Urlop wypoczynkowy pracownika

w Pracownicy

Według Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

1. Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar należnego urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia (nie wliczamy zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne). Nie ma w tym wypadku znaczenia, jak poprzednie stosunki pracy zostały zakończone i czy istniały pomiędzy nimi przerwy w zatrudnieniu.

Do okresu zatrudnienia, wlicza się także okres edukacji w wymiarze:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Jak mówi Kodeks pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę , uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jeśli pracownik podejmuje pracę z pierwszym dniem miesiąca, wówczas miesiąc zatrudnienia upływa z ostatnim dniem tego miesiąca- np. pracownik zatrudniony 1 marca 2022 r. – prawo do urlopu nabędzie z dniem 31 marca 2022 r. Jeśli w trakcie miesiąca, wówczas miesiąc pracy upływa z końcem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy- np. pracownik zatrudniony 15 marca 2022 r. nabywa prawo do urlopu za pierwszy miesięczny okres-14 kwietnia 2022 r. W pierwszym roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru urlopu będzie przysługiwać 1,66 dnia urlopu po każdym miesiącu pracy. W tym przypadku wymiaru tego się nie zaokrągla. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. I wtedy urlop ten już się już zaokrągla w górę do pełnego dnia.

 

Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracownicy, którzy z różnych przyczyn, nie wykorzystali w danym roku w pełni przysługujących im dni wolnych, muszą to zrobić najpóźniej do 30 września kolejnego roku (urlop może być wykorzystany również w październiku o ile rozpoczął się jeszcze we wrześniu). Pracodawca bez konsultacji terminu z podwładnym może go wysłać na zaległy wypoczynek. Może to zrobić w sytuacji, gdy zatrudniony zwleka z urlopem wypoczynkowym i zbliża się termin jego wykorzystania. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu ani przekazać go innej osobie. Niezgodne z prawem jest również wypłacenie należności za zaległy urlop, musi być on wykorzystany w naturze. Serwis nie nadzoruje ilości zaległego urlopu, w tym zakresie pracodawca sam powinien o tym pamiętać.

Zaległy urlop, a dokładniej roszczenia jego dotyczące ulegają przedawnieniu dopiero po 3 latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Urlop uzupełniający

W sytuacji gdy pracownik wykorzystał cały urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy. Następnie w trakcie tego roku nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze różnicy między nabytym wymiarem a wymiarem poprzednio przysługującym. Przykładowo 10-letni okres zatrudnienia, uprawniający do urlopu w wymiarze 26 dni, upływa 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku, urlop uzupełniający przysługuje z upływem tego dnia i to za rok 2022 r. Z dniem 1 stycznia 2023 r. pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu w wymiarze 26 dni. Przykładowo pracownik mający urlop w wymiarze 20 dni w danym roku po ich wykorzystaniu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. Pracodawca powinien w tym przypadku udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. I nie ma tu znaczenia czy będzie to np. 15 czerwiec czy 31 grudnia- zawsze będzie to 6 dni. Może wystąpić sytuacja, że udzielenie urlopu uzupełniającego w danym roku kalendarzowym nie jest możliwe ze względu na to, że po uzyskaniu prawda do tego urlopu pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim wtedy urlop uzupełniający staje się urlopem zaległym i należy go udzielić pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego.

Podział urlopu wypoczynkowego

Pracownik może swój urlop podzielić na kilka części, z tym że jedna z nich musi trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych. Termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu wypoczynkowego pracownik ustala wcześniej z pracodawcą, oczywiście w formie pisemnej. Należy pamiętać, aby urlopu wypoczynkowego udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającemu liczbie godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w danym dniu. Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, proporcjonalnemu skróceniu ulega wymiar urlopu wypoczynkowego, a nie liczba godzin przypadająca na 1 dzień urlopu.

Dla pracownika zatrudnionego na:

 • pełny etat, jest to: 208 godzin przy 26 dniach urlopu i 160 godzin przy 20 dniach urlopu.
 • 1/2 etatu są to: 104 godziny, czyli 26 dni (13 dni * 8 godz. = 104 godz.) i 80 godzin przy 20 dniach (10 dni * 8 godz. = 80 godz.).

Jeżeli pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym powinien wybrać cały zaległy urlop najpóźniej do 30 września roku następnego.

2. Urlop wypoczynkowy w ifirma.pl

Zakładka Pracownicy ➡ Umowy ➡ Wystaw nowy ➡ Wylicz wynagrodzenie urlopowe ➡ otwiera się strona, którą uzupełniamy – wybieramy urlop wypoczynkowy, podajemy datę od – do, liczbę dni i godzin roboczych ➡ zatwierdzamy.


 

Wynagrodzenie urlopowe

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, takie jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zasadę tę stosuje się w pełni, jedynie do składników wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Natomiast, elementy zmienne mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli ulegają znacznym wahaniom, to nawet z 12 miesięcy.

Nie wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego. Dodatkowe świadczenia muszą być przyznawane według ściśle określonych kryteriów. To, jaką premię zaliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego dowiesz się tutaj. W przypadku kiedy pracownikowi są wypłacane zmienne składniki wynagrodzenia mające wpływ na podstawę wynagrodzenia za urlop należy w polu Pensja wybrać z listy Zmienna. Wybranie danej opcji spowoduje pojawienie się dodatkowych pól do uzupełnienia oznaczonych na obrazie poniżej.


 

Dane należy uzupełnić następująco:

 • w wierszu Liczba miesięcy, z których ma być liczona podstawa wymiaru z dostępnej listy należy wybrać liczbę miesięcy od 3-12. Wybrana liczba będzie stanowiła liczbę wierszy znajdującej się poniżej tabeli do uzupełnienia,
 • wiersz Podstawa wymiaru wynagrodzenia należy pozostawić pusty. Wartość wiersza jest sumą Zmiennych czynników wynagrodzenia. Po uzupełnieniu tabeli znajdującej się poniżej, celem wyliczenia
 • wartości pola należy skorzystać z opcji przelicz,
 • w tabeli w kolumnie Zmienne czynniki wynagrodzenia należy uzupełnić kwoty wypłacone w poprzednich miesiącach zgodnie z opisem w podpowiedzi do pola,
 • w tabeli w kolumnie Liczba przepracowanych godzin należy uzupełnić liczbę przepracowanych w poprzednich miesiącach godzin. Celem poprawnego wyliczenia należy podać liczbę godzin wymaganą do przepracowania wskazanego miesiąca kalendarzowego. Liczbę tę należy pomniejszyć o dni związane z okresem choroby lub urlopu bezpłatnego.
 • kolejno wprowadzamy rodzaj urlopu, daty jego trwania, liczbę godzin urlopu i liczbę dni
 • kończymy zatwierdzając

Sprawdzanie urlopu w ifirma.pl

Jeżeli przy generowaniu rachunku pracownika za dany miesiąc był ujęty urlop wypoczynkowy pracownika poprzez opcję Wylicz wynagrodzenie urlopowe, to w zakładce Pracownicy ➡ Przeglądanie ➡ Wybieramy pracownika ➡ Statystyki ➡ podajemy okres od – do, i mamy zestawienie np. urlopów za ten okres.


 

Urlop wypoczynkowy ujmujemy też w ewidencji czasu pracy. W serwisie ifirma.pl wchodzimy na zakładkę Pracownicy ➡ Ewidencja czasu pracy ➡ Stwórz ewidencję miesięczną ➡ Wybierz pracownika (wybieramy pracownika z listy). Następnie wybieramy umowę i zaznaczamy opcje: pobierz nominalny czas pracy z umowy oraz uwzględniaj tylko dni robocze. Na koniec wybieramy opcję Stwórz ewidencję czasu pracy, a otworzy się strona z ewidencją czasu pracy, którą możemy: wydrukować, dodać godziny pracy (jeżeli nie zaznaczymy wcześniej, że pobierzemy nominalny czas pracy z umowy), albo dodać nieobecności (podajemy typ absencji, np. choroba, urlop wypoczynkowy, bezpłatny czy macierzyński). Na koniec zatwierdzamy.


 

 

 

3. Urlop na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie, w każdym roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Pamiętać należy jednak, że urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego, zatem wlicza się w ogólny wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi.

4. Zmiana pracodawcy

Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę w ciągu roku, to każdy z pracodawców nalicza mu urlop proporcjonalnie do okresu pracy. Urlopu dotychczasowego pracodawcy przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym ustał stosunek pracy. Urlop taki nie przysługuje, jeśli przed ustaniem stosunku pracy pracownik:

 • wykorzystał przysługującym mu urlop,
 • wykorzystał urlop w wyższym wymiarze.

Natomiast, u nowego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

 • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w przypadku zatrudnienia pracownika na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w przypadku zatrudnienia pracownik na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły