Nowy JPK_VAT

w Nowy JPK – od 01.10.2020 r. Tagi: gtujpk_VAT z deklaracjąjpk_vat7nowy jpkpodmioty powiązane

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw wprowadziła zmiany w treści art. 99 oraz art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług.
W wyniku zmiany brzmienia powyższych przepisów czynni podatnicy podatku VAT:

 • mają obowiązek prowadzenia ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej. Ustawodawca określił dane jakie ma zawierać ewidencja bezpośrednio w treści ust. 3 wskazanego przepisu. Dodatkowo zakres wymaganych danych został uszczegółowiony w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988).
 • mają obowiązek przesyłać prowadzoną ewidencję za każdy miesiąc w terminie złożenia miesięcznej deklaracji VAT. Ewidencja przesyłana jest łącznie z deklaracją w formacie nowego pliku JPK_VAT. Podatnicy rozliczający się miesięcznie składają plik JPK zawierający zarówno dane z deklaracji jak i ewidencje VAT (JPK_V7M). Podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału składają plik JPK zawierający jedynie dane z ewidencji VAT, plik JPK_V7K za trzeci miesiąc zawierać będzie dane z ewidencji VAT za ten miesiąc oraz dane z deklaracji kwartalnej.
 • mają obowiązek skorygować przesłaną ewidencje w terminie 14 dni od stwierdzenia, że złożona wcześniej ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne z rzeczywistością lub zmiany danych w złożonej ewidencji.
 • składają deklaracje VAT zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującego zarówno deklaracje jak i ewidencje, zgodnie z danymi wymaganymi na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

 

Obowiązek korekty złożonej ewidencji będzie miał miejsce także na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego (w terminie 14 dni od otrzymania wezwania). Urząd wezwie podatnika do korekty złożonej ewidencji w przypadku stwierdzenia, iż zawiera ona błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. W takim wypadku podatnik koryguje złożoną ewidencję lub składa wyjaśnienia, wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu. W przypadku braku terminowej korekty ewidencji oraz braku wyjaśnień naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony błąd.

 

Wysyłka nowych plików JPK odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podsumowując podatnicy VAT czynni mają obowiązek prowadzić ewidencję VAT zgodnie z nowymi wymogami, a także składać ją wraz z deklaracją VAT w formie nowego pliku JPK (JPK_V7M dla rozliczenia miesięcznego oraz JPK_V7K dla rozliczenia kwartalnego). Powyższe obowiązki dotyczą rozliczeń począwszy od października 2020 r. Oznacza to, iż pierwszy raz podatnicy pliki JPK zawierające zarówno deklarację jak i ewidencję złożą w terminie do 25.11.2020 r. Podatnicy rozliczający się kwartalnie we wskazanym terminie złożą nowy plik JPK zawierający jedynie część ewidencyjną.

Bez zmian natomiast składane będą deklaracje VAT takie jak np. VAT-8 czy VAT-9M.

Najważniejsze zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji VAT przedstawia poniższa tabela.

Ewidencja
Zmiana
Ewidencja zakupów VAT Obowiązek oznaczania dokumentów zakupu w przypadku kiedy:

 • nabywca ma obowiązek dokonać zapłaty za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
 • podatek naliczony dotyczy importu towarów, w tym importu rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
Obowiązek ujmowania bezpośrednio w ewidencji VAT korekt podatku naliczonego o których mowa w art. 90a – 90c i 91 ustawy o VAT, w podziale na korekty dotyczące środków trwałych i pozostałych nabyć. Wskazane korekty dotyczą np. rocznych korekt VAT u podatników prowadzących sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, a także korekt VAT w momencie sprzedaży samochodów osobowych.
W przypadku wystąpienia w danym okresie sprzedaży w ramach procedury VAT marża (towary używane lub usługi turystyczne) obowiązek ujmowania w ewidencji sprzedaży VAT informacji o zakupach dokonanych w związku z tą sprzedażą.
Podatnik, który np. w październiku dokona sprzedaży rzeczy używanej w ramach procedury VAT marża, będzie ujmował w ewidencji sprzedaży VAT zakup rzeczy, którą sprzedał wystawiając fakturę VAT marża.
Obowiązek oznaczania dokumentów zakupu za pomocą dodatkowych oznaczeń takich jak:

 • VAT_RR – w przypadku odliczenia VAT na podstawie faktury zakupu wystawionej w imieniu rolnika ryczałtowego,
 • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

Jeśli dla dokumentu ujętego w ewidencji zakupów VAT powyższe oznaczenia nie mają zastosowania nie stosuje się ich.

Ewidencja sprzedaży VAT Obowiązek oznaczania dokumentów sprzedaży oznaczeniami GTU od GTU_01 do GTU_13. Oznaczenia nie będą stosowane do zbiorczych dokumentów np. raportów z kasy fiskalnej czy sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, a także zapisów dotyczących rozliczenia podatku należnego przez nabywcę (np. importu usług). Nie będą one stosowane również w przypadku ujmowania w ewidencji zakupów VAT pozycji dotyczących ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy. Obowiązek ten dotyczyć będzie także faktur np. wystawianych przed 01.10.2020 r. a ujmowanych w ewidencji od października 2020 czy korekt wystawianych od października 2020 r. do faktur wystawionych przed tym okresem.
Obowiązek oznaczania dokumentów sprzedaży odpowiednim kodem procedury jeśli będzie miał zastosowanie dla danej transakcji. Kody procedur wskazane zostały w § 10 ust. 4 wskazanego wcześniej rozporządzenia. Obejmują one oznaczenia takiej jak: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.
Obowiązek oznaczenia dokumentów sprzedaży za pomocą jednego ze wskazanych typów takich jak: WEW, FP, RO. Zgodnie z broszurą informacyjną Ministerstwa Finansów

Podaje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia, tylko w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu: RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących; WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej; FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. (faktura do paragonu). W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.

Obowiązek ujęcia bezpośrednio w ewidencji zapisów dotyczących:

 • kwoty podatku należnego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT (sporządzanym np. w przypadku likwidacji działalności),
 • kwoty ulgi na kasy fiskalnej, którą podatnik ma obowiązek zwrócić zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT,
 • kwoty podatku należnego z tytułu WNT środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu WNT, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy o VAT,
 • kwoty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy o VAT.
W przypadku wystawienia w danym okresie faktury do paragonu z kasy fiskalnej (w tym także na rzecz firmy) ujęcie jej nastąpi w okresie wystawienia. Faktura taka nie będzie powiększać wartości sprzedaży za dany okres.

 

Dane ujęte w ewidencji VAT, przedsiębiorca będzie przesyłał do urzędu skarbowego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów w ramach składanego pliku JPK.

Nowy plik JPK składać będzie się z następujących części:

 1. nagłówka – zawierającego dane dotyczące okresu, za jaki będzie składany plik, celu złożenia, urzędu skarbowego, do którego adresowana będzie deklaracja czy daty złożenia.
 2. podmiotu (Podmiot1) – zawierającej informacje, które charakteryzują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K np. nr NIP, nazwa/imię i nazwisko, data urodzenia, a także dane kontaktowe jak adres mailowy (informacja obowiązkowa w pliku) i nr telefonu.
 3. części deklaracyjnej (Deklaracja) – zawierającej dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.
 4. części ewidencyjnej (Ewidencja) – zawiera dane z ewidencji sprzedaży i zakupów VAT zawarte w prowadzonej przez podatnika ewidencji.

 

3. Część deklaracyjna nowego pliku JPK zawierać będzie sumaryczne wartości np. kwot sprzedaży przy określonych stawkach. Jej układ jest analogiczny jak dotychczas składanej deklaracji VAT-7/VAT-7K. Tak jak obecnie w deklaracji VAT tak i w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K poza wartościami dotyczącymi sprzedaży i zakupu wykazanymi w części ewidencyjnej pojawią się dodatkowo:

 • dane o skorzystaniu przez podatnika z ulgi na kasę,
 • kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji, kwota do przeniesienia na kolejny okres a także oznaczenia pozwalające na przekazanie nadwyżki podatku VAT z deklaracji do zwrotu w wybranym przez podatnika okresie. W odróżnieniu od obecnej deklaracji VAT w części deklaracyjnej nowego pliku JPK podatnik będzie mógł oznaczyć, iż nadwyżka podatku VAT ma zostać zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych wraz ze wskazaniem rodzaju zobowiązania,
 • oznaczenia wskazujące na wykonywanie szczególnych czynności np. o których mowa w art. 120 ust. 4 i 5 (sprzedaż w ramach procedury VAT marża dla towarów używanych) czy o których mowa w art. 119 (świadczenie usług turystycznych opodatkowanych na zasadzie marży),
 • oznaczenie o skorzystaniu z obniżenia podatku, o którym mowa w art. 108d (w przypadku zapłaty zobowiązania podatkowego przed terminem z rachunku VAT),
 • zbiorcze kwoty netto i VAT w przypadku, kiedy podatnik jako wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT. Pola tego nie było w dotychczasowej deklaracji VAT,
 • zbiorcze kwoty netto i VAT, o których mowa w art. 89b ust. 1 oraz 4 ustawy o VAT, czyli korekty wykazywanej przez dłużnika w przypadku braku zapłaty w terminie 90 dni od terminu płatności oraz późniejszego zwiększenia podatku naliczonego po zapłacie,
 • uzasadnienie przyczyny korekty, w przypadku, kiedy podatnik koryguje wcześniej składany plik obejmujący korektę części deklaracyjnej.

Poniżej graficzna prezentacja części deklaracyjnej pliku JPK_V7 dostępna dla Użytkowników serwisu ifirma.pl
 


 

4. Część ewidencyjna nowego pliku JPK ma analogiczny układ jak obecnie składany plik JPK_VAT. Poza danymi o zakupach i sprzedaży, w odróżnieniu od obecnie składanego pliku będzie zawierać dodatkowo (poza elementami wskazanymi w tabeli) takie dane jak:

 • dodatkowe oznaczenie (pole KorektaPodstawyOpodat) w przypadku skorzystania przez sprzedawcę z ulgi na złe długi. Oznaczenie to stosowane jest zarówno w przypadku wykazania podatku należnego z kwotą ujemną (brak zapłaty) oraz z kwotą dodatnią (otrzymanie zapłaty po skorzystaniu z ulgi na złe długi),
 • kwotę brutto sprzedaży dokonanej przez podatnika w ramach procedury VAT marża. W pliku JPK_VAT składanym za okresy do września 2020 r. w przypadku sprzedaży w ramach procedury VAT marży wykazywane były jedynie kwoty marży – netto oraz VAT od marży. W tym miejscu warto przypomnieć, iż ewidencja zakupów VAT w przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach procedury VAT marża będzie zawierać także informacje o zakupach związanych z wykazaną w danym okresie sprzedażą.

Poniżej graficzna prezentacja części ewidencyjnej pliku JPKV7 dostępnego w serwisie ifirma.pl.

 


 
Graficzna prezentacja części ewidencyjnej pliku JPKV7 pokazuje odrębnie dane poszczególnych pozycji ewidencji zakupów i sprzedaży VAT wraz z wykazaniem kwot, wskazaniem pól, w których kwoty są wykazane oraz dodatkowymi oznaczeniami, jeśli mają zastosowanie.

W związku, z tym iż nowy plik JPK będzie obejmował oddzielnie część ewidencjną i część deklaracyjną inaczej będzie wyglądać jego korygowanie, w zależności od tego, w której z tych części został popełniony błąd. W przypadku kiedy, korekta dotyczy:

 • części deklaracyjnej – w przesyłanym pliku poza nagłówkiem i podmiotem uzupełniona będzie część deklaracyjna bez ewidencyjnej.
 • części ewidencyjnej – w przesyłanym pliku poza nagłówkiem i podmiotem uzupełniona będzie część ewidencyjna bez deklaracyjnej.
 • części deklaracyjnej i ewidencyjnej – w przesyłanym pliku uzupełnione będą wszystkie jego elementy czyli nagłówek, podmiot, deklaracja i ewidencja.

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT podatnicy będą korygować przy użyciu dotychczasowej struktury JPK_VAT(3). Przykładowo, składając w styczniu 2021 r. korektę JPK_VAT za marzec 2020 r., będzie należało użyć JPK_VAT(3).

Również deklaracje VAT-7/VAT-7K złożone za okres do 09/2020 korygowane będą na dotyczasowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Podmioty powiązane – sprawdź kiedy oznaczać tę informację w nowym pliku JPK!

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły