Harmonogram zmian przepisów w roku 2024

|
ID: 778305480
|
|
Nie musisz czytać pomocy

Z początkiem każdego roku przedsiębiorcy muszą przeanalizować zmieniające się przepisy, aby dostosować przyjęte w działalności procedury do nowych wymogów. W poniższych tabelach przedstawione zostały:

 • najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług, w tym zmiany w trakcie 2024 r.
 • najważniejsze zmiany planowane i uchwalone dla lat kolejnych.

Ostatnia z tabel prezentuje wartości limitów podatkowych w roku 2024.

 

Zmiany obowiązujące w roku 2024

1.a Najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

* Planowane wejście w życie zmiany

Wejście w życie zmiany, związanych z wdrożeniem KSeF, wynikających z:

 • Ustawy dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,

zaplanowane zostało na 01.02.2026 r. oraz 01.08.2026 r.

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2023 poz. 1667 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw Podwyższenie limitu możliwej do odliczenia w zeznaniu rocznej składki na związku zawodowe Art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Kwota możliwej do odliczenia składki w zeznaniu rocznym została podwyższona z 500 zł do 840 zł.
Z wyższej kwoty odliczenia można skorzystać już w zeznaniu za 2023 r.
2. Dz. U. 2020 poz. 21223 Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Powrót do obowiązujących przed COVID-19 limitów w PIT Art. 52l pkt 3 i 4 ustawy o PIT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Do poziomu sprzed epidemii COVID-19 wracają zwolnienia wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78 lit b.
Wskazane w pkt 67 zwolnienie dotyczące wartości otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych ponownie będzie dotyczyło kwoty 1000 zł rocznie. Do końca 2023 r. wynosił 2 000 zł
Z kolei wskazane w pkt 78 lit b zwolnienie dotyczące dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie np. w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pochodzących z innych źródeł niż z funduszu socjalnego ponownie będzie limitowane kwotą 3 000 zł. Do końca 2023 r. zwolnienie dotyczyło rocznie dopłat do kwoty 2 000 zł.
3. Dz. U. 2023 poz. 2795 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju Przedłużenie zaniechania poboru podatku od przychodów z umorzonych subwencji § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju 29-12-2023
Dodatkowe informacje:
Do końca 2024 r przedłużone zostało zaniechanie poboru podatku dochodowego od przychodów z umorzonych subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.
4. Dz. U. 2023 poz. 1723 Ustawa z dnia 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku Możliwość rezygnacji ze zwolnień z PIT Art. 14 ust. 2, 3 i 9 oraz art. 21 ust. 42a 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy mogą zdecydować o rezygnacji ze stosowania zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 129 (dotacje otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) i zaliczeniu do przychodów dotacji otrzymanych od agencji wykonawczych oraz niektórych dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatnych świadczeń niestanowiących dotychczas przychodu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT. Powyższe pozwoli na zaliczenie do kosztów wydatków, w tym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z powyższych kwot.

 

1.b Najważniejsze zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2023 poz 1059 Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Udostępnienie zeznania podatkowego za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego Art. 45cd ust. 1 ustawy o PIT

Art. 21c ust. 1 ustawy o ryczałcie

2023-07-01
Dodatkowe informacje:
Od rozliczenia za 2023, czyli po raz pierwszy w 2024 r. za pośrednictwem e- Urzędu Skarbowego zostaną udostępnione zeznania również dla podatników prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Zeznania zostaną udostępnione z dniem 15 lutego roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy.
2. Dz. U. 2023 poz. 178 r 7 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Indywidualna amortyzacja w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem Art. 22j ust. 7 – 11 i ust. 13 ustawy o PIT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uzyskają możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych bezrobociem (położonych na terenie powiatu, w którym roczna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju i na terenie gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin). Możliwość będzie dotyczyła budynków, budowli i lokali niemieszkalnych oraz budowli zaliczonych do KŚT z grupy 1 i 2. Uprawnienie będzie dotyczyło nieruchomości wybudowanych przez przedsiębiorców i po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Wysokość indywidualnej stawki amortyzacyjnej będzie zależała od wielkości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości, w stosunku do przeciętnej stopy bezrobocia obowiązującego w kraju. Będzie ona wynosiła:

 • co najmniej 10% – jeśli nieruchomość leży w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • co najmniej 20% – jeśli nieruchomość leży w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Możliwość zastosowania nowej metody amortyzacji mają również podatnicy rozliczający podatek dochodowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

1.c Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT

L.p. Dz.U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. z 2023 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zasady ustalania wskaźnika VAT i możliwość rezygnacji z rocznej korekty VAT Art. 90 ust. 8 i 10 01-07-2023
Dodatkowe informacje:
Zwiększono z 500 zł do 10 000 zł limit pozwalający na uznanie, że wskaźnik VAT ustalony przez podatnika wynosi 100% – w sytuacji gdy przekroczył 98%. Zmiana ta będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia wskaźnika na rok 2024 (na podstawie roku 2023).
Wprowadzono możliwość rezygnacji z dokonywania rocznej korekty VAT. Będzie miało to zastosowanie w przypadku kiedy:

 • różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego (czyli ostateczną) nie przekracza 2 punktów procentowych i jednocześnie proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna,
 • kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej (z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość nie przekracza 15.000 zł) nie przekracza 10.000 zł.

Prawo do rezygnacji z rocznej korekty VAT będzie stosowane po raz pierwszy w roku 2024 r. w odniesieniu do korekty za rok 2023.

1. Dz. U. 2023 poz. 996 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Obowiązek prowadzenie ewidencji płatności transgranicznych art. 110a – 110e ustawy o VAT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Dostawcy usług płatniczych (np. banki, instytucje płatnicze) będą miały obowiązek prowadzić, przechowywać i przesyłać drogą elektroniczną ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznej, gdy łączna liczba tych płatności na rzecz tego samego odbiorcy przekroczy 25 w danym kwartale.
2. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana zasad składania wniosków o wydanie WIS Art. 42b i art. 42g ustawy o VAT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
WIS będzie składany wyłącznie elektronicznie za pomocą konta podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. W związku z tym z wnioskiem o wydanie WIS będzie uprawniony jedynie podmiot posiadający konto w e-US, na którym wskazana została informacja o aktualnym adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu, w celu wysyłania powiadomień o zamieszczeniu pisma na koncie podatnika.
3. Dz. U. 2023 poz. 2670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług Podwyżka stawek VAT na darowizny na rzecz Ukrainy oraz żywność. § 11 Rozporządzenia w sprawie o obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
§ 11 Rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT w roku 2023 obowiązywał do 31.12.2023 r. Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 poz. 2670) nie przedłuża obowiązywania zapisu.
4. Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Utrata terminu ważności potwierdzeń dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Art. 145a ust. 7 ustawy o VAT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
W 2024 r. podatnicy nie będą mogli już kupić kasy fiskalnej o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii. Dostępne będą jedynie kasy online.
5. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Obowiązek wystawiania faktur przez KSeF. Art. 106g, art. 106ga, art. 106gb, art. 106gc, art. 106gd ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 106g podatnicy będą mieć obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek ten nie będzie dotyczył podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, czy też podmiotów posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, które jednak nie uczestniczy w fakturowanej transakcji. Wystawianie faktur za pomocą KSeF nie będzie możliwe w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, w przypadku sprzedaży w ramach procedur szczególnych OSS lub IOSS, a także w wypadkach wskazanych w przepisach wykonawczych.
Podatników korzystających ze zwolnienia z VAT obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF będą dotyczył od dnia 01.01.2025 r.
Faktury ustrukturyzowane są wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego określonego przez Ministerstwo Finansów.
6. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowane. Art. 106na ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej jest data jej przesłania do KSeF. Datą otrzymania faktury ustrukturyzowanej jest data przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego. W przypadku faktury, udostępnienia faktury ustrukturyzowanej, poza KSeF – datą otrzymania faktury jest data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę (np. podmiot zagraniczny).
Wskazana powyżej data może być inną datą niż data wystawienia, na którą wskazuje art. 106e ust. 1 pkt 1 czyli wskazana na dokumencie przez sprzedawcę (nie nadana przez KSeF) data wystawienia faktury.
7. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku akceptacji na wystawienie faktury w KSeF. Art. 106n ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W związku z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF, wystawianie faktur w tej formie nie wymaga już akceptacji odbiorcy faktury.
8. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zasady wystawiania faktur w okresie awarii KSeF. Art. 106nf, art. 106ng ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W okresie awarii podatnik wystawia faktury zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego i przekazuje je w sposób uzgodniony z nabywcą. Faktura przekazana poza KSeF musi zostać opatrzone kodem umożliwiającym dostęp do niej w KSeF. Faktury wystawione w okresie awarii podatnik ma obowiązek przesłania faktur do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.
Datą wystawienia faktury, wystawionej poza KSeF w okresie jego awarii jest data wskazana na dokumencie jako data jej wystawienia.
9. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zasady wystawiania faktur w okresie niedostępności KSeF. Art. 106nh ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W okresie trwania niedostępności KSeF (po stronie podatnika oraz po stronie systemu, z innego powodu niż awaria) podatnik wystawia fakturę zgodnie ze wzorem dokument elektronicznego. Fakturę taką należy przesłać do KSeF w następnym dniu roboczym po dniu:

 • zakończenia niedostępności KSeF,
 • jej wystawienia, jeśli faktura została wystawiona poza KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika.

Faktura taka, przekazana nabywcy poza KSeF musi zostać opatrzone kodem umożliwiającym dostęp do niej w KSeF.

10. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zasady przeliczenia kwot w walucie a data przesłania faktury do KSeF. Art. 31a ust. 1a i 2 ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, do przeliczenia kwoty faktury wyrażonej w walucie obcej na złotówki, podatnik może użyć średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, czyli datę wystawienia wskazaną przez niego na dokumencie. Z uprawnienia tego sprzedawca będzie mógł skorzystać, jeśli faktura zostanie przesłana do KSeF najpóźniej następnego dnia.
Z kolei w przypadku faktur wystawionych przed dniem powstania obowiązku podatkowego podatnik będzie przeliczał fakturę po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury (datę przesłania faktury do KSeF). Podatnik będzie mógł też wybrać przeliczenie po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury wskazanej w art. 106e ust. 1 pkt 1, pod warunkiem jej przesłania do KSeF najpóźniej w dniu następnym.
11. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ujęcie faktury korygującej przez sprzedawcę. Art. 29a ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W przypadku wystawiania faktury korygującej zmniejszającej kwotę wykazanego podatku VAT, z powodu udzielenia rabatu czy zwrotu towarów, całości lub części zapłaty sprzedawca będzie uprawniony do ujęcie korekty w ewidencji sprzedaży VAT w okresie jej wystawienia. Będzie to dotyczyło faktury korygującej wystawionej w formie ustrukturyzowanej. W przypadku korekty wystawionej w innej formie – sprzedawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w okresie otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.
12. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ujęcie faktury korygującej przez nabywcę. Art. 86 ust. 19a – 19ad i ust. 19d ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W przypadku otrzymania faktury korygującej zmniejszającej (np. z tytułu rabatu, zwrotu towaru, stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze pierwotnej) nabywca ma obowiązek ujęcie korekty w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę ustrukturyzowaną korygującą.
13. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT. Art. 87 ust. 2, 2c, 5b – 5d, 6j, 6m, 6n ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Od rozliczenia za lipiec/ III kwartał 2024 r. podstawowym terminem zwrotu VAT będzie termin 40 dni liczonych od dnia złożenia deklaracji z wykazaną kwotą nadwyżki VAT.
14. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Likwidacja not korygujących. Art. 106 ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W związku z uchyleniem art. 106k ustawy o VAT nie będzie możliwości wystawiania not korygujących przez nabywców – zarówno do faktury wystawionych w KSeF jak i poza nim. Do not wystawionych przed dniem 01.07.2024 zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.
15. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany w duplikatach faktur. Art. 106l ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W związku z brakiem możliwości zaginięcia czy zniszczenia faktury w KSeF (wystawionej w KSeF oraz wystawionej poza KSeF ale przesłanej do systemu), przepisy dotyczące wystawiania duplikatów nie będą miały zastosowania to tych dokumentów. Duplikat będzie można nadal wystawić do faktury wystawionej papierowo lub elektronicznie.
16. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT RR i możliwość wystawiania korekt. Art. 116 ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Czynni podatnicy podatku VAT nabywający produkty rolne/ usługi rolnicze od rolników ryczałtowych będą mogli wystawiać faktury VAT RR oraz korekty faktur RR przy użyciu KSeF. Na fakturach VAT RR/ korektach do nich – wystawionych w KSEF nie będzie wskazywany nr PESEL rolnika ale jego NIP. W przypadku zapłaty za fakturę VAT RR wystawioną w KSeF nabywca będzie wskazywał numer identyfikujący fakturę w KSeF.
Uregulowano także termin na wystawienie faktury VAT RR. Będzie ona wystawiona w ciągu 7 dni od dnia nabycia produktów rolnych.
17. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany w podzielonej płatności. Art. 108a ust. 3, 3b i 3c ustawy o VAT 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Nabywca dokonując zapłat za fakturę wystawioną w KSeF będzie wskazywał w tytule przelewu numer identyfikujący tą fakturę w KSeF. W przypadku zbiorczych płatności za faktury wystawione w KSeF nabywca będzie wskazywał identyfikator zbiorczy wskazany w KSeF.
18. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Przechowywanie faktur wystawionych w KSeF. art. 112aa 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
Faktury wystawione w KSeF oraz przesłane do KSeF (wystawione np. w okresie awarii poza KSeF) są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
19. Dz. U. 2023 poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku przekazywania JPK na żądanie w zakresie danych w KSeF. Art. 193a § 1a Ordynacji podatkowej 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
US nie będzie mógł żądać od przedsiębiorcy w formie pliku JPK: faktur wystawionych w KSeF, faktur wystawionych poza KSeF w okresie awarii lub niedostępności KSeF – przesłanych po jej zakończeniu, faktur VAT RR i VAT RR Korekta wystawionych w KSeF.
20. Dz. U. 2024 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT. § 10 ust. 2 pkt. 1, § 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 4a 2026-02-01*
Dodatkowe informacje:
W ewidencji sprzedaży VAT konieczne będzie wskazanie numeru identyfikacyjnego fakturę w KSeF, jeśli ten został nadany. W ewidencji zakupów wskazanie tego numeru będzie dobrowolne.
Dodatkowo w ewidencji zakupów VAT stosowane będzie oznaczenie VAT RR – zarówno do faktur VAT RR jak i korekt do nich.

 

1.4. Zmiany w pozostałych przepisach

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U . 2023 poz. 1414 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Brak zmian w limitach płatności gotówkowych Art. 19 Prawa prawa przedsiębiorców.
Art. 14 ust. 10 ustawy o PIT
Art. 7b ustawy o prawach konsumenta
2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Z początkiem 2024 r. obniżony miał zostać limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami do poziomu 8 tys. zł. Zmiana ta nie zostanie jednak wprowadzona.
Dodatkowo wprowadzony miał zostać limit płatności gotówkowych, w przypadku gdy stroną transakcji z przedsiębiorcą jest konsument. Limit ten nie zostanie wdrożony.
2. Dz. U. 2023 poz. 877 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r.
o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Dodatkowe obowiązki w zakresie odpadów z plastiku Art. 3b ust. 1 i 2, art. 3d – 3g, art. 3k – 3m, art 8d, art. 11b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłacie produktowej 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Obowiązki przedsiębiorców, wynikające z ustawy zmieniającej, stosowane od 01.01.2024 r. obejmują np:

 • obowiązek poboru opłaty od użytkownika końcowego wyrobów gastronomicznych w opakowaniach z tworzych jednorazowych oraz użytkownika końcowego odbierającego wyroby gastronomiczne z automatu vendingowego. Pobraną opłatę należy wnieść na rachunek marszałka województwa,
 • obowiązek ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów np. zbierania, transportu, przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadzono do obrotu a także powyższych kosztów w odniesieniu do odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadzono do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów. Powyższe dotyczy produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku wskazanych w załączniku nr 9 ustawy (np. pojemników na żywność, pojemniki na napoje o pojemności do 3 l, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka).
 • obowiązek finansowania działań edukacyjnych.
3. Dz. U. 2023 poz. 877 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r.
o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Obowiązek zapewnienia opakowań biodegradowalnych Art. 3b ust 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłacie produktowej 2024-07-01
Dodatkowe informacje:
Jednostki handlu detalicznego, hurtowego czy jednostki gastronomiczne mają obowiązek zapewnić alternatywne (biodegradowalne) opakowania do opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.

 

Zmiany obowiązujące w latach kolejnych

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2269 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw Zmiana limitu uprawniającego do zaliczenia koszty odpisów amortyzacyjnych pojazdów osobowych, w zależności od poziomu ich emisji Art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy o PIT 2026-01-01
Dodatkowe informacje:
W przypadku samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych od dnia 01.01.2026 r. wyłączona z kosztów uzyskania przychodów będzie amortyzacja pojazdów, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższających kwotę:
b) 150.000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, wynosi mniej niż 50 g na kilometr,
c) 100.000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr.
Emisja CO2 będzie określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek przesyłania w wersji elektronicznej prowadzonej księgi oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Art. 24a ust. 1e i 1f ustawy o PIT 2026-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy będą mieć obowiązek przesyłania w formie elektronicznej podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję ŚT i WNiP zakończeniu danego roku podatkowego w terminie złożenia zeznania za dany rok.
Powyższy obowiązek będzie dotyczył po raz pierwszy:

 • ewidencji za rok 2026, w przypadku przedsiębiorców nie korzystających ze zwolnienia z VAT,
 • ewidencji za rok 2027, w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolniania z VAT.
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek przesyłania w wersji elektronicznej prowadzonej ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Art. 15 ust. 12 – 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 2026-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy będą mieć obowiązek przesyłania w formie elektronicznej podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję ŚT i WNiP zakończeniu danego roku podatkowego w terminie złożenia zeznania za dany rok.
Powyższy obowiązek będzie dotyczył po raz pierwszy:

 • ewidencji za rok 2026, w przypadku przedsiębiorców nie korzystających ze zwolnienia z VAT,
 • ewidencji za rok 2027, w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolniania z VAT.
4. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Kara pieniężna 5 000 zł w przypadku nie zapewnienia współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym Art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT 2025-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy prowadzący ewidencje sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, mają obowiązek zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewniają możliwość przyjmowania płatności. Za niedopełnienie tego obowiązku naczelnik US nakłada karę w wysokości 5 000 zł.
5. Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Likwidacja faktur wystawianych za pomocą kas rejestrujących Art. 111 ust. 3a ustawy o VAT 2026-08-01*
Dodatkowe informacje:
W związku z wprowadzeniem KSeF zlikwidowana zostanie możliwość wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących. Możliwości takiej nie będzie zarówno w przypadku sprzedaży na rzecz firm jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.
6. Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Likwidacja paragonów uznawanych za faktury Art. 106h ust. 4 ustawy o VAT 2026-08-01*
Dodatkowe informacje:
W związku z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF faktury na rzecz przedsiębiorców nie będą mogły być wystawiane jako paragony ze wskazaniem nr NIP nabywcy.
7. Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Kara za niewystawienie faktury przy użyciu KSeF Art. 106ni ustawy o VAT 2026-08-01*
Dodatkowe informacje:
Naczelnik US nakłada karę w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, a w przypadku faktury bez podatku VAT – w wysokości 18,7% kwoty brutto, w przypadku, kiedy przedsiębiorca mimo takiego obowiązku:

 • nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF,
 • wystawił fakturę niezgodnie ze wzorem udostępnionym przez MF (w okresie awarii, niedostępności KSeF lub gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria),
 • nie przesłał w wymaganym terminie faktury do KSeF (np. po awarii lub niedostępności KSeF).
8. Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak możliwości wystawiania faktur przez kasy fiskalne Art. 145l ustawy o VAT 2026-08-01*
Dodatkowe informacje:
Mimo wprowadzenie obowiązkowego KSeF z dniem 01.07.2023 r. do końca 2024 r. możliwe będzie wystawianie faktur za pomocą kas rejestrujących. Od 01.01.205 r. nie będzie możliwe wystawianie faktur za pomocą kas rejestrujących, w tym także paragonów z NIP nabywcy uznanych za fakturę
9. Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Oznaczenie płatności za faktury Art. 108g ustawy o VAT 2026-08-01*
Dodatkowe informacje:
W przypadku transakcji między czynnymi podatnikami podatku VAT, nabywca dokonujący zapłaty ma obowiązek podania w poleceniu przelewu numeru identyfikującego faktury w KSeF lub identyfikatora zbiorczego nadanego przez ten system będzie dotyczył wszystkich płatności.

3. Zmiany planowane

L.p. Projekt zmieniający Zmiana Planowana data zmiany
1. Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych Najważniejsze zmiany wynikające z projektu:

 • podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 000 000 EUR,
 • zmiany w działalności nieewidencjonowanej – limit określany byłby w skali roku, zamiast miesięcznego i wynosiłby 9-krotność kwoty minimalnego. Dodatkowo z 60 do 24 miesięcy skrócony został by okres przez jaki osoba fizyczna nie mogła prowadzić działalności gospodarczej, przez podjęciem działalności nierejestrowanej,
 • likwidacja ograniczenia czasowego, w którym możliwe jest korzystanie z małego ZUS plus.
2024-01-01

14 dni od dnia ogłoszenia

4. Limity podatkowe w roku 2024

L.p. Rodzaj limitu Przepis określający wysokość 2023 r. 2024 r. Uwagi
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna stawka godzinowa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. I – VI: 3 490 zł
VII – XII: 3 600 zł

I – VI: 22,80 zł
VII – XII: 23,50 zł

I – VI: 4 242 zł
VII – XII: 4 300 zł

I – VI: 27,70 zł
VII – XII: 28,10 zł

W 2024 r. dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – od stycznia i od lipca 2024 r.
2. Mały podatnik PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5a ust. 20 2 000 000 EUR
(9 654 000 zł)
2 000 000 EUR
(9 218 000 zł)
Małym podatnikiem PIT – jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;
3. Limit zwolnienia z VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 200 000 zł 200 000 zł W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku limit jest proporcjonalny do ilości dni pozostałych do końca roku.
4. Mały podatnik VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 W okresie do 30.06.2023:
1 200 000 EUR
(5 793 000 zł)

45 000 EUR
(217 000 zł)

W okresie od 01.07.2023:
2 000 000 EUR
(9 654 00 zł)

45 000 EUR
(217 000 zł)

2 000 000 EUR
(9 218 000 zł)

45 000 EUR
(207 000 zł)

Małym podatnikiem VAT jest podatnik:

 1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,
 2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Mały podatnik VAT ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT (po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz rozliczeń metodą kasową,

5. Limit jednorazowej amortyzacji Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22k ust. 7-13 50 000 EUR
(241 000 zł)
50 000 EUR
(230 000 zł)
Prawo do amortyzacji jednorazowej w ramach limitu dotyczy:

 • środków trwałych z grupy 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • z uprawnienia tego mogą skorzystać mali podatnicy PIT oraz podatnicy rozpoczynający działalność (z uwzględnieniem art. 22k ust. 11)
6. Limit przychodu uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 6 ust. 4 i 6. 2 000 000 EUR
(9 645 400 zł)
2 000 000 EUR
(9 218 200 zł)
Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.
7. Limit przychodu kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 21 ust. 1b 200 000 EUR (965 440 zł) 200 000 EUR (921 820 zł) Z kwartalnego opłacania ryczałtu mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (zgodnie z art. 7)
8. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 2 ust. 1 pkt 2 2 000 000 EUR
(9 654 400 zł)
2 000 000 EUR
(9 218 200 zł)
Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych odnosi się do wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy
9. Limit zwolnienia z kasy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 20 000 zł 20 000 zł W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych w trakcie roku limit jest proporcjonalny do liczby dni pozostałej do końca roku. Więcej na ten temat tutaj.
10. Limit działalności nierejestrowanej Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców I – VI: 1 745 zł
VII – XII: 2 700 zł
I – VI:3 181,50 zł
VII – XII: 3 225 zł
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
11. Limit składki zdrowotnej do rozliczenia przez liniowców Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 10 200 zł 11 600 zł Wskazaną kwotę składek zdrowotnych przedsiębiorca rozliczający się liniowo może zaliczyć do kosztów lub odliczyć od podstawy opodatkowania.
Odliczeniu w ramach limitu podlegają zapłacone składki zdrowotne przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności oraz osób z nim współpracujących.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – zespół ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce