Regulamin e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym

w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą Serwisu ifirma.pl z użyciem imiennego podpisu elektronicznego pracowników Power Media SA – właściciela serwisu ifirma.pl

1.2 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl

1.3 Warunkiem korzystania z usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1 Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca upoważnienie wskazanych osób do podpisywania kwalifikowanych podpisem elektronicznym i przesyłania w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów w imieniu podatnika deklaracji podatkowych użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez Power Media SA.

2.2 E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.3 Podpis Elektroniczny – podpis imienny wydany przez centrum certyfikacji „Centrum” dla każdej z osób upoważnionych do podpisywania e-deklaracji.

2.4 Osoba Upoważniona – pracownik Power Media SA dysponujący imiennym podpisem elektronicznym, wskazany w upoważnieniu UPL-1 w części C.

2.5 Upoważnienie UPL-1 – formularz wskazujący osobę upoważnioną do podpisywania deklaracji elektronicznych podatnika.

2.6 Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl

2.7 Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z użytkownikiem w sprawie e-deklaracji

3. Procedura inicjacyjna

3.1 Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po złożeniu w US upoważnienia UPL-1.

3.2 Serwis ifirma.pl generuje formularz UPL-1 na podstawie danych zawartych w „Danych firmy”.

3.3 W upoważnieniu UPL-1 jako osoby upoważnione do podpisu deklaracji są wskazani pracownicy Power Media SA :

 • Agnieszka Kozłowska – wiceprezes zarządu,
 • Joanna Zalewska – kierownik BR ifirma.pl,
 • Katarzyna Kowalska – kierownik BOK serwisu ifirma.pl,
 • Konrad Kubacki – Starszy Programista – Lider Zespołu programistów ifirma.pl.

3.4 Użytkownicy wystawiają i składają w US upoważnienie dla wszystkich wskazanych osób.

3.5 Użytkownicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do 8-04-2009 otrzymali zaświadczenie ZAS-E nie muszą składać upoważnień wg nowego wzoru.

4. Okres świadczenia usługi

4.1 Usługa nie może być świadczona wcześniej niż przed datą wskazaną w upoważnieniu UPL-1 w polu 41.

4.2 Usługa przestaje być świadczona po dacie wskazanej w UPL-1 w polu 42 lub po cofnięciu pełnomocnictwa poprzez złożenie w US druku OPL-1

4.3 W okresie objętym upoważnieniem UPL-1 użytkownik może składać deklaracje podatkowe w formie papierowej. Za dany okres rozliczeniowy może być złożona deklaracja tylko w jednej formie.

4.4 Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz ich korekty będą wysyłane wyłącznie poprzez wpisanie danych autoryzujących.

4.5 Deklaracje, o których mowa w pkt. 4.4, składane przez spółki osobowe oraz deklaracje VAT-8, VAT-9M i VIU-D nadal będą wysyłane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1 Serwis gwarantuje, że E-deklaracje przekazane do podpisu elektronicznego od pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada termin ich złożenia, do dwóch dni roboczych przed upływem terminu składania deklaracji będą obsłużone w następujący sposób:

5.1.1 zostaną podpisane, przekazane do Ministerstwa Finansów i zaakceptowane czego potwierdzeniem będzie widoczny na koncie użytkownika odpowiedni status deklaracji,

lub

5.1.2 na adres e-mail użytkownika, zostanie przesłana informacja, że procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiodła się co da użytkownikowi możliwość złożenia deklaracji w US w formie papierowej.

5.2 Informacja e-mailowa, o której mowa w pkt. 5.1.2 będzie przekazywana najpóźniej 1 dzień roboczy przed upływem terminu złożenia deklaracji.

5.3 E-deklaracje przekazane do podpisu w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 5.1 będą podpisywane i wysyłane do Ministerstwa Finansów do godziny 14.00 dnia, w którym upływa termin ich składania. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji, ale nie będzie otrzymywał dodatkowej informacji e-mailem.

6. Status e-deklaracji i UPO oraz deklaracje korygujące

6.1 Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

 • 1. przekazany do podpisu, nie podpisany
 • 2. podpisany, nie wysłany
 • 3. Wysłany i:
 • a) w trakcie przetwarzania przez MF

  b) zaakceptowany

  c) odrzucony

6.2 Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy:

 • na stronie e-deklaracje serwisu ifirma.pl otworzyć „Pobierz plik UPO”,
 • skopiować „numer referencyjny” podany w dolnej części dokumentu,
 • wejść na stronę Ministerstwa Finansów,
 • wpisać numer referencyjny i pobrać UPO.

6.3 Przekazanie deklaracji do podpisu elektronicznego jest jednoznaczne z jej złożeniem w US i można tę czynność wykonać tylko raz dla deklaracji za danym okres. W razie zauważenia błędu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności skutkujący koniecznością złożenia deklaracji korygującej należy wygenerować poprawną wersję deklaracji, zaznaczyć w polu nr 7, że jest to korekta oraz w części ORD-ZU wyjaśnić przyczynę składania korekty. Deklarację korygującą można przekazać do podpisu elektronicznego.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie do podpisu i wysłanie e-deklaracji przed złożeniem do US upoważnienia UPL-1.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji jest przez pracowników Power Media SA świadczona w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1 Zarówno Power Media SA jak i Osoby Upoważnione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2 Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3 Power Media SA i osoby upoważnione gwarantują pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4 Power Media SA dołoży wszelkich starań, aby terminowo realizować Usługę E-deklaracje, jednak zarówno osoby upoważnione jak i Power Media SA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za następujące zdarzenia, które mogą zakłócić lub uniemożliwić przesłanie w imieniu użytkownika Serwisu ifirma.pl e-deklaracji lub/i informacji o statusie dostarczanych deklaracji:

• awarie infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazania danych,

• wypadków związanych z działaniem siły wyższej,

• awarii oprogramowania.

Jeśli skutkiem wyżej wymienionych zdarzeń awaria Usługi E-deklaracje spowoduje jakiekolwiek następstwa prawne wobec Użytkownika serwisu, zrzeka się on możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat od Power Media SA jak i Osób Upoważnionych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x
Dzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI