Jak wypełnić ZUS Z-3 – zasiłek chorobowy

Jak wypełnić ZUS Z-3 – zasiłek chorobowy:

Kiedy składamy druk ZUS Z-3?

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego dla osoby ubezpieczonej jest dostarczenie do ZUS wraz z L4 (e-zla) zaświadczenia ZUS Z-3. W takim zaświadczeniu zawarte są informacje o płatniku składek (pracodawcy) i o osobie ubezpieczonej (pracowniku). Na zaświadczeniu pracodawca podaje dane o otrzymanych zarobkach osoby ubezpieczonej.

UWAGA!
Zaświadczenie ZUS Z-3 dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. ZUS Z-3 sporządzają płatnicy składek, którzy nie mają obowiązku wypłaty zasiłków (pracodawcy, którzy zatrudniają do 20 pracowników), oraz ci pracodawcy, którzy po ustaniu zatrudnienia pracownika przekazują wypłatę zasiłku do ZUS.

Pamiętaj! Złożenie błędnie wypełnionego zaświadczenia opóźnia wypłatę zasiłku dla pracownika.

Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez 33 dni choroby pracownika w danym roku, a po 33 dniach zasiłek jest wypłacany przez ZUS.
Jeżeli pracownik ukończył 50 lat to pracodawca płaci za pierwsze 14 dni choroby w danym roku, a później zasiłek jest wypłacany przez ZUS

▲ wróć na początek

Miejsce złożenia druku ZUS Z-3

Pracodawca, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, składa zaświadczenie do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania, a w przypadku spółki według miejsca siedziby firmy.

Termin złożenia druku ZUS Z-3

Druk ZUS Z-3  pracodawca składa w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia przez lekarza. Bieg terminu złożenia ZUS Z-3 liczymy od dnia następującego po dniu wystawienia zwolnienia lekarskiego..

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wysyłane do ZUS tylko w formie elektronicznej. I w przypadku zwolnienia elektronicznego (e-zla) pracodawca składa do ZUS tylko zaświadczenie ZUS Z-3.

Takie zaświadczenie można złożyć do ZUS zarówno w formie papierowej jak i w formie dokumentu elektronicznego. Aby złożyć w formie elektronicznej płatnik musi posiadać profil na platformie usług elektronicznych ZUS.

Więcej na temat założenia konta na PUE ZUS jest dostępne tutaj.

Kopię przekazanych dokumentów pracodawca zachowuje przez 5 lat.

Ważne! W przypadku, kiedy do płatnika wpływa kolejne zwolnienie lekarskie, które jest kontynuacją poprzedniego, to musi on ponownie przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. W tej sytuacji płatnik składek nie wypełnia całego druku ZUS Z-3. Wypełniając taki druk w serwisie należy zakończyć wypełnianie na wierszu Seria i numer zaświadczenia lekarskiego.

▲ wróć na początek

Wypełnienie druku ZUS Z-3 w serwisie

W celu wypełnienia zaświadczenia należy w serwisie przejść do zakładki Deklaracje ➡ Zaświadczenia/ Raporty ZUS, a następnie Wygeneruj zaświadczenie: należy wybrać opcję ZUS Z-3.

Po wybraniu ZUS Z-3 otworzy się kreator tworzenia zaświadczenia. Po lewej stronie pokażą się dane o płatniku składek, które są automatycznie pobierane z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy.

Poniżej danych przedsiębiorcy należy wskazać w polu Liczba ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczenia chorobowego ilość ubezpieczonych:


 

Ważne!
Liczbę ubezpieczonych należy ustalić na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku przedsiębiorców, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego, należy podać liczbę ubezpieczonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym zostało dokonane pierwsze zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego w aktualnym roku kalendarzowym.

Liczbę ubezpieczonych wykazujemy bez względu na tytuł podlegania do ubezpieczenia. Oznacza to, że liczba zgłoszonych obejmuje również zleceniobiorców oraz samego przedsiębiorcę, jeżeli są zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego.

Przykład – w firmie są osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada

Pan Kazimierz Nowak prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca składki społeczne wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W firmie Pana Nowaka na dzień 30 listopada 2016 jest zatrudnionych:

   • 5 osób na podstawie umowy o pracę,
   • 2 osoby na podstawie umowy zlecenie, od umów zleceń są odprowadzane dobrowolne składki chorobowe.

Liczba ubezpieczonych w firmie Pana Kazimierza Nowaka na dzień 30 listopada 2016 obejmuje zatem wszystkich zatrudnionych oraz samego przedsiębiorcę, czyli 8 osób. Taki wynik należy wykazać na zaświadczeniu ZUS Z-3.

Przykład – w firmie nie ma osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada

Pan Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą, z działalności opłaca jedynie składkę zdrowotną. Pan Jan zatrudnił 3 osoby w 2017 roku:

   • pierwszą na umowę o pracę 10.05.2017,
   • drugą na umowę o pracę 15.05.2017,
   • trzecią na umowę zlecenie 16.06.2017, od umowy odprowadzana jest dobrowolna składka chorobowa.

10 września 2017 roku pracodawca złożył do ZUS za pierwszego zatrudnionego pracownika druk ZUS Z-3. W takiej sytuacji pracodawca zobligowany był wykazać na druku liczbę ubezpieczonych zatrudnionych w maju 2017. Wiąże się to z tym, iż maj był pierwszym miesiącem, w którym Pan Nowak zatrudniał pracowników w roku 2017. Prawidłowa liczba ubezpieczonych na druku ZUS Z-3 to 2 osoby.

Po prawej stronie ekranu w polu Ubezpieczony należy wybrać z listy pracownika, którego dotyczy L-4. Po wybraniu pracownika, jego dane pobierane są automatycznie z zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników.


 

Poniżej daty zawarcia umowy przez pracownika znajdują się dwa checkboxy, które należy zaznaczyć tylko w przypadku kiedy dotyczą zatrudnionego pracownika. Wyjaśnienie poszczególnych checboxów znajduje się poniżej.

1) Zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową, to taka umowa, która jest zawierana pomiędzy pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy tymczasowej.
Formalne zatrudnienie jest przez agencję pracy tymczasowej, która pracownika kieruje do pracy u konkretnego pracodawcy, z którym pracownik ma podpisaną umowę.

Przykład – zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową
Pan Adam Bąk został zatrudniony na okres jednego tygodnia do wykończenia prac na budowie. Do pracy został skierowany przez agencję pracy tymczasowej. W tym przypadku jest to praca krótkoterminowa i przy wypełnianiu zaświadczenia przy takim pracowniku zaznaczamy opcję, że jest ta osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową.

2) Wykonuje pracę za granicą
Zaznaczamy w przypadku, gdy pracownik wykonuje prace na terenie innego państwa. Nie ma tu znaczenia, czy jest to oddelegowanie, czy delegacja danego pracownika.

Przykład – wykonywanie pracy za granicą
Pan Jan Gruszka jest zatrudniony w firmie, która ma swój oddział w Niemczech. Pan Jan na jeden miesiąc został oddelegowany do tego oddziału.

 

Po zapoznaniu się z omówionymi checkboxami, należy przejść do kolejnego kroku. W polu Wniosek o należy wybrać z listy zasiłek chorobowy:Po wybraniu właściwego typu wniosku należy uzupełnić kolejne pola. Zaczynamy od uzupełnienia tabeli dotyczącej okresu trwania choroby. Tabelę uzupełniamy zgodnie z posiadanym drukiem e-zla (L4).

Przykład – występowania poprzednich okresów ubezpieczenia społecznego
Pan Jan Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W roku 2017 Pan Nowak przekroczył 33 dniowy okres choroby – tj. w okresie od 1 stycznia 2017 do 2 lutego 2017 przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym za kolejny okres zwolnienia zasiłek będzie wypłacany przez ZUS.

Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 Pan Nowak przebywał na zwolnieniu lekarskim, w tym przypadku pracodawca ma obowiązek złożenia wraz z drukiem L4 formularza ZUS Z-3 do ZUS. Wypełnienie pierwszej tabeli wygląda w sytuacji Pana Nowaka następująco:


 

W kolejnym etapie należy odpowiedzieć na pytanie, czy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Domyślnie oznaczono, iż sytuacja nie dotyczy pracownika. W przypadku, kiedy u pracownika wystąpiła jedna z wymienionych sytuacji, należy zaznaczyć checkbox “tak” i wybrać właściwy powód niezdolności.


W przypadku wnioskowania o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego możemy mieć do czynienia tylko z chorobą zawodową. W sytuacji, gdy występujemy o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego możemy mieć do czynienia z wypadkiem w miejscu pracy, w drodze do pracy lub z pracy.

Do ZUS każdorazowo trzeba dostarczyć zaświadczenia, które będą dokumentować chorobę zawodową lub wypadek w drodze do lub z pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien skontaktować się z ZUS w sprawie złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów.

Przykład – niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy

Niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy. Po wybraniu właściwej opcji należy wybrać dokument potwierdzający zaistniałe zdarzenie oraz uzupełnić jego numer, jak i datę wystawienia. Zaistniałą sytuację przestawiają poniższe obrazy:Następnie przechodzimy do części, która dotyczy niezdolności pracownika w okresie, kiedy ubezpieczony korzysta z urlopu bezpłatnego, wychowawczego, albo przebywa w areszcie tymczasowym lub odbywa karę pozbawienia wolności. Domyślnie oznaczono, iż sytuacja nie dotyczy pracownika. W przypadku, gdy u pracownika wystąpiła jedna z wymienionych sytuacji, należy zaznaczyć checkbox “tak”. Kolejno pojawią się pola do uzupełnienia, które należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

Przykład – korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego

Pani Ewa pracuje w firmie Avocado i w okresie od 1 czerwca 2017 do 10 czerwca 2017 przebywa na urlopie bezpłatnym. Od dnia 1 czerwca do 30 czerwca otrzymała zwolnienie lekarskie. Ponieważ Pani Ewa już w tym roku chorowała i wykorzystała 33 dni choroby płatne przez pracodawcę za ten okres choroby może się ubiegać o zasiłek chorobowy. W rubryce, jako powód niezdolności do pracy wybieramy “chorobę”, przy polu pracownik zaznaczamy, że korzysta z urlopu bezpłatnego, w trzecim polu wskazujemy okres tego urlopu.

Zaistniałą sytuację przedstawia poniższy obraz:W następnym kroku uzupełniamy tabelę dotyczącą wypłaconego pracownikowi wynagrodzenie za okres orzeczonej niezdolności do pracy (art.92 KP).

W tej części podajemy okresy zwolnienia lekarskiego, jakie miały miejsce od początku roku, dla których wynagrodzenie chorobowe za ten okres było wypłacone przez pracodawcę.

Przykład – wypłaconego wynagrodzenia za okres choroby

Pracownik chorował w okresie od 1 stycznia do 2 lutego. Jest to pracownik poniżej 50 roku życia, za pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie płacił pracodawca. W przypadku dalszego zwolnienia zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS.

W tabeli dotyczącej wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za okres orzeczonej niezdolności do pracy (art.92 KP) należy podać okresy, za które pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Pole kod literowy należy uzupełnić tylko w przypadku, jeżeli na druku L4 (e-zla) lekarz podał kod literowy jednostki chorobowej. Kod literowy podawany jest najczęściej w przypadku zwolnień z tytułu ciąży.

Poniższy obraz przedstawia wypełnienie tabeli:


 

W kolejnym etapie przechodzimy do części, gdzie podajemy informację o wypłaconych zasiłkach przez pracodawcę, poprzez odpowiedź na pytanie Czy płatnik składek wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne? Domyślnie oznaczono, iż sytuacja nie dotyczy pracownika. W przypadku, gdy u pracownika wystąpiła jedna z wymienionych sytuacji, należy zaznaczyć checkbox “tak”.

Ważne! Poniższa tabela jest wypełniania jedynie przez pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników. Serwis jest przystosowany do rozliczeń pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników.
Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 pracowników wypełniając poniższą tabelę powinni poprawność jej uzupełnienia skonsultować z ZUS. W przypadku uzupełnienia tabeli stosujemy takie same zasady, jak w przypadku tabeli dotyczącej wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za okres choroby.


Kolejno przechodzimy do tabeli ze składnikami wynagrodzenia za okresy miesięczne.
W składnikach miesięcznych ujmujemy tylko te, od których były naliczone składki chorobowe. Do podstawy brane jest wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, wówczas trzeba wpisać dane za okres, jaki pracownik faktycznie przepracował.

Objaśnienie pól z tabeli:

Rok – podajemy rok, który odnosi się do danego miesiąca branego do wliczenia podstawy do zasiłku chorobowego.

Miesiąc – podajemy konkretny miesiąc, który jest brany do wyliczenia podstawy do zasiłku chorobowego.

Przepracował – w tej rubryce podajemy ilość dni roboczych, które w danym miesiącu przepracował pracownik. Do liczby dni, które pracownik przepracował wliczamy urlop wypoczynkowy i urlop okolicznościowy.
Nie wliczamy natomiast urlopu bezpłatnego, dni choroby, dni urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz dni nieobecności nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej, ale bez prawa do wynagrodzenia za ten czas.

Był zobowiązany przepracować – to ilość dni roboczych, jaka jest w danym miesiącu do przepracowania.

Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca – należy wskazać powód, dlaczego w danym miesiącu nie zostały przepracowane wszystkie dni.

Stałe wynagrodzenie zasadnicze – to kwota brutto z umowy i inne stałe składniki, które dany pracownik otrzymuje np. stała premia.

Przykład:
Pan Adam jest zatrudniony na umowę o pracę. W umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze wynosi minimalne ustawowe jakie obowiazuje w danym roku, w 2017 jest to kwota brutto 2000 zł. Dodatkowo pracownik w umowie ma zapisane, że przysługuje mu dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł za pełnienie funkcji kasjera w firmie. W takim przypadku w skład stałego składnika miesięcznego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny czyli kwota 2500 zł brutto.

Zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto – to takie, które nie jest uwzględniane stale w rachunku i może być w zmiennej wysokości lub wcale.

Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie – tutaj ujmujemy np. premię, która jest pomniejszana proporcjonalnie z tytułu absencji.

Premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej – to takie, które nie są pomniejszane i przysługują pracownikowi niezależnie od tego, czy przepracował cały miesiąc, czy nie.

Procent składki potrąconej – to łączny procent składek ZUS, które są płatne po stronie pracownika. Widoczne one są na rachunku i na liście płac. Należą do nich:

 • składka emerytalna – 9,76%
 • składka rentowa – 1,50%
 • składka chorobowa – 2,45%
 • Łącznie daje nam to 13,71%

 

Przykład – składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne

Pani Magda Nowak jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01.12.2015. Do grudnia 2016 Pani Magda otrzymywała tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości minimalnego wynagrodzenia ustawowego, jakie obowiązuje w danym roku. Od stycznia 2017 dodatkowo otrzymuje premię w wysokości 500 zł brutto. Premia podlega pomniejszeniu proporcjonalnemu za okres absencji w pracy np. z powodu choroby. Z dniem 31 maja między stronami została rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron. Od dnia 1 do 30 czerwca Pani Magda przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jest to pierwsze zwolnienie tego pracownika w danym roku.

Uzupełniając tabelę wpisujemy składniki z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem choroby. Czyli od maja 2017 do czerwca 2016. Uzupełniamy liczbę dni przepracowanych w danym miesiącu i liczbę dni, jakie były do przepracowania. W polu stałe wynagrodzenie podajemy kwotę brutto minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W zmiennych składnikach wynagrodzenia od stycznia 2017 podajemy kwotę premii w rubryce, gdzie wynagrodzenie jest pomniejszane proporcjonalnie. W procencie składki potrącanej wpisujemy 13,71 %.

Opisaną sytuację przedstawia poniższy obraz:


Poniżej tabeli znajdują się opcje, które należy zaznaczyć, kiedy takie składniki były wypłacane wybierając odpowiedni checkbox.


Po wybraniu jednej z opcji pojawi się tabela, którą należy uzupełnić zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym.

Przykład – wynagrodzenie za okresy kwartalne

Pan Adam otrzymuje premię regulaminową co kwartał w wysokości 800 zł. Taką premię ujmujmy w rubryce, jako składnik wynagrodzenia za okresy kwartalne.


Po uzupełnieniu tabeli pokażą się dodatkowe checkboxy, które należy zaznaczyć jedynie w sytuacji, kiedy były wypłacane takie składniki wynagrodzenia.

Przykład – wynagrodzenia za okresy roczne

Pan Adam jest zatrudniony na umowę o pracę. W firmie, w której pracuje są przyznawane nagrody roczne raz w roku w wysokości 2000 zł brutto. Taki składnik wynagrodzenia ujmujemy w zaświadczeniu ZUS Z-3, jako składnik wynagrodzenia za okresy roczne.


Przykład – wynagrodzenia za inne okresy

Pani Anna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, w firmie co 2 miesiące jest wypłacana premia, która jest pomniejszana proporcjonalnie za okres nieobecności. Premia za okres od 01.05.2017 do 30.06.2017 wyniosła 400 zł brutto. Taką premię wykazujemy w zaświadczeniu ZUS Z-3 jako składnik wynagrodzenia za inne okresy.


Uwaga!
W powyższej tabeli ujmujemy wynagrodzenia, które były wypłacone za inne okresy niż kwartalne, miesięczne i roczne. Są to wynagrodzenia, które nie są wypłacane standardowo.

Wszystkie składniki wynagrodzenia kwartalnego, rocznego i za inne okresy, jeśli są pomniejszane za okres pobierania zasiłku, uwzględniamy przy wypełnieniu zaświadczenia ZUS Z-3. Przy uzupełnianiu należy wskazać liczbę dni przepracowanych i dni, jakie były do przepracowania.

W polu procent składki potrącanej wpisujemy 13,71%, tak samo jak w tabeli ze składnikami wynagrodzenia miesięcznego.

W kolejnym kroku pojawia się pytanie dotyczące innych umów zawartych z pracownikiem – Czy z pracownikiem jest zawarta umowa zlecenia, agencyjna albo o dzieło lub inna umowa, czy przysługuje pracownikowi składnik wynagrodzenia przyznany do określonego terminu? Domyślnie oznaczono, iż sytuacja nie dotyczy pracownika. W przypadku, gdy u pracownika wystąpiła jedna z wymienionych sytuacji należy zaznaczyć checkbox “tak”.

Ważne!
Jeśli pracownik, z którym pracodawca ma podpisaną umowę o pracę ma z pracownikiem podpisaną również umowę cywilną, np. zlecenie lub dzieło, to wynagrodzenia z tych tytułów też są brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy do zasiłku chorobowego. W takim przypadku należy podać termin, do kiedy jest zawarta taka umowa i kwotę brutto z rachunków za poszczególne miesiące. Z uwagi na rozbieżne opinie ZUS w zakresie wypełnienia danej pozycji warto skonsultować prawidłowość jej sporządzenia ze swoją jednostką ZUS.

Przykład – zawarcie z pracownikiem umowy zlecenie

Pan Piotr Groch jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo w czerwcu pracodawca podpisał z Panem Piotrem umowę zlecenie na kwotę 500 zł brutto. Umowa jest zawarta na okres jednego miesiąca, wynagrodzenie z tego tytułu zostało wypłacone na koniec czerwca.


Wypełniając druk ZUS Z-3 mamy możliwość wpisania dodatkowych informacji do ZUS. W części Uwagi, możemy podać wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące konkretnego przypadku.


Wpisujemy tutaj dodatkowe informacje, które nie były ujęte w zaświadczeniu.

Przykład – dodatkowe uwagi do wniosku
W sytuacji nietypowej, np. kiedy pracownica była na urlopie macierzyńskim i po jego zakończeniu w pierwszym dniu pracy dostarczyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z tytułu kolejnej ciąży, takie informacje warto zawrzeć w uwagach.

Jeśli wypłata zasiłku ma być wypłacona na konto bankowe, to podajemy numer konta pracownika.W przypadku, gdy pracownik nie chce wypłaty na konto, to zaznaczamy checkbox Nie wypłacaj zasiłku na rachunek bankowy i zatwierdzamy.

Na samym końcu po zweryfikowaniu, czy pola zostały uzupełnione poprawnie, zatwierdzamy wypełnione zaświadczenie ZUS Z-3.

▲ wróć na początek

Wydruk zaświadczenia

Po zatwierdzeniu zaświadczenia wypełniony druk pokaże się na liście zaświadczeń. Opcja wydruku zaświadczenia znajduje w kolumnie Akcje, po wybraniu opcji z ikoną drukarki zostanie pobrany PDF zapisanego zaświadczenia.▲ wróć na początek

Edycja zaświadczenia – możliwość wprowadzenia zmian

Wypełnione zaświadczenie można edytować. Aby edytować wypełniony druk należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Zaświadczenia/ Raporty ZUS. Na liście zaświadczeń w kolumnie Rodzaj wybieramy ZUS Z-3 przy odpowiednim pracowniku. Po wybraniu ZUS-Z3 otworzy się druk w trybie edycji, który po dokonaniu zmian ponownie zatwierdzamy.▲ wróć na początek

Usunięcie zaświadczenia

Wypełnione zaświadczenie można usunąć z serwisu. Aby usunąć wypełniony druk należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Zaświadczenia/ Raporty ZUS. Opcja usunięcia zaświadczenia znajduje w kolumnie Akcje, po wybraniu opcji z ikoną kosza pokaże się komunikat o potwierdzeniu chęci usunięcia deklaracji.Po zatwierdzeniu komunikatu formularz zostanie usunięty.


▲ wróć na początek


Zobacz również, jak wypełnić formularz ZUS Z-3b!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły