Import danych do serwisu pitroczny.pl – jednoosobowa działalność

1. Jak pobrać dane z serwisu?

Użytkownicy prowadzący rozliczenia swojej firmy w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów mogą skorzystać z opcji sporządzenia zeznania rocznego za pomocą naszej aplikacji pitroczny.pl. Aby przejść do wypełniania zeznania rocznego należy na swoim koncie w ifirma.pl przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje. Nie trzeba ustawiać się w konkretnym miesiącu czy roku, wystarczające jest aby w danym miesiącu księgowym konto posiadało pełną funkcjonalność. Następnie na dole strony wybieramy ikonę roku, za który chcemy dokonać rozliczenia.

UWAGA!
W przypadku klientów Biura Rachunkowego ifirma.pl jeśli opcja samodzielnego rozliczenia przez pitroczny.pl nie jest dostępna należy skontaktować się ze swoją księgową.

Aby rozpocząć wypełnianie zeznania należy dokonać akceptacji regulaminu. Wybranie opcji Zarejestruj spowoduje założenia konta na portalu pitroczny.pl na takie same dane (login i hasło) jak do konta w serwisie ifirma.pl.

W kolejnym kroku będzie można dokonać importu danych z konta w ifirma (są one pobierane z KPiR oraz ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L). W tym celu należy wybrać opcję Zatwierdź pod loginem swojego konta. Import będzie możliwy dla aktywnych Użytkowników opłacających serwis księgowości internetowej w roku, za który chcą dokonać rozliczenia.

WAŻNE! W szczególnych przypadkach import będzie możliwy jedynie po założeniu konta bezpośrednio przez stronę pitroczny.pl.

1a. działalność rozliczana cały rok

Następnie konieczne będzie zaznaczenie lub dodanie remanentów. Jeśli w serwisie ifirma.pl zostały wprowadzone informacje o spisie z natury przez zakładkę Majątek ➡ Remanenty wówczas zostaną one zaimportowane do tej części.

Gdyby Użytkownik w swojej działalności sporządzał także remanenty śródroczne, nie uwzględnia ich w rozliczeniu rocznym. W deklaracji rocznej brane są pod uwagę tylko remanent początkowy i końcowy.

Po zatwierdzeniu remanentów wyświetla się karta z zaimportowanymi danymi z serwisu. Można także ponownie pobrać dane z konta.

Aby przejść do wypełniania kolejnych pozycji używamy Dalej.

WAŻNE!
Jeśli w trakcie roku były uzupełniane w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT jakieś dodatkowe przychody lub koszty, które wpływały na wyliczenie PIT-5 np. dane ze spółki cywilnej lub najmu (opodatkowanego na zasadach ogólnych), to nie będą one pobierane do pitroczny.pl, gdyż takie dochody muszą być wykazane w innej części PIT-B, a najem także w innej rubryce PIT-36. Aby wprowadzić te informacje do zeznania rocznego należy uważnie czytać komunikaty dostępne przy poszczególnych polach.

1b. działalność rozliczana przez część roku

W sytuacji, gdy np. Użytkownik rozpoczął księgowanie w serwisie od miesiąca innego niż styczeń, a działalność prowadził cały rok, remanent początkowy można uzupełnić na tym etapie poprzez wybranie opcji dodaj remanent. Następnie należy podać wartość remanentu i zaznaczyć, że jest to remanent początkowy. Nie podajemy tutaj daty remanentu. Wprowadzone dane zatwierdzamy.

Analogicznie będzie jeśli Użytkownik zawiesił działalność w trakcie roku. Wówczas trzeba będzie ręcznie dodać kwotę remanentu końcowego.

Na tej karcie będzie widniała także informacja, z której deklaracji PIT-5/PIT-5L zostały pobrane dane. Jeśli Użytkownik poniósł koszty prowadzenia działalności po dacie zawieszenia, a przed końcem roku, wówczas może je dodać do danych zaciągniętych z serwisu.

Przykład 1.
Pan Jan zawiesił działalność od 01.11.2019 r. Ostatnia wygenerowana deklaracja w serwisie to PIT-5L za 10/2019. W listopadzie opłacił także składki ZUS za październik (duży ZUS z chorobowym, składka: społeczna 904,60 zł, zdrowotna 342,32 zł, Fundusz Pracy 70,05 zł). W związku z tym może w zeznaniu rocznym dodać 70,05 zł kosztów – zapłacona składka na Fundusz Pracy.

2. Wybór formy rozliczenia

W części Info ➡ Sposób rozliczania domyślnie zaznaczona jest opcja “Nie”, co oznacza że zeznanie będzie wypełniane indywidualnie. Jeśli rozliczenie ma być dokonane wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci należy zaznaczyć “Tak” i wybrać odpowiednią opcję. W tym miejscu można także wskazać “Zarząd sukcesyjny” oznaczając, że rozliczane jest przedsiębiorstwo w spadku.

Możliwość rozliczenia zarządu sukcesyjnego jest obecnie niedostępna – trwają prace nad uruchomieniem tej opcji.

 

3. Dodatkowe źródła przychodów

Na karcie Źródła przychodów automatycznie zaznaczona jest opcja “Pozarolnicza działalność gospodarcza”. Jeśli Użytkownik otrzymywał w danym roku także przychody z innych źródeł wybiera tutaj odpowiednie pozycje. W razie wątpliwości po najechaniu kursorem na ikonę znaku zapytania wyświetli się szczegółowy opis danego pola.

Jeśli Użytkownik przejdzie do kolejnych kart kreatora zeznania rocznego i zorientuje się, że nie uwzględnił dodatkowych przychodów może wrócić do zakładki Info ➡ Źródła przychodów i edytować dane.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić.

4. Działalność rozliczana liniowo czy progresywnie

Jeśli Użytkownik rozlicza się podatkiem liniowym i w serwisie generowane są deklaracje PIT-5L to w zakładce Info ➡ Działalność gospodarcza automatycznie będzie widniał zaznaczony checkbox przy “Działalność gospodarcza rozliczana liniowo”. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona to dochody z działalności będą rozliczane wg zasad ogólnych. W sytuacji, gdy Użytkownik zgłosił na CEIDG podatek liniowy jako formę opodatkowania, a ta informacja nie została zaciągnięta do pita rocznego, należy zweryfikować parametry rozliczania podatku dochodowego na swoim koncie w serwisie ifirma (zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT).

Gdyby Użytkownik błędnie oznaczył w kreatorze, że działalność jest rozliczana liniowo, a w serwisie były generowanie deklaracje wg skali, wówczas podczas pobierania danych w części Przychody ➡ Działalności gospodarcze pojawi się stosowny komunikat.

W 2019 roku nastąpiły także zmiany w informowaniu naczelnika urzędu skarbowego np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnie. Dopiero w składanym zeznaniu rocznym – poprzez oznaczenie odpowiednich pól – składamy oświadczenie o wyborze w poprzednim roku m.in.:

  • metody ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o PIT czyli uznanie za przychód zaliczek zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej,

5. Strata z działalności

Działalność gospodarcza nie zawsze przynosi dochód. Jeśli po założeniu firmy ponieśliśmy duże nakłady na jej uruchomienie dany rok może zamknąć się stratą. Użytkownik taką stratę może rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat. Mimo wpisania wartości straty w serwisie ifirma w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT, informacja ta nie będzie zaciągnięta do kreatora zeznania rocznego. Ze względu na to, że na koniec roku wysokość dochodu może się różnie kształtować, Użytkownik podczas sporządzania zeznania rocznego może zdecydować czy uwzględnić stratę czy jednak jej nie odliczać. Jeśli chcemy wpisać stratę w zeznaniu rocznym wówczas w zakładce Info ➡ Działalność gospodarcza trzeba zaznaczyć checkbox Straty z lat ubiegłych.

Kwotę straty do odliczenia uzupełniamy w zakładce Odliczenia ➡ Straty. Zgodnie z nazwą pola – Kwota przysługującej do odliczenia straty z działalności gospodarczej – należy w nim podać już wyliczoną kwotę straty np. jeśli w roku 2017 z działalności została poniesiona strata w wysokości 4000 zł to max. można odliczyć 50% czyli 2000 zł.

6. Zaliczki

Na karcie Przychody ➡ Zaliczka z działalności gospodarczych serwis będzie podpowiadał sumę należnych zaliczek za dany rok. Po najechaniu na ikonę zegara wyświetli się data i godzina pobrania danych z ifirma.pl.

Po wybraniu opcji Zatwierdź kwota ta zostanie przeniesiona do pola Należna zaliczka z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po wykonaniu kolejnych kroków, w części Odliczenia ➡ Zaliczki wpłacone serwis będzie podpowiadał kwotę równą kwocie zaliczek należnych. Jednak Użytkownik, zgodnie z komunikatem, powinien zweryfikować kwoty oraz daty dokonywanych przelewów i uzupełnić samodzielnie pole Zaliczki wpłacone z działalności gospodarczej rozliczanej liniowo.

Można skorzystać także z dostępnego kalkulatora, aby zsumować wszystkie dokonane wpłaty.

UWAGA!
Zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi przy tym polu, jako zaliczki wpłacone traktujemy te, które zostały uiszczone do urzędu do 20 stycznia – daty zapłaty zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy poprzedniego roku (jeśli 20 stycznia wypada w dzień wolny termin zapłaty przesuwa się na pierwszy dzień roboczy).

 

Na następnej zakładce Odliczenia ➡ Zaliczki wpłacone trzeba wskazać ponownie należne zaliczki z działalności gospodarczej, tym razem w rozbiciu na miesiące lub kwartały. Aby automatycznie uzupełnić kwoty pobrane z serwisu korzystamy z opcji Użyj.

Jeśli suma należnych zaliczek za wszystkie miesiące/kwartały nie będzie się zgadzała się z sumą zaliczek podaną w części Przychody ➡ Zaliczka z działalności gospodarczych wówczas pojawi się stosowny komunikat.

Należy wtedy zweryfikować na której karcie trzeba poprawić dane.

Od rozliczenia za rok 2018 pojawiły się dodatkowe pola, w których trzeba podać także kwoty wpłaconych zaliczek dokonane za poszczególne okresy. W przypadku braku uzupełnienia tej części serwis ostrzegawczo wyświetli informację, czy na pewno mają być tam same zera.

Należy mieć na uwadze, że suma zaliczek zapłaconych za poszczególne miesiące powinna się zgadzać z kwotą zaliczek ogółem zapłaconych z działalności podaną na poprzedniej karcie.

Co ważne, w sytuacji, gdyby razem z dochodami działalności był rozliczany także stosunek pracy, we wpłaconych zaliczkach wykazujemy tylko te zaliczki zapłacone z prowadzonej działalności gospodarczej. Kwoty zaliczek z umowy o pracę serwis uznaje jako wpłacone na podstawie uzupełnionych danych w poprzednich częściach.

7. Składki ZUS

Suma wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i odliczonych zdrowotnych zostanie zaimportowana z ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L. Tak jak na innych kartach będzie możliwość wstawienia gotowych kwot poprzez opcję Użyj.

Wracając do przykładu 1, gdzie Pan Jan po zawieszeniu działalności dokonał opłacenia składek ZUS, informacje te będzie musiał wprowadzić ręcznie, gdyż nie będą one uwzględnione w ostatniej deklaracji PIT-5L wygenerowanej w serwisie ifirma.pl. W tej sytuacji kwotę składki za ubezpieczenie społeczne 904,60 zł trzeba dodać do kwoty zaciągniętej z serwisu.

Analogicznie postępujemy ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, mając na uwadze że nie podajemy kwoty faktycznie zapłaconej, tylko tę którą mamy możliwość odliczyć. Ograniczenie to wynika z przepisów ustawy o PIT, która w art. 27b ust. 2 wskazuje że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W przypadku Pana Jana, gdzie zapłacił kwotę 319,94 zł będzie mógł dodać do składek pobranych z serwisu wartość 275,51 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosiła w 2018 roku 3554,93 zł, w związku z tym 7,75% z tej kwoty to właśnie 275,51 zł.

8. Ponowny import danych

W sytuacji, gdy Użytkownik zorientuje się przed złożeniem zeznania do urzędu, że pobrane dane z konta w ifirma nie są prawidłowe np. za niski przychód, powinien ponownie zaimportować dane z konta. Rozbieżności mogą występować, jeśli po stworzeniu zeznania na pitroczny.pl dokonano zmian w księgowaniach bądź odliczeniach składek ZUS na koncie w ifirma.pl. Po poprawieniu odpowiednich wartości na właściwe oraz przegenerowaniu deklaracji PIT-5/PIT-5L na koncie, należy przejść do aplikacji pitroczny.pl, a następnie ustawić się w części Przychody ➡ Działalności gospodarcze i edytować dane.


 

Kolejno wybieramy Zatwierdź:

    1. przy loginie konta,


 

    2. przy remanentach,


 

    3. na karcie z przychodami i kosztami.


 

Po wykonaniu tych czynności trzeba ponownie przejść kreator zeznania do końca.


 

Jeśli dane na pozostałych kartach były już wcześniej wypełnione, poprzez pierwszy import z serwisu, to kwoty będą się podpowiadać w odpowiednich polach. Należy jednak zwrócić uwagę i dokonać weryfikacji tych wartości ponownie, gdyż one także mogły ulec zmianie. W razie wątpliwości, czy suma podpowiadana w ramce (np. Należne zaliczki pobrane z serwisu ifirma.pl) jest bieżąca, można po najechaniu na ikonę zegara, sprawdzić w jakiej dacie był ostatni import danych.


 

9. Wysłanie zeznania

Po przejściu do części Szczegóły ➡ Dane osobowe Użytkownik będzie mógł skorzystać z automatycznego uzupełnienia swoich danych.

Po potwierdzeniu danych odnośnie przekazania 1% na OPP pojawi się ostatnia karta kreatora zeznania rocznego. W tym miejscu można pobrać stworzoną deklarację lub ją wydrukować. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji Wydrukuj/zapisz zmieni się status z “nie wykonano” na “wykonano”. Deklarację można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub listem poleconym. Można także dokonać wysyłki w formie elektronicznej bezpośrednio z serwisu. W tym celu należy wybrać Wyślij elektronicznie do US.

Jeśli ikona Wyślij elektronicznie do US będzie nieaktywna po najechaniu na nią kursorem pojawi się informacja jakich danych brakuje, żeby deklaracja mogła być kompletna.

Aby wysłać deklarację należy podać dane autoryzujące, czyli: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP (te dane będą automatycznie uzupełnione) oraz kwotę przychodu z poprzedniego zeznania rocznego. Jeśli to rozliczenie było dokonywane także przez naszą aplikację można przejść do jej szczegółów poprzez wybranie ikony pitroczny.pl.

Wysyłka deklaracji będzie potwierdzona komunikatem.

Na podany e-mail kontaktowy zostanie wysłana informacja o ostatecznym statusie deklaracji.

Jeśli w zeznaniu rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, przed oknem do podania przychodu pojawi się komunikat. Dopiero po zaznaczeniu checkoboxa będzie można przejść do wprowadzania danych uwierzytelniających.

Po zatwierdzeniu danych deklaracja jest wysyłana do urzędu.

Zmiana statusu deklaracji będzie widoczna w zakładce PIT-y ➡ Podgląd.

Listę wysłanych deklaracji można także sprawdzić w części E-deklaracje w prawym górnym rogu obok danych konta.

Aby przejść do pozostałych danych wprowadzonych w aplikacji pitroczny.pl należy wybrać Powrót.

9a. Wysyłka odrzucona

Jeśli wystąpi niezgodność w danych autoryzujących podatnika, wówczas pojawi się komunikat o weryfikacji negatywnej wysłanej deklaracji.


 

Po wybraniu opcji więcej można zapoznać się z najczęstszymi sytuacjami, które powodują odrzucenie dokumentu.


 

W związku z tym, że deklaracja nie dotarła do urzędu skarbowego konieczna będzie ponowna wysyłka zeznania rocznego.

10. Korekta zeznania

Jeśli po złożeniu rozliczenia rocznego urząd skarbowy wezwie do korekty zeznania bądź Użytkownik będzie chciał z innych powodów skorygować PIT roczny, aby tego dokonać należy po przejściu do aplikacji pitroczny.pl ustawić się na pierwszej karcie Info ➡ Sposób rozliczania i edytować dane.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox “Czy wypełniana deklaracja jest korektą?” i zatwierdzić zmiany.

Następnie trzeba przejść ponownie wszystkie zakładki, dokonując na właściwych stosownych poprawek.

UWAGA! Jeśli konieczność dokonania korekty wynika ze zmian wprowadzonych na koncie w ifirma.pl (np. doksięgowano przychody, koszty bądź zmieniła się wartość zaliczek lub składek ZUS) wówczas należy pamiętać o ponownym zaimportowaniu danych do pitroczny.pl. W tym celu w zakładce Przychody ➡ Działalności gospodarcze nie przechodzimy od razu Dalej tylko najpierw wybieramy Zatwierdź przy loginie konta. Po zaakceptowaniu remanentów dopiero przechodzimy Dalej.

Dodatkowo – jako nowość dla zeznań składanych za rok 2019 – w części Szczegóły ➡ Korekta deklaracji należy wskazać rodzaj korekty i ewentualnie podać jej uzasadnienie.

 

Chcesz rozliczyć się sam – sprawdź jakie dane księgowe pobrać z serwisu!

 

Autor: Magdalena Rojewska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły