Newsletter IFIRMA

|
ID: 778305468
|
Kategorie: Regulaminy
Nie tylko kawa jest 2w1

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usługi Newsletter stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344 z pózn. zm., dalej jako: „Ustawa”).
 2. Usługa świadczona jest przez IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl. (dalej jako „Usługodawca”).
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  3.1. Materiały – treści cyfrowe udostępnianie przez Usługodawcę Użytkownikowi w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera. Rodzaj i zawartość Materiałów każdorazowo wynika z opisu umieszczonego przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługodawcy;

3.2. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i usługach Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail; 

3.3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3.4. POCK – (przedsiębiorca o cechach konsumenta) osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3.5. Użytkownik – osoba fizyczna zapisująca się do usługi Newslettera, zawierająca w ten sposób z Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Na potrzeby niniejszego regulaminu, Użytkownikiem jest Konsument oraz POCK. 

 1. Świadcząc usługę Usługodawca umożliwi Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci opracowanych przez Usługodawcę Materiałów, które Użytkownik otrzyma w zamian za dostarczone Usługodawcy swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przesyłanie mu Newslettera. 

§2. Zamówienie i realizacja usługi

 1. Przed zamówieniem usługi, tj. przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności dostępną na stronie internetowej https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/newsletter-ifirma/ (dalej jako: „Polityka prywatności usługi Newsletter”).
 2. Aby dokonać rejestracji do usługi należy:

2.1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej https://ifirma.pl poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika lub po poprawnym zalogowaniu, zaznaczenie odpowiedniej opcji na koncie użytkownika w serwisie ifirma.pl;

2.2. zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę prywatności usługi Newsletter i wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu u ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).2.3. potwierdzenie zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu (w przypadku zapisu za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy).

 1. Wyrażenie zgody dotyczącej otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, ma możliwość zakupu treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę, płacąc za nie określoną przez Usługodawcę cenę. Zakup treści w opisany sposób wymaga indywidulanego kontaktu z Usługodawcą. 
 2. Umowę uważa się za zawartą w chwili wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera. 
 3. Usługodawca dostarczy Użytkownikowi treści cyfrowe poprzez wysyłkę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, wiadomości zawierającej link do pobrania Materiałów lub informacji odnośnie uzyskania do nich dostępu. 

§3. Warunki świadczenia i korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z usługi Użytkownik musi we własnym zakresie posiadać:

1.1. odpowiednie urządzenie: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne, z dostępnym do sieci Internet;

1.2. poprawnie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);

1.3. korzystanie z treści cyfrowych dostarczanych przez Usługodawcę, w zależności od ich rodzaju, może wymagać ogólnodostępnego oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak .doc, .pdf, .avi, .mov, .mp4, .mp3. 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z prawem oraz niniejszym regulaminem. Zabronione jest w szczególności dostarczanie treści bezprawnych oraz naruszających dobre obyczaje, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub destabilizować świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Treści cyfrowe opracowane przez Usługodawcę korzystają z ochrony prawa autorskiego. Usługodawca udostępnia je Użytkownikowi wyłącznie do użytku osobistego. Udostępnianie treści dostarczonych Użytkownikowi w ramach Newslettera osobom trzecim, ich dalsze kopiowanie, powielanie i utrwalanie bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej IFIRMA SA. 
 3. Korzystanie z usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet. W celu zapobieżenia ryzykom, zalecane jest, aby Użytkownik przez cały czas korzystania z usługi posiadał co najmniej aktualne i legalne oprogramowanie anty-wirusowe.

§4. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. We wszelkich sprawach dotyczących świadczonej usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną, na adres: reklamacje@ifirma.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej przedmiot reklamacji, co nie pozbawia jednak Użytkownika prawa złożenia reklamacji po upływie tego terminu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Użytkownikowi o sposobie jej rozpoznania w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie przez Usługodawcę dodatkowych informacji lub wyjaśnień od Użytkownika, odmowa dostarczenia tych informacji przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na wynik postępowania reklamacyjnego. Poprzez negatywny wpływ na wynik postępowania reklamacyjnego należy rozumieć brak możliwości rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę lub odmowę jej uwzględnienia.
 6. Konsument oraz POCK może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od jej zawarcia, wysyłając w tym zakresie do Usługodawcy wiadomość e-mail lub tradycyjną korespondencję pocztową.  Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera. 
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy opisanego w punkcie §4 ust. 6 niniejszego Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 8. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność treści cyfrowych w postaci Materiałów z umową, mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia za wady, o której mowa w kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK.  
 9. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi Newsletter będzie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika podczas rejestracji i korzystania z usługi jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 3. Dokonanie rejestracji do usługi zgodnie z procedurą opisaną w §2, powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej zarządzanej przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe użytkowników usługi mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Usługodawca korzysta przy wysyłce Newslettera. 
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników usługi Newsletter oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności usługi Newsletter oraz Polityce cookies

§6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

1.1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;

1.2. zmiany funkcjonalności usługi Newsletter lub Strony Internetowej;

1.3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;

 1. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu). Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawierania umowy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newsletter stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.5. Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2023.

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – Oświadczenie o rezygnacji z usługi newsletter możesz pobrać tutaj.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce