Jak wypełnić deklarację roczną PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)

PIT-28 to zeznanie roczne, które obowiązkowo składają osoby fizyczne i spółki cywilne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następnego, w stosunku do roku, za który jest ono składane.

W roku 2020 ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny od pracy, dlatego deklarację należy złożyć do 2 marca 2020 r.
 

W ifirma.pl można przygotować miesięczny raport PIT-28 oraz roczną deklarację PIT-28. Obie opcje są dostępne w zakładce Deklaracje. Wartości dla zestawienia miesięcznego są wyliczane na podstawie danych pobranych z aplikacji. Deklaracja roczna zawiera również pobrane dane, ale użytkownik może dokonać edycji i wprowadzić wartości, których nie ma w ifirma.pl.

PIT-28 musi zostać złożony do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Serwis pozwala nie tylko na złożenie zeznania (opcja zaznaczona domyślnie), ale również na złożenie jego korekty (pozycja nr 6). Przepisy podatkowe nie wymagają dołączenia do korekty pisemnego wyjaśnienia przyczyn jej składania, ale można tego dokonać. Korektę należy złożyć nie później niż 5 lat po złożeniu zeznania podatkowego.

Od deklaracji składanych za 2019 rok załącznik PIT-28/A został zniesiony.
 

PIT-28/B

PIT-28/B to załącznik do PIT-28. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskują dochód z prowadzonej spółki cywilnej (spółek) osób fizycznych. PIT-28/B składają wspólnicy (członkowie spółki), a nie spółka.

Aplikacja ifirma.pl nie koryguje PIT-28 po wprowadzeniu zmian w załączniku.

W pozycjach od 10 do 18 należy wpisać adres zamieszkania zgłoszony w urzędzie skarbowym. Informacje zostaną pobrane automatycznie z „danych użytkownika” (jeśli są uzupełnione).

Sekcja „C”

przychody podatnika objęte ryczałtem należy wykazać w tej części zeznania. Składa się ona z 5 wierszy:

 • wiersz 1 (poz. 19-25) to przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej na własne nazwisko,
 • wiersz 2 (poz. 26-32) to przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osób fizycznych, w których osoba, której dotyczy zeznanie jest wspólnikiem (należy tutaj wypełnić dane na podstawie załącznika PIT-28B – część C.3.),
 • wiersz 3 (poz. 33-35) to przychody między innymi z najmu objęte ryczałtem,
 • wiersz 4 (poz. 36-37) to przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,
 • wiersz 5 (poz. 38-46) to sumy przychodów wykazanych w wierszach 1, 2, 3 i 4,
 • wiersz 6 (poz. 47-55) to przychody określone przez organ podatkowy i podlegające opodatkowaniu tzw. karnymi stawkami ryczałtu.

W poz. od 19 do 55, wykazywane są przychody ryczałtowca z podziałem na dostępne stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%, 20% oraz według typu przychodów.

Informacje zostaną pobrane automatycznie z aplikacji ifirma.

 

Przychody objęte ryczałtem to:

 • przychody z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, jak i w formie spółki cywilnej,
 • pieniądze otrzymane w rozliczanym roku, a także wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu np. umowy najmu.

 

Stawki karne

Pozycje od 47 do 55 służą do wykazania przychodów podlegających opodatkowaniu tzw. karnymi stawkami ryczałtu.

W tej części zeznania wykazuje się przychody określone przez organ podatkowy, czyli naczelnika właściwego według miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego na podstawie art. 17 ustawy o podatku zryczałtowanym.

Przepis ten przewiduje, że w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT, organ podatkowy określi wartość nieewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt według stawek, które stanowią pięciokrotność stawek, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania, z tym jednak, że ryczałt ten nie może być wyższy niż 75 proc. przychodu.

Oznacza to, że np. taka karna stawka w przypadku przychodów objętych normalnie stawką ryczałtu 3 proc. wyniesie 15 proc. (3 proc. x 5), w przypadku stawki 8,5 proc. wyniesie 42,5 proc., zaś w przypadku stawki 20 proc. wyniesie 75 proc. (20 proc. x 5 to 100 proc., ale maksymalna stawka nie może być wyższa niż 75 proc.).

W naszym przypadku taką stawką opodatkowane są przychody (1 500 zł), które normalnie opodatkowane byłyby stawką 3 proc. (poz. 48) oraz przychody (2025 zł) normalnie opodatkowane stawką 8,5 proc. (poz. 50). Z uwagi na zastosowanie stawek karnych przychody te będą opodatkowane odpowiednio według stawki 15 proc. (kwota 1500 zł) oraz 42,5 proc. (kwota 2025 zł). Wykazana w pozycji 55 suma przychodów opodatkowanych karnymi stawkami wyniesie oczywiście 3525 zł (1500 zł + 2025 zł).

Trzeba pamiętać o uzupełnieniu kwoty z miesięcy rozliczanych poza ifirma.pl. Dane wprowadzone do systemu zostaną automatycznie uzupełnione w tej części deklaracji.

Sekcja „D”

(od 72 do 80 ) służy do wykazania odliczeń od przychodu takich jak:

 • ulgi podlegające odliczeniu (jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Są to straty z lat ubiegłych (poz. 72), ale nie dotyczy to strat m.in. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych. To również składki na ubezpieczenie społeczne (poz. 73), czyli składki zapłacone w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Są to również składki na ubezpieczenie osób współpracujących oraz składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Ulgami podlegającymi odliczeniu (poz. 75) są także kwoty wykazane w części B. załącznika PIT-O. Łączną sumę odliczeń od przychodu z poz. 34 załącznika PIT-O należy przenieść do poz. 75.
 • ulgi mieszkaniowe, czyli odsetki od kredytu lub pożyczki mieszkaniowej wykazane w części B.1. załącznika PIT-D (muszą zostać przeniesione do poz. 77 zeznania). Istotne jest, że kwota ta nie może być większa od kwoty przychodów po dokonanych w części D.1. odliczeniach (poz. 79). Osoby, które po raz pierwszy dokonują odliczeń wydatków na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki muszą również złożyć oświadczenie na formularzu PIT-2K. Odliczeniu podlegają również wydatki mieszkaniowe, które należy wykazać w części B.3. załącznika PIT-D, a następnie przenieść do poz. 79 zeznania. Kwota ta nie może być większa od kwoty przychodu po odliczeniach odsetek (poz. 78).

PIT/O i PIT/D

Są to załączniki m. in. do PIT-28. Razem stanowią komplet druków, na których wykazuje się odliczenia za dany rok podatkowy. Druki te należy wydrukować i uzupełnić.

PIT/O – krótki opis:

 • część „B”, poz. 34 – kwotę z tej pozycji trzeba przenieść do poz. 75 formularza PIT-28,
 • część „C”, poz. 48 – kwotę z tej pozycji trzeba przenieść do poz. 115 formularza PIT-28.

PIT/D – krótki opis:

 • część „B.1.”, poz. 11 – kwotę z tej pozycji trzeba przenieść do poz. 77 formularza PIT-28,
 • część „B.3.”, poz. 21 – kwotę z tej pozycji trzeba przenieść do poz. 79 formularza PIT-28 (jeśli zeznanie składa jeden z małżonków),
 • część „C.2.”, poz. 30 – kwotę z tej pozycji trzeba przenieść do poz. 117 formularza PIT-28 (jeśli zeznanie składa jeden z małżonków).

Sekcja „E”

Ma na celu wyliczenie kwot według proporcji w jakich opodatkowane są przychody z uwzględnieniem stawek ryczałtu.

Aby obliczyć poz. 89 tej części zeznania, należy kwotę z poz. 80 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych stawek udziały procentowe (ustalone w pozycjach od 64 do 71). Obliczone w ten sposób kwoty trzeba zsumować. Kwoty obliczone dla poszczególnych wskaźników procentowych nie mogą być wyższe od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami karnymi (kwoty z poz. 47 do 54).

Serwis oblicza kwoty automatycznie.

Sekcja „F”

Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z sekcji E. Zaokrąglenia dokonywane są również dla poszczególnych stawek.

Dla stawek karnych wyliczenia muszą zostać przeprowadzone poza poza zeznaniem, a wynik wpisany w pozycję 99 zeznania. Zaokrąglenia dokonywane są analogicznie w sposób matematyczny.

Sekcja „G”

To obliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według poszczególnych stawek procentowych, czyli łączna kwota ryczałtu – po odliczeniach od przychodów.

W pozycjach 100-107 podawany jest ryczałt według poszczególnych stawek.

W poz. 110 dokonywane są doliczenia o ryczałtu. Są to kwoty związane z utratą prawa do ulg mieszkaniowych, które podatnik odliczył w poprzednich latach oraz zwrot odliczonych wcześniej darowizn.

W poz. 111 zeznania należy wykazać zapłacony za granicą podatek, który podlega odliczeniu od ryczałtu (w granicach limitu obliczonego zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT).

Sekcja „H”

To odliczenia od ryczałtu.

Obliczana jest tutaj kwota składki zdrowotnej (poz. 113), która nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz. 112.

 • W pozycji 114 wykazywana jest wartość składki zapłaconej na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą.
 • Do poz. 115 zeznania należy przenieść kwotę z poz. 48 załącznika PIT-O. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty ryczałtu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • W poz. 117 należy wykazać kwotę odliczeń z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych. Kwota ta przenoszona jest z poz. 32 załącznika PIT/D.

Sekcja „I”

Ma na celu obliczenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok.

Od kwoty z poz. 116 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) należy odjąć odliczenia wykazane w poz. 117, wynik zaokrąglić do pełnych złotych (poz. 118).

Serwis oblicza te kwoty automatycznie.

Sekcja „J”

Dotyczy informacji o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy, czyli „kredytu podatkowego”.

Kredyt podatkowy jest swoistym zwolnieniem z płacenia podatku (ryczałtu) w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej. Spłata podzielona jest na raty, na okres 5 lat. Polega na doliczeniu po 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem.

Sekcja „K”

To obliczenie kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli kwota podatku do zapłaty lub zwrotu.

W poz. 122 należy wpisać sumę ryczałtu wpłaconego za miesiące od stycznia do listopada 2019 roku albo za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, jeżeli ryczałt opłacany jest kwartalnie. Wyliczoną kwotę należy następnie odjąć od sumy kwot z pozycji 118 (kwota należnego ryczałtu) i poz. 120 (20% ryczałtu dopłacanego z tytułu korzystania wcześniej z kredytu podatkowego). Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać w pozycji 123 – „0” oraz jako nadpłatę w pozycji 124. Jeżeli wynik jest dodatni, to należy go wpisać w pozycję 123, a w pozycję 124 – „0”. Kwota do zapłaty powinna być wpłacona do ostatniego lutego roku następnego w stosunku do roku, którego dotyczy zeznanie.

Serwis oblicza te kwoty automatycznie.

Sekcja „L”

Dotyczy kwot ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykazanej w poszczególnych miesiącach lub kwartałach.

W poz. od 125 do 135 należy wpisać kwoty obliczonego i wykazanego ryczałtu w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach (od stycznia do listopada 2019 r.) po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Serwis pobiera kwoty z deklaracji PIT-28 wygenerowanych na koncie.

Sekcja „M”

To wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Wniosek wymaga podania numeru KRS organizacji, na rzecz której ma być przekazany maksymalnie 1% podatku. Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości należnego ryczałtu stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapłata powinna zostać dokonana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Sekcja „N”

Odnosi się do informacji uzupełniających sekcję M.

Zawiera dane takich jak: e-mail, faks, telefon oraz szczegółowego celu, na jaki przekazywany jest 1% podatku należnego.

Sekcja „O”

To informacja o załączonych formularzach.

Należy podać liczbę dołączonych do zeznania załączników. W tej części zaznacza się też informację, czy PIT-D został załączony do innego formularza niż składany PIT-28. Jeśli tak, to należy wypełnić również poz. 149 podając w niej imię i nazwisko małżonka, jego NIP oraz dane urzędu, do którego został złożony załącznik PIT-D.

Sekcja „P”

Dotyczy Karty Dużej Rodziny (KDR).
Jeśli podatnik posiada ważną Kartę Dużej Rodziny to należy zaznaczyć pole 151.

Sekcja „Q”

Informacja ogólne
W polu 152.1. deklaracji należy zaznaczyć informacje o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy.
Natomiast w polu 152.2. podatnik informuje, że wybrał metodę ustalania daty powstania przychodów w przypadku zaliczki ewidencjonowanej na kasie rejestrującej – na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym.

Sekcja „R”

Część R dotyczy rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty, jest to nowość w deklaracji składanej za 2019 rok. Aby nadpłata podatku dochodowego została przelana na konto, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem należy podać informacje dotyczące: posiadacza rachunku, siedziby banku oraz numeru rachunku.

Sekcja „S”

W ostatniej części deklaracji należy złożyć podpis podatnika lub pełnomocnika podatnika. Jeśli deklaracja jest składana drogą elektroniczną część S należy pozostawić pustą.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły