Harmonogram zmian przepisów w roku 2021

|
ID: 778305256
|
|
Nie tylko kawa jest 2w1

Z początkiem każdego roku podatnicy muszą przeanalizować zmieniające się przepisy, aby dostosować przyjęte w działalności procedury do nowych wymogów. W poniższych tabelach przedstawione zostały:

 • najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT,
 • najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego, w tym wprowadzone w związku z COVID oraz zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym tzw. ryczałcie ewidencjonowanym,
 • zmiany w pozostałych przepisach.

 

1. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. z 2020 r. poz. 2317 i 2419 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Zmiany w klasyfikacji towarów i usług. Towary klasyfikowane będą wg Nomenklatury Scalonej (CN), usługi wg PKWIU 2015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 113 ust. 13 i zał. 15.
2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Zmiana zasad klasyfikacji dotyczy pozycji wymienionych w:

 • art. 113 ust. 13 ustawy o VAT,
 • zał. nr 15 ustawy o VAT,
 • Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Zasady klasyfikacji wymienione w pozostałej części ustawy o VAT zmieniły się już z początkiem lipca 2020 r.

2. Dz. U. z 2020 r. poz. 2317 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Uchylenie przepisów umożliwiających przesunięcie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania w przypadku podatników mających kilka punktów sprzedaży Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – § 6 i 7 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Dotychczasowe brzmienie § 6 i 7 stosuje się w przypadku podatników, którzy zakupili kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii przed 01.05.2019 r.
3. Dz. U. 2020 poz. 2326 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Przedłużenie do końca czerwca 2021 r. braku obowiązku odrębnego wykazywanie w ewidencji VAT paragonów spełniających warunki uznania ich za faktury uproszczone. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – § 11a 2020-12-31
Dodatkowe informacje:
Warunkiem braku odrębnego wykazania paragonów uznanych za fakturę w ewidencji jest ujęcie ich wartości w zbiorczej ewidencji sprzedaży z kasy fiskalnej.
4. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Wydłużenie terminu odliczenia VAT w przy rozliczeniu miesięcznym do trzech kolejnych okresów rozliczeniowych po okresie uzyskania prawa do odliczenia Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 86 ust. 11 2021-01-01
5. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej przez sprzedawcę Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 29 ust. 13 i art.. 86 ust. 19a 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Sprzedawca ujmuje fakturę korygującą w okresie wystawienia – pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania. W przypadku ich braku w okresie wystawienia korekty – jest ona ujmowana w okresie uzyskania dokumentacji.
Nabywca ujmuje korektę “in minus” w okresie, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione ze sprzedawcą. Jest tak jeśli przed upływem tego okres warunki te zostały spełnione. Spełnienie warunków obniżenia po okresie ich ustalenia powoduje, obowiązek ujęcia korekty w okresie ich spełniania.
Możliwość stosowania dotychczasowych zasad do końca 2021 r. po spełnieniu dodatkowych warunków.
Nowe przepisy stosujemy do faktury wystawionych od 01.01.2021 r.
6. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Faktura korygująca zwiększająca – ujmowana przez sprzedawcę w okresie powstania przyczyny korekty Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 29 ust.17 i 18 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Ujęcie korekty dotyczy zarówno transakcji krajowych zagranicznych (np. WNT, eksportu czy WDT).W przypadku eksportu towarów lub WDT – korekta zwiększająca ujmowana jest nie wcześniej niż w okresie ujęcia pierwotnej faktury.
Nowe przepisy stosujemy do faktury wystawionych od 01.01.2021 r.
7. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Podwyższenie limitu prezentu o małej wartości Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art.7 ust. 4 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Nowy limit prezentów o małej wartości – 20 zł.
Doprecyzowanie, że w przypadku limitu 100 zł – jest to kwota netto.
8. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Możliwość zastosowania dla celów VAT kursu zgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 31a 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość przyjęcie do określenia podstawy opodatkowania VAT wyrażone w walucie obcej przeliczenia na złote zgodnie z zasadami obowiązującymi w przepisach o podatku dochodowym dla danej transakcji. W przypadku transakcji, w których nie dokonuje się przeliczenia kwot zgodnie z przepisami o podatku dochodowym – stosujemy przepisy ustawy o VAT.
Wybór powyższej możliwości wymaga jego stosowania przez min 12 kolejnych miesięcy. Po rezygnacji z powyższej możliwości – dotychczasowe zasady przeliczania podatnik musi stosować również przez min 12 miesięcy.
9. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Wydłużenie terminu wywozu towarów poza UE uprawniające do zastosowania stawki 0% dla zaliczki Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art.41 ust. 9a 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnik aby mieć prawo do zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki dotyczącej eksportu w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca otrzymania zaliczki, musi wywieźć towar oraz posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów. Do końca 2020 r. warunki te musiał być spełnione w terminie 2 miesięcy.
10. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Odliczenie VAT od usług noclegowych Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 88 ust. 1 pkt 4 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Prawo do odliczenia dotyczy usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży (czyli w celu ich przeniesienia na kolejnego nabywcę – tj. w związku z tzw. refakturowaniem usługi).
11. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiana zakresu WIS Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 42a 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość uzyskania wiążącej informacji stawkowej także w zakresie klasyfikacji towaru lub usługi w zakresie PKWiU.
12. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Poszerzenie grupy podatników mających prawo do kwartalnego rozliczenia VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 99 ust. 3a 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Do grupy podatników mających prawo do rozliczeń kwartalnych dodano podmioty świadczące usługi wymienione w załączniku 15 ustawy o VAT.
Wyłączenie z rozliczenia kwartalnego nadal dotyczy podatników dokonujących dostaw towarów z załącznika 15 (po przekroczeniu wskazanych w ustawie limitów).
13. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Brak obowiązku stosowania MPP przy kompensatach innych niż wskazanych w art. 498 Kodeksu Cywilnego Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 108a ust. 1d 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Do końca 2020 r. brak obowiązku stosowania MPP dotyczył tylko potrąceń wskazanych w art. 498 KC (jednostronne, gdzie wierzytelności były wymagane). Od 2021 r. obowiązku tego nie ma przy każdym rodzaju potrącenia.
14. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Możliwość zapłaty z rachunku VAT – kwoty VAT i należności celnych na rzecz przedstawiciela celnego Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 108a ust. 3d 2021-01-01
Dodatkowe informacje:
Elementy komunikatu przelewu, w przypadku zapłaty z rachunku VAT należności celnych na rzecz przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych określa dodany ust. 3d
15. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany w funkcjonowaniu systemu TAX FREE Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 pkt. 45, art. 109 ust. 11f i ust. 15, art. 127, art. 127a, art. 128, 129 ust. 1 i art.130 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. System ten ma działać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Rejestracja w nim dla sprzedawców dokonujących zwrot będzie obowiązkowa.
Wprowadzenie możliwości dokonywania zwrotu VAT podróżnym we wszystkich formach bezgotówkowych w rozumieniu Prawa bankowego.

 

Poza wymienionymi w tabeli zmianami przedsiębiorcy współpracujący z podmiotami z Wielkiej Brytanii czy też dokonujący sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych z tego kraju muszą zwrócić uwagę na to, iż od stycznia kraj ten jest traktowany jako kraj trzeci. Transakcje dokonywane z firmami czy osobami fizycznymi z tego kraju są traktowane w sposób właściwy dla transakcji z krajów spoza Unii Europejskiej.
Wyjątek stanowi sprzedaż towarów na rzecz podmiotów z Irlandii Północnej. Transakcje towarowe z tym krajem nadal będą traktowane jako unijne.

Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

2. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT spowodowane negatywnym skutkami COVID

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2020 poz. 2188 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Darowizna sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych opodatkowana stawką 0% VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 2020-12-09
Dodatkowe informacje:
Dodany § 10ba ma zastosowanie dla dostaw dokonanych od 01.09.2020. do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2. Dz. U. 2020 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Przedłużenie terminów obowiązkowej wymiany kas na kasy online. Ustawa o podatku od towarów i usług – art. 145b 2020-06-18
Dodatkowe informacje:
Nowe terminy obowiązkowej wymiany kas:

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – obowiązek ewidencji na kasach online od 01.01.2021 r.
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) – obowiązek ewidencji na kasach online od 01.07.2021 r.

 

3. Najważniejsze planowane zmiany w podatku VAT

L.p. Projekt zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Rozszerzenie procedury MOSS i stworzenie tzw procedury OSS Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 2021-07-01 W ramach nowej procedury OSS (One Stop Shop) rozliczane będą:

 • inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy,
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (dotychczasowa sprzedaż wysyłkowa),
 • dostawy towarów dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w sprzedaży wysyłkowej dokonywanej na terytorium UE Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 2021-07-01 Dotychczasowa sprzedaż wysyłkowa zostaje zastąpiona przez:

 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich.

Dodatkowo do limitu sprzedaży wysyłkowej powodującej obowiązek opodatkowania sprzedaży w kraju nabywcy wliczane będą usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe obowiązki platform handlowych (podatnicy ułatwiający przy użyciu interfejsu elektronicznego) Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 2021-07-01 Podatnicy ułatwiający dokonanie sprzedaży towarów (spoza UE lub przez podmiotu niemające siedziby w UE) na rzecz osób fizycznych zostali zobowiązani do poboru i zapłaty podatku VAT od dokonanej sprzedaży.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana zasad rozliczania VAT od importu towarów w przesyłkach Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 2021-07-01 Uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości do 22 EUR.
W przypadku przesyłek o wartości do 150 EUR:

 • rozliczanych w ramach IOSS (Importowy One Stop Shop) – zwolnienie z VAT od importu,
 • nierozliczanych w ramach IOSS – wprowadzenie uproszczonej procedury dla zgłaszających towar organom celnym (np firm kurierskich).
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych kolejnej formy obok faktur papierowych i elektronicznych. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług koniec 2021 r. Faktury w ustrukturyzowanym formacie mają być wysyłane i otrzymywane za pomocą centralnej bazy faktur – Krajowego Systemu e-Faktury (KSeF). Korzystanie z tej formy będzie wystawiania faktur pozwoli np na skrócenie terminu zwrotu VAT.
Nowa forma e-Faktur początkowo będzie dobrowolna, od 2023 obowiązkowa.

 

4. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego

4.1 Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Brak możliwości podwyższania/ obniżania stawek amortyzacji dla środków trwałych amortyzowanych liniowo Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22i ust. 8 2021-01-01 Brak możliwości obniżania/podwyższania stawki amortyzacyjnej w ramach metody liniowej dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawny wprowadzonych do ewidencji od 01.01.2021 r. w przypadku:

 • działalności korzystającej ze zwolnienia z PIT – w okresie korzystania ze zwolnienia.
 • działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji – w okresie tego opodatkowania.
2. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Nowa definicja używanych środków trwałych Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22j ust. 2 i 3 2021-01-01 Środek trwały jest uznawany jako używany jeśli podatnik udowodni, że przed nabyciem był używany przez podmiot inny niż podatnik, przez okres co najmniej:

 • 6 miesięcy – w przypadku środków trwałych zaliczanych do grup 3-6, 8 oraz środków transportu, w tym samochodów osobowych,
 • 60 miesięcy – budynków i budowli.

 

Powyższe zmiany dotyczą zarówno podatników rozliczających się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

4.2 Zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Ograniczenie w uldze abolicyjnej Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 27g ust. 2 i 5 2021-01-01 Odliczenie w ramach ulgi abolicyjnej nie może przekroczyć począwszy od 2021 r. kwoty 1 360 zł.

 

4.3 Zmiany dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Dz. U. 2020 poz. 2389 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Brak obowiązku comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów – jeśli prowadzona jest w systemie teleinformatycznym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – § 10. 2021-01-01 System teleinformatyczny musi umożliwiać wydruk ewidencji przychodów wg określonego rozporządzeniem wzoru. Podatnik zamiast dokonywania wydruków będzie przechowywał zapisy ewidencji na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji.
2. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Likwidacja większości wyłączeń z ryczałtu Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 8 ust. 1, załącznik nr 2 2021-01-01 Likwidacja większości wyłączeń z prawa do opodatkowania ryczałtem związana jest z:

 • uchyleniem załącznika nr 2, który do końca 2020 r. zawierał listę wyłączeń z opodatkowania ryczałtem,
 • zmianą definicji wolnego zawodu,
 • uchyleniem wyłączeń z ryczałtu wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit b, d, e. Tu wymienione były np. działalność lombardów, czy wolnych zawodów innych niż wskazane w definicji wolnego zawodu
3. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Zmiana definicji wolnego zawodu Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 4 ust. 1 pkt 11 2021-01-01 Nowa definicja rozszerzyła listę wolnych zawodów o np. psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców, prawnych, architektów, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, maklerów inwestycyjnych.
Z definicji wolnego zawodu usunięto zapis, że nie może być ona wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo osób fizycznych dla potrzeb prowadzonych przez nie działalności gospodarczej. Od 2021 w ramach wolnych zawodów usługi mogą być też świadczone na rzecz firm.
4. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Zmiana w stawkach ryczałtu Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 12 2021-01-01 Do końca 2020 r. ustawa przewidywała stawki 20%, 17%, 12,5% 8,5 %, 5,5%, 3% i 2%.Od nowego roku zlikwidowana została stawka 20%, dodane zostały dwie nowe stawki – 15% i 10%.
Szczegółowe informacje na ten temat tutaj.
5. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Podwyższenie limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem i opłacania go kwartalnie Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 6 ust. 4 i 6 oraz art. 21 ust. 1b 2021-01-01 Limit przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem oraz wpłacania go kwartalnie został zwiększony odpowiednio:

 • z 250 000 EUR od 2 000 000 EUR (prawo do opodatkowania ryczałtem),
 • z 25 000 EUR do 200 000 EUR (prawo do rozliczeń kwartalnych).

Wartości wskazanych limitów właściwe dla roku 2021 r. w tabeli nr 4.

 

4.4. Zmiany w podatkach dochodowych spowodowane negatywnymi skutkami COVID

Poniższe zmiany spowodowane negatywnymi skutkami COVID dotyczą zarówno podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Dz. U. 2020 poz. 2054 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego Przedłużenie terminów wpłaty zaliczek pobranych przez płatników w miesiącach: październik, listopad i grudzień 2020 r. do odpowiednio 20.05.2021, 20.06.2021 i 20.06.2021 r. Dotyczy zaliczek o których mowa:

 • w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31;
 • art. 42 ust. 1 ustawy – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych
2020-11-19 Przedłużenie dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne skutki z powodu COVID i jednocześnie na dzień 30.09.2020 prowadzili działalność w przeważającym zakresie w branżach wskazanych w rozporządzeniu. Więcej informacji na ten temat tutaj
2. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Przedłużenie możliwości jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z produkcją towarów służących walce z COVID-19 Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52s 2020-12-01 Początkowo możliwość ta przysługiwała dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w 2020 r. Po zmianie uprawnienie obowiązuje do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
3. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Przedłużenie możliwości odliczenia darowizn dla podmiotów leczniczych oraz wsparcie oświaty Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52n oraz 52x
Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art.57b i art. 57e
2020-12-01 Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych darowizn została przedłużona do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii (wcześniej odliczenie dotyczyło darowizn przekazanych do 30 września). Dodatkowo w związku z przedłużeniem okresu rozliczania darowizn określone zostały, kwoty podlegające odliczeniu w zależności od terminów ich dokonania dla darowizn przekazanych po 30.09.2020 r.
4. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Przedłużenie okresu obowiązywania zmian dotyczących zatorów płatniczych u wierzyciela w związku z COVID Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52w ust. 1 oraz
Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 57d
2020-12-01 Prawo do szybszego stosowania przepisów o zatorach płatniczych przez wierzycieli (po upływie 30 zamiast 90 dni od terminu płatności) przysługuje w roku obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID – nie tylko w roku 2020 r. ale również w 2021 r.
W związku ze zmianą przepisów – uprawnienie przysługuje nie tylko na etapie zaliczek ale i w zeznaniu rocznym.
Powyższe uprawnienie przysługuje podatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID.
5. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Przedłużenie okresu obowiązywania zmian dotyczących zatorów płatniczych u dłużnika w związku z COVID Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52q ust. 1 i 2 oraz
Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 57c ust. 1
2020-12-01 Dłużnicy, którzy spełniają warunki wskazane w art. 52q ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o PIT lub odpowiednio w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie zwolnieni są z obowiązku stosowania przepisów o zatorach płatniczych, w przypadku braku zapłaty za wydatek po upływie 90 dni od terminu płatności.
W wyniku zmiany – uprawnienie to przysługuje także w roku 2021, dodatkowo nie dotyczy on jedynie zaliczek ale również zeznania rocznego.
6. Dz. U. 2020 poz. 2123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw Przedłużenie okresu obowiązywania niektórych zwolnień z podatku dochodowego Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52l 2020-12-01 Wprowadzona zmiana przedłuża okres, stosowania wyższych kwot zwolnień wskazanych w art. 21 pkt 9a, 26 lit. b, 67 oraz 78 lit. B do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym ogłoszono stan epidemii z powodu COVID.
Wskazane wyżej zwolnienia dotyczą np. zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, funduszu socjalnego, wartości świadczeń socjalnych na rzecz pracownika czy dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży finansowanych ze źródeł innych niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

5. Zmiany w pozostałych przepisach

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany Dodatkowe informacje
1. Dz. U. 2019 poz. 2554 oraz 2020 poz. 1065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz
Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Stosowanie PKWIU 2015 dla celów PIT/ CIT i ryczałtu od stycznia 2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2021-01-01 W związku z zastosowaniem PKWiU zmienione zostały: zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2. Dz. U. 2020 poz. 1492 Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów Wprowadzenie opłaty od środków spożywczych dotyczących napojów zawierających wskazane w ustawie substancje słodzące, kofeinę lub taurynę. Ustawa z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym oraz
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art.. 16f
2021-01-01 Zgodnie z dodanym art. 12d. 1. Obowiązek wniesienia opłaty dotyczy podmiotów sprzedających napoje do punktów detalicznych a także producentów, importerów, podmiotów dokonujących WNT napojów, jeśli prowadzą sprzedaż detaliczną oraz zamawiających zgodnie z ust. 2.
W przypadku braku wniesienia w terminie powyższej opłaty na podmiot nakładana jest dodatkowa opłata – ta jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów.
3. Dz. U. 2020 poz. 2320 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Zmiany zasad doręczania pism w procedurze postępowania podatkowego Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – art. 84, art.151 – art. 155 2021-07-01 Wymiana korespondencji w procedurze postępowania podatkowego odbywać będzie się:

 • w formie elektronicznej jako publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • za pomocą publicznej usługi hybrydowej – przeznaczona dla osób, które z różnego powodu nie mogą odebrać pisma w formie elektronicznej.
  Obie formy będą równoznaczne z wysłaniem tradycyjnego
  listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dodatkowe obowiązki w zakresie pojazdów Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – art. 100 ust. 1a, art. 101 ust. 4a i 4b, art..102 ust. 1 i 2a, art. 104 ust. 6b, 8 i 11, art. 106 ust. 3b – 3f, art. 109 ust. 1, 1a, 2, 2a-2b, art.. 109a ust. 9, art.. 110a, art.. 112, art. 113 i art. 113a 2021-04-01 Obowiązek zapłaty akcyzy dotyczył będzie także:

 • wprowadzenia zmian w pojeździe (innym niż osobowy), zarejestrowanym w kraju, które to powodują zmianę rodzaju pojazdu na osobowy,
 • zakup lub posiadanie pojazdu osobowego, niezarejestrowanego w kraju – dla którego nie można ustalić, podmiotu który wcześniej dokonał zapłaty akcyzy, a z kontroli wynika, iż podatek ten nie został zapłacony. Dodatkowo w przypadku nabycia w ramach WNT pojazdu ciężarowego lub specjalnego o dmc do 3,5t podatnik w celu jego rejestracji konieczne będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Zaświadczenie będzie konieczne także w przypadku zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód specjalny czy ciężarowy.
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Obowiązek składania deklaracji akcyzy w formie elektronicznej Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym -art. 24e, art. 24d, art. 78 ust. 4b i 10, art. 36 ust. 2a, art. 106 ust. 3d i 3e 2021-07-01 Wszyscy podatnicy i płatnicy będą zobowiązani do składania deklaracji akcyzowych (zwykłych i uproszczonych) w wyłącznie formie elektronicznej.
Jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności będą mogły deklaracje składać w formie papierowej.

 

Wymienione w dwóch ostatnich punktach tabeli zmiany dotyczące podatku akcyzowego nie zostały jeszcze uchwalone. Projekt obecnie jest w Sejmie.

6. Limity podatkowe w roku 2021

L.p. Rodzaj limitu Przepis określający wysokość 2020 r. 2021 r. Uwagi
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna stawka godzinowa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020 poz. 1596) 2600 zł brutto

17 zł za godzinę brutto

2800 zł brutto

18,30 zł za godzinę brutto

2. Mały podatnik PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5a ust. 20 2 000 000 EUR (8 747 000 zł) 2 000 000 EUR
(9 031 000 zł)
Małym podatnikiem PIT – jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;
3. Mały podatnik VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 1 200 000 EUR
(5 248 000 zł)

45 000 EUR
(197 000 zł)

1 200 000 EUR
(5 418 000 zł)

45 000 EUR
(203 000 zł)

Małym podatnikiem VAT jest podatnik:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.
Mały podatnik VAT ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT (po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz rozliczeń metodą kasową,
4. Limit jednorazowej amortyzacji Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22k ust. 7-13 50 000 EUR
(219 000 zł)
50 000 EUR
(226 000 zł)
Prawo do amortyzacji jednorazowej w ramach limitu dotycz:

 • środków trwałych z grupy 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • z uprawnienia tego mogą skorzystać mali podatnicy PIT oraz podatnicy rozpoczynający działalność (z uwzględnieniem art. 22k ust. 11)
5. Limit przychodu uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 6 ust. 4 i 6 250 000 EUR
(1 093 350 zł)
2 000 000 EUR
(9 030 600 zł)
Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.
6. Limit przychodu kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 21 ust. 1b 25 000 EUR
(109 335 zł)
200 000 EUR (903 060 zł) Z kwartalnego opłacania ryczałtu mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (zgodnie z art. 7)
7. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 2 ust. 1 pkt 2 2 000 000 EUR
(8 746 800 zł)
2 000 000 EUR
(9 030 600 zł)
Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych odnosi się do wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce