Jak ustalić status mikroprzedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2017 roku czynni podatnicy podatku VAT, którzy nie mają statusu mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysyłki ewidencji VAT w formie plików JPK. U mkroprzedsiębiorców obowiązek wysyłki plików JPK ewidencji VAT wystąpi dopiero od 1 stycznia 2018 r.

Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W artykule Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od 1 lipca 2016 zostały ujęte limity jakie powodują przypisanie przedsiębiorcy do określonej kategorii przedsiębiorców.

Kwalifikując przedsiębiorcę do określonej kategorii przedsiębiorców niezbędne jest ustalenie czy dana firma w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych, spełniła łącznie dwa poniższe warunki:

 1. średniorocznego zatrudnienia,
 2. rocznego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu.

Warunkiem spełnienia punktu 2 jest wypełnienie jednego z warunków określonych w tym punkcie czyli:

 • rocznego obrotu netto, lub
 • sumy aktywów bilansu.

Średnioroczne zatrudnienie

Zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, średnioroczne zatrudnienie określamy w przeliczeniu na pełne etaty, gdzie nie należy uwzględniać pracowników przebywających na:

 • urlopach macierzyńskich,
 • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopach ojcowskich,
 • urlopach rodzicielskich,
 • urlopach wychowawczych,
 • a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
WAŻNE

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie to umowy cywilne, które reguluje kodeks cywilny – liczba zatrudnionych w ramach danych umów nie wpływa w żaden sposób na wyliczenie średniorocznego zatrudnienia.

 

Przykład 1

Firma X zatrudniała w roku 2016 pracowników na etat wg danych w poniższej tabeli

Zatrudnienie miesięczne w roku 2016
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ilość etatów w miesiącu 8 8 8 8 8,5 6,5 3,75 3,75 3,75 3,75 0 0

 

Średniomiesięczne zatrudnienie w firmie X liczmy jako liczbę etatów w całym roku podzieloną przez liczbę miesięcy w roku, tj.

Ilość etatów w roku – 8+8+8+8+8,5+6,5+3,75+3,75+3,75+3,75 = 62

Ilość miesięcy w roku – 12

Średnioroczne zatrudnienie firmy X – 62/12 =5,17 etatu na rok.

Jak przeliczyć wartość obrotu/aktywów

Wyrażone kwoty w euro przeliczane są na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

 

Przykład 2

W 2015 roku kurs euro wyniósł 4,2615 PLN na dzień 31.12.2015

Po przeliczeniu na złote:

 • 2 mln euro wynosi w 2015 r. : 8.523.000,00 zł
 • 10 mln euro wynosi w 2015 r. : 42.615.000,00 zł

Obecnie nie jest jeszcze znany kurs roku 2016.

 

Obowiązek przesyłania Ewidencji VAT w strukturze JPK

Jedynie mikroprzedsiębiorca może przesyłać ewidencje VAT w strukturze JPK od stycznia 2018 roku. U każdego pozostałego przedsiębiorca będącego płatnikiem VAT-u obowiązek wysyłki JPK ewidencji VAT powstanie od 01 stycznia 2017 roku. Z uwagi na powyższe bardzo ważnym jest mieć pewność, iż nasza działalność mieści się w grupie mikroprzedsiębiorców.

 

Podsumowując:

Mikroprzedsiebiorcą nie będzie przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych tj. 2015 i 2016 przekroczył:

 1. średnioroczne zatrudnienie 10 pracowników, oraz
 2. obrót netto 2 mln euro, lub
 3. całkowity bilans roczny przekroczył 2 mln euro.

 

Przykład 3

Przedsiębiorca:

 1. zatrudniał średniorocznie w:
 2. A. 2015 roku – 20 pracowników,

  B. 2016 roku – 7 pracowników,

 3. obrót netto jak i suma aktywów w:
 4. A. 2015 roku wyniósł 1 mln zł,

  B. 2016 roku wyniósł 1 mln zł.

Przedsiębiorca w 2015 roku przekroczył średnioroczny limit zatrudnionych pracowników dla grupy “mikroprzedsiębiorców”, ponieważ limit nie został przekroczony w roku 2016 oraz przedsiębiorca nie przekroczył w żadnym z lat limitu wskazanego dla obrotu jak i sumy aktywów przedsiębiorca nadal posiada status „mikroprzedsiębiorcy”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły