramach ulgi B+R odliczyć koszty kwalifikowane, jeśli spełnia następujące warunki:

 • działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
 • koszty działalności badawczo-rozwojowej są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • działalność w roku, za którym przysługuje odliczenie, nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

A dodatkowo, jeśli koszty kwalifikowane są ponoszone w ramach badań podstawowych, wymagane jest, by badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

źródło: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowane mogą być uznane:

 • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami płatnymi przez płatnika tych składek, pod warunkiem, że pracownicy ci zostali zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.
 • Nabywane materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową.
 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabywane wyniki badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
 • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej (pod warunkiem, że korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem).
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej dokonane w danym roku, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Wysokość odpisów na koniec roku

Wysokość odpisywanych kosztów kwalifikowanych zależy od charakteru tych kosztów oraz od tego, kim jest przedsiębiorca:

 • 30% kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń, bez kryterium przedsiębiorcy,
 • 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
 • 10% pozostałych kosztów dla podatników, którym nie przysługuje odliczenie 20% tych kosztów.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli w danym roku wielkość dochodu podatnika jest niższa niż kwota możliwych odliczeń lub została poniesiona strata, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Jednym z wymogów skorzystania z ulgi B+R jest wyszczególnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej. W odpowiedzi na ten wymóg został zmieniony wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów poprzez dodanie nowej kolumny 16. „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa art. 26e ustawy o podatku dochodowym”, w którą należy wpisać wszystkie koszty takiej działalności, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów wszedł w życie 8. kwietnia 2016 roku, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, jeśli księga została założona przed wejściem w życie nowego wzoru, to możliwe jest jej prowadzenie na dotychczasowych zasadach.

Dla wszystkich naszych użytkowników wprowadziliśmy wydruk księgi przychodów i rozchodów zgodny z nowym wzorem już za kwiecień 2016 r.

Księgowanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ifirma.pl

Naszym użytkownikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, umożliwiamy właściwe księgowanie ponoszonych na tę działalność kosztów do 16. kolumny księgi przychodów i rozchodów.

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja → Dane firmy i zaznaczyć checkbox “Firma rozlicza koszty na badania i rozwój zgodnie z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym”.

Po zapisaniu ustawień wszystkie koszty księgujemy na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo, jeśli wydatek ma związek z działalnością badawczo rozwojową, to w zakładce Ewidencje → Księga przychodów i rozchodów należy wejść w szczegóły tej pozycji i użyć akcji dodaj wpis w kolumnie “badania i rozwój”.

W wyświetlonym formularzu wartość wybrana w polu “Wysokość odliczenia” nie ma wpływu na sam wydruk KPiR, ale posłuży do prawidłowego zastosowania ulgi B+R w zeznaniu rocznym utworzonym przy pomocy serwisu pitroczny.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.