w Pojazdy

Sprzedaż samochodu przy zakupie którego odliczyliśmy podatek VAT lub sprzedaż samochodu, którego zakup był na fakturę ze stawką zw

Jeżeli samochód został zakupiony na fakturę VAT, to sprzedaż dokonujemy również na fakturę VAT.

Fakturę na sprzedaż samochodu wystawiamy w zakładce Majątek > rejestr środków trwałych > sprzedaż. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.

Zakup samochodu osobowego przed 1 kwietnia 2014 r. uprawniał nabywcę do odliczenia VAT w wysokości 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł. Po tym okresie uprawnia do odliczenia 50%. Dokonując obecnie sprzedaży tego samochodu podatnik musi jednak wykazać VAT należny od kwoty należnej ze sprzedaży. Jednocześnie ma prawo do “odzyskania” części VAT nieodliczonego od zakupu tego pojazdu, poprzez korektę VAT.

Dokonanie takiej korekty jest możliwe, jeżeli sprzedaż nastąpi w tzw. “okresie korekty”. Dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla samochodów o niższej wartości – 12 miesięcy. Okres korekty należy liczyć od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd samochodowy do używania.

Serwis automatycznie dokonuje wyliczenia korekty sprzedaży pojazdu. Wartość korekty jest zaksięgowana do pozostałych przychodów w KPiR i w deklaracji VAT w pozycji „korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych”.

Przekazanie samochodu na cele osobiste

Osoby fizyczne prowadzące działalność mogą wycofać samochód z działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Wówczas sprzedaży dokonujemy z majątku prywatnego na umowę kupna sprzedaży.

Wycofanie powoduje konieczność zwrotu podatku VAT, w przypadku odliczenia podatku przy zakupie pojazdu. Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa w momencie przekazania. Uzyskany przychód ze sprzedaży w ciągu 6 lat od wycofania – licząc od miesiąca następującego po miesiącu wycofania – jest przychodem z działalności gospodarczej.

Podczas wycofania samochodu sporządzamy w zakładce Majątek > rejestr środków trwałych > likwidacja – protokół likwidacji. Jako powód likwidacji wybieramy „przekazanie ŚT do majątku prywatnego”. Następnie pojawi się okno „korekta przy sprzedaży/likwidacji środka trwałego”. Nalezy wybrać właściwą opcję odliczenia podatku VAT.

Korekta podatku VAT zostanie automatycznie wyliczona przez serwis i wykazana w deklaracji VAT oraz podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W ewidencji środków trwałych zostanie zaznaczona likwidacja środka trwałego w dacie sporządzenia protokołu.

Po dokonaniu sprzedaży przed upływem 6 lat od wycofania z działalności, opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży samochodu, który księgujemy na podstawie umowy kupna – sprzedaży przez zakładkę: Faktury > inne przychody > przychód uniwersalny nie vat – wpis do kpir – wybieramy „pozostałe przychody”.

Sprzedaż samochodu przy zakupie którego nie odliczono podatku VAT (zakup na fakturę VAT marża lub umowę kupna sprzedaży)

Jednym ze sposobów sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest procedura vat marży – uregulowana w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Dokonując sprzedaży samochodu na fakturę vat marża musi być zachowany warunek braku prawa do odliczenia podatku w momencie dokonywania zakupu oraz drugim warunek: zamiar zbycia w momencie nabycia.

Aby dokonać sprzedaży na fakturę vat marża, powinny być spełnione określone warunki przy nabyciu tego samochodu, takie jak:

  • zakup na umowę kupna sprzedaży od osoby fizycznej,
  • lub zakup od firmy – która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT,
  • albo zakup od czynnego płatnika – ale na fakturę vat marża.

Fakturę vat marża wystawiamy w zakładce Majątek > rejestr środków trwałych.

Po wygenerowaniu deklaracji VAT za okres, w którym nastąpiła sprzedaż na fakturę vat marża klikamy na numer deklaracji, wybieramy ikonę „szczegóły” następnie „edytuj” i zaznaczamy pozycję 63 (wersja 17).

Możliwość komentowania jest wyłączona.