Import danych do serwisu pitroczny.pl – jednoosobowa działalność

1. Jak pobrać dane z serwisu?

Użytkownicy prowadzący rozliczenia swojej firmy w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów mogą skorzystać z opcji sporządzenia zeznania rocznego za pomocą naszej aplikacji pitroczny.pl. Aby przejść do wypełniania zeznania rocznego należy na swoim koncie w ifirma.pl przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje. Nie trzeba ustawiać się w konkretnym miesiącu czy roku, wystarczające jest aby w danym miesiącu księgowym konto posiadało pełną funkcjonalność. Następnie na dole strony wybieramy ikonę roku, za który chcemy dokonać rozliczenia.


 

UWAGA!
W przypadku klientów Biura Rachunkowego ifirma.pl jeśli opcja samodzielnego rozliczenia przez pitroczny.pl nie jest dostępna należy skontaktować się ze swoją księgową.

Aby rozpocząć wypełnianie zeznania należy dokonać akceptacji regulaminu. Wybranie opcji Zarejestruj spowoduje założenia konta na portalu pitroczny.pl na takie same dane (login i hasło) jak do konta w serwisie ifirma.pl.


 

W kolejnym kroku będzie można dokonać importu danych z konta w ifirma (są one pobierane z KPiR oraz ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L). W tym celu należy wybrać opcję Zatwierdź pod loginem swojego konta. Import będzie możliwy dla aktywnych Użytkowników opłacających serwis księgowości internetowej w roku, za który chcą dokonać rozliczenia.

WAŻNE! W szczególnych przypadkach import będzie możliwy jedynie po założeniu konta bezpośrednio przez stronę pitroczny.pl.


 

1a. działalność rozliczana cały rok

Następnie konieczne będzie zaznaczenie lub dodanie remanentów. Jeśli w serwisie ifirma.pl zostały wprowadzone informacje o spisie z natury przez zakładkę Majątek ➡ Remanenty wówczas zostaną one zaimportowane do tej części.


 

Gdyby Użytkownik w swojej działalności sporządzał także remanenty śródroczne, nie uwzględnia ich w rozliczeniu rocznym. W deklaracji rocznej brane są pod uwagę tylko remanent początkowy i końcowy.


 

Po zatwierdzeniu remanentów wyświetla się karta z zaimportowanymi danymi z serwisu. Można także ponownie pobrać dane z konta.


 

Aby przejść do wypełniania kolejnych pozycji używamy Dalej.

WAŻNE!
Jeśli w trakcie roku były uzupełniane w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT jakieś dodatkowe przychody lub koszty, które wpływały na wyliczenie PIT-5 np. dane ze spółki cywilnej lub najmu (opodatkowanego na zasadach ogólnych), to nie będą one pobierane do pitroczny.pl, gdyż takie dochody muszą być wykazane w innej części PIT-B, a najem także w innej rubryce PIT-36. Aby wprowadzić te informacje do zeznania rocznego należy uważnie czytać komunikaty dostępne przy poszczególnych polach.

1b. działalność rozliczana przez część roku

W sytuacji, gdy np. Użytkownik rozpoczął księgowanie w serwisie od miesiąca innego niż styczeń, a działalność prowadził cały rok, remanent początkowy można uzupełnić na tym etapie poprzez wybranie opcji dodaj remanent. Następnie należy podać wartość remanentu i zaznaczyć, że jest to remanent początkowy. Nie podajemy tutaj daty remanentu. Wprowadzone dane zatwierdzamy.


 

Analogicznie będzie jeśli Użytkownik zawiesił działalność w trakcie roku. Wówczas trzeba będzie ręcznie dodać kwotę remanentu końcowego.


 

Na tej karcie będzie widniała także informacja, z której deklaracji PIT-5/PIT-5L zostały pobrane dane. Jeśli Użytkownik poniósł koszty prowadzenia działalności po dacie zawieszenia, a przed końcem roku, wówczas może je dodać do danych zaciągniętych z serwisu.

Przykład 1.
Pan Jan zawiesił działalność od 01.11.2020 r. Ostatnia wygenerowana deklaracja w serwisie to PIT-5L za 10/2020. W listopadzie opłacił także składki ZUS za październik (duży ZUS z chorobowym, składka: społeczna 992,30 zł, zdrowotna 362,34 zł, Fundusz Pracy 76,84 zł). W związku z tym może w zeznaniu rocznym dodać 76,84 zł kosztów – zapłacona składka na Fundusz Pracy.

2. Wybór formy rozliczenia

W części Info ➡ Sposób rozliczania domyślnie zaznaczona jest opcja “Nie”, co oznacza że zeznanie będzie wypełniane indywidualnie. Jeśli rozliczenie ma być dokonane wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci należy zaznaczyć “Tak” i wybrać odpowiednią opcję.

Serwis PIT-roczny nie daje możliwości rozliczenia zarządcy sukcesyjnego. W celu rozliczenia zarządcy druki PIT-36S/PIT36LS można pobrać ze strony podatki.gov.pl.

 


 

3. Dodatkowe źródła przychodów

Na karcie Źródła przychodów automatycznie zaznaczona jest opcja “Pozarolnicza działalność gospodarcza”. Jeśli Użytkownik otrzymywał w danym roku także przychody z innych źródeł wybiera tutaj odpowiednie pozycje. W razie wątpliwości po najechaniu kursorem na ikonę znaku zapytania wyświetli się szczegółowy opis danego pola.


 

Jeśli Użytkownik przejdzie do kolejnych kart kreatora zeznania rocznego i zorientuje się, że nie uwzględnił dodatkowych przychodów może wrócić do zakładki Info ➡ Źródła przychodów i edytować dane.


 

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić.


 

4. Działalność gospodarcza

W karcie dotyczącej działalności gospodarczej dokonuje się oznaczeń według poniższych kategorii:

 • Informacje o przychodach z działalności gospodarczej opisane w punkcie 4.1
 • PIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych opisane w punkcie 4.2
 • Informacje dodatkowe opisane w punkcie 4.3
 • Pozostałe.

 


 

4.1. Informacje o przychodach z działalności gospodarczej

W tabeli dotyczącej Informacji o przychodach z działalności gospodarczej znajdują się poniższe opcje do oznaczenia:

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo chceckbox został opisany w punkcie 4.1.1
 • Straty z lat ubiegłych chceckbok został opisany w punkcie 4.1.2
 • Ulga B+R tj. na działalność badawczo-rozwojową – PIT/BR – po oznaczeniu wskazanej opcji korzystający z rozliczenie wskazanej ulgi będzie miał dodatkowe pola do wypełnienia. Na czym polega ulga zostało opisane tutaj.
 • Ulga IP BOX – PIT/IP – po oznaczeniu wskazanej opcji korzystający z rozliczenie wskazanej ulgi będzie miał dodatkowe pola do wypełnienia. Na czym polega ulga zostało opisane tutaj.

 

4.1.1 Działalność rozliczana liniowo czy progresywanie

Jeśli Użytkownik rozlicza się podatkiem liniowym i w serwisie generowane są deklaracje PIT-5L to w zakładce Info ➡ Działalność gospodarcza automatycznie będzie widniał zaznaczony checkbox przy “Działalność gospodarcza rozliczana liniowo”. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona to dochody z działalności będą rozliczane wg zasad ogólnych. W sytuacji, gdy Użytkownik zgłosił na CEIDG podatek liniowy jako formę opodatkowania, a ta informacja nie została zaciągnięta do pita rocznego, należy zweryfikować parametry rozliczania podatku dochodowego na swoim koncie w serwisie ifirma (zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT).


 

Gdyby Użytkownik błędnie oznaczył w kreatorze, że działalność jest rozliczana liniowo, a w serwisie były generowanie deklaracje wg skali, wówczas podczas pobierania danych w części Przychody ➡ Działalności gospodarcze pojawi się stosowny komunikat.


 

4.1.2 Strata z działalności

Działalność gospodarcza nie zawsze przynosi dochód. Jeśli po założeniu firmy ponieśliśmy duże nakłady na jej uruchomienie dany rok może zamknąć się stratą. Użytkownik taką stratę może rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat. Mimo wpisania wartości straty w serwisie ifirma w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT, informacja ta nie będzie zaciągnięta do kreatora zeznania rocznego. Ze względu na to, że na koniec roku wysokość dochodu może się różnie kształtować, Użytkownik podczas sporządzania zeznania rocznego może zdecydować czy uwzględnić stratę czy jednak jej nie odliczać. Jeśli chcemy wpisać stratę w zeznaniu rocznym wówczas w zakładce Info ➡ Działalność gospodarcza trzeba zaznaczyć checkbox Straty z lat ubiegłych.


 

Kwotę straty do odliczenia uzupełniamy w zakładce Odliczenia ➡ Straty.

Ważne! W 2020 roku można odliczyć:

 • 100% straty za rok 2019,
 • 50% straty z lat wcześniejszych tj. 2018, 2017, 2016, 2015.

 

Zgodnie z nazwą pola – Kwota przysługującej do odliczenia straty z działalności gospodarczej – należy w nim podać już wyliczoną kwotę straty np. jeśli w roku 2018 z działalności została poniesiona strata w wysokości 4000 zł a w roku 2019 strata w kwocie 3000 zł to max. można odliczyć 50% straty z roku 2018 czyli 2000 zł oraz pełną stratę z roku 2019 czyli 3000 zł tj. łącznie 5000 zł.


 

4.2. PIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

Począwszy od rozliczenia za 2020 r. do deklaracji PIT-36/PIT-36L może zostać dołączony załącznik PIT/WZ. Stanowi on informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.


 

Więcej o tym na czym polega tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym można przeczytać tutaj.

Tabela dotycząca załącznika PIT/WZ dotyczy dwóch części:

  a) Pytanie – Czy chcesz wykazać wierzytelności, które do dnia złożenia zeznania podatkowego nie zostały uregulowane/zbyte lub chcesz wykazać zobowiązania, które zostały uregulowane (dotyczy zobowiązań, które zwiększyły podstawę opodatkowania lub zmniejszyły stratę)?

  Dotyczy sytuacji kiedy przedsiębiorca może:

  • wykazać faktury sprzedaży, za które nie otrzymał płatności,
  • wydatki, które wcześniej zwiększyły podstawę opodatkowania, lub zmniejszyły stratę przedsiębiorcy a zostały uregulowane, więc obecnie mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania lub zwiększyć stratę.

  We wskazanych powyżej przypadkach przedsiębiorca może zmniejszyć podstawę opodatkowania (zwiększyć stratę) należy pamiętać, iż jest to przywilej przedsiębiorcy a nie jego obowiązek.

  b) Pytanie – Czy wykazujesz zobowiązania, które do dnia złożenia zeznania podatkowego nie zostały uregulowane lub wykazujesz wierzytelności, które zostały uregulowane/zbyte (dotyczy wierzytelności, które zmniejszyły podstawę opodatkowania lub zwiększyły stratę)?

  Dotyczy sytuacji kiedy przedsiębiorca powinien:

  • wykazać faktury sprzedaży, o których wartość wcześniej została zmniejszona podstawa opodatkowania (zwiększona strata), a obecnie przedsiębiorca otrzymał za nie zapłatę,
  • oraz wydatki, których do daty złożenia zeznania przedsiębiorca nie opłacił i powinny zwiększyć podstawę opodatkowania (zmniejszyć stratę).

  We wskazanych powyżej przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (zmniejszenie straty) tylko w sytuacji kiedy nie korzysta ze zwolnienia z powodu COVID.

  Dlatego też po wybraniu opcji tak serwis zapyta dodatkowo o to czy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia pozostawia zaznaczony checkbox, przedsiębiorca nie spełniający warunków dla zwolnienia odznacza checkbook Czy korzystasz ze zwolnienia w zakresie podwyższenia podstawy opodatkowania/zmniejszenia straty z powodu negatywnych konsekwencji COVID-19?


   

  Na czym polega zwolnienie COVID?

  Art. 52q ustawy o PIT daje przedsiębiorcy możliwość pod określonymi warunkami nie zwiększania podstawy opodatkowania/zmniejszania straty z działalności gospodarczej. Muszą być spełnione następujące warunki:

  • w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
  • uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów,
  • podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

  Warunku z drugiej kropki nie stosuje się do podatników, którzy:

  • w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.

  Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok podatkowy przypadający w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy.
  Przez średnie przychody,rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.

   

  Załącznik PIT/WZ a dane na koncie Użytkownika?

  Jeżeli przedsiębiorca w pierwszym pytaniu wybierze tak lub/i w drugim pytaniu wybierze tak i odznaczy checbox o zwolnieniu z powodu COVID w dalszym etapie będzie zobowiązany do uzupełnienia danych dotyczących wierzytelności, zobowiązań. Wypełnienie wskazanych pól spowoduje, że do zeznania zostanie dodany załącznik PIT/WZ.

  Uwaga! dane w tym zakresie nie będą importowane z konta Użytkownika!

  Przede wszystkim do wypełnienia załącznika PIT/WZ są potrzebne dane o płatnościach za faktury zarówno sprzedaży jak i dane dotyczące dokumentów zakupu.

  Informacje o płatnościach bądź ich braku przedsiębiorca znajdzie przede wszystkim na swoim koncie bankowym, bądź na dokumencie w przypadku płatności gotówkowych. W serwisie daty zapłaty za wydatki można sprawdzić między innymi w zakładce:

  • Agenda ➡Agenda w podzakładce wydatki:


   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

  lub

  • Wydatki ➡ Lista wydatków:


   

  Po wybraniu numeru wydatku w Agendzie lub na Liście wydatków można zobaczyć szczegóły dotyczące dokonanych płatności:


   

  W przypadku zapłaty za faktury sprzedaży najczęściej faktura widnieje jako opłacona, opłacona częściowo bądź nieopłacona.

  To czy faktura sprzedazy jest opłacona, opłacona częściowo czy nie jest opłacona można sprawdzić między innymi w zakładce:

  • Agenda ➡Agenda w podzakładce przychody:


   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

  • Faktury ➡ Lista faktur:


   

  4.3 Informacje dodatkowe

  W części Informacje dodatkowe przedsiębiorca oznacza te checkboxy, które miały miejsce w roku 2020 w jego działalności gospodarczej. Jakie to są chceckboxy obrazuje poniższy zrzut:


   

  Dopiero w składanym zeznaniu rocznym – poprzez oznaczenie odpowiednich pól – składamy oświadczenie o wyborze w poprzednim roku m.in.:

  • uznania za przychód zaliczek zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej tj. metody ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o PIT,
  • kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek czy wpłacania zaliczek w formie uproszczonej,
  • w roku 2020 wybierający zaliczkę w formie uproszczonej miał możliwość korzystania z tego wyboru do lutego 2020 roku a potem kiedy wystąpiły u niego negatywne skutki spowodowane COVID przedsiębiorca mógł od marca z danej opcji zrezygnować,
  • wyborze prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych.

   

  5. Zaliczki

  Na karcie Działalność gospodarcza ➡ Zaliczki z działalności gospodarczych trzeba wskazać należne zaliczki z działalności gospodarczej w rozbiciu na miesiące lub kwartały. Aby automatycznie uzupełnić kwoty należnych zaliczek pobranych z serwisu korzystamy z opcji Użyj. Co ważne Użyj nie spowoduje uzupełnienia Wpłaconych zaliczek.

  Tabelę Wpłacone zaliczki należy uzupełnić zgodnie z wartością wpłat jaka została dokonana na konto tytułem PIT-5/PIT-5L za rok 2020.


   

  Jeśli pole za poszczególny okres roku dla Wpłaconej zaliczki nie zostanie uzupełnione zaś było uzupełnione pole dotyczące Należnej zaliczki serwis pokaże stosowne ostrzeżenie tak jak na zrzucie poniżej.


   

  UWAGA!
  W tabeli Wpłacone zaliczki należy wskazać wszystkie wpłaty, które w roku 2020 oraz 2021 (do terminu złożenia zeznania) zostały dokonane jako wpłaty zaliczek z tytułu prowadzonej w 2020 działalności gospodarczej.

  Od zeznań za rok 2020 Krajowa Informacja Skarbowa odmiennie niż w latach ubiegłych wskazuje, iż wpłaty dokonane również po 20 stycznia kolejnego roku, a przed terminem złożenia zeznania za dany rok będą uznane za zaliczki wpłacone.

  Poniżej treść wyjaśnień udzielona przez Krajową Informację Skarbową:
  “wpłaty dokonane w okresie po dniu 20 stycznia następnego roku podatkowego ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, z których dowodu wpłaty wynikać będzie, że stanowią one zapłatę zaliczki na podatek za ubiegły rok podatkowy należy traktować jako zapłaconą zaliczkę na podatek. Jednocześnie podkreślić należy, że przedmiotowe wpłaty winny zostać wskazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym jako wpłacone zaliczki do organu podatkowego.

  W sytuacji gdy podatnik w danym roku podatkowym nie wpłacił w terminie należnych zaliczek powinien oprócz wpłaty zaległości obliczyć i wpłacić kwotę odsetek podatkowych za zwłokę.

  Wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych dokonane po złożeniu zeznania rocznego nie są już traktowane jak zaliczki. Oznacza to, że wpłata po tym terminie nie jest już zaliczką na podatek. Nie będą wówczas wykazane jako wpłacone zaliczki w zeznaniu rocznym. Jest to wpłata na poczet zobowiązania podatkowego. Od nieuregulowanych w trakcie roku zaliczek należy jednak obliczyć i wpłacić odsetki od zaległości podatkowych.”

  6. Składki ZUS

  Suma wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i odliczonych zdrowotnych zostanie zaimportowana z ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L. Tak jak na innych kartach będzie możliwość wstawienia gotowych kwot poprzez opcję Użyj.


   

  Uwaga! Od 2020 roku wymagane jest pokazania w zeznaniu rocznym jaka wartość składek społecznych została zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia składek społecznych:

  • odliczenie od dochodu – domyślnie opcja wybrana w serwisie,
  • ujęcie w kosztach w KPIR – opcja opisana tutaj.

  Jeżeli przedsiębiorca odliczał składki od dochodu i wykazywał je w raporcie PIT-5/PIT-5L wtedy pole Nieodliczone od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozostawia puste. Kiedy przedsiębiorca księgował składki do KPIR powinien uzupełnić wartość zaksięgowanych składek społecznych.

   

  Wracając do przykładu 1, gdzie Pan Jan po zawieszeniu działalności dokonał opłacenia składek ZUS, informacje te będzie musiał wprowadzić ręcznie, gdyż nie będą one uwzględnione w ostatniej deklaracji PIT-5 wygenerowanej w serwisie ifirma.pl. W tej sytuacji kwotę składki za ubezpieczenie społeczne 992,30 zł trzeba dodać do kwoty zaciągniętej z serwisu.


   

  Analogicznie postępujemy ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, mając na uwadze że nie podajemy kwoty faktycznie zapłaconej, tylko tę którą mamy możliwość odliczyć. Ograniczenie to wynika z przepisów ustawy o PIT, która w art. 27b ust. 2 wskazuje że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W przypadku Pana Jana, gdzie zapłacił kwotę 362,34 zł będzie mógł dodać do składek pobranych z serwisu wartość 312,02 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosiła w 2020 roku 4026,01 zł, w związku z tym 7,75% z tej kwoty to właśnie 312,02 zł.

  7. Ponowny import danych

  W sytuacji, gdy Użytkownik zorientuje się przed złożeniem zeznania do urzędu, że pobrane dane z konta w ifirma nie są prawidłowe np. za niski przychód, powinien ponownie zaimportować dane z konta. Rozbieżności mogą występować, jeśli po stworzeniu zeznania na pitroczny.pl dokonano zmian w księgowaniach bądź odliczeniach składek ZUS na koncie w ifirma.pl. Po poprawieniu odpowiednich wartości na właściwe oraz przegenerowaniu deklaracji PIT-5/PIT-5L na koncie, należy przejść do aplikacji pitroczny.pl, a następnie ustawić się w części Przychody ➡ Działalności gospodarcze i edytować dane.


   

  Kolejno wybieramy Zatwierdź:

   1. przy loginie konta,


   

   2. przy remanentach,


   

   3. na karcie z przychodami i kosztami.


   

  Po wykonaniu tych czynności trzeba ponownie przejść kreator zeznania do końca.


   

  Jeśli dane na pozostałych kartach były już wcześniej wypełnione, poprzez pierwszy import z serwisu, to kwoty będą się podpowiadać w odpowiednich polach. Należy jednak zwrócić uwagę i dokonać weryfikacji tych wartości ponownie, gdyż one także mogły ulec zmianie. W razie wątpliwości, czy suma podpowiadana w ramce (np. Należne zaliczki pobrane z serwisu ifirma.pl) jest bieżąca, można po najechaniu na ikonę zegara, sprawdzić w jakiej dacie był ostatni import danych.


   

  8. Wysłanie zeznania

  Po przejściu do części Szczegóły ➡ Dane osobowe Użytkownik będzie mógł skorzystać z automatycznego uzupełnienia swoich danych.


   

  Po potwierdzeniu danych odnośnie przekazania 1% na OPP pojawi się ostatnia karta kreatora zeznania rocznego. W tym miejscu można pobrać stworzoną deklarację lub ją wydrukować. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji Wydrukuj/zapisz zmieni się status z “nie wykonano” na “wykonano”. Deklarację można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub listem poleconym. Można także dokonać wysyłki w formie elektronicznej bezpośrednio z serwisu. W tym celu należy wybrać Wyślij elektronicznie do US.


   

  Jeśli ikona Wyślij elektronicznie do US będzie nieaktywna po najechaniu na nią kursorem pojawi się informacja jakich danych brakuje, żeby deklaracja mogła być kompletna.


   

  Aby wysłać deklarację należy podać dane autoryzujące, czyli: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP (te dane będą automatycznie uzupełnione) oraz kwotę przychodu z poprzedniego zeznania rocznego. Jeśli to rozliczenie było dokonywane także przez naszą aplikację można przejść do jej szczegółów poprzez wybranie ikony pitroczny.pl.


   

  Wysyłka deklaracji będzie potwierdzona komunikatem.


   

  Na podany e-mail kontaktowy zostanie wysłana informacja o ostatecznym statusie deklaracji.


   

  Jeśli w zeznaniu rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, przed oknem do podania przychodu pojawi się komunikat. Dopiero po zaznaczeniu checkoboxa będzie można przejść do wprowadzania danych uwierzytelniających.


   

  Po zatwierdzeniu danych deklaracja jest wysyłana do urzędu.


   

  Zmiana statusu deklaracji będzie widoczna w zakładce PIT-y ➡ Podgląd.


   


   

  Listę wysłanych deklaracji można także sprawdzić w części E-deklaracje w prawym górnym rogu obok danych konta.


   

  Aby przejść do pozostałych danych wprowadzonych w aplikacji pitroczny.pl należy wybrać Powrót.


   

  8.1. Wysyłka odrzucona

  Jeśli wystąpi niezgodność w danych autoryzujących podatnika, wówczas pojawi się komunikat o weryfikacji negatywnej wysłanej deklaracji.


   

  Po wybraniu opcji więcej można zapoznać się z najczęstszymi sytuacjami, które powodują odrzucenie dokumentu.


   

  W związku z tym, że deklaracja nie dotarła do urzędu skarbowego konieczna będzie ponowna wysyłka zeznania rocznego.

  9. Korekta zeznania

  Jeśli po złożeniu rozliczenia rocznego urząd skarbowy wezwie do korekty zeznania bądź Użytkownik będzie chciał z innych powodów skorygować PIT roczny, aby tego dokonać należy po przejściu do aplikacji pitroczny.pl ustawić się na pierwszej karcie Info ➡ Sposób rozliczania i edytować dane.


   

  W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox “Czy wypełniana deklaracja jest korektą?” i zatwierdzić zmiany.


   

  Następnie trzeba przejść ponownie wszystkie zakładki, dokonując na właściwych stosownych poprawek.

  UWAGA! Jeśli konieczność dokonania korekty wynika ze zmian wprowadzonych na koncie w ifirma.pl (np. doksięgowano przychody, koszty bądź zmieniła się wartość zaliczek lub składek ZUS) wówczas należy pamiętać o ponownym zaimportowaniu danych do pitroczny.pl. W tym celu w zakładce Przychody ➡ Działalności gospodarcze nie przechodzimy od razu Dalej tylko najpierw wybieramy Zatwierdź przy loginie konta. Po zaakceptowaniu remanentów dopiero przechodzimy Dalej.


   

  Dodatkowo – jako nowość dla zeznań składanych za rok 2020 – w części Pozostałe ➡ Korekta deklaracji należy wskazać rodzaj korekty i ewentualnie podać jej uzasadnienie.

   

  Chcesz rozliczyć się sam – sprawdź jakie dane księgowe pobrać z serwisu!

   

  Autor: Magdalena Rojewska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły