Zmiany stawek ryczałtu – od 2021 roku

|
ID: 778305254
|

Z początkiem 2021 r. zmianie uległa treść art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Artykuł ten jest o tyle istotny, iż wskazuje stawki ryczałtu jakie mają zastosowanie do osiąganych przez podatników przychodów. Dodatkowo uchylony został załącznik nr 2 do ustawy wyłączający określone przychody z opodatkowaniem ryczałtem.
Zmiany jakie w art. 12 zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2123) prezentują poniższe tabele.

Uwaga!
Informujemy, iż dane oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z Krajową Informacją Skarbową. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Pobierz przekrojową tabelę obrazującą pełne zmiany w zakresie stawek ryczałtu z 2020 na 2021 rok. Plik dostępny tutaj.

 

1. Przychody opodatkowane od 2021 r. stawką 17%

Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 20%
Rodzaj przychodu
Stawka obowiązująca do 2020 r.
Usługi w zakresie wolnych zawodów
17%
Uwagi: z początkiem 2021 r. zmianie uległa definicja wolnego zawodu od 2021 r. Więcej informacji na ten temat tutaj

 

Stawka 20% w roku 2021 została zniesiona. Obecnie wolne zawody według zaktualizowanej definicji podlegają pod opodatkowanie stawką 17%.

2. Przychody opodatkowane od 2021 r. stawką 15%

Stawka 15% w roku 2021 dotyczy:

  • wybranych usług opodatkowanych wcześniej stawką 17% i 8,5 %, oraz,
  • usług do końca 2020 r. wyłączonych z ryczałtu.

 

Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 15%, w tym
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji 18.20.30.0
Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich 45.40.40.0
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej

Uwagi:
Do 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z ryczałtu wyłączone był usługi o następujących PKWIU 2008: 46.12, 46.14, 46.18 i 46.19.

Grupa 46.1
Usługi parkingowe 52.21.24.0
Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi Ex 52.21.29.0
Usługi pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych. Ex 52.22.13.0
Usługi pilotowania na wodach śródlądowych. Ex 52.22.14.0
Usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line Ex 58.21.10.0
Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego 58.29.1
Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego. 58.29.2
Usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Ex 58.29.3
Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego 62.02.10.0
Usługi związane z oprogramowaniem Ex 62.01.1
Usługi objęte grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” 62.01.2
Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania Ex 62.02
Usługi w zakresie instalowania oprogramowania Ex 62.09.20.0
Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi 62.03.1
Usługi przetwarzania danych Ex 63.11.1
Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet
Usługi przesyłania strumieni audio przez Internet

Uwagi:
do 2020 r. usługi wskazane jako: Usługi przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 2008: 63.11.2)

59.11.25.0
59.20.36.0
Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

Uwagi:
Do 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z ryczałtu wyłączone były czynności sklasyfikowane w PKWIU 2008 ex 68.3 usługi związane z obsługą rynku nieruchomości z wyjątkiem usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie PKWIU 2008 68.32.1.

68.3
Usługi związane z zatrudnieniem.

Uwagi:
Do 2020 r. usługi wymienione jako:
– usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej,
– Usługi świadczone przez pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników

dział 78
Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych.

Uwagi:
Do 2020 r. usługi wskazane jako:
– usługi świadczone przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów, agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych, organizatorów turystyki, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
– usługi związane z promowaniem turystyki, w zakresie informacji turystycznej, zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności.

Dział 79
Usługi obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw.

Uwagi:
Do 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z ryczałtu wyłączone były czynności sklasyfikowane w PKWIU 2008 ex 81.10.10.0 wyłącznie usługi związane z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
.

81.10.10.0
Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników 81.29.11.0
Usługi fotograficzne

Uwagi:
Do 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 z ryczały wyłączone były czynności sklasyfikowane w PKWIU 2008 ex 74.20.2 wyłącznie usługi fotograficzne specjalistyczne fotoreporterów oraz wykonywania usług fotografii reklamowych i podobnych.

74.2
Usługi związane ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.9
Usługi centrów telefonicznych (call center) 82.20.10.0
Usługi powielania 82.19.11.0
Usługi związane z organizowaniem kongresów, targów i wystaw 82.30
Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 litera x powyższe nie ma zastosowania do następujących usług:
– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),
– usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),
– usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11),
– usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),
– usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),
pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.
Powyższe usługi opodatkowane są stawką 8,5%.

Do 2020 r. zakres wskazanych w rozporządzeniu usług pomocy społecznej opodatkowanych stawką 17% obejmował usługi wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit r ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (brzmienie obowiązujące do końca 2020 r.)

Ex dział 88
Przychody opodatkowane do 2020 r. stawką 8,5%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)

Uwagi:
Stawka 15% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o ryczałcie.

58.12.40.0
Przychody wyłączone do 2020 r. z opodatkowaniem ryczałtem na podstawie załącznika na 2 do ustawy.
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów 52.10.12.0
Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych Ex 52.10.19.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. 58.11.60.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.30.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków 58.14.40.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych 58.19.30.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych 58.21.40.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych 58.29.50.0
Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych Dział 60
Usługi agencji informacyjnych 63.91.1
Pozostałe usługi zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych 63.99
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów) Sekcja K
Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów Dział 69
Usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Uwagi:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 litera m powyższe nie ma zastosowania do usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16) – tu usługi od 2021 r. opodatkowane są stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a.

Ex dział 70
Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów Dział 71
Usługi reklamowe, usługi badań rynku i opinii publicznej Dział 73
Usługi specjalistycznego projektowania inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów 74.1
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów 74.30
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, Dział 80
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów Dział 86
Usługi kulturalne i rozrywkowe Dział 90
Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją Dział 93

 

3. Przychody opodatkowane od 2021 r. stawkami 8,5% oraz 12,5%

Wskazane w tabeli oznaczenie stawki – 8,5% oraz 12% oznacza, iż kwota przychodów do limitu 100 tys. zł opodatkowana jest stawką 8,5%. Ich nadwyżka ponad limit podlega opodatkowaniem stawką 12%.

Stawka 8,5% w roku 2021 dotyczy:

  • wybranych usług opodatkowanych wcześniej stawką 17%, oraz,
  • usług do końca 2020 r. wyłączonych z ryczałtu.

 

Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 8,5 % i 12,5% w tym:
Przychody opodatkowane do 2020 r. stawką 17%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi związane z zakwaterowaniem

Uwagi:
Do końca 2020 r. na podstawie załącznika nr 2 wyłączone z prawa do opodatkowania ryczałtem są usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu (PKWIU 2008 55.90.13.0)

Dział 55
Usługi wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy 77.11.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy 77.12.1
Usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego bez załogi 77.34.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego bez załogi 77.35.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów szynowych (bez obsługi) 77.39.11.0
Usługi wynajmu i dzierżawy kontenerów 77.39.12.0
Usługi wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy 77.39.13.0
Przychody opodatkowane do 2020 r. stawką 8,5%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów Dział 87
Przychody wyłączone do 2020 r. z opodatkowaniem ryczałtem na podstawie załącznika na 2 do ustawy.
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi w zakresie wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych 68.20.1
Usługi w zakresie prac rozwojowych Dział 72
Usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40
Przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a (najem, podnajem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze)

Uwagi:
Przychody, których mowa w art. 6 ust. 1a do roku 2020 r. wyłączone były z ryczałtu, jeśli uzyskiwane były w ramach działalności gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy

 

4. Przychody opodatkowane od 2021 r. stawką 10%

Do końca 2020 r. takie czynności były wyłączone z ryczałtu. Stawkę 10% do końca 2020 roku, stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości wymienionych w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie.

Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 10%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

Uwagi:
Do roku 2020 usługi wyłączone z opodatkowaniem ryczałtem zgodnie z zał. nr 2 do ustawy.

68.10.1

 

5. Przychody opodatkowane od 2021 r. stawką 8,5%

Stawka 8,5% w roku 2021 dotyczy wybranych usług opodatkowanych wcześniej stawką 17%, oraz opodatkowanych również wcześniej stawką 8,5%


Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 8,5 % do limitu 100 tys. zł i 12,5% dla nadwyżki ponad tą kwotę, w tym:
Przychody opodatkowane do 2020 r. stawką 17%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a
Usługi pośrednictwa pozostałe sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Uwagi: Do roku 2020 wyłączone z ryczałtu były usługi w zakresie edukacji – inne niż w ramach wolnych zawodów (ex dział 85). Wyłączenie nie dotyczyło:

  • usługi wychowania przedszkolnego (PKWiU 2008 85.10.10.0)
  • usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU 2008 ex 85.53.12.0)

Dział 85
Przychody opodatkowane do 2020 r. stawką 8,5%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom 84.25.11.0
Usługi polegające na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
Prowizja uzyskana przez komisanta na podstawie umowy komisu
Prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
Przychody, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT – otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej
Działalność usługowa, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

Uwagi:
Stawka 8,5 % stosowania jest z zastrzeżeniem art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy. Wymienione punkty wskazują usługi, które dla których nie stosujemy stawki 8,5%

Usługi związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury

Uwagi:
Do roku 2020 wyłączone z ryczałtu powyższe usługi (PKWiU 2008 ex dział 91) wyłączone były z ryczałtu. Wyłączenie nie dotyczyło usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 2008 91.04.1)

Dział 91

 

Przedstawiony poniżej zakres przychodów opodatkowanych stawkami 5,5%, 3% oraz 2% nie uległ zmianie z początkiem 2021 r.

6. Przychody opodatkowane stawką 5,5%

Zakres przychodów opodatkowanych stawką 5,5% w 2021 r. nie uległ zmianie.

Przychody opodatkowane stawką 5,5%
Rodzaj przychodu
Działalność wytwórcza, roboty budowlane lub usługi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
Prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
Przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 15 ustawy o PIT np. zbycie świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

 

7. Przychody opodatkowane stawkami 3% oraz 2%

Zakres przychodów opodatkowanych stawkami 3% oraz 2% w 2021 r. nie uległ zmianie.

Przychody opodatkowane od roku 2021 stawką 8,5 % do limitu 100 tys. zł i 12,5% dla nadwyżki ponad tą kwotę, w tym:
Przychody opodatkowane stawką 3%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
Działalność usługowa w zakresie handlu

Uwagi:
Z zastrzeżeniem art. 12 pkt 2 i 3 – wskazane punkty wymieniają usługi związane z handlem i sprzedażą dla których stosujemy stawki 15% i 10%.

Świadczenie usług związanych z produkcją zwierzęcą 01.62.10.0
Działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów
Przychody, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 5-10 ustawy o PIT np. dotacje, odsetki od środków na rachunkach pieniężnych
Odpłatne zbycie ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.
Odpłatne zbycie ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku
Przychody opodatkowane stawką 2%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, o ile spełnione są warunki wskazane w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT.

Uwagi:
Przychód będący odrębnym źródłem przychodów, uzyskiwany poza działalnością gospodarczą. Więcej na ten temat tutaj.

 


Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce