Zmiany 2019- Ubezpieczenie pojazdu

w PojazdyZmiany w przepisach 2019 Tagi: ACOCubezpieczenie pojazduzmiany 2019

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują w działalności gospodarczej pojazdy, w związku z czym wykupują polisy ubezpieczeniowe obowiązkowe (OC – Odpowiedzialność Cywilna) oraz dobrowolne (np. AC – Autocasco, NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Koszt podatkowy powinien być poniesiony i należycie udokumentowany przez podatnika.
Zgodnie z opinią organów skarbowych polisę ubezpieczeniową można uznać za dokument księgowy, jeśli zawiera poniższe dane:

  • informacje dotyczące stron umowy,
  • datę wystawienia polisy,
  • opis przedmiotu umowy (rodzaj i zakres ubezpieczenia oraz okres, który obejmuje),
  • wartość składki,
  • podpisy stron,
  • datę dokonania płatności (jeśli polisa opłacana jest przelewem bankowym, to potrzebny jest dodatkowo dowód zapłaty).

Zmiany w ubezpieczeniach pojazdów od 2019 roku!

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku wskazują, że zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubezpieczeniem AC samochodu należy pamiętać o limicie wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof. Według nowych uregulowań nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.


Przykład wyliczenia składki ubezpieczenia AC:

  • Wartość początkowa pojazdu dla celów ubezpieczenia wynosi 200.000 zł.
  • Składka na ubezpieczenie AC wynosi 5000 zł.
  • Wyliczenie: (150.000 / 200.000) X 5000 = 3750 zł.
  • Do kosztów zaliczymy wyłącznie 3750 zł.

Powyższego ograniczenia nie trzeba stosować w przypadku ubezpieczeń OC i NNW i innych, gdyż są to ubezpieczenia, za które wysokość składki nie jest uzależniona od wartości rynkowej pojazdu.


Ubezpieczenie AC i OC- pojazd osobowy niefirmowy (własność przedsiębiorcy)- wyjątek!

Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, wykorzystujący swój prywatny samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli zaliczać do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z ich bieżącą eksploatacją (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki). Ten limit również dotyczy ubezpieczenia AC, OC i NNW.

Ubezpieczenie a koszt firmy – porównanie w pigułce

*Uwaga!
W przypadku zaliczenia w koszty uzyskania przychodu ubezpieczenia GAP należy sprawdzić w jaki sposób została zawarta umowa. Jeżeli polisa została wyceniona na podstawie wartości pojazdu i uznana jako ubezpieczenie dobrowolne to koszt podatkowy jest objęty limitem kwotowym (150 000 zł). Natomiast jeśli GAP jest traktowany jako koszt eksploatacyjny to należy go objąć limitem procentowym (75). Powyższe założenia nie dotyczą pojazdu prywatnego przedsiębiorcy, który jest wykorzystywany w działalności.

 

Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły