PIT roczny opodatkowany ryczałtem – jakie dane pobrać z serwisu?

 • Pomoc ifirma
 • PIT roczny opodatkowany ryczałtem – jakie dane pobrać z serwisu?
w

Klienci księgowości internetowej serwisu ifirma.pl mogą samodzielnie dokonać rozliczenia rocznego przez naszą aplikację pitroczny.pl. Użytkownik oprócz danych z działalności gospodarczej może tam również wprowadzić informacje o innych źródłach przychodów. Skorzystanie z funkcji jest bezpłatne. Sprawdź jakie to proste!

Jeśli jednak przedsiębiorca chce wykonać zeznanie roczne poza serwisem konieczne będzie przygotowanie odpowiednich danych.

 

 

1. Przychody

Wszystkie zapisy widoczne są na koncie w ewidencji przychodów natomiast do zeznania rocznego będą potrzebne dane z ostatniego miesiąca, w którym prowadzona była działalność w danym roku. Jeżeli firma prowadzona była cały rok to przychody spisujemy z grudnia. W tym celu przechodzimy do zakładki Ewidencja ➡ Ewidencja przychodów.

 

 

Następnie w dolnej części ewidencji przychodów mamy pole Suma przychodów od początku roku w której podane są kwoty przychodów przy odpowiednich stawkach ryczałtu.

 

 

Dodatkowo taką Ewidencję przychodów za grudzień 2022 można pobrać i zapisać w pdf lub html.

 

 

 

 

 

 

 

2. Przychody za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Daty zawieszenia działalności gospodarczej użytkownik powinien wprowadzać do serwisu z poziomu zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, następnie w dolnej części wybieramy opcję edycji, która wyświetli pole gdzie można dodać informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej.

 

 

Użytkownik po zgłoszeniu daty zawieszenia w CEIDG dokonuje wtedy wpisu podając na koncie Datę rozpoczęcia zawieszenia i zatwierdza dzane.

 

 

Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej na koncie będzie widoczny zapis:
– Rozpoczęcia zawieszenia działalności 01.08.2022 ale nie będzie widocznej daty zakończenia zawieszenia działalności.

 

 

Jeżeli znamy datę wznowienia działalności lub nie wprowadziliśmy wcześniej daty zawieszenia działalności na koncie, to po wybraniu opcji + dodaj informacje o zawieszeniu działalności, możemy dodać jednocześnie datę:

 • Rozpoczęcia zawieszenia,
 • Zakończenie zawieszenia.

 

 

Zatwierdzając dane dotyczące zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej serwis utworzy Historię zawieszeń działalności gospodarczej, w której będzie widoczna data:

 • rozpoczęcia zawieszenia 01-07-2022,
 • zakończenia działalności 31-08-2022.
 • pełne miesiące zawieszenia 2 (czyli pełne dwa miesiące).

 

 

W sytuacji gdy użytkownik popełni błąd np. przy dodawaniu daty zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej wystarczy wtedy wybrać opcję edycji, która dostępna jest w kolumnie Akcja znak z kartką i długopisem lub dokona całkowitego usunięcia zapisu wybierając opcje kubła na śmieci.

 

 

Po edycji danych będzie można dokonać zmiany błędnie wprowadzonej daty zawieszenia lub wznowienia. Poprawne dane ponownie zatwierdzamy.

 

 

Zmienione dane zostaną zaktualizowane przez serwis automatycznie po wybraniu opcji zatwierdź.

W Historii zawieszenia działalności gospodarczej zostanie naniesiona zmiana daty:

 • zakończenia zawieszenia na 14-08-2022,
 • pełne miesiące zawieszenia wtedy wyświetli się 1 (jeden pełny miesiąc zawieszenia).

 

 

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz o zerowej deklaracji za okres zawieszenia będzie również widoczna w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje w tabeli ZUS ➡ DRA

 

 

Przykład 1

Przedsiębiorca potrzebuje do wypełnienia zeznania rocznego informacje o przychodach poniesionych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej za okresie od 01.07.2022 do 14.08.2022.

Po przejściu do zakładki Ewidencja ➡ Ewidencja przychodów na poziomej niebieskiej osi czasu wybieramy miesiące księgowe w których była zawieszona działalność gospodarcza:

 • lipiec 2022
 •  

   

 • sierpień 2022

 

 

Następnie w dolnej części wybieramy opcję drukowania pdf lub html.

 

 
 

Uwaga!
Za niepełny miesiąc zawieszenia przedsiębiorca płaci proporcjonalnie składki społeczne i składkę na FP. Składka zdrowotna nie jest opłacona w całości tylko jak zawieszenie trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Poza wpisaniem daty okresu zawieszenia należy podczas generowania deklaracji ZUS zwrócić uwagę czy w deklaracji ZUS została wskazana prawidłowo przerwa. Przeczytaj więcej o generowaniu deklaracji za niepełny miesiąc tutaj.

 

WAŻNE !
Jeżeli ewidencjonujesz sprzedaż na kasie fiskalnej i dokonałeś zawieszenia działalności gospodarczej z innym dniem niż 1 dzień miesiąca skontaktuj się z BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Pobrane dane z serwisu na podstawie wcześniej wygenerowanej ewidencji przychodów za czas zawieszenia działalności gospodarczej wprowadzamy do PIT-28 w części R. PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W OKRESIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

3. Nowe zwolnienia (ulgi) z PIT

Polski Ład wprowadził w 2022 możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych obniżających tym samym zobowiązanie względem urzędu skarbowego.

Ulgi i odliczenia za 2022 (Polski Ład)

Rodzaj ulgi

Dokumenty
Kwota odliczenia

Kto może skorzystać?

Ulga na powrót

Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga dla rodzin + dla rodzin wielodzietnych Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wielkości i ilości dzieci Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga dla pracujących seniorów

Rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Możliwość skorzystania z Nowych ulg podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej użytkownik ma po zaznaczeniu na koncie odpowiedniego zwolnienia w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT, w części Ulgi podatkowe Nowy Ład → edytuj

 

 

 

WAŻNE !

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

 

3.a. Ulga na powrót, o której mowa w art.21 ust.1 pkt 152 ustawy

Znaczenie opcji dotyczącej ulgi na powrót oznacza, że przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z nieopodatkowanej kwoty 85.528 zł w trakcie roku od stycznia do grudnia 2022. Możne z niej skorzystać przez cztery lata licząc od początku roku, w którym wrócił do Polski albo od roku następnego.

Opcję tę zaznaczamy z poziomu zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT w części Ulgi podatkowe Nowy Ład → edytuj

 

 

Po zaznaczeniu ulgi, należy wybrać rok od którego ulga ma być obliczana a następnie kliknąć zatwierdź.
Więcej informacji odnośnie Ulgi na powrót można znaleźć w naszej instrukcji.

3.b. Ulga dla rodzin 4 +, o której mowa w art.21 ust.1 pkt 154 ustawy

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono ulgę dla rodzin 4+, czyli preferencję podatkową dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Więcej na ten temat w naszej instrukcji.

Opcję tę zaznaczamy z poziomu zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT w części Ulgi podatkowe Nowy Ład → edytuj

 

 

 

WAŻNE !

Osoby mogą korzystać z ulgi dla rodzin 4+ w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek lub dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.
Jeżeli nie mają pewności, czy spełnią warunki do ulgi, przykładowo w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko, mogą skorzystać z ulgi dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

3.c. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art.21 ust.1 pkt 154 ustawy

Ulga ta pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo.

Więcej na ten temat w naszej instrukcji.

Opcję tę zaznaczamy z poziomu zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT w części Ulgi podatkowe Nowy Ład → edytuj

 

 

Po zaznaczeniu ulgi, należy wybrać datę, od której ulga ma być obliczana, a następnie kliknąć zatwierdź.

Przychody objęte Nową Ulgą wykazuje się w zeznaniu rocznym jako niepodlegające opodatkowaniu w części:
C. PRZYCHODY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 152, 153 I 154 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM 4)

 

 

 

4. Składki ZUS

Składki ZUS mogą być odliczane tylko wtedy, gdy zostały opłacone. Informacje o zapłaconych i odliczonych składkach społecznych ZUS widoczne są w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach PIT-28, które dostępne są w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje.

 

 

Po wejściu na numer deklaracji PIT-28 za styczeń 2022 (1/2022) widoczne są informacje o odliczonych składkach społecznych ZUS.

 

 

Zapłacone składki społeczne w okresie od stycznia do grudnia 2022 należy zsumować na podstawie wygenerowanych deklaracji PIT-28. W tym celu z każdego raportu należy zsumować wartość z pola Składka na ubezpieczenie społeczne za styczeń 2022, luty 2022 etc.

WAŻNE !

Składki na ubezpieczenie społeczne – podlegają odliczeniu od przychodu w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

 

4.a. Odliczenie składki zdrowotnej – Polski Ład

Od 1 lipca 2022 r. nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy rozliczającemu się ryczałtem na odliczenie 50% składki zdrowotnej od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przy generowaniu deklaracji PIT-28 za czerwiec 2022 lub deklaracji PIT-28 za II kwartał 2022 serwis z automatu uwzględnił 50% zapłaconych składek zdrowotnych za okres od stycznia do maja 2022.

Przykład 1

Zapłacone składki zdrowotne ZUS za okres styczeń 2022 – maj 2022 wyniosły 1950,60 (270,90 + 335,94, 335,94 + 335,94 + 335,94 + 335,94 ) z czego mamy prawo do odliczenia 50% składki zdrowotnej czyli kwotę 975,30.

 

 

W sytuacji gdy nie mamy od czego odliczyć 50 % zapłaconych składek zdrowotnych lub składek społecznych np. z powodu zawieszonej działalności gospodarczej lub braku przychodu, to możemy je rozliczyć w kolejnym okresie (miesiącu/ kwartale).

 

 

Więcej informacji odnośnie rozliczenia zaliczki PIT-28 opisane jest w instrukcji tutaj.

 

5. Należne zaliczki

Informacje o zaliczkach na podatek zryczałtowany dostępna jest w deklaracji PIT-28 za dany okres rozliczeniowy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje po wejściu na numer wygenerowanej deklaracji PIT-28.

 

 

Wygenerowaną deklaracje PIT-28 można wydrukować w pdf wybierając opcję wydrukuj.

6. Działalność gospodarcza i najem prywatny

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają możliwość rozliczania również przychodów z najmu prywatnego.

Wysokość podatku od najmu prywatnego zależy od kwoty przychodu:

Stawki ryczałtu przy najmie prywatnym

Przychody do 100 tys. zł rocznie

Przychody powyżej 100 tys zł rocznie

8,5 %

12,5 %

Ryczałt od najmu 2022 zgodnie ze stawką 12,5% płaci się od nadwyżki ponad 100 000 zł. Jeżeli przychód podatnika wynosi 120 000 zł, to podatek ryczałtowy do kwoty 100 tys. zł płacony jest według stawki 8,5%, a od 20 tys. zł 12,5%.

 

 
UWAGA !

Ponieważ serwis z automatu nie pilnuje przekroczenia limitu 100 tys zł przy najmie, należy pamiętać aby przy wystawianiu faktury od nadwyżki zastosować 12,5% stawkę ryczałtu.
 

 

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej rozlicza na koncie dodatkowo przychody z najmu prywatnego wprowadzają kwotę przychodu w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡PIT ➡ PIT-28.
Po edycji formularza w dolnej części, wchodzimy na pokaż tabelę dla przychodów z przychodów w formie spółek lub najmu prywatnego.

 

 

W tym miejscu wprowadzamy kwoty przychodu z najmu prywatnego w odpowiednich miesiącach.

 

 

Dane zatwierdzamy

Wszystkie wprowadzone kwoty dotyczące najmu prywatnego widoczne będą w wygenerowanej deklaracji PIT-28 za dany miesiąc/kwartał okresu rozliczeniowego.

 

 

Jeżeli przychód z najmu prywatnego przekroczy w danym roku 100 tys zł, to przy wprowadzaniu kwoty przychodu z najmu prywatnego od nadwyżki należy wykazać przychód w kolumnie przy stawce 12,5%

 

 

Wtedy w deklaracji PIT-28 będą widniały dwa zapisy przychodów z najmu przy stawce 8,5% i 12,5%:

 

 

WAŻNE !

Od 2023 r. jedyną formą opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego będzie ryczałt.

 

Przychody z działalności jak i przychody z najmu prywatnego przedsiębiorca rozlicza w jednej rocznej deklaracji PIT-28 (ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH).

Na podstawie wygenerowanych w serwisie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji PIT-28, wyliczone przychody od stycznia do grudnia 2022 należy zsumować i wprowadzić do formularza zeznania rocznego przy odpowiednich stawkach ryczałtu.

Na formularzu PIT-28 w części D. Przychody podatnika objęte ryczałtem, uzupełniamy:

 • pkt.1 dotyczący przychodów z działalności gospodarczej,
 • pkt.3 dotyczący najmu prywatnego.

 

 

 

7. Ulga na złe długi w PIT dane do załącznika PIT/WZR

PIT-WZR jest to, informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych, czyli tzw. ulgi za złe długi.

Przy rozliczaniu ulgi na złe długi przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą ryczałtu zgodnie z przepisami muszą zwiększyć lub zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek ryczałtem nie muszą księgować kosztów uzyskania przychodów, co powoduje, że nie mogą zmniejszyć kosztów, a jedynie zwiększyć podstawę do opodatkowania ryczałtem.

Więcej informacji na ten temat w naszej publikacji.

WAŻNE !

Od 1 stycznia 2022 roku przychody ryczałtowca zwiększane są jedynie o niezapłacone kwoty związane z zakupem towarów.

 

Do wypełnienia załącznika PIT/WZR potrzebne są dane dotyczące płatności za faktury sprzedaży jak i dane dotyczące zakupów związane z towarem handlowym.

Przedsiębiorca informacje o płatnościach znajdzie na swoim koncie bankowym lub na dokumencie w przypadku płatności gotówką. W serwisie daty zapłaty za faktury sprzedażowej można sprawdzić w zakładce:

 • Agenda ➡ Agenda w podzakładce przychody:

   

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

 • Faktury ➡ lista faktur
 •  

   

  W przypadku gdy ryczałtowiec wprowadzał koszty w zakładce Wydatki, to takie koszty będą widniały jako opłacone, częściowo opłacone lub nieopłacone.

  To czy wprowadzony wydatek jest opłacony można sprawdzić w zakładce:

 • Agenda ➡ Agenda w podzakładce wydatki:
 •  

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

 • wydatki ➡ Lista wydatków:

 

 

Po wejściu na wybrany numer wydatku w Agendzie lub Liście wydatków można sprawdzić szczegóły dokonania płatności:

 

 

Na podstawie ustalonych danych dotyczących nieopłacenia faktury kosztowej dotyczącej zakupu towaru handlowego lub nieotrzymania zapłaty za fakturę przychodową, przedsiębiorca zobowiązany jest do uzupełnienia danych w PIT-WZR w części:

 • B. DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA I WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z TRANSAKCJI HANDLOWEJ ZAWARTEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DO DNIA ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO WIERZYTELNOŚĆ NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA LUB ZBYTA;
 • C. DANE DOTYCZĄCE WIERZYCIELA I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCEGO Z TRANSAKCJI HANDLOWEJ ZAWARTEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DO DNIA ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO ZOBOWIĄZANIE NIE ZOSTAŁO UREGULOWANE;
 • D. DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA I WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z TRANSAKCJI HANDLOWEJ ZAWARTEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI WIERZYTELNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA LUB ZBYTA;
 • E. DANE DOTYCZĄCE WIERZYCIELA I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCEGO Z TRANSAKCJI HANDLOWEJ ZAWARTEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI ZOBOWIĄZANIE ZOSTAŁO UREGULOWANE.

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły