Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego i Księgowości Internetowej ifirma.pl – „Polecaj serwis ifirma.pl” – OBOWIĄZUJE OD 1.08.2023r.

 • Pomoc ifirma
 • Regulaminy
 • Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego i Księgowości Internetowej ifirma.pl – „Polecaj serwis ifirma.pl” – OBOWIĄZUJE OD 1.08.2023r.
w Regulaminy

Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego i Księgowości Internetowej ifirma.pl – „Polecaj serwis ifirma.pl” – OBOWIĄZUJE OD 1.08.2023r.

 1. Wstęp
 2. 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Serwisu ifirma.pl – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, kapitał zakładowy: 640 000 zł – w pełni opłacony, strona internetowa: www.ifirma.pl (dalej jako „Operator”).

  1.2. Program organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą „Polecaj serwis ifirma.pl”.

  1.3. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+ przez Partnerów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na wymienione usługi.

  1.4. Informacja o Programie Partnerskim oraz niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie internetowej, na której Operator świadczy swoje usługi http://www.ifirma.pl.

  1.5. Niniejszy Regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulaminem serwisu ifirma.pl, który dostępny jest pod następującym adresem: https://www.ifirma.pl/ w sekcji Regulaminy (zwany dalej „Regulaminem Serwisu ifirma.pl”), w szczególności w określeniu ogólnych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad uiszczania należności, niezbędnych warunków technicznych do korzystania z Serwisu, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej, a definicjom użytym w Regulaminie należy nadawać znaczenia określone w Regulaminie serwisu ifirma.pl, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

  1.6. Rozwiązanie umowy określonej Regulaminem Serwisu ifirma.pl oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy określonej niniejszym Regulaminem. Zasady dotyczące rozwiązania innych umów niż umowa określona Regulaminem – wskazane zostały w ich treści.

 3. Definicje
 4. 2.1. Operator – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, kapitał zakładowy: 640 000 zł – w pełni opłacony, właściciel Serwisu ifirma.pl, świadczący usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl i Faktura+.

  2.2. Serwis – Serwis internetowy ifirma.pl, dostępny pod adresem www.ifirma.pl,.

  2.3. Biuro Rachunkowe – Biuro Rachunkowe ifirma.pl świadczące usługi księgowe w oparciu o Serwis ifirma.pl w zakresie, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl dostępnego na stronach WWW Serwisu ifirma.pl, zwane także dalej Biurem.

  2.4. Usługa Księgowości Internetowej– świadczona za pośrednictwem Serwisu ifirma.pl, dostarczająca narzędzia księgowe i finansowe, umożliwiające przedsiębiorcom lub osobom do tego upoważnionym, samodzielne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz pracowniczo-kadrowych, w zakresie i na zasadach opisanych w regulaminie Serwisu udostępnionego na stronach WWW Serwisu.

  2.5. Usługa Faktura+ – usługa dostępna za pośrednictwem Serwisu ifirma.pl, dostarczająca użytkownikom narzędzia do wystawiania i archiwizowania faktur oraz zarządzania bazą kontrahentów, towarów i usług, świadczona i opisana w regulaminie Serwisu udostępnionego na stronach WWW Serwisu.

  2.6. Abonament – miesięczna opłata za usługi: Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+, którą Klient płaci na rzecz Operatora.

  2.7. Partner – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonująca działalność gospodarczą, która w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokonała rejestracji w Serwisie ifirma.pl oraz uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+, za co otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.

  2.8. Klient – podmiot, który zarejestrował się w Serwisie ifirma.pl i skorzystał z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+.

  2.9. Okresy rozliczeniowe i rabaty – okresy i rabaty określone zgodnie z Regulaminem serwisu ifirma.pl i cennikiem dla poszczególnych usług.

  2.10. Podstawa naliczania prowizji – podpisanie umowy na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl przez Klienta pozyskanego przez Partnera lub opłacenie przez Klienta pozyskanego przez Partnera usługi Księgowości Internetowej ifirma.pl lub usługi Faktura+.

  2.11. Kod promocyjny – przysługuje wyłącznie Klientom pozyskanym przez Partnerów korzystającym z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl. Przydzielany Klientom Partnerów w formie elektronicznej. Uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu kwotowego w wysokości 50 zł netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl. Wpisanie kodu rabatowego po zarejestrowaniu się w systemie pozwoli Organizatorowi zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera w celu naliczenia mu prowizji.

  2.12. Link polecający – przypisany do Partnera indywidualny link strony ifirma.pl. Rejestracja Klienta przez Link polecający uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu kwotowego w wysokości 50 zł netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl. Rejestracja przez Link polecający pozwoli Organizatorowi zidentyfikować pozyskanego przez Partnera Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera w celu naliczenia prowizji.

 5. Zasady współpracy
 6. 3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest poprzez założenie przez Partnera bezpłatnego konta w Serwisie.

  3.2. Każdy z uczestników Programu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień oraz ich bezwzględnego przestrzegania.

  3.3. Partnerem może zostać wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Organizator w ramach Programu Partnerskiego nie prowadzi rozliczeń z osobami fizycznymi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Partnerzy w związku z udziałem w Programie. Udział w Programie odbywa się w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej, a wielkość prowizji stanowi przychód z takiej działalności.

  3.4. Partner dołoży wszelkiej staranności w promocji usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+, zgodnie z wytycznymi i materiałami dostarczonymi przez Organizatora.

  3.5. Organizator zobowiązuje się udostępnić Partnerowi materiały promocyjne (Kody promocyjne lub Linki polecające), które umożliwią Partnerowi promocję usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl i Faktura+, a Organizatorowi rozpoznanie klientów Partnera, za których Partner otrzyma należną mu prowizję.

  3.6. Promując Serwis ifirma.pl Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Serwis. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych itp.).

  3.7. Niedozwolone jest promowanie Serwisu i usług ifirma.pl na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

  3.8. Partner otrzyma od Organizatora unikalny Link polecający oraz Kod promocyjny, dzięki którym system Organizatora jest w stanie zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera.

  3.9. Partnerowi będącemu jednocześnie Klientem Serwisu, system ifirma.pl będzie automatycznie dołączał Kody promocyjne do e-maili z fakturami wysyłanymi do klientów Partnera. W takiej sytuacji system będzie również automatycznie generował Kody dla takiego Partnera. Opcja automatycznego wysyłania Kodów może zostać w każdej chwili wyłączona przez Partnera i nie oznacza to rezygnacji z Programu Partnerskiego.

  3.10. Klient pozyskany przez Partnera dokonując rejestracji w Serwisie ifirma.pl musi wpisać kod z przydzielonego mu Kodu promocyjnego, aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako Klient pozyskany przez danego Partnera, za którego należna będzie Partnerowi prowizja. Jeśli Klient nie wpisze w/w Kodu w ciągu 30 dni od rejestracji w systemie, to jego przypisanie do konkretnego Partnera nie będzie możliwe, a co za tym idzie żadnemu Partnerowi nie będzie wypłacana prowizja za takiego Klienta.

  3.11. Za pomocą swojego konta w Serwisie ifirma.pl Partner może śledzić statystyki przyrostu swoich klientów oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.

  3.12. Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta ani wglądu w jego dokumenty księgowe.

  3.13. Prowizja nie będzie naliczona Partnerowi, jeśli pozyskany przez niego Klient jest już Klientem Operatora. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał również rabat przyznany w postaci Kodu Promocyjnego.

  3.14. Praw ani obowiązków związanych z uczestnictwem w niniejszym Programie nie można przenosić na inne podmioty.

  3.15. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 7. Rabat dla Klientów Partnerów
 8. 4.1. Operator zobowiązuje się do udzielenia Klientowi pozyskanemu przez Partnera Programu Partnerskiego rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

  4.2. Skorzystanie z Kodu Promocyjnego jest dobrowolne. Klient rejestrując się w Serwisie może wpisać przekazany mu Kod promocyjny przez Partnera przez okres 30 dni od momentu rejestracji w Serwisie.

  4.3. Kod Promocyjny uprawnia Klienta Partnera do rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, po zarejestrowaniu się w Serwisie i podpisaniu umowy z Operatorem.

  4.4. Ważność Kodów promocyjnych jest nieograniczona czasowo.

  4.5. Kody promocyjne nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie mogą zostać zwrócone Operatorowi.

  4.6. Kody promocyjne nie sumują się ze sobą. Korzystając z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod promocyjny.

  4.7. Z zastrzeżeniem punktu 4.8. niniejszego Regulaminu, Partner decyduje o sposobie dystrybucji Kodów promocyjnych pośród swoich klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybrany sposób dystrybucji Kodów promocyjnych przez Partnera.

  4.8. Podczas dystrybucji Kodów promocyjnych przez Partnerów, zabronione jest korzystanie z baz kodów rabatowych, wtyczek do przeglądarek automatycznie uzupełniających rabaty czy zewnętrznych sieci afiliacyjnych. Operator zastrzega sobie prawo do niewypłacania prowizji za polecenia, które będą generowane w opisany powyżej sposób.

  4.9. Partner może wykorzystać informację o rabacie dla Klienta w wysokości 50 zł netto na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, do sprzedaży własnych usług i produktów.

 9. Rozliczenia i płatności
 10. 5.1. Za każdego pozyskanego Klienta, który podpisze umowę z Operatorem na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl oraz opłaci fakturę, Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 100 zł netto. Za każdego pozyskanego Klienta, który opłaci usługę Księgowości Internetowej ifirma.pl, Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 50 zł netto. Za każdego Klienta, który opłaci usługę Faktura+, Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 10 zł.

  5.2. Prowizja za danego Klienta należna jest Partnerowi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient podpisał umowę z Operatorem.

  5.3. Rozliczenie z Partnerem dokonywane jest na podstawie poniższego wzoru:

  Usługa Biura Rachunkowego ifirma.pl:


  [Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu x 100 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi] lub

  Usługa Księgowości Internetowej ifirma.pl:

  [Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu x 50zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna
  Partnerowi] lub

  Usługa Faktura+:

  [Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu x 10 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna
  Partnerowi]

  5.4Prowizja będzie wypłacana po przekroczeniu przez Partnera kwoty 500 zł, odebraniu prowizji poprzez wygenerowanie w Serwisie faktury i przesłaniu faktury na adres e-mail: partner@ifirma.pl.

  5.4. Partner wystawi Organizatorowi fakturę łączną na wszystkich pozyskanych w danym miesiącu Klientów do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

  5.5. W przypadku chęci wypłaty prowizji niższej niż 500 zł, Partner może samodzielnie wystawić fakturę na kwotę prowizji i przesłać ją na adres e-mail: partner@ifirma.pl.

  5.6. Partner wystawi Organizatorowi fakturę łączną na wszystkich pozyskanych w danym miesiącu Klientów do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

  5.7. Organizator zobowiązuje się do opłacenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia – środki należy przelać na numer konta podany na wystawionej przez Partnera fakturze.

  5.8. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

  5.9. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z Programu Partnerskiego wybierając opcję „rezygnacja” w systemie. W takiej sytuacji Kod promocyjny i Link polecający Partnera przestaną upoważniać Klientów do zniżki, a prowizja dla Partnera nie będzie naliczana.

  5.10. W przypadku rezygnacji z Programu Partnerskiego przez Partnera, Partnerowi przysługiwać będzie prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia rezygnacji.

 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. 6.1. Partner ma prawo do składania reklamacji dotyczącej niniejszego Programu Partnerskiego.

  6.2. Szczegółowe zasady oraz warunki składania reklamacji opisane zostały w Regulaminie Serwisu ifirma.pl.

 13. Dane osobowe
 14. 7.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Partnerskiego jest IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

  7.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław. Dane identyfikacyjne IOD: Justyna Korycka / z ramienia Kancelarii Olesiński&Wspólnicy.

  7.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Programem Partnerskim oraz korzystaniem z usług ifirma.pl, a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych oraz inne informacje dostępne są w Polityce Prywatności Serwisu ifirma.pl dostępnej na stronie https://www.ifirma.pl/rodo.

  7.4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:


  a) prowadzenia Programu Partnerskiego, zawarcia umów na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+, wygenerowania kodów promocyjnych i linków polecających (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  b) obowiązkowej administracji księgowo-podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);

  c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  7.5. Uczestnicy Programu Partnerskiego mają prawo wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w Serwisie ifirma.pl, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Serwisu.

  7.6. W celu realizacji Programu oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów RODO, na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą Partner zawarł z Operatorem podczas rejestracji w Serwisie, Partner powierza Operatorowi dane osobowe, które przetwarza jako administrator danych osobowych oraz wyraża zgodę na dalsze ich powierzenie podmiotom, które wraz z Operatorem uczestniczą w realizacji Programu.

 15. Przedsiębiorcy Chronieni
 16. 8.1. Postanowienia niniejszego pkt. 8 odnoszą się jedynie do Partnerów będących Przedsiębiorcami Chronionymi i mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu, o ile określają one inne postanowienia niż te zawarte w pozostałych punktach Regulaminu.

  8.2. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Operatorem umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Przedsiębiorca Chroniony może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy określonej Regulaminem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub na adres e-mail: reklamacje@ifirma.pl.

  8.3. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza udostępnionego w ramach pkt. 10 Regulaminu

  8.4. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca Chroniony, prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci elektronicznej, Operator potwierdzi zwrotnie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

  8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, taką umowę uważa się za niezawartą.

  8.6. Z zastrzeżeniem pkt. 8.8. poniżej, Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Partnerowi, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, wszystkie dokonane przez niego płatności.

  8.7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Partner, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, chyba że Partner ten zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8.8. Jeżeli Partner, który jest Chronionym Przedsiębiorcą wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania do świadczenia Usług przez upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik, który jest Przedsiębiorca Chronionym, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  8.9. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w tym w art. 38, a w szczególności w odniesieniu do umowy:

  • świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Chronionego Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

  8.10. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

  8.11. Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie do Partnerów, którzy są Przedsiębiorcami Chronionymi, jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

 17. Postanowienia końcowe
 18. 9.1. Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Partnerskim uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Operatora lub są sprzeczne z prawem.

  9.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Operator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (w przypadku Przedsiębiorców Chronionych jest to katalog zamknięty):


  a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie oraz umowach na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+ lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; lub

  b) konieczność dostosowania działalności Operatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Operatora; lub

  c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; lub

  d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych użytkownikom.

  9.3. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji, zgodnie z zasadami opisanymi w części Rozliczenia i płatności niniejszego Regulaminu.

  9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin Serwisu ifirma.pl i przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Serwisu ifirma.pl a Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

 19. Formularz odstąpienia od umowy
 20. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  IFIRMA SA

  ul. Grabiszyńskiej 241G

  53-234 Wrocław

  adres e-mail: reklamacje@ifirma.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  (*) Niepotrzebne skreślić

 21. Data obowiązywania Regulaminu 1.08.2023.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły