Jak wygenerować JPK VAT

w JPK Tagi: jak wygenerować jpkjpk_VATplik jpk

Od 1 stycznia 2018 r. Wszyscy podatnicy VAT, również mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysyłania JPK VAT (JPK ewidencji zakupów i sprzedaży VAT) za okresy miesięczne (w terminie do 25 dnia następnego miesiąca).

Czynni płatnicy VAT mogą wygenerować plik JPK VAT przez zakładkę JPK.

WAŻNE! Użytkownik generując plik powinien być ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik (w lewym górnym rogu).

W polu Rodzaj JPK wybieramy rodzaj pliku VAT (jest to domyślnie ustawiony rodzaj pliku JPK).

Dowiedz się więcej o rodzajach plików JPK i ich wysyłaniu.

W pliku JPK VAT można opcjonalnie podać adres e-mail. W razie potrzeby (wątpliwości, błędy w pliku) Urząd Skarbowy wyśle zawiadomienie na wskazany adres e-mail.

Adres uzupełnia się w polu Adres email, automatyczne podpowiadany jest e-mail, który został podany do kontaktu w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy, można wpisać inny adres lub nie podawać go wcale. Podanie adresu jest jednak zalecane, aby ułatwić kontakt US.

Adres e-mail może zawierać znaki „ . ” „ ” „ _ ”, wszystkie inne znaki specjalne są niedozwolone. Ponadto po znaku „@” może być maksymalnie 5 znaków.
Serwis ministerstwa odrzuca pliki JPK, w których jest podany adres e-mail niespełniający wymagań.

Jeżeli przy generowaniu JPK w ifirmie, zostanie podany e-mail zawierający niedozwolone znak, lub zawierający więc niż 5 znaków po symbolu „@”, to serwis nie pozwoli na utworzenie i wysłanie pliku z takim adresem e-mail.

Do szczegółowych ustawień można przejść wybierając pokaż konfigurację zaawansowaną.

Następnie pojawi się możliwość dokonania dalszej konfiguracji.

W polu Cel złożenia wybieramy:

 • złożenie – jeżeli wybrana struktura JPK za dany okres będzie składana po raz pierwszy (nie jest korektą),
 • korekta – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres był już złożony i były wprowadzane zmiany, ponowne wysłanie jest już w trybie korekty.

Jeżeli Użytkownik nie przejdzie do konfiguracji zaawansowanej, a od razu wybierze opcję wygeneruj, automatycznie jako cel złożenia zostanie wybrane złożenie.

W polu Przyczyna złożenia wybieramy

 • cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, plik JPK VAT jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów czyli za każdy miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego.
 • doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą, jest to rzadszy przypadek.

W polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, za który ma być wygenerowany plik JPK.
Jeżeli Użytkownik będzie ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik JPK, to automatycznie ustawi się poprawny zakres dat – np. jeżeli jest ustawiony miesiąc księgowy kwiecień 2018, to automatycznie będzie ustawiony okres od pierwszego do ostatniego dnia kwietnia 2018.

Dodatkowe dane Ewidencji Sprzedaży VAT

Plik JPK VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7/VAT-7K za wskazany okres.

Jeśli po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K zostały uzupełnione pola:

 • 36. – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
 • 37. – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
 • 38. – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
 • 39. – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

należy rozwinąć pole Dodatkowe dane Ewidencji Sprzedaży VAT.

Ukaże się instrukcja z opisem pól z deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Aby wprowadzić informacje o dokumentach, na podstawie których dokonano wpisów na VAT-7/VAT-7K, należy skorzystać z opcji dodaj.

Informacje o tych dokumentach nie znajdują się w serwisie, nie mogą one zostać automatycznie pobrane przy generowaniu JPK VAT, dlatego należy je uzupełnić przed wygenerowaniem pliku.

Po wybraniu opcji dodaj, otworzy się okno Dodaj ręcznie pozycję JPK VAT do uzupełnienia danych.

W polu Numer Pola JPK VAT wybiera się numer pola, który został uzupełniony w deklaracji VAT-7/VAT-7K (zgodnie z instrukcją powyżej).

Po wybraniu numeru pola, pojawia się opis tego pola i wszystkie wymagane do uzupełnienia informacje.

Pole 36. – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy

Pole 36. dotyczy spisu z natury towarów, sporządzanego obowiązkowo przez każdego czynnego płatnika VAT, na dzień zakończenia działalności lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer sporządzonego remanentu (samodzielnie nadany numer na tym dokumencie).

W polu Data wystawienia wpisuje się datę sporządzenia remanentu.

W polach Nazwa nabywcy, NIP nabywcy, Adres nabywcy dla remanentu likwidacyjnego należy wpisać brak.

W przypadku remanentu nie ma nabywcy, któremu sprzedajemy towary czy usługi, jednak te pola są wymagane w pliku JPK VAT tak samo jak dla każdej innej pozycji Ewidencji Sprzedaży VAT, dlatego uzupełnia się je określeniem brak.

W polu Wartość [PLN] należy wpisać wartość podatku należnego VAT z remanentu (kwotę podaje się wraz z groszami).

Pole 37. – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy

Pole 37. dotyczy zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie ich używania lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dokumentu wewnętrznego sporządzonego na udokumentowanie zwrotu.

W polu Data wystawienia wpisuje się datę wystawienia dokumentu wewnętrznego sporządzonego na udokumentowanie zwrotu.

W polach Nazwa nabywcy, NIP nabywcy, Adres nabywcy należy wpisać brak.

W przypadku zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, nie ma nabywcy, któremu sprzedajemy towary czy usługi, jednak te pola są wymagane w pliku JPK VAT tak samo jak dla każdej innej pozycji Ewidencji Sprzedaży VAT, dlatego uzupełnia się je określeniem brak.

W polu Wartość [PLN] należy wpisać kwotę zwrotu (kwotę podaje się wraz z groszami).

Dowiedz się więcej o obowiązkach dotyczących kasy fiskalnej, w związku z likwidacja działalności.
Pole 38. – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy

Pole 38. dotyczy podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu opłaconego na podstawie deklaracji VAT-23.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dokumentu wewnętrznego sporządzonego w celu rozliczenia WNT.

W polu Data wystawienia wpisuje się datę wystawienia dokumentu wewnętrznego sporządzonego w celu rozliczenia WNT.

W polach Nazwa nabywcy, NIP nabywcy, Adres nabywcy należy wpisać dane kontrahenta.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę podatku należnego opłaconą na podstawie deklaracji VAT-23.

Dowiedz się jak rozliczyć kwotę podatku od WNT pojazdu w deklaracji VAT-7/VAT-7K.
Pole 39. – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

Pole 39. dotyczy podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych opłacanego na podstawie deklaracji VAT-14

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dokumentu wewnętrznego sporządzonego w celu rozliczenia WNT

W polu Data wystawienia wpisuje się datę wystawienia dokumentu wewnętrznego sporządzonego w celu rozliczenia WNT.

W polach Nazwa nabywcy, NIP nabywcy, Adres nabywcy należy wpisać dane kontrahenta.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę podatku należnego opłaconą na podstawie deklaracji VAT-14.

UWAGA! Wszystkie opisane wyżej pozycje, powinny zostać dodane również do deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wprowadzone dokumenty będą widoczne na liście.

Dodatkowe dane Ewidencji Zakupów VAT

Jeśli do aplikacji ifirma.pl nie wprowadzono informacji o korekcie podatku naliczonego:

 • od nabycia środków trwałych
 • od pozostałych nabyć
 • o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT
 • o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT

należy rozwinąć pole Dodatkowe dane Ewidencji Zakupów VAT.

Ukaże się instrukcja z opisem korekt podatku naliczonego wykazywanych na VAT-7/VAT-7K.

Korekty podatku naliczonego są w ifirmie księgowane w Ewidencji Zakupów VAT po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Jeżeli Użytkownik nie generuje deklaracji VAT-7/VAT-7K w serwisie ifirma (deklaracje są tworzone poza naszym serwisem), to nie będzie w Ewidencji Zakupów VAT informacji o tych korektach i nie będą mogły one zostać automatycznie pobrane przy generowaniu JPK VAT.

Aby wprowadzić informacje o dokumentach, na podstawie których dokonano korekty podatku naliczonego na VAT-7/VAT-7K, należy skorzystać z opcji dodaj.

Po wybraniu opcji dodaj, otworzy się okno Dodaj ręcznie pozycję JPK VAT do uzupełnienia danych.

W polu Rodzaj korekty podatku naliczonego wybiera się rodzaj korekty, który został uzupełniony w deklaracji VAT-7/VAT-7K za ten okres (zgodnie z instrukcją powyżej).

Po wybraniu numeru pola, pojawia się opis tego pola i wszystkie wymagane do uzupełnienia informacje.

Korekta od nabycia środków trwałych.

Korekta podatku VAT naliczonego od nabycia środków trwałych:

 • odliczonego w roku poprzednim, związanego jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT,
 • wynikająca ze zmiany przeznaczenia ŚT z działalności opodatkowanej na zwolnioną,
 • związana ze sprzedażą samochodu osobowego używanego do celów mieszanych lub zmianą sposobu użytkowania samochodu osobowego.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dowodu księgowego sporządzonego na udokumentowanie korekty.

W polu Data wystawienia należy wpisać datę wystawienia dowodu księgowego sporządzonego na udokumentowanie korekty.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę korekty (kwotę podaje się wraz z groszami). W przypadku korekty zmniejszającej podatek naliczony, kwotę należy wpisać poprzedzoną znakiem minus.

Korekta od pozostałych nabyć

Korekta kwot podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć (nie stanowiących zakupu ŚT):

 • związanych jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT, odliczonego w poprzednim roku,
 • wynikająca ze zmiany przeznaczenia ŚT z działalności opodatkowanej na zwolnioną,
 • związana ze sprzedażą samochodu osobowego używanego do celów mieszanych lub zmianą sposobu użytkowania samochodu osobowego.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dowodu księgowego sporządzonego na udokumentowanie korekty.

W polu Data wystawienia należy wpisać datę wystawienia dowodu księgowego sporządzonego na udokumentowanie korekty.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę korekty (kwotę podaje się wraz z groszami). W przypadku korekty zmniejszającej podatek naliczony, kwotę należy wpisać poprzedzoną znakiem minus.

Korekta o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dowodu księgowego sporządzonego na udokumentowanie korekty.

W polu Data wystawienia należy wpisać datę korekty podatku naliczonego.

W polach Nazwa nabywcy, Nip nabywcy, Adres nabywcy należy wpisać dane kontrahenta z nieopłaconej faktury.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę korekty VAT naliczonego poprzedzoną znakiem minus (kwotę podaje się wraz z groszami).

Korekta o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku uregulowania należności, po dokonaniu korekty VAT naliczonego w związku z brakiem płatności, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

W polu Numer dokumentu należy wpisać numer dokumentu księgowego na podstawie którego rozliczany jest VAT (numer opłaconej faktury).

W polu Data wystawienia należy wpisać datę korekty podatku naliczonego.

W polach Nazwa nabywcy, Nip nabywcy, Adres nabywcy należy wpisać dane kontrahenta z opłaconej faktury.

W polu Wartość [PLN] wpisuje się kwotę korekty VAT naliczonego (kwotę podaje się wraz z groszami).

UWAGA! Wszystkie opisane wyżej pozycje, powinny być ujęte również na deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wprowadzone pozycje będą widoczne na liście.

Po dodaniu wymaganych dokumentów, lub upewnieniu się że dodanie tych pozycji nas nie dotyczy, wybieramy opcję wygeneruj.

Wysyłanie i pobieranie plików JPK

Wygenerowany w serwisie plik JPK można:

 

Instrukcja wysłania pliku JPK, sprawdzenia statusu wysyłki i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest dostępna w osobnym artykule pomocy.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań