Jak sprządzić remanent śródroczny w ifirma.pl?

w Ewidencje
Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do Księgi Przychodów i Rozchodów spisu z natury (remanentu) na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis ten obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, braki odpady.

Podatnicy mogą jednak skorzystać z prawa do przeprowadzania remanentu, także w trakcie roku podatkowego. O zamiarze jego sporządzenia – w terminie innym niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – podatnicy nie muszą zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego.

Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz, gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Dochodem z działalności gospodarczej u podatników prowadzących KPiR jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztami ich uzyskania. W przypadku sporządzenia remanentu śródrocznego przy wyliczaniu dochodu potrzebnego do ustalenia wysokości zaliczki na podatek należy uwzględnić również różnicę remanentową. Wynika to z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różnicę remanentową podatnik powinien uwzględniać przy ustalaniu dochodu za miesiąc, w którym sporządził spis z natury oraz za następne miesiące danego roku.

Ważne!
Różnica remanentowa to różnica pomiędzy remanentem końcowym i początkowym.

Jeżeli sporządzany jest spis z natury w trakcie roku, to remanentem początkowym będzie remanent na dzień 1 stycznia danego roku (lub na dzień rozpoczęcia działalności). Natomiast remanentem końcowym będzie spis śródroczny – sporządzony na ostatni dzień danego miesiąca roku podatkowego.

W przypadku sporządzania kolejnego remanentu w trakcie danego roku lub sporządzania remanentów za okresy miesięczne należy obliczyć zaliczkę na podatek przy uwzględnieniu wszystkich powstałych różnic remanentowych. W każdym okresie/miesiącu ma to być różnica między remanentem na koniec danego okresu/miesiąca, a remanentem sporządzonym na początek danego okresu/miesiąca.

Pamiętaj!
Powiększamy dochody o różnicę remanentową, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego. Analogicznie pomniejszamy dochody o różnicę remanentową, jeżeli wartość remanentu końcowego jest niższa, niż remanentu początkowego.

Przykład

Firma X sporządza remanent na koniec czerwca oraz lipca:

1. Wyliczenie dochodu na koniec czerwca.

 • Przychód w firmie od początku roku wynosi 150 000 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu 130 000 zł.
 • Wartość remanentu początkowego (na dzień 01-01-2016) 40 000 zł.
 • Spis z natury na koniec czerwca wynosi 48 000 zł.
 • Różnica remanentowa: 48 000 – 40 000 = 8 000 zł.
 • Dochód: 150 000 – 130 000 + 8000 = 28 000 zł.

2. Wyliczenie dochodu na koniec lipca.

 • Przychód w firmie od początku roku wynosi 160 000 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu 140 000 zł.
 • Wartość remanentu początkowego (tutaj sporządzony na koniec czerwca) 48 000 zł.
 • Spis z natury na koniec lipca wynosi 30 000 zł.
 • Różnica remanentowa: 30 000 – 48 000 = – 18000 zł.
 • Dochód: 16000 – 140 000 + 8 000 – 18 000 = 10 000 zł.

Obliczając dochód za cały rok podatkowy nie uwzględnia się spisów z natury sporządzanych w trakcie roku podatkowego. Bierzemy pod uwagę tylko różnicę pomiędzy remanentem początkowym na 1 stycznia lub dzień rozpoczęcia działalności w danym roku i remanentem końcowym na dzień 31 grudnia.

Remanent śródroczny – ewidencja w serwisie ifirma.pl

Sporządzony remanent na koniec danego miesiąca należy wprowadzić w zakładce Majątek ➡ Remanenty ➡ dodaj remanent.

Dodana pozycja zostanie ujęta w KPiR w kolumnie pozostałe wydatki.

Wprowadzony spis z natury nie jest jednak brany pod uwagę przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Należy samodzielnie wyliczyć i wprowadzić do serwisu ustaloną różnicę remanentową.

Przed wyliczeniem w serwisie zaliczki za dany miesiąc należy wprowadzić powyższą różnicę w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT, w części Przychody i koszty uzyskane z najmu lub z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku w polu kwota kosztów w odpowiednim miesiącu.

Wprowadzoną kwotę należy zatwierdzić. Jeśli remanent na początek roku lub danego okresu/miesiąca jest mniejszy niż na koniec danego miesiąca – wprowadza się wartość różnicy remanentowej z minusem (koszty zostają pomniejszone, a więc powiększy się dochód).

Jeżeli natomiast remanent na koniec danego miesiąca jest niższy niż początkowy – wprowadza się dodatnią wartość różnicy remanentowej (zostają powiększone koszty, a więc dochód pomniejszy się).

Dzięki temu zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc/kwartał wyliczona w serwisie ifirma.pl będzie uwzględniała różnicę remanentową.

W przypadku sporządzania kolejnego remanentu w trakcie danego roku lub sporządzania remanentów za okresy miesięczne zasada jest taka sama. W miesiącu, w którym został sporządzony spis w części Przychody i koszty uzyskane z najmu lub z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku w polu kwota kosztów wpisuje się odpowiednią różnicę remanentową dla danego okresu/miesiąca (różnicę pomiędzy remanentem końcowym i początkowym dla danego okresu/miesiąca).

Poniższy obraz prezentuje dane z przykładu firmy X:


PIT-5 – przykład

Wprowadzone wartości w powyższych polach powinny pozostać do końca roku – do momentu wyliczania ostatniej zaliczki w danym roku.
W przypadku wypełniania zeznania rocznego w naszej aplikacji pitroczny.pl po zaimportowaniu danych z ifirma.pl będzie trzeba podać wyłącznie wartość remanentu na początek i na koniec roku (kwotę z remanentu śródrocznego pomijamy w zeznaniu rocznym).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły