Harmonogram zmian przepisów w roku 2023 r.

|
ID: 778305406
|

Z początkiem każdego roku przedsiębiorcy muszą przeanalizować zmieniające się przepisy, aby dostosować przyjęte w działalności procedury do nowych wymogów. W poniższych tabelach przedstawione zostały:

  • najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zmiany dotyczące obu form opodatkowania,
  • najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług, w tym zmiany planowane w roku 2023 r.
  • najważniejsze zmiany planowane i uchwalone dla lat kolejnych.

Ostatnia z tabel prezentuje wartości limitów podatkowych w roku 2023 r.

 

1. Zmiany obowiązujące w roku 2023

1.1. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ostateczne zaprzestanie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych Art. 22b ust. 1 pkt. 1, 3
Art. 22c ust. 2
zał. 1 do ustawy o PIT (wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych).
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Na podstawie art. 71 ustawy zmieniającej do końca 2022 r. przedsiębiorcy mieli prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.
2. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Zmiany w stosowaniu kwoty wolnej Art. 31b, art. 44 ust. 3ab ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Pracownik uzyskujący przychody od więcej niż jednego pracodawcy (np. umowa o pracę i dodatkowo umowa zlecenie czy emerytura), będzie mógł swobodniej zdecydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatników (pracodawców czy ZUS). Pracownik, składając PIT-2 będzie mógł wskazać płatnikowi (np. pracodawcy) czy ma on uwzględniać w wyliczeniu zaliczki 1/12, 1/24 czy 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
3. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Poszerzenie kategorii przychodów dla których, podatnik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek Art. 31c ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Pracownik, który przewiduje, że jego dochód opodatkowany wg skali w roku podatkowym nie przekroczy 30 tys. zł może złożyć wniosek do płatnika (pracodawcy) o niepobieranie zaliczek od wypłacanego wynagrodzenia. Do końca 2022 r. uprawnienie takie miały osoby uzyskujący przychody z tytułu np. z umów zlecenia, z umów o dzieło, z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontraktów menedżerskich, a także należności członków zarządu oraz rad nadzorczych. Od 2023 r. taki wniosek będą mogli złożyć np. pracownicy i osoby uzyskujące świadczenia od organu rentowego.
4. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Możliwość rezygnacji przez pracownika z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów Art. 32 ust. 6 ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje: pracownik korzystający z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (300 zł miesięcznie), będzie mógł złożyć wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania tych kosztów. Do końca 2022 r. taki wniosek mógł złożyć pracownik korzystający z podstawowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł miesięcznie).
5. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Ujednolicenie zasad składania przez pracownika PIT-2 Art. 31a ust. 1-9 ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Usunięcie wątpliwości co do formy w jakiej podatnicy (pracownicy) mogą składać płatnikom (np. pracodawcom) oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. PIT-2 będzie mógł być złożony na piśmie lub w innej formie przyjętej przez płatnika. Możliwe będzie skorzystanie ze wzoru udostępnionego przez MF lub obowiązującego u płatnika (pracodawcy). Nowe regulacje wskazują jednoznacznie, iż wnioski i oświadczenia dotyczą lat kolejnych (z pewnymi wyjątkami) oraz to, iż po ustaniu stosunku prawnego pracodawca (z pewnymi wyjątkami) nie będzie uwzględniał złożonego przez pracownika PIT-2.
Szczegółowe informacje na ten temat tutaj.
6. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Składki opłacane przez płatnika – w przypadku ich terminowej zapłaty – kosztem w miesiącu, za które są należne Art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
W przypadku wypłaty wynagrodzeń w miesiącu kolejnym i zapłaty składek z tego tytułu w terminie wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a nie jak do końca 2022 r. do 15-stego kolejnego miesiąca) składki zostaną ujęte jako koszt w miesiącu, za który są należne. Więcej informacji tutaj.
7. Dz. U. 2022 poz. 2302 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe Podwyższenie diet z tytułu podróży służbowych z 38 zł do 45 zł § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2023 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
W związku ze zmianą wartości diety w krajowej podróży służbowej odpowiednio wzrosły świadczenia delegacyjne ustalane na podstawie diety np. ryczałt za nocleg w krajowej podróży służbowej do 67,50 zł, ryczałt za przejazd komunikacją miejscowa w podróży służbowej – do 9 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży.
8. Dz. U. 2023 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Podwyższenie stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
2023-01-17
Dodatkowe informacje:
Stawki za 1 km zostały podwyższone:

  • dla samochodów osobowych – o pojemności silnia do 900 cm 3 (z 0,5214 zł do 0,89 zł), o pojemności silnika powyżej 900 cm3 (z 0,8358 do 1,15 zł)
  • dla motocykla – z 0,2302 zł do 0,69 zł
  • dla motoroweru – z 0,1382 zł do 0,42 zł.

