Generowanie i wysyłka zgłoszeń do procedury OSS (VIU-R) oraz procedury IOSS (VII-R) w serwisie ifirma.pl

|
ID: 778305308
|
Kategorie: OSS i IOSS
|
Nie tylko kawa jest 2w1

Rejestracja do procedury OSS (One Stop Shop) oraz procedury IOSS (Import One Stop Shop) wymaga od podatników złożenia zgłoszeń rejestracyjnych. Będzie to odpowiednio:

 • druk VIU-R dla procedury OSS,
 • druk VII-R dla procedury IOSS.

 

W przypadku kiedy przedsiębiorca rejestruje się do procedury OSS, mimo nieprzekroczenia limitu obejmującego sprzedaż wysyłkową oraz usługi nadawcze, elektroniczne i telekomunikacyjne, dodatkowo konieczne jest złożenie zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania na druku VAT-29

 
Powyższe zgłoszenia mogą być złożone jedynie w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów nie udostępniło możliwości podpisania powyższych zgłoszeń w inny sposób niż za pomocą podpisu kwalifikowanego (elektronicznego).

Uwaga!

System e-deklaracji Ministerstwa Finansów nie akceptuje polskich znaków w danych właściciela rachunku bankowego.
W związku powyższym, jeśli imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa spółki zawiera polskie znaki należy zgłoszenie przed wysyłką edytować i poprawić polskie znaki.

 

Użytkownicy, którzy nie dysponują własnym podpisem elektronicznym mogą dokonać wysyłki zgłoszeń z serwisu. Aby to było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

 • złożenie upoważnień UPL-1 dla pracowników serwisu ifirma.pl
 • wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł,
 • złożenie dla wskazanego pracownika serwisu Ifirma.pl pełnomonictwa szczególnego PPS-1.

 

Z informacjami o terminach rejestracji do procedury OSS i IOSS można zapoznać się tutaj oraz tutaj.

 

1. Generowanie i wysyłka upoważnień UPL-1

Krajowa Informacja Skarbowa obecnie nie ma stanowiska czy dla złożenia druków VIU-R oraz VII-R wymagane jest upoważnienie UPL-1, dla osoby podpisującej zgłoszenie rejestracyjne do procedur specjalnych.
Departament podatków, w informacji mailowej (z adresu: VAT_OSS_IOSS@mf.gov.pl) wskazał, iż upoważnienie to nie jest wymagane.
Obecnie serwis pozwoli na wysyłkę zgłoszeń VIU-R oraz VII-R bez złożenia upoważnień UPL-1. Mimo tego, ich złożenie jest wymagane, jeżeli Użytkownik będzie chciał wysyłać z serwisu deklaracje rozliczeniowe dla procedur OSS oraz IOSS.

 

Druk UPL-1 czyli Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej Użytkownicy serwisu Ifirma.pl mogą wygenerować w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ e-Deklaracje podatkowe w części Wygeneruj upoważnienia do podpisu elektronicznego. 

Wygenerowanie pełnomocnictwa Użytkownik pobiera a następnie podpisuje w polu 46 i składa w swoim Urzędzie Skarbowym. 

Pełnomocnictwa mogą być złożone w wersji papierowej a także np. za pomocą profilu zaufanego.
Po złożeniu pełnomocnictw UPL-1 należy potwierdzić ten fakt za pomocą funkcji oświadczam, że pełnomocnictwa upl-1 zostały wydrukowanie, podpisane i złożone w us.

Użytkownicy, którzy na liście wygenerowanych i złożonych wcześniej pełnomocnictw nie mają pełnomocnictwa dla Pani Katarzyny Krzemińskiej również będą mieć dostępną opcję generowania deklaracji UPL-1 (funkcja Wygeneruj upoważnienia do podpisu elektronicznego). Pozwoli ona na wygenerowanie brakujących pełnomocnictw. Po ich złożeniu w US Użytkownik oznacza, iż pełnomocnictwa zostały złożone w US.

Złożenie powyższych upoważnień pozwoli na późniejsze wysłanie okresowych (miesięcznych i kwartalnych) deklaracji rozliczeniowych dla procedur szczególnych VAT (odpowiednio IOSS oraz OSS).

2. Wniesienie opłaty skarbowej oraz złożenie pełnomocnictwa PPS-1

Pełnomocnictwo PPS-1, jest pełnomocnictwem szczególnym, upoważniającym w konkretnej sprawie podatkowej. Na jego druku należy wskazać do jakiej czynności dana osoba jest upoważniona.

Użytkownicy serwisu Ifirma.pl pełnomocnictwo szczególne PPS-1 generują w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ VAT w części VAT OSS/IOSS ➡ Więcej za pomocą funkcji wygeneruj pełnomocnictwo szczególne pps-1. 

W momencie generowania pełnomocnictwa Użytkownik wskazuje datę, od której pełnomocnictwo ma obowiązywać. Domyślnie ustawiona będzie tu data bieżąca. 

Dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat z informacją o konieczności wniesienia opłaty skarbowej przed udzieleniem pełnomocnictwa oraz adresem strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ze wskazanym rachunkiem do wpłaty.

W przypadku konta spółki podczas generowania druku PPS-1 dodatkowo zostanie wyświetlone następujące okno: 

Uzupełnienie pól dotyczących stanowiska/ funkcji poszczególnych wspólników nie jest obowiązkowe. Wystarczające jest wybranie opcji zatwierdź.

Po zatwierdzeniu generowania pełnomocnictwa Użytkownik będzie mógł je pobrać, zobaczyć (opcja podgląd) w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ e-Deklaracje podatkowe w części Wygenerowane deklaracje PPS-1. 

Zgodnie z informacją wskazaną wcześniej pełnomocnictwo będzie wskazywało dokładnie do jakiej czynności Użytkownik udziela pełnomocnictwa. Informacja ta wskazana będzie w części E formularza – zakres pełnomocnictwa szczególnego. 

Wygenerowanie w serwisie pełnomocnictwo obejmuje podpisywanie i składanie zgłoszeń rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych VIU-R oraz VII-R.

 

Przygotowany druk Użytkownik pobiera, podpisuje w polu nr 31 a następnie składa w Drugim US Warszawa Śródmieście. Do składanego pełnomocnictwa dołącza dowód wniesienia opłaty skarbowej.
W przypadku spółki podpis, składany jest przez każdego ze wspólników. Podpisują oni wygenerowany druk w polu 31 przy swoich danych.

Zgodnie z art. 138e § 2 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo szczególne może zostać udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego (przez ePUAP) lub zgłoszone ustnie do protokołu.
W przypadku złożenia druku PPS-1 formie papierowej należy go złożyć w oryginale.

Następnie w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ e-Deklaracje podatkowe w części Wygenerowane deklaracje PPS-1 za pomocą funkcji oświadczam, że pełnomocnictwa pps-1 zostały wydrukowane, podpisane i złożone w us. Użytkownik potwierdza fakt złożenia pełnomocnictwa wraz z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

3. Generowanie i wysyłka zgłoszenie VIU-R

Deklaracja VIU-R to zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT, czyli procedury One Stop Shop (OSS).

W serwisie Ifirma.pl Użytkownik ma możliwość wygenerowania powyższej deklaracji w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS za pomocą funkcji Generuj deklaracje zgłoszeniową viu-r. 

Po wybraniu wskazanej opcji zostanie wyświetlony wypełniony formularz deklaracji zgłoszeniowej. Dane do niego zostaną pobrane z konta Użytkownika.

W formularzu zostaną automatycznie uzupełnione następujące dane:

 • nr NIP podatnika,
 • wskazanie US, do którego kierowany jest formularz (drugiego US Warszawa Śródmieście),
 • wskazanie celu złożenia formularza – w tym wypadku rejestracja,
 • wskazanie rodzaju podatnika (osoba fizyczna lub podatnik niebędący osobą fizyczną w przypadku konta spółki),
 • dane podatnika obejmujące imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę spółki w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną,
 • dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon oraz adres e-mail. Dane w zakresie adresu e-mail oraz nr telefonu te są pobierane w pierwszej kolejności z zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy w części Dane kontaktowe na deklaracjach podatkowych. Jeśli w tej części nie są uzupełnione wówczas pobierane są ze wskazanej zakładki z części Dane kontaktowe.
  Imię i nazwisko uzupełniane jest imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy a w przypadku spółki – jednego ze wspólników,
 • data rozpoczęcia korzystania z procedury – domyślnie uzupełniona data bieżąca,
 • dane rachunku bankowego przedsiębiorcy obejmujące – imię i nazwisko właściciela rachunku (w przypadku spółki – jej nazwa), numer rachunku bankowego w formacie IBAN oraz kod SWIFT. Dane te pobierane są z zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Rachunki bankowe. Przedsiębiorca może zdecydować czy wskazany tu rachunek ma być rachunkiem walutowym czy złotówkowym.

 

Uwaga!
System e-deklaracji Ministerstwa Finansów nie akceptuje polskich znaków w danych właściciela rachunku bankowego.
W związku powyższym, jeśli imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa spółki zawiera polskie znaki należy zgłoszenie przed wysyłką edytować i poprawić polskie znaki.

 

 

W drodze edycji deklaracji poza danymi kontaktowymi Użytkownik może zmienić np. wprowadzoną datę rozpoczęcia korzystania z procedury.

Więcej informacji na temat formularza VIU-R znaleźć można tutaj.

Na formularzu VIU-R wskazanie danych kontaktowych – w zakresie imienia i nazwiska osoby do kontaktu, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe.
Obowiązkowe jest też wskazanie danych dotyczących rachunku bankowego w zakresie nazwy właściciela rachunku oraz numeru konta w formacie IBAN. 

Serwis nie umożliwia ponownego generowania deklaracji. W przypadku zmiany na koncie danych, które mają zostać wskazane w zgłoszeniu konieczne jest usunięcie deklaracji i jej ponowne generowanie.

Informacja o wygenerowanej deklaracji VIU-R widoczna jest w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS. 

Po otwarciu wygenerowanej deklaracji widoczny będzie przycisk do wysyłki deklaracji do US. Opcja ta nie będzie dostępna w przypadku, gdy na koncie nie zostanie oznaczona informacja o złożeniu pełnomocnictwa PPS-1. 

Po wybraniu funkcji wyślij do urzędu i zatwierdzeniu tej czynności deklaracja trafi do podpisu pracowników serwisu Ifirma.pl.

Regulamin usługi e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym dostępny jest na stronie pomocy serwisu Ifirma.pl

Status wysłanej deklaracji widoczny będzie w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje w części e-deklaracje VIU-R. 

W przypadku kiedy deklaracja zostanie zaakceptowania Użytkownik będzie mógł pobrać potwierdzenie, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

4. Generowanie i wysyłka zgłoszenia VII-R

Deklaracja VII-R to zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT, czyli procedury Import One Stop Shop (IOSS).

W serwisie Ifirma.pl Użytkownik ma możliwość wygenerowania powyższej deklaracji w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ VAT w części VAT OSS/IOSS➡ Więcej za pomocą funkcji Generuj deklaracje zgłoszeniową vii-r. 

Po wybraniu wskazanej opcji zostanie wyświetlony wypełniony formularz deklaracji zgłoszeniowej. Dane do niego zostaną pobrane z konta Użytkownika.

W formularzu zostaną automatycznie uzupełnione następujące dane:

 • nr NIP podatnika,
 • wskazanie US, do którego kierowany jest formularz (drugiego US Warszawa Śródmieście),
 • wskazanie celu złożenia formularza – w tym wypadku rejestracja,
 • wskazanie rodzaju podatnika (osoba fizyczna lub podatnik niebędący osobą fizyczną w przypadku konta spółki),
 • dane podatnika obejmujące imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę spółki w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną,
 • dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon, adres e-mail a także dodatkowo adres strony internetowej. Dane w zakresie adresu e-mail oraz nr telefonu te są pobierane w pierwszej kolejności z zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy w części Dane kontaktowe na deklaracjach podatkowych. Jeśli w tej części nie są uzupełnione wówczas pobierane są ze wskazanej zakładki z części Dane kontaktowe. Również z części Dane kontaktowe pobierany jest adres strony internetowej.
  Imię i nazwisko uzupełniane jest imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy a w przypadku spółki – jednego ze wspólników,
 • data rozpoczęcia korzystania z procedury – domyślnie uzupełniona data bieżąca,
 • dane rachunku bankowego przedsiębiorcy obejmujące – imię i nazwisko właściciela rachunku (w przypadku spółki – jej nazwa), numer rachunku bankowego w formacie IBAN oraz kod SWIFT. Dane te pobierane są z zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Rachunki bankowe.

 

Uwaga!
System e-deklaracji Ministerstwa Finansów nie akceptuje polskich znaków w danych właściciela rachunku bankowego.
W związku powyższym, jeśli imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa spółki zawiera polskie znaki należy zgłoszenie przed wysyłką edytować i poprawić polskie znaki.

 

 

W drodze edycji deklaracji poza danymi kontaktowymi Użytkownik może zmienić np. wprowadzoną datę rozpoczęcia korzystania z procedury.
 

Dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, nr telefonu, adres e-mail oraz adres strony internetowej) są elementami obowiązkowymi zgłoszenia. Na formularzu obowiązkowe jest też wskazanie danych rachunku bankowego w zakresie danych właściciela oraz numeru konta w formacie IBAN.

Więcej informacji na temat formularza VII-R znaleźć można tutaj.

Po wygenerowaniu deklaracji Użytkownik może ją edytować i zmienić także wtedy kiedy kiedy chce np. w zgłoszeniu wskazać inne dane osoby kontaktowej czy inną datę rozpoczęcia korzystania z procedury niż data bieżąca.

Edycja deklaracji VII-R konieczna będzie w celu uzupełniania kraju siedziby firmy w części B.1 formularza. 

Serwis nie umożliwia ponownego generowania deklaracji. W przypadku zmiany na koncie danych, które mają zostać wskazane w zgłoszeniu konieczne jest usunięcie deklaracji i jej ponowne generowanie.

Informacja o wygenerowanej deklaracji VII-R widoczna jest w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS. 

Po otwarciu wygenerowanej deklaracji widoczny będzie przycisk do wysyłki deklaracji do US. Opcja ta nie będzie dostępna w przypadku, gdy na koncie nie zostanie oznaczona informacja o złożeniu pełnomocnictwa PPS-1. 

Po wybraniu funkcji wyślij do urzędu i zatwierdzeniu tej czynności deklaracja trafi do podpisu pracowników serwisu Ifirma.pl.

Regulamin usługi e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym dostępny jest na stronie pomocy serwisu Ifirma.pl

Status wysłanej deklaracji widoczny będzie w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje w części e-deklaracje VIU-R. 

W przypadku kiedy deklaracja zostanie zaakceptowania Użytkownik będzie mógł pobrać potwierdzenie, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Po weryfikacji dokonanych zgłoszeń przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście wysyła, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail podatnika, komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do danej procedury szczególnej.

5. Polskie znaki w imieniu i nazwisku – konieczna edycja druku

W związku z tym, iż system e-deklaracji Ministerstwa Finansów nie akceptuje polski znaków w danych właściciela rachunku bankowego na druku VIU-R oraz VII-R, przedsiębiorcy, który w imieniu i/lub nazwisku mają polskie znaki, przed wysyłką muszą dokonać edycji deklaracji.

W celu edycji deklaracji VIU-R lub VII-R należy ją otworzyć a następnie na dole wybrać przycisk edytuj.


 

W związku z tym, iż w imieniu przedsiębiorcy (Pani Grażyny) są polskie znaki w edycji należy poprawić dane (Nazwa właściciela rachunku pole 16 w części B.3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO). W tym wypadku imię należy zmienić na Grażyna.


 

Po zatwierdzeniu deklaracje można przekazać do podpisu.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce