Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – instrukcja

Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące czynności, jakie należy wykonać w przypadku zasiłku chorobowego przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu chorobowym ma prawo do proporcjonalnego pomniejszenia składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy (FP) za okres choroby. Składka zdrowotna płatna jest przez przedsiębiorcę w pełnej wysokości, bez względu na okres trwania choroby.

Najczęściej jest tak, że pomniejszenie składek dokonywane jest przez przedsiębiorcę dopiero po otrzymaniu zasiłku z ZUS. Takie rozwiązania wiąże się z tym, iż w sytuacji kiedy ZUS nie przyzna jeszcze zasiłku, brak terminowej zapłaty składek w pełnej wysokości może spowodować w opinii ZUS powstanie zaległości, paradoksalnie blokującej możliwość wypłaty zasiłku.

Sytuacja ta nawet mimo obiektywnych przesłanek podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, może uniemożliwić skuteczne odwołanie się od decyzji dotyczącej nieprzyznania zasiłku dla przedsiębiorcy. W związku z powyższym bezpieczniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który jeszcze nie otrzymał zasiłku jest opłacenie składek w pełnej wysokości.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który jeszcze nie otrzymał zasiłku z ZUS, dla okresu za który upływa termin na opłacenie składek, generuje w serwisie deklaracje w pełnej wysokości. Jednak w sytuacji kiedy przedsiębiorca otrzyma zasiłek przed terminem zapłaty składek za okres choroby, korekty wartości składek dokonuje już w bieżącym okresie. Poniżej instrukcja dotycząca obu sytuacji.

▲ wróć na początek

1) Otrzymanie zasiłku przed terminem zapłaty ZUS za okres choroby

Przykład 1.
Przedsiębiorca opłacający pełen ZUS zatrudnia pracownika na umowę o pracę. W związku z zatrudnieniem pracownika termin złożenia deklaracji do ZUS, oraz zapłaty ZUS przypada dla przedsiębiorcy do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W dniach od 01.07.2017 r. do 07.07.2017 r. pracodawca przebywał na L4. W dniu 14.08.2017 r. ZUS wypłacił zasiłek chorobowy dla pracodawcy. Z uwagi na to, że nie minął jeszcze termin na opłacenie składek ZUS za lipiec 2017 r. przedsiębiorca dokona zmniejszenia wartości składek społecznych oraz FP na bieżąco w wysłanej do ZUS w dniu 15.08.2017 r. deklaracji za lipiec. Przedsiębiorca opłaci składki ZUS w wysokości pomniejszonej również 15.08.2017 r.

Działania, jakie należy podjąć celem wygenerowania poprawnej deklaracji ZUS dla wskazanego przykładu ZUS za 07/2017 w serwisie ifirma.pl:

1. W miesiącu księgowym lipiec 2017 po przejściu do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje należy wybrać ikonę ZUS służącą do generowanie deklaracji. Po tym, jak pokaże się tabela pokazującą wysokość wyliczonych składek należy wybrać opcję edytuj.2. Kolejno należy wybrać opcję dodaj pozycję, jako typ przerwy wskazać choroba i podać w okresie przerwy dzienne daty choroby z zakresu wybranego miesiąca księgowego w tym przypadku od 01.07.2017 do 07.07.2017.3. Po zatwierdzeniu dodanej przerwy serwis przeliczy wartości składek ZUS. Tak przeliczone wartości należy kolejny raz zatwierdzić.4. Tak sporządzoną deklarację można już przesłać do ZUS. W przypadku złożenia do ZUS deklaracji w formie papierowej wybieramy nr deklaracji DRA 7/2017, poniżej otwartej deklaracji na dole strony wybieramy opcję wydrukuj. W celu wysyłki elektronicznej w tym samym miejscu wybieramy opcję przekaż do podpisu komplet deklaracji.W celu wysyłki e-deklaracji, po wybraniu opcji przekaż do podpisu komplet deklaracji, należy zatwierdzić komunikat dotyczący wysyłki, deklaracja zostanie przekazana do ZUS.

Więcej informacji na temat wysyłki elektronicznej deklaracji ZUS znajduje się na stronie:
Wysyłka e-deklaracji do ZUS


Ważne! W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników do ZUS należy wysłać deklarację za okres z pomniejszonymi składkami oraz za kolejny pełen okres składkowy. W przypadku braku zmian w dalszych okresach, przy braku zatrudniania pracowników, wysyłka deklaracji nie jest wymagana.

▲ wróć na początek

2) Otrzymanie zasiłku po terminie zapłaty ZUS za okres choroby

Przykład 2.
Przedsiębiorca opłacający pełen ZUS nie zatrudnia pracowników, termin złożenia deklaracji do ZUS oraz zapłaty ZUS przypada dla przedsiębiorcy do 10. dnia następnego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W dniach od 01.09.2017 r. do 07.09.2017r. przedsiębiorca przebywał na L4. W dniu 16.10.2017 r. ZUS wypłacił zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy. Z uwagi na to, że minął już termin na opłacenie składek ZUS za wrzesień 2017 r. przedsiębiorca dokona zmniejszenia wartości składek społecznych oraz FP poprzez skorygowanie deklaracji ZUS za wrzesień. Przedsiębiorca opłacił składki ZUS za wrzesień w pełnej wysokości 10.10.2017 r. Nadpłatę powstałą tytułem opłacenia składek za wrzesień w pełnej wysokości przedsiębiorca potrąci w przelewie dokonanym do ZUS w listopadzie (wtedy przypada termin zapłaty ZUS za październik).

Działania, jakie należy podjąć celem poprawnego rozliczenie ZUS dla wskazanego przykładu w serwisie ifirma.pl:

W sytuacji otrzymania zasiłku z ZUS po terminie rozliczeń deklaracji za okres choroby, przedsiębiorca powinien dokonać korekty deklaracji ZUS DRA za okres choroby.

Przed przystąpieniem do sporządzenia korekty przedsiębiorca powinien odnotować wartości oraz daty zapłaty składek ZUS widocznych w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS dotyczący płatności składek ZUS za okres zasiłku chorobowego.

Oczywiście te same dane przedsiębiorca posiada na potwierdzeniach przelewu na koncie bankowym, czy drukach dokonanych płatności, jednakże mimo to, warto kwoty oraz daty zapłaty odnotować, żeby przed sporządzeniem korekty mieć pewność jak wyglądały w serwisie pierwotne rozliczenia. Należy pamiętać, iż kwoty składek i odnotowane daty zapłaty obligatoryjnie powinny pokrywać się z kwotami uregulowanymi na konto ZUS.

Sporządzenie korekty deklaracji ZUS DRA

W celu skorygowania deklaracji ZUS DRA za okres choroby, należy ustawić w serwisie miesiąc ksiegowy zgodny z miesiącem, za który ma być sporządzona korekta deklaracji. Kolejno należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybrać ikonę ZUS służącą do generowania deklaracji. Po tym, jak pokaże się tabela przedstawiająca wysokość wyliczonych składek, należy wybrać opcję edytuj.Kolejno należy wybrać opcję dodaj pozycję, jako typ przerwy wskazać choroba i podać w okresie przerwy dzienne daty choroby z zakresu wybranego miesiąca księgowego.Po zatwierdzeniu dodanej przerwy serwis przeliczy wartości składek ZUS. Tak przeliczone wartości należy kolejny raz zatwierdzić.W kolejnym kroku należy zmienić identyfikator składanej deklaracji z nr 1 na 2 (identyfikator wskazuje kolejny numer składanej za ten sam okres deklaracji). W celu zmiany należy wybrać nr deklaracji DRA 9/2017.Poniżej otwartej deklaracji, na dole strony należy wybrać edytuj i w polu 02. IDENTYFIKATOR DEKLARACJI (NUMER/MM/RRRR) wpisać cyfrę 2. Po dokonaniu zmiany należy zatwierdzić formularz.Tak sporządzoną korektę można już przesłać do ZUS. W przypadku złożenia do ZUS deklaracji w formie papierowej ponownie wybieramy nr deklaracji, poniżej otwartej deklaracji na dole strony wybieramy opcję wydrukuj. W celu wysyłki elektronicznej w tym samym miejscu wybieramy opcję przekaż do podpisu komplet deklaracji.W celu wysyłki e-deklaracji po wybraniu opcji przekaż do podpisu komplet deklaracji, należy zatwierdzić komunikat dotyczący wysyłki, deklaracja zostanie przekazana do ZUS.

Więcej informacji na temat wysyłki elektronicznej deklaracji ZUS znajduje się na stronie:
Wysyłka e-deklaracji do ZUS


▲ wróć na początek

Skorygowanie wartości zobowiązań

W celu skorygowania wartości uregulowanych wobec ZUS zobowiązań, należy ustawić w serwisie miesiąc księgowy zgodny z terminem płatności składek za okres, za który została sporządzona korekta deklaracji. Dla chorobowego z września 2017 r. ustawiamy w serwisie październik 2017 r.

Zanim użytkownik serwisu przejdzie do kolejnych kroków powinien zapisać wartości składek, jakie zostały wyliczone na podstawie wygenerowanej korekty i dokonać wyliczenia wartości nadpłaty składek. Kwoty wskazane w zobowiązaniach, należy porównać z wartościami dokonanych przelewów do ZUS, celem wyliczenia różnicy między kwotą zapłaconą a kwotą wyliczoną po korekcie deklaracji.

Wyliczenie nadpłaty składek
Okres choroby 01-07.09.2017
Data otrzymania zasiłku 16.10.2017 r.
Kwota zapłaconej składki społecznej 812,61
Kwota składki społecznej po korekcie 623,00
Kwota zapłaconej składki na FP 62,67
Kwota składki na FP po korekcie 48,04
Nadpłata składka społeczna 189,61
Nadpłata składka na FP 14,63
Rozliczenie nadpłaty deklaracja za 10/2017 płacona do 10.11.2017 r.

Po poprawnym odnotowaniu kwot, w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS części Składki ZUS pracodawcy w kolumnie Typ składki należy wybrać Ubezpieczenie społeczne pracodawcy.Kolejno na dole strony edytuj. W edycji zobowiązania, należy uzupełnić Kwotę składki oraz Datę opłacenia zgodnie z datą uregulowania zobowiązania wobec ZUS. Po wskazaniu daty i kwoty należy zatwierdzić formularz.Jeżeli przedsiębiorca opłaca Fundusz Pracy, należy postąpić w analogiczny sposób. Po wybraniu w kolumnie Typ składkiFunduszu Pracy pracodawcy, należy edytować wartość i datę zapłaty zgodnie z przelewem, jaki został dokonany do ZUS.

▲ wróć na początek

Dokonanie przelewu za kolejny miesiąc

Najbliższe terminem składki przedsiębiorca płaci w wysokości pomniejszonej o nadpłatę. Po wygenerowaniu deklaracji ZUS za 10/2017 serwis wyliczy wartości dla pełnego miesiąca. Tak wygenerowane deklaracje są prawidłowe, nadpłata ZUS nie będzie widniała w żaden sposób w deklaracji.

Wartości do zapłaty pokażą się w serwisie w miesiącu zgodnym z terminem płatności składek w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS (dla deklaracji za 10/2017, jest to miesiąc księgowy listopad 2017).

Kwoty jakie przedsiębiorca w opisywanym wyżej przykładzie zobowiązany jest zapłacić za 10/2017 wynoszą odpowiednio:

Kwota składki społecznej za 10/2017 812,61
Kwota do zapłaty po odjęciu nadpłaty 189,61 zł 623,00
Kwota składki na FP za 10/2017 62,67
Kwota do zapłaty po odjęciu nadpłaty 14,63 zł 48,04

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zamianie, zatem przedsiębiorca opłaca ją w standardowej wartości 297,28 zł.

Po przejściu do miesiąca księgowego listopad 2017 w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w części Składki ZUS pracodawcy w kolumnie Typ składki należy wybrać Ubezpieczenie społeczne pracodawcy.Kolejno na dole strony edytuj. W edycji zobowiązania należy uzupełnić Kwotę składki pomniejszoną o nadpłatę oraz Datę opłacenia zgodnie z datą uregulowania zobowiązania wobec ZUS. Po wskazaniu daty i kwoty należy zatwierdzić formularz.Jeżeli przedsiębiorca opłaca Fundusz Pracy należy postąpić w analogiczny sposób. Po wybraniu w kolumnie Typ składkiFunduszu Pracy pracodawcy, należy edytować wartość i uzupełnić datę zapłaty zgodnie z przelewem, jaki został dokonany do ZUS.

▲ wróć na początek


Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl


Zachorowałeś i chcesz uzyskać zasiłek chorobowy z ZUS? Sprawdź, jak wypełnić formularz ZUS Z-3b w serwisie ifirma.pl!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły