Zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc

w Pulpit / Strona główna konta Tagi: miesiącpoprzedniwydrukzbiorczy

Opcja zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc dostępna jest w zakładce Strona główna po prawej stronie w części „Zobowiązania i prognozy”.

Zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc w zakładce Pulpit

Serwis przygotowuje zbiorczy wydruk za miesiąc poprzedni w stosunku do miesiąca wskazanego, jako miesiąc, dla którego chcemy przeglądać zobowiązania.

Na powyższym przykładzie – w części Zobowiązania i prognozy widoczne są zobowiązania za maj – z terminem płatności określonym w czerwcu. Po kliknięciu na przycisk „zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc” pobrane zostaną wydruki za maj (poprzedni w stosunku do tego oznaczonego w przykładzie). Wydruki generowane są przez serwis w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wydruków znajdujących się w pliku zbiorczego wydruku generowanego przez serwis oraz informację, jakie warunki muszą być spełnione, aby dany wydruk się pojawił.

Rodzaj ewidencji/dokumentu Warunki pojawienia się w zestawieniu
KPiR W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta.
Ewidencja przychodu W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta.
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta. Generowana jest miesięcznie, nawet przy rozliczeniu kwartalnym.
PIT-5/PIT-5L/PIT-28 miesięczne Wygenerowana deklaracja za dany miesiąc. Pojawia się także, jeśli kwota zaliczki/ryczałtu jest zerowa.
PIT-5/PIT-5L/PIT-28 kwartalne Wygenerowana deklaracja za dany kwartał (nawet jeśli kwota zaliczki/ryczałtu jest zerowa). Pojawia się tylko kiedy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału np. marzec.
Druk przelewu zaliczki/ryczałtu Wygenerowana jest deklaracja PIT-5/PIT-5L/PIT-28 miesięczna/kwartalna i na deklaracji kwota do wpłaty.
W przypadku podatku płaconego kwartalnie druk przelewu pojawi się tylko wtedy, gdy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału np. aby w zbiorczym wydruku pojawił się druk przelewu, to zbiorczy wydruk musi być generowany za marzec.
VAT-7 Wygenerowany plik JPKV7 za dany miesiąc.
VAT-7K Wygenerowany plik JPKV7K za dany kwartał.
Druk deklaracji pojawia się tylko wtedy, gdy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału, tzn. aby w zbiorczym wydruku był formularz VAT-7K za drugi kwartał, to zbiorczy wydruk musi być generowany za miesiąc czerwiec.
Druk przelewu podatku VAT Wygenerowana deklaracja VAT/plik JPKV7 za dany miesiąc/kwartał i jednocześnie wynika z niej kwota do wpłaty.
VAT-27 Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wygenerowana jest krajowa informacja podsumowująca.
Druk przelewu podatku od wynagrodzeń pracowników Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wygenerowana jest deklaracja PIT-4 lub PIT-8 i wynika z niej kwota do wpłaty.
Zbiorczy wydruk zobowiązań ZUS Jeśli na koncie nie ma pracownika z utworzoną dla niego umową.
Zbiorczy wydruk zawiera zestawienie składek do zapłaty (nazwa, kwota i nr rachunku bankowego, a w przypadku konta spółki – także oznaczenie wspólnika), za miesiąc następny po miesiącu za który generowany jest wydruk. Przykładowo, jeśli wydruk jest za luty to na liście będą składki z marca, z terminem płatności w kwietniu.
Delegacja przedsiębiorcy Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzona została Delegacja przedsiębiorcy (krajowa lub zagraniczna), za pomocą formularza dostępnego w zakładce Wydatki ➡ dodaj wydatek.

Dowody wewnętrzne, dowody księgowe i dowody różnic kursowych Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wskazane dokumenty są stworzone na koncie.
Dowody zwiększenia kosztów uzyskania przychodów Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, taki dokument jest stworzony przez serwis.
Dowody zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów/wyrównanie korekty Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wskazany dokument jest stworzony przez serwis. Począwszy od 2016 r. dokument nie pojawia się na wydruku.
Dowód zmniejszenia lub zwiększenia przychodów związanych z eksportem towarów Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, miało miejsce zmniejszenie lub zwiększenie przychodów związane z brakiem otrzymania lub późniejszym otrzymaniem potwierdzenia wywozu towarów poza Unię Europejską.
Rejestr środków trwałych Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk została dodana lub zlikwidowana pozycja ewidencji środków trwałych, a także za miesiąc grudzień. Wydruk za dany miesiąc zawiera dane o wszystkich ŚT znajdujących się na liście w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych niezależnie od tego, kiedy zostały wprowadzone. Wartości odpisów widocznych w tabeli są zgodne z miesiącem, z który generowany jest zbiorczy wydruk.
Rejestr wyposażenia Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk została dodana lub zlikwidowana pozycja w ewidencji wyposażenia oraz zawsze w wydruku za grudzień (o ile na koncie wprowadzone jest wyposażenia). Wydruk za dany miesiąc zawiera listę wszystkich składników wyposażenia znajdujących się w zakładce Majątek ➡ Rejestr wyposażenia niezależnie od tego, kiedy zostały wprowadzone.
Faktury wewnętrzne i korekty do nich Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk była wystawiona faktura wewnętrzna (do wydatków zaksięgowanych przez opcję: import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub dostawa z tytułu, której podatnikiem jest nabywca) lub korekta do takiej faktury.
Dowody umorzenia ŚT Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk stworzony jest dowód umorzenia środków trwałych (zakładka Majątek ➡ Dowody umorzenia środków trwałych).
Zestawienie wydatków związanych z pojazdem Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk księgowane były wydatki związane z pojazdem (bez znaczenia jest rodzaj pojazdu oraz sposób jego użytkowania w firmie – firmowym/ niefirmowym czy w leasingu, wynajmowany czy prywatny używany w działalności). Zestawienia tworzone są odrębnie dla każdego pojazdu.
Zestawienie przejazdów w ramach ewidencji przebiegu pojazdów Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzona została chociaż jedna pozycja do ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego niefirmowego. Dotyczy okresów do końca 2018 r.
Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji z kasy fiskalnej Jeśli w miesiąc, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzony był protokół anulowania sprzedaży lub zmiany wartości sprzedaży przez opcję „Błąd lub pomyłka”. Wydruk nie zawiera poszczególnych protokołów anulowania sprzedaży, nawet jeśli są utworzone.
Remanent końcowy/początkowy lub śródroczny Jeśli w miesiącu, za który jest wydruk w zakładce Majątek ➡ Remanenty utworzony został remanent początkowy, końcowy lub śródroczny.
Karty wynagrodzeń za okres od początku roku do miesiąca, za który jest wydruk Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wypłacane było wynagrodzenie (wpisana jest data jego wypłaty z danego miesiąca).

Warunkiem pojawienia się przycisku do generowania zbiorczego wydruku jest wygenerowanie jakiejkolwiek deklaracji, za który mają być dokonane wydruki – np. jeśli chcemy pobrać wydruk za lipiec musi być wygenerowana np. deklaracja ZUS za lipiec.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły