w Pojazdy
Chcąc nabyć samochód osobowy w innym kraju UE niż Polska, przedsiębiorca musi wziąć po uwagę możliwość wystąpienia “wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów” (zwane dalej “WNT”), co wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku VAT.

Definicja nowego i używanego samochodu

Samochody osobowe uznaje się za “nowe środki transportu” jeśli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło mniej niż 6 miesięcy. Samochód osobowy uznaje się za „używany środek transportu” jeśli wystąpią obie sytuację łącznie, więc gdy przebieg pojazdu przekroczył 6000 kilometrów i jednocześnie był używany dłużej niż przez 6 miesięcy.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy przy nabyciu nowego samochodu powstaje w momencie otrzymania samochodu lub w momencie wystawienia faktury, w zależności co nastąpiło szybciej. Obowiązek podatkowy przy nabyciu używanego samochodu powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono samochód. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu dostawca wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury. W praktyce obowiązek podatkowy będzie więc powstawał u nabywcy w miesiącu wystawienia faktury.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania, czyli kwotą, od której obliczona zostanie wysokość podatku VAT, jest cena za pojazd (najczęściej jest to kwota na fakturze) powiększona o opłaty związane z wprowadzeniem pojazdu na teren Polski. Do tych opłat należą: – podatki, w tym akcyza, cła i inne opłaty o podobnym charakterze związane z nabyciem pojazdu, z wyjątkiem podatku VAT, – wydatki dodatkowe, tj. prowizje, koszty transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od nabywcy. Stawka akcyzy od 2006 roku nie zależy od wieku i miejsca pochodzenia samochodu, lecz od pojemności skokowej silnika. Samochody o pojemności do 2000 cm3 są obciążone stawką akcyzy 3,1%, zaś dla większych jednostek stawka ta wynosi 18,6%.

Termin zapłaty podatku

Wystąpienie WNT nakłada na podatnika obowiązek obliczenia i opłacenia w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego kwoty podatku VAT z tytułu WNT.

Zakup nowego samochodu

Każdy zakup nowego samochodu w kraju UE jest traktowana jako WNT. Nie ma znaczenia to, od kogo jest on kupowany, a także to, czy podatnik kupuje go jako osoba fizyczna czy jako firma. W terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do US “informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu” na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie pojazdu oraz dowód zapłaty podatku.

Rozliczenie podatku VAT na deklaracji:

  • VAT-7 (VAT-7K) – zarejestrowani podatnicy VAT. Gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji VAT 7 (VAT 7K) i wykaże podatek z tytułu WNT za dany okres w tej deklaracji. Transakcję tą uwzględni w pozycji „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”: poz. 23 – podstawa opodatkowania, i w poz. 24 – kwota podatku. W poz. 38 wpisze kwotę podatku zapłaconą z tytułu WNT przed dniem złożenia deklaracji, co obniża podatek należny. Jednocześnie podatek z tytułu WNT stanowi podatek naliczony obniżający podatek należny. W poz. 43 wpisze zatem 50% kwoty podatku z tytułu WNT – gdy zakup dotyczy samochodu osobowego, lub cały naliczony podatek – przy zakupie pojazdu ciężarowego.
  • VAT-8 – składają podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT tylko od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-8 lub wartość WNT przekroczyła kwotę 50 000 zł, to wykaże on podatek z tytułu WNT za dany okres w deklaracji VAT-8. Transakcję tą uwzględni w pozycji “wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”: poz. 10 wartość przed opodatkowaniem, poz. 11 kwotę podatku. W poz. 20 wpisze kwotę podatku zapłaconą z tytułu WNT przed dniem złożenia deklaracji, co obniża podatek należny.
  • VAT-10 – pozostali kupujący w tym osoby fizyczne. Gdy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, a nabył nowy samochód to musi złożyć deklarację VAT-10. W pozycji “wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu” wykaże tą transakcję: w poz. 19 wartość transakcji netto, a w poz. 20 kwotę podatku.

Zakup używanego samochodu

Przy zakupie samochodu używanego WNT wystąpi wówczas gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i będzie używał samochodu w działalności gospodarczej, a dostawcą jest zagraniczna firma z UE, która też jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i wykorzystywała samochód w swojej działalności.

Jak rozliczyć transakcję WNT

Wystąpienie WNT wymaga złożenia do US w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego “informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu” na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie pojazdu oraz dowód zapłaty podatku. Rozliczenie z US, jeśli podatnik jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, następuje analogicznie jak w przypadku nabycia nowego samochodu (patrz punkt 1 i 2).

Kiedy brak WNT, wówczas VAT-24

W pozostałych przypadkach zakup używanego samochodu nie może być uznany za WNT. Wtedy przedsiębiorca składa na druku VAT-24 – “wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu”. Wydanie takiego zaświadczenia związane jest z opłatą skarbową w wysokości 160 zł.

Po złożeniu VAT-23 lub VAT-24 urząd skarbowy wyda podatnikowi druk VAT-25 “Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu”, które jest niezbędne do rejestracji samochodu. Będąc podatnikiem VAT UE przedsiębiorca składa również w urzędzie skarbowym kwartalną informację podsumowującą, zawierającą dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru na druku VAT-UE.

Możliwość komentowania jest wyłączona.