Więcej informacji na ten temat tutaj.

 

1.2. Najważniejsze zmiany w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Zmiana terminu składania zeznań podatkowych oraz wpłaty podatku za ostatni okres danego roku Art. 21 ust. 1, 1a, 1h-1j ustawy o ryczałcie 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Począwszy od rozliczenia za 2022 r. zeznanie roczne składane będzie w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku kolejnego. Z kolei zaliczka za ostatni okres danego roku wypłacana będzie do 20 stycznia – będzie miało to zastosowanie po raz pierwszy dla zaliczek za grudzień/ IV kwartał roku 2023. Zaliczka za grudzień/ IV kwartał 2022 r. płacona jest na starych zasadach czyli do końca lutego 2023 r.

 

1.3. Najważniejsze zmiany – wspólne dla podatku dochodowego na zasadach ogólnych i zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2101 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym Art. 9a ust. 6 ustawy o PIT,
art. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Na podstawie przepisu przejściowej ustawy zmieniającej (art. 71) jeszcze w 2022 r. wynajmujący mogli opodatkowywać przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Mimo, iż zmiana w art. 9a ust. 6 ustawy o PIT weszła w życie z początkiem 2022, ostateczne jej obowiązywanie zostało przesunięte na rok 2023.
2. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Ograniczenie katalogu wydatków możliwych do rozliczenia w ramach ulgi na zabytki Art. 26hb ust. 1 ustawy o PIT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
W ramach ulgi nie będzie można odliczyć np. wydatków na nabycie zabytku. Dodatkowo uprawnienie do odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy budowlane uzależnione jest od posiadania odpowiednich pozwoleń oraz zaświadczeń wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Więcej na temat ulgi na zabytki tutaj.
3. Dz. U. 2022 poz. 2180 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku wykazywania w zeznaniu rocznym wierzytelności i zobowiązań, w związku z którymi dokonano zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania Art. 26i ust. 19 ustawy o PIT,
art. 11 ust. 18 ustawy o ryczałcie
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Począwszy od rozliczenia za 2023 r. przedsiębiorcy, dokonujący zmniejszeń lub zwiększeń, wynikających z ulgi na złe długi nie będą musieli wykazywać w zeznaniu (załącznik PIT/WZ lub PIT/WZR) wierzytelności lub zobowiązań, z których one wynikają. Obowiązek ten będzie dotyczył po raz ostatni zeznania składanego za rok 2022.
4. Dz. U. 2022 poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Podwyższenie do 1,5% kwoty PIT przekazywanej na rzecz OPP Art. 45a pkt 3, art. 45c ust. 1, ust. 3c-3e ustawy o PIT
art. 21b ust. 1 ustawy o ryczałcie
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Wyższa kwota na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będzie przekazywana już w zeznaniach złożonych za 2022 r.

 

1.4. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz.U. 2022 poz. 2707 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Wydłużenie terminu ważności potwierdzenia dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym Art. 145a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT 2022-12-31
Dodatkowe informacje:
Przedłużenie do końca 2023 r. terminu ważności potwierdzenia dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym pozwoli na ich nabywanie w tym okresie.
2. Dz. U. 2021 poz. 2101 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Możliwość tworzenia grup VAT Art. 8c-art. 8e, art. 15a, art. 90 ust. 10c-10g, art. 96 ust. 3b, ust. 4d, ust. 7ba-7bb, ust. 9k, art. 96b ust. 3c ustawy o VAT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie będą mogli tworzyć grupę VAT. Grupa VAT będzie zarejestrowana jako podatnik VAT. Dostawy towarów czy świadczenia usług między członkami grupy VAT nie będą opodatkowane, z kolei transakcje między członkami grupy a podmiotami spoza niej będą traktowane jako dokonane przez grupę lub na jej rzecz.
3. Dz. U. 2022 poz. 2810 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Doprecyzowanie w zakresie danych wykazywanych w ewidencji VAT § 10 ust. 1 oraz ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Rozporządzenie wskazuje, iż sprzedaż, która podlega oznaczeniu WSTO_EE, a która jest wykazywana dokumentem zbiorczym, ma być ujmowana na podstawie odrębnego dowodu wewnętrznego.
4. Dz. U. 2022 poz. 2029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących Obowiązkowe kasy w myjniach samochodowych § 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 2023-02-01
Dodatkowe informacje:
Pierwotnie przedsiębiorcy świadczący usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0) mieli mieć obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 01.07.2022 r. Obowiązek ten był następnie przesuwany na 01.10.2022 r., a ostatecznie wchodzi w życie 01.02.2023 r.
5. Dz. U. 2022 poz. 2495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 Zmiany w tarczy antyinflacyjnej Art. 146da – 146dc ustawy o VAT 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Do końca 2022 r. uregulowania w zakresie obniżonych stawek VAT zawarte były w art. 146da – 146dc ustawy o VAT. Z początkiem 2023 r. uregulowania w zakresie obniżonych stawek VAT zawiera wskazane powyżej rozporządzenie. Utrzymuje ono zastosowanie stawki 0% dla środków spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (np. mięso, warzywa, owoce, produkty mleczarskie). W 2023 r. tarcza antyinflacyjna nie będzie już dotyczyła np. paliw silnikowych energii elektrycznej czy gazu.

 

1.5. Zmiany w pozostałych przepisach

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2023 poz. 240 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Badanie trzeźwości pracowników Dodane art. 221c-221h w ustawie Kodeks pracy 2023-02-21
Dodatkowe informacje:
Kontrola trzeźwości będzie dotyczyła obecności w organizmie nie tylko alkoholu ale i środków działających podobnie. Będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia
2. Dz. U. 2023 poz. 240 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Uregulowanie pracy zdalnej w tym wykonywanej zdalnie w sposób okazjonalny Dodane art. 6718-6734 w ustawie Kodeks pracy 2023-04-07
Dodatkowe informacje:
Wprowadzone w Kodeksie pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej regulują takie kwestie jak zapewnienie pracownikowi narzędzi do pracy, pokrycie kosztów np. energii elektrycznej, internetu czy kosztów serwisowania sprzętu. W przypadku pracowników pracujących stacjonarnie możliwe będzie wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie na ich wniosek, w wymiarze do 24 dni w roku.

2. Zmiany obowiązujące w roku 2024 i 2025

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2022 poz. 2754 Ustawa z dnia 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów Wprowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów 2023-01-23
Dodatkowe informacje:
Mimo, że ustawa wprowadzając system informatyczny do obsługi umów wchodzi w życie 23.01.2023 r. sam system zostanie uruchomiony później – do 2025 r.
Przy jego pomocy możliwe będzie zawieranie i przechowywanie umów a także prowadzenie dokumentacji pracowniczej czy naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS. Z pośrednictwem systemu możliwe będzie sporządzanie umów o pracę czy umów zlecenia, ich podpisywanie przez obie strony oraz wypełnienie związanych z tym obowiązków rejestracyjnych w ZUS. Więcej na ten temat tutaj.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obniżenie limitu płatności gotówkowych między firmami do 8 000 zł Art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Początkowo obniżony limit miał obowiązywać od początku 2022 r. Ostateczny termin obowiązywania nowego limitu (01.01.2024 r.) został wprowadzony ustawą z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1719).
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Limit płatności gotówkowych z osobami fizycznymi – 20 000 zł Dodany art. 7b ustawy o prawach konsumenta 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Dodany w ustawie o prawach konsumenta art. 7b początkowo miał obowiązywać z początkiem 2022 r. Ostatecznie ustawą z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1719) termin jego obowiązywania został przesunięty na początek 2024 r.
4. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Przychodem z działalności jest kwota płatności otrzymanej gotówką od osoby fizycznej w przypadku transakcji powyżej 20 000 zł Art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT 2024-01-01
Dodatkowe informacje:
Przyjęcie zapłaty w gotówce, w przypadku transakcji o wartości powyżej 20 000 zł, której stroną jest konsument, powoduje konieczności ujęcia otrzymanej płatności w przychodach.
Początkowo dodany w art. 14 ust. 2 punkt 22 miał obowiązywać od 2022 r. Ostatecznie ustawą z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1719) termin jego obowiązywania został przesunięty na początek 2024 r.
5. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek prowadzenia i przesyłania ewidencji podatkowych w formie elektronicznej Art. 24a ust. 1e ustawy o PIT
Art. 15 usy. 12 i 13 ustawy o ryczałcie
2025-01-01
Dodatkowe informacje:
Począwszy od 2025 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek prowadzenia ewidencji (KPIR lub ewidencji przychodów dla ryczałtu) oraz wykazu (ewidencji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych. Ewidencje te będzie należało wysyłać do US w terminie właściwym dla zapłaty podatku dochodowego (zaliczek lub ryczałtu) w trakcie roku oraz po jego zakończenia (w terminie złożenia zeznania).
Początkowo obowiązek miał dotyczyć okresów od 2023 r. – ostatecznie został on przesunięty na początek 2025 r. Przesunięcie obowiązku nastąpiło ustawą z dnia 09.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265)
6. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym Art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców 2025-01-01

3. Zmiany planowane

3.1. Rok 2023

L.p. Projekt zmieniający Zmiana Planowana data zmiany
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Podwyższenie limitu małego podatnika VAT z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR. 2023-04-01
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Doprecyzowanie zasad przeliczania korekt wystawionych w walucie
Przedsiębiorca przelicza fakturę po kursie pierwotnym, w przypadku korekt zbiorczych może zastosować jeden kurs (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie korekty).
2023-04-01
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Doprecyzowanie terminu wykazania WDT w przypadku późniejszego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towaru.
WDT będzie wykazywane w okresie powstania obowiązku podatkowego
2023-04-01
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku posiadania faktury w celu odliczenia VAT w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 2023-04-01
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana zasad ustalania proporcji VAT.
W przypadkach, w których przedsiębiorca ustalał wskaźnik VAT uzgadniając go z US (np. w przypadku rozpoczęcia sprzedaży mieszanej) wystarczającej będzie zawiadomienie naczelnika US o jego ustaleniu. Wzrośnie też limit (z 500 zł do 10 000 zł) pozwalający na uznanie, iż wskaźnik VAT wynosi 100%, jeśli wyliczona proporcja przekroczy 98%.
2023-04-01
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Możliwość rezygnacji z dokonywania rocznej korekty VAT.
Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z dokonywania rocznej korekty VAT jeśli różnica między wskaźnikiem ustalonym na początku roku i ostatecznym nie przekracza dwóch punktów procentowych. Dodatkowo w przypadku gdy ostateczny wskaźnik VAT jest niższy ustalony na początku roku – rezygnacja z rocznej korekty VAT będzie możliwa jeśli kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej (z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość nie przekracza 15.000 zł) nie będzie przekraczała 10.000 zł.
2023-04-01
7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany dotyczące obowiązku dołączania paragonu do faktury.
W przypadku faktury w postaci papierowej – sprzedawca do egzemplarza pozostającego u niego dołącza paragon papierowy, a jeśli paragon jest elektroniczny – pozostawia w dokumentacji numer paragonu oraz numer unikatowy kasy.
W przypadku faktury w postaci elektronicznej – jeśli paragon jest w formie papierowej – sprzedawca zostawia w dokumentacji wystawiony paragon wraz z danymi identyfikującymi fakturę, z kolei jeśli paragon jest elektroniczny – pozostawia w dokumentacji numer paragonu oraz numer unikatowy kasy.
2023-04-01
8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku drukowania dokumentu (np. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych) w przypadku kas online i wirtualnych 2023-04-01
9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni dla podatników “bezgotówkowych”
Zwrot VAT w terminie 15 dni wymaga spełnienia szeregu warunków dotyczących np. udziału sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie online lub wirtualnej w całości sprzedaży, czy też udziału sprzedaży opłaconej inaczej niż gotówką w całości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie. Limity te na okres do 31.03.2025 r. mają zostać obniżone zwiększając liczbę przedsiębiorców mogących skorzystać z przyspieszonego zwrotu VAT. Dodatkowo planowane jest skrócenie do 6 miesięcy okresu, w którym US będzie weryfikował pozostałe warunki zwrotu.
2023-04-01
10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana terminu wpłaty podatku VAT wynikającego z rozliczenia w ramach procedur OSS oraz IOSS
Termin płatności podatku byłby ostatnim dniem okresu, nawet jeśli jest to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.
2023-04-01
11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Wprowadzenie regulacji umożliwiających korektę deklaracji składanych w ramach procedur OSS i IOSS w przypadku upływu 3 lat od terminu złożenia deklaracji pierwotnej, zaprzestania korzystania z procedury, wykluczenia z niej lub zmiany państwa członkowskiego identyfikacji. 2023-04-01
12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana limitu przychodu w przypadku działalności nierejestrowanej z 50 do 75% minimalnego wynagrodzenia (wartość od lipca 2023 wynosiłaby 2 700 zł) 2023-07-01

 

3.2. Lata kolejne

L.p. Projekt zmieniający Zmiana Data zmiany
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Obowiązkowy KSeF
Wprowadzenie obowiązkowego wystawiania faktur przez Krajowy System eFaktur wiąże się np. ze zmianami zasad w zakresie ujęcia korekt zmniejszających, zmianami terminów zwrotu VAT, czy zakresem danych podatników jakie będą dostępne na białej liście podatników VAT. Zostaną również wprowadzone przepisy regulujące sposób wystawiania faktur w przypadku braku dostępności systemu.
2024-04-01
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku kiedy zaliczka i sprzedaż są w tym samym okresie. Nie będzie to dotyczyło przypadków, dla których przepisy przewidują szczególny termin wystawienia faktury. 2024-04-01

4. Limity podatkowe w roku 2023

L.p. Rodzaj limitu Przepis określający wysokość 2022 r. 2023 r. Uwagi
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna stawka godzinowa

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 3 100 zł brutto

19,60 zł za godzinę brutto

I – VI: 3 490 zł
VII – XII: 3 600 zł

I – VI: 22,80 zł
VII – XII: 23,50 zł

W 2023 r. dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie – od stycznia i od lipca 2023 r.
2. Mały podatnik PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5a ust. 20 2 000 000 EUR
(9 188 000 zł)
2 000 000 EUR
(9 654 000 zł)
Małym podatnikiem PIT – jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;
3. Limit zwolnienia z VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 200 000 zł 200 000 zł W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku limit jest proporcjonalny do ilości dni pozostałych do końca roku.
4. Mały podatnik VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 1 200 000 EUR
(5 513 000 zł)

45 000 EUR
(207 000 zł)

1 200 000 EUR
(5 793 000 zł)

45 000 EUR
(217 000 zł)

Małym podatnikiem VAT jest podatnik:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Mały podatnik VAT ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT (po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz rozliczeń metodą kasową,

5. Limit jednorazowej amortyzacji Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22k ust. 7-13 50 000 EUR
(230 000 zł)
50 000 EUR
(241 000 zł)
Prawo do amortyzacji jednorazowej w ramach limitu dotyczy:

  • środków trwałych z grupy 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • z uprawnienia tego mogą skorzystać mali podatnicy PIT oraz podatnicy rozpoczynający działalność (z uwzględnieniem art. 22k ust. 11)
6. Limit przychodu uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 6 ust. 4 i 6. 2 000 000 EUR
(9 188 200 zł)
2 000 000 EUR
(9 654 400 zł)
Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.
7. Limit przychodu kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 21 ust. 1b 200 000 EUR (918 820 zł) 200 000 EUR (965 440 zł) Z kwartalnego opłacania ryczałtu mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (zgodnie z art. 7)
8. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 2 ust. 1 pkt 2 2 000 000 EUR
(9 188 200 zł)
2 000 000 EUR
(9 654 400 zł)
Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych odnosi się do wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy
9. Limit składki zdrowotnej do rozliczenia przez liniowców Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023 8 700 zł 10 200 zł Wskazaną kwotę składek zdrowotnych przedsiębiorca rozliczający się liniowo może zaliczyć do kosztów lub odliczyć od podstawy opodatkowania.
Odliczeniu w ramach limitu podlegają zapłacone składki zdrowotne przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności oraz osób z nim współpracujących.
10. Limit zwolnienia z kasy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 20 000 zł 20 000 zł W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych w trakcie roku limit jest proporcjonalny do liczby dni pozostałej do końca roku. Więcej na ten temat tutaj.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – zespół ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce