Formularz Z-3b – jak wypełnić?

Serwis IFIRMA daje swoim klientom możliwość generowania wnioski Z-3b. Zaświadczenie to jest konieczne w celu ustalenia prawa oraz wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz rehabilitacyjnego.

Zaświadczenie należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Od grudnia 2018 r. zwolnienia są wystawiane jedynie w formie elektronicznej, w związku z tym, do ZUS składamy sam druk ZUS Z-3b. Bieg terminu złożenia ZUS Z-3b liczymy od dnia następującego po dniu wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składamy za:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • duchownych.

Generowanie formularza Z-3b w ifirma.pl

Możliwość wygenerowania formularza znajduje się obecnie w serwisie ifirma.pl w zakładce Deklaracje ➡ Zaświadczenia ZUS/Raporty ZUS.Zaświadczene ZUS Z-3b w ifirma.pl

Po wybraniu opcji ZUS Z-3b zostanie otwarty formularz, w którym należy uzupełnić potrzebne informacje. W pierwszej kolejności wybieramy Płatnika oraz Ubezpieczonego.

Płatnikiem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą, natomiast ubezpieczonym:

  • przedsiębiorca składający zaświadczenie za siebie,
  • osoba współpracująca.Tworzenie deklaracji ZUS Z-3b


Dane identyfikacyjne oraz adresowe płatnika oraz ubezpieczonego zostaną pobrane automatycznie z danych wprowadzonych wcześniej przy konfiguracji konta. Dane te są widoczne w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy/Dane właściciela.

W kolejnej części formularza należy wskazać świadczenie, o które występuje ubezpieczony. Dostępne są: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Wystarczy wybrać właściwą opcję z listy, a serwis wyświetli dodatkowe pola do podania zakresu dat okresu zwolnienia lekarskiego.W sytuacji, gdy staramy się o wypłatę zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego należy dodatkowo podać serię i numer zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.
W kolejnym kroku należy określić, czy ubezpieczony został objęty ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym – służą do tego opcje “tak” lub “nie”.

Uwaga! Podczas sporządzania zaświadczenia w serwisie ifirma.pl należy zweryfikować poprawność z obecnym zgłoszeniem w ZUS. Ewentualne nieścisłości mogą znacząco wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które stara się ubezpieczony.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do lub z pracy – zaznaczamy opcję “Tak”. Pojawią się dodatkowe pola do wskazania powodu niezdolności do pracy, dokumentu potwierdzającego zdarzenie oraz jego numer i datę.Wypełnianie formularza ZUS Z-3b w ifirma.pl

Wypłata zasiłku może zostać dokonana przelewem bankowym na wskazany przez ubezpieczonego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. W przypadku, gdy ubezpieczonym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (użytkownik) numer rachunku bankowego można wybrać z listy już wprowadzonych rachunków do serwisu.

Po wystawieniu zaświadczenia ZUS Z-3b należy je wydrukować z serwisu ifirma.pl, a następnie podpisać i uzupełnić datę wypełnienia. Gotowe zaświadczenie należy dostarczyć do ZUS osobiście lub pocztą. Można również dokument pobrać i importować do PUE ZUS w formacie xml


Autor: Karolina Piątkowska, Ewelina Ciapara – ifirma.pl


Dowiedz się więcej – zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły