Regulamin e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym

w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą serwisu ifirma.pl z użyciem imiennego podpisu elektronicznego pracowników IFIRMA SA – właściciela serwisu ifirma.pl.

1.2. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3. Warunkiem korzystania z Usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca upoważnienie wskazanych osób do podpisywania kwalifikowanych podpisem elektronicznym i przesyłania w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów w imieniu podatnika deklaracji podatkowych Użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez IFIRMA SA.

2.2. E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.3. Podpis Elektroniczny – podpis imienny, wydany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, dla każdej z osób upoważnionych do podpisywania e-deklaracji.

2.4. Osoba Upoważniona – pracownik IFIRMA SA dysponujący imiennym podpisem elektronicznym, wskazany w upoważnieniu UPL-1 w części C.

2.5. Upoważnienie UPL-1 – formularz wskazujący osobę upoważnioną do podpisywania deklaracji elektronicznych podatnika.

2.6. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl.

2.7. Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1. Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po złożeniu w US upoważnienia UPL-1.

3.2. Serwis ifirma.pl generuje formularz UPL-1 na podstawie danych zawartych w „Danych firmy”.

3.3. W upoważnieniu UPL-1 jako osoby upoważnione do podpisu deklaracji są wskazani pracownicy IFIRMA SA.

3.4. Użytkownicy wystawiają i składają w US upoważnienie dla wszystkich osób, dla których serwis ifirma.pl wygenerował upoważnienia UPL-1.

3.5 Użytkownicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do 8-04-2009 otrzymali zaświadczenie ZAS-E nie muszą składać upoważnień wg nowego wzoru.

4. Okres świadczenia usługi

4.1. Świadczenie usługi wymaga zarejestrowania w urzędzie skarbowym upoważnień, o których mowa w punkcie 3.

4.2. Usługa nie może być świadczona wcześniej niż przed datą wskazaną w upoważnieniu UPL-1.

4.3. Usługa przestaje być świadczona po dacie wskazanej w UPL-1 lub po cofnięciu pełnomocnictwa poprzez złożenie w US druku OPL-1.

4.4. Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego Osób Upoważnionych z serwisu ifirma.pl znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiana załączników nie będzie powodowała zmiany Regulaminu.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1. Serwis gwarantuje, że e-deklaracje przekazane przez Użytkownika do podpisu elektronicznego do godziny 14:00 w dniu terminowym będącym dniem roboczym, będą podpisywane i wysyłane do Ministerstwa Finansów w tym dniu. Wysyłka odbywa się tylko w dni robocze. Nie gwarantujemy wysyłki w każdym dniu roboczym, który nie jest dniem terminowym.

5.2. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

5.3. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

5.4. Termin wysyłki, o którym mowa w punkcie 5.1. może ulec zmianie, o czym Użytkownik będzie informowany w stosownym komunikacie, zamieszczonym na koncie po zalogowaniu.

6. Status e-deklaracji i UPO

6.1. Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

 • 1. przekazany do podpisu, niepodpisany
 • 2. podpisany, niewysłany
 • 3. wysłany i:
  1. a) w trakcie przetwarzania przez MF
   b) zaakceptowany
   c) odrzucony

6.2. Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” Użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) w serwisie ifirma.pl.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie do podpisu i wysłanie e-deklaracji przed złożeniem do US upoważnienia UPL-1.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji jest przez pracowników IFIRMA SA świadczona w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1. Zarówno IFIRMA SA jak i Osoby Upoważnione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3. IFIRMA SA i Osoby Upoważnione gwarantują pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4. Zakres odpowiedzialności IFIRMA SA jest określony w Regulaminie serwisu ifirma.pl.

 

Załącznik nr 1

Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego Osób Upoważnionych z serwisu ifirma.pl:

1. VAT-7,
2. VAT-7K,
3. VAT-8,
4. VAT-9M,
5. VAT-26,
6. VAT-27,
7. VAT-UE,
8. PIT-4R,
9. PIT-8AR,
10. PIT-11,
11. VIU-D,
12. IFT-2R,
13. IFT-1R,
14. JPK_VAT,
15. JPK_FA,
16. JPK_PKPIR,
17. JPK_EWP,
18. JPK_V7M,
19. JPK_V7K,
20. DSF-1,
21. VIU-R,
22.VII-R,
23. VII-DO,
24. VIU-DO.

Powyższe deklaracje (poza VIU-D, DSF-1, VIU-R, VII-R, VII-DO, VIU-DO, IFT-1R oraz IFT-2R) osoby fizyczne wysyłają z serwisu za pomocą danych autoryzujących.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły