w Pracownicy
Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

 

Jednocześnie tak ustalona podstawa nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75%. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2016 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty:

    • 1.387,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 r. tj. 1. 850 zł),

oraz wyższa od kwoty:

  • 2.433,00 zł (60% z kwoty 4. 055,00 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2016 roku).

Natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi – od 1 września 2013 r. – kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Ten zasiłek to 520,00 zł i tyle też wynosi podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne od września 2013 r. do teraz, czyli sama kwota nie uległa zmianie.

Jak to wykazać w serwisie ifirma

Jeżeli urlop wychowawczy będzie cały miesiąc a ustalona podstawa na emerytalne i rentowe będzie np. 1.850,00 zł brutto to w serwisie wprowadzamy w ten sposób:

Dla pracownicy nie musimy wystawiać rachunku. Ale musimy tę osobę wykazać w raportach i deklaracji do ZUS.

Czyli, osobę przebywającą na urlopie wychowawczym wykazujemy na raporcie RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 00 wykazując okres urlopu wychowawczego i kod świadczenia przerwy 121 jako urlop wychowawczy, na raporcie RCA wykazujemy tę osobę z kodem tytułu do ubezpieczeń 12 11 00 z wykazaniem podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podstawy na ubezpieczenie zdrowotne.

Wychowawczy w serwisie wykazujemy tak:

  • zakładka deklaracje ➡ deklaracje ZUS,
  • otworzy się strona „Tworzenie deklaracji ZUS DRA” ➡ zatwierdzamy,
  • otworzy się strona „e-deklaracje ZUS”.
  • wybieramy pracownika (zaznaczamy checkbox) ➡ dodaj do deklaracji,
  • powód wykazania w deklaracji ZUS – wybieramy „urlop wychowawczy” ➡ podajemy „Podstawę składek na ubezpieczenie społeczne” ➡ wybieramy okres przerwy od – do ➡ zatwierdzamy.

Ta osoba pojawi się na RSA z odpowiednim kodem i okresem przerwy, na RCA – z podstawą i składkami oraz na DRA.

Podstawa zasiłku za niepełny miesiąc:

Jeżeli początek lub koniec urlopu wychowawczego nastąpi w trakcie miesiąca to podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalamy proporcjonalnie.

Ustalamy ją dzieląc policzoną wcześniej podstawę lub te 60 proc. (2.433,00 zł w 2016 r.) przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca (np. styczeń ma 31 dni) i mnożymy prze liczbę dni, w których osoba podlegała ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Przykład:

Pracownica rozpoczyna urlop wychowawczy od 20 stycznia 2016 r. a ustaloną podstawą jest 1850,00 zł.

To 1850,00 zł : 31 dni w styczniu * 11 dni ( od 20 stycznia do 31 stycznia jest 11 dni ) = 656,45 zł.

I od tej podstawy ustalamy składki na emerytalne i rentowe tak jak w przykładzie podanym wyżej, tylko zamiast od 1850,00 zł liczymy od 656,45 zł.

 

Ważne!

Zasiłek wychowawczy wykazujemy na raportach i deklaracji do ZUS zawsze w miesiącu którego dotyczą np. zasiłek wychowawczy jest w miesiącu styczniu to wykazujemy to w raportach i deklaracji styczniowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.