Rozliczanie firmowego samochodu ciężarowego

w Pojazdy

Definicja samochodu ciężarowego od roku 2014 r.

Obecnie samochodami ciężarowymi, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, są:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniające jeden z warunków:
  1. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  3. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  4. będące pojazdami specjalnymi, a wynika to z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
  5. będące pojazdami samochodowymi konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 – 3 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Na potrzeby VAT za samochody ciężarowe uważa się także niżej wymienione pojazdy specjalne:

 1. pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
 2. pogrzebowy, innych niż określone w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe,
 3. bankowóz – wyłącznie typu A i B, innych niż określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych

– jeżeli wynika to z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 28.05.2014 w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – art. 2 ust. 1).
Dla pojazdów tych, aby rozliczać 100% VAT nie mamy obowiązku składania VAT-26 oraz nie musimy przeprowadzać dodatkowego badania technicznego.

Rozliczanie firmowego samochodu ciężarowego

Firmowy samochód ciężarowy (spełniający powyższą definicję) jest środkiem trwałym, podlega amortyzacji i nie stosuje się do niego pewnych ograniczeń, które występują przy samochodzie osobowym:

 • przy zakupie pojazdu przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% zapłaconego VAT,
 • wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu są zaliczane w całości w koszty,
 • przedsiębiorca ma również prawo do odliczenia 100% VAT-u od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych.

Wprowadzanie samochodu ciężarowego do serwisu

Sposób wprowadzania pojazdów ciężarowych do serwisu jest uzależniony od dokumentu, na jaki został zakupiony oraz od tego, czy jest już w trakcie amortyzacji. W serwisie ifirma.pl samochody wprowadzamy przez zakładkę Pojazdy➡ +dodaj pojazd:

 1. Samochód ciężarowy: Zakup na fakturę – dotyczy wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdów ciężarowych zakupionych na fakturę VAT.
 2. Samochód ciężarowy: Zakup na inny dokument– dotyczy wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdów ciężarowych zakupionych na dokument inny niż faktura VAT, np. umowa kupna-sprzedaży, rachunek.
 3. Samochód ciężarowy➡ lub wprowadź samochód: firmowy– formularz wypełniamy w dwóch przypadkach :
  • a) gdy jako nowy użytkownik serwisu ifirma wprowadzamy samochód ciężarowy, który w naszej firmie jest już amortyzowany – czyli gdy przepisujemy Ewidencję ŚT do systemu ifirma.pl.
  • b) gdy postanawiamy przekazać firmie samochód ciężarowy będący do tej pory naszą (lub współmałżonka) własnością prywatną i chcemy wciągnąć go do rejestru środków trwałych lub gdy rozpoczynamy amortyzację samochodu ciężarowego wytworzonego we własnym zakresie lub ulepszonego.

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca ma prawo wprowadzić swój pojazd jako ciężarowy tylko wtedy gdy spełnia wymogi ustawy o VAT, zostanie to potwierdzone przez stację kontroli pojazdów i w dowodzie rejestracyjnym pojazd figuruje jako ciężarowy. Jeżeli samochód możemy zaliczyć do ciężarowych na podstawie wyroku Trybunału Europejskiego to nie jest wymagane potwierdzenie tego faktu przez zaświadczenie ze stacji kontroli. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Możliwe metody amortyzacji

 1. Liniowa
 2. Wprowadzając pojazd używany lub ulepszony możemy wybrać korzystniejszą metodę amortyzacji – liniowa indywidualna dla ŚT używanych lub ulepszonych oraz stawkę amortyzacji 40% (zamiast 20%).
  • ŚT używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy
  • ŚT ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji wydatki poniesione przez podatników na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.
 3. Odpis jednorazowy w miesiącu zakupu lub w kolejnym (nie dotyczy samochodów, które nie spełniają definicji samochodu ciężarowego wg ustawy o podatku dochodowym).
 4. Degresywna (nie dotyczy samochodów, które nie spełniają definicji samochodu ciężarowego wg ustawy o podatku dochodowym).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły