Regulamin korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl (od 01.05.2022 r.)

|
ID: 778305345
|
Kategorie: Regulaminy
|
Tagi: Regulaminy

Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 r.

1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Operatora i stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl, zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

  1.2. Operator świadczy usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe na rzecz Klientów na warunkach określonych w zawartej Umowie, niniejszym Regulaminie, Regulaminie Serwisu ifirma.pl, Umowie powierzenia danych osobowych i Cenniku zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  2.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin stanowiący załącznik do Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl, udostępniony pod adresem www.ifirma.pl w sekcji Regulaminy,

  2.2. Regulaminie serwisu ifirma.pl – rozumie się przez to regulamin udostępniony pod adresem www.ifirma.pl w sekcji Regulaminy, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl,

  2.3. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy ifirma.pl dostępny pod adresem www.ifirma.pl, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przez Biuro,

  2.4. Biurze – rozumie się przez to Operatora świadczącego usługi księgowe w oparciu o Serwis, w zakresie o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, określane również jako Biuro Rachunkowe ifirma.pl,

  2.5. Operatorze – rozumie się przez to spółkę IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G, Wrocław (53-234), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, NIP 8981647572, REGON 931082394, o kapitale zakładowym 640.000,00 zł, opłaconym w całości,

  2.6. Kliencie – rozumie się przez to korzystającą z usługi Biura osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę osobową,

  2.7. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl, wymienionych w pkt. 4 Regulaminu, zawartą między Biurem a Klientem,

  2.8. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura, która stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu,

  2.9. Okresie rozliczeniowym – rozumie się pełny miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy dokumentacja księgowa, kadrowo-płacowa, ZUS,

  2.10. Dokumencie – rozumie się przez to dokument lub zbiór dokumentów przesłanych do Biura w sposób określony w pkt. 8 Regulaminu, w celu przetworzenia informacji w nim zawartych dla celów rachunkowych, podatkowych, kadrowo-płacowych lub ZUS.

  2.11. Umowie powierzenia danych osobowych – rozumie się umowę powierzenia danych osobowych zawartą w ramach zakładania konta w Serwisie znajdującą się do pobrania w Zakładce Pulpit > Konfiguracja > Prywatność, RODO

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie oraz do utworu lub utworów będących składnikiem Usług należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Zakres usług Biura

  4.1. Usługi Biura są świadczone w oparciu o Serwis.

  4.2. W ramach podstawowego abonamentu Biuro świadczy usługi polegające na:

  • ujmowaniu przekazanych przez Klienta Dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzeniu Ewidencji zakupów VAT,
  • wyliczaniu zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT, na podstawie dostarczonych przez Klienta dokumentów zakupowych i prowadzonej ewidencji dokumentów sprzedażowych,
  • składaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną,
  • sporządzaniu listy płac,
  • wyliczaniu zobowiązań wobec ZUS,
  • przekazywaniu do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

  4.3. Usługi, o których mowa w pkt. 4.2. Regulaminu, wykonywane będą przez Biuro na podstawie Dokumentów księgowych oraz kadrowo-płacowych przekazanych do Biura przez Klienta w sposób określony w pkt. 8 Regulaminu.

  4.4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie podatków, zaliczek na podatki, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych zobowiązań publicznoprawnych należnych od Klienta i wpłacanie ich na rachunek właściwych organów. Czynności te znajdują się poza zakresem świadczonych usług przez Biuro, a pełna odpowiedzialność za powyższe leży po stronie Klienta.

  4.5. Poza zakresem usług świadczonych przez Biuro pozostają również usługi doradztwa podatkowego wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

  4.6. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki osobowe,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu międzynarodowego, gastronomii, prowadzenia sklepów spożywczych,
 • podmiotów prowadzących działalność co do zakresu, przedmiotu lub charakteru, którego Biuro nie ma odpowiedniej wiedzy potrzebnej do zagwarantowania należytej jakości usług świadczonych przez Biuro.

  4.7. Zakres spraw zleconych do wykonania przez Biuro może być ustalony z Klientem na drodze indywidualnych negocjacji.

  4.8. Dodatkowo Klient Biura otrzymuje dostęp do narzędzi w Serwisie w zakresie koniecznym do:

  • generowania dokumentów sprzedaży – FV lub rachunki w formacie PDF i e-faktury,
  • rejestrowania sprzedaży nieudokumentowanej,
  • prowadzenia listy kontrahentów,
  • prowadzenia listy towarów i usług,
  • monitorowania płatności,
  • obsługi umów zleceń i umów o dzieło,
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy.

5. Obowiązki Klienta

  5.1. Klient, w zakresie korzystania z Serwisu w ramach usług świadczonych przez Biuro, zobowiązuje się, przy zachowaniu należytej staranności właściwej dla podmiotów profesjonalnych, w szczególności do:

  • wprowadzania do Serwisu wszystkich dokumentów sprzedaży, tj. faktur lub rachunków, w sposób prawidłowy oraz w określonej przez prawo formie, dotyczy to w szczególności faktur, które powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy określone w ustawie o VAT,
  • rejestrowania sprzedaży nieudokumentowanej,
  • prowadzenia listy towarów i usług,
  • obsługi umów zleceń i umów o dzieło,
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dostarczania do Biura danych niezbędnych do sporządzenia list płac,
  • sporządzenie na koniec roku remanentu w formie spisu z natury ilości oraz wyceny tych ilości,
  • terminowego przekazywania do Biura kompletnych Dokumentów,
  • zgodnego z rzeczywistością opisania wydatku na dostarczonych dokumentach, a w przypadku zakupów do istniejących w ewidencji środków trwałych, starannego opisu pozwalającego stwierdzić, którego środka trwałego dotyczy zakup oraz charakter wydatku czyli: czy jest to ulepszenie (przebudowa, nadbudowa, odbudowa, modernizacja), czy remont tj. wymiana zepsutego elementu,
  • składania wszystkich innych deklaracji niż deklaracje rozliczeniowe VAT, PIT, ZUS,
  • założenia konta ZUS PUE i przekazywania do Biura wymaganych danych dotyczących rozliczenia składek,
  • Klient o statusie pracodawcy: złożenia w ZUS pełnomocnictwa ZUS-PEL na rzecz pracowników Biura, regulowania swoich zobowiązań,
  • wprowadzanie informacji o dokonaniu zapłaty swoich wydatków.

  Klient – po zalogowaniu się do Serwisu – ma wgląd on-line we wszystkie dokumenty, ewidencje i deklaracje wytworzone przez Biuro.

  5.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomić Biuro o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej bądź statutowej, mających wpływ na świadczenie Usług.

  5.3. W przypadku zlecenia wykonania przez Biuro zeznania rocznego, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Biura, w terminie wskazanym przez Biuro, wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenie rocznych zeznań podatkowych, w tym dokumenty dotyczące małżonka, jeśli Klient będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem, oraz inne dokumenty i informacje wymagane do skorzystania przez Klienta z ewentualnych ulg.

  5.4. Klient zobowiązany jest do przekazywania do Biura wyłącznie Dokumentów, których oryginały są w jego posiadaniu, a ich treść oraz forma jest zgodna z oryginałem. Przekazując Dokumenty do Biura za pomocą Serwisu Klient oświadcza, że są one zgodne z oryginałami będącymi w jego posiadaniu i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

  5.5. Klient ma obowiązek przekazywać dokumenty w ustalonych terminach oraz przekazywać do Biura wszelkie informacje mogące mieć wpływ na zakres świadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą.

  5.6. Dokumenty kosztowe powinny posiadać odpowiednie adnotacje, m.in.: datę otrzymania, przeznaczenie pozycji na fakturze, inne opisy, które mają wpływ na prawidłową ewidencję księgową. Wszelkie uchybienia w tym zakresie podlegają uzupełnieniu przez Klienta w terminie wskazanym przez Biuro.

  5.7. Klient zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Skarbowego wszystkie przekazane przez Biuro upoważnienia UPL-1. Upoważnienia UPL-1 winny być wypełnione zgodnie z dostarczonym szablonem dokumentu.

  5.8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, prawdziwość i terminowość przekazanych przez Klienta Dokumentów i danych. Biuro zastrzega, że w przypadku gdy Dokumenty lub dane przekazywane przez Klienta będą nieprawidłowe, niezupełne, nierzetelne lub nie zostaną przekazane w wymaganym terminie, świadczenie usług przez Biuro na rzecz Klienta może nie być możliwe. W takim przypadku Biuro nie będzie zobowiązane do świadczenia usług na rzecz Klienta do momentu uzupełnienia lub poprawienia wszystkich brakujących Dokumentów lub danych przez Klienta.

6. Rejestracja Klienta Biura i dostęp do Serwisu

  6.1. Operator świadczy usługi objęte niniejszym Regulaminem oraz Umową za pomocą sieci Internet.

  6.1.1. Klient po zarejestrowaniu się w Serwisie, zgodnie z poleceniami Serwisu, wybiera usługi Biura.

  6.1.2. Rejestracja w Serwisie nie jest jednoznaczna z zawarciem Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl.

  6.2. Klient ma obowiązek wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Klient w pełni odpowiada za prawidłowość wprowadzonych danych.

  6.2.1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane:

  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwę firmy,
  • adres zamieszkania,
  • adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość),
  • numer NIP,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail).

  6.2.2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w pkt. 6.2.1., Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zmiany, do wprowadzenia odpowiednich zmian w swoim profilu administracyjnym.

  6.2.3. Ponadto Klient, w przypadku złożenia wniosku o zmianę danych wpisu w odpowiednim rejestrze, w szczególności w CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowy, zobowiązany jest poinformować przydzielonego księgowego o zaistniałych zmianach poprzez umieszczenie w Serwisie kopii ww. wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia. Za dzień poinformowania uznaje się dzień umieszczenia kopii wniosku w Serwisie.

  6.3. Biuro weryfikuje dane wprowadzone przez Klienta w Serwisie oraz profil Klienta. W przypadku stwierdzenia braku możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności z przyczyn, o których mowa w pkt 4.6. Regulaminu, Biuro informuje o tym Klienta i ma prawo odmówić podpisania Umowy.

7. Okres świadczenia usługi i zawarcie Umowy

  7.1. Klient rejestruje się w Serwisie i wprowadza dane zgodnie z pkt. 6.2.1.

  7.2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej.

  7.3. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta na okres krótszy niż 2 pełne miesiące kalendarzowe nie zmienia warunków umowy i płatności. Opłata za trzeci i kolejne miesiące zawieszenia – zgodnie z Cennikiem.

8. Przekazywanie dokumentów do Biura

  8.1. Terminy przekazywania dokumentów.

  Usługa Dokumenty Termin dostarczenia
  Prowadzenie KPIR i rejestrów VAT Komplet dokumentów wykazujących poniesione koszty. Dokumenty powinny posiadać datę
  otrzymania, opis przeznaczenia pozycji na fakturze, oraz inne opisy
  niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.
  Do 7-go następnego miesiąca
  Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Dowód zakupu (nabycia) środka trwałego lub wyposażenia lub protokół odbioru środka trwałego Do 7-go następnego miesiąca
  Ewidencja przebiegu pojazdów Uzupełniona w serwisie ifirma.pl na koncie klienta Do 7-go następnego miesiąca
  Akta osobowe Kwestionariusz osobowy, oświadczenia do umowy zlecenie,
  badania lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu wstępnego szkolenia
  BHP, deklaracja PIT-2, świadectwa pracy i świadectwa ukończenia szkoły, inne dokumenty
  Na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zatrudnienia
  Sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS. Kwestionariusz osobowy wypełniony w Serwisie. do 3 dni od podpisania umowy
  Sporządzanie list płac. listy obecności, dokumenty potwierdzające nieobecność, 7 dni roboczych przed dniem naliczania wynagrodzeń
  Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom ZUS w szczególności ubezpieczeniu chorobowemu Pisemne oświadczenie klienta (w formie e-maila) 4 dni robocze przed dniem zajścia zmiany
  Rozliczenie składek ZUS Informacja o stanie konta płatnika składek na dzień 31 grudnia każdego roku (wydana na wniosek RD3). 31 styczeń roku następnego

  8.2. Klient może przekazać do Biura Dokumenty poprzez:

  8.2.1. wysłanie dokumentów przesyłką listową przez Pocztę Polską – na koszt Biura,

  8.2.2. wysłanie dokumentów kurierem lub innym operatorem pocztowym – na koszt Klienta,

  8.2.3. przekazanie do Biura Dokumentów elektronicznie (skan, fotografia) na konto w Serwisie (zakładka „Import dokumentów elektronicznych”).

  8.3. Dokumenty przekazywane w oryginałach (ścieżka 8.2.1. i 8.2.2.) będą przez Biuro skanowane.

  8.4. Za datę przekazania dokumentów ścieżką 8.2.1. i 8.2.2. przyjmuje się datę nadania przesyłki.

  8.5. Za datę przekazania dokumentów ścieżką 8.2.3. przyjmuje się datę wpływu Dokumentów do Serwisu.

  8.6. W przypadku informacji przekazywanych e-mailem, za datę wpływu przyjmuje się datę otrzymania e-maila przez Biuro.

  8.7. Przekazanie dokumentów po terminach wymienionych w pkt. 8.1. wiąże się z naliczeniem zgodnie z Cennikiem przez Biuro dodatkowych opłat.

  8.8. Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej jest:

  8.8.1. Siedziba Biura – jeżeli Klient przekazuje do Biura oryginały Dokumentów,

  8.8.2. Siedziba Klienta – jeżeli Klient przekazuje do Biura kopie, skany, zdjęcia Dokumentów.

  8.9. Po zamknięciu roku podatkowego dokumenty przechowywane zgodnie z pkt 8.8.1. są wysyłane przesyłką kurierską na koszt Klienta na adres przez niego wskazany. Od momentu wysłania dokumentacji, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej przechowywanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą.

9. Odpowiedzialność Biura

  9.1. Biuro zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w wykonywaniu zlecenia oraz do postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczeń z ZUS i US.

  9.2. O wysokości zobowiązań publicznoprawnych Klienta Biuro ma obowiązek poinformować Klienta co najmniej 2 dni przed terminem płatności, pod warunkiem dotrzymania przez Klienta terminów ustalonych w pkt. 8.

  9.3. Biuro ponosi odpowiedzialność za przekazanie w terminie informacji o wyliczonych podatkach, składkach ZUS, oraz innych zdarzeniach, pod warunkiem dotrzymania przez Klienta terminów ustalonych w pkt. 8.

  9.4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo regulowane przez Klienta zobowiązania publicznoprawne.

  9.5. Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn niezależnych od Biura, jak również w sytuacji, w której świadczenie usług przez Biuro zostało zawieszone ze względu na nierealizowanie przez Klienta zobowiązań płatniczych wobec Biura w myśl pkt.10, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

  9.6. Biuro oświadcza, że w trakcie wykonywania usługi posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie usług i będzie je utrzymywało przez cały czas trwania Umowy.

  9.7. Biuro ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z realizacją zawartej Umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z zawieszeniem przez Biuro realizacji zawartej Umowy zgodnie z pkt. 10, w związku z nierealizowaniem przez Klienta jego zobowiązań płatniczych wobec Biura, jak również w sytuacji określonej w pkt. 5.8.

  9.8. Biuro ponosi odpowiedzialność za czynności objęte Umową w trakcie jej trwania. Jeśli występuje konieczność wykonania czynności sprzed zawarcia Umowy, wymaga to dodatkowego uzgodnienia między stronami.

  9.9. Biuro może odmówić wykonania zlecenia, jeśli dostarczone przez Klienta dokumenty nie są wystarczające do prawidłowego wykonania zlecenia lub są niezgodne z prawem, a wykonanie zlecenia naraziłoby Biuro na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę finansową.

  9.10. Jeśli upoważnienia wymienione w pkt. 5.7. nie zostały przekazane, zostały niepoprawnie wypełnione lub Urząd Skarbowy nie przetworzy na czas upoważnień, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie deklaracji podatkowych.

10. Zawieszenie wykonywania usług

  10.1. W przypadku niezapłacenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie, zgodnie z pkt. 11, Biuro wezwie Klienta do wykonania płatności niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wezwanie do uregulowania zapłaty może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub sms.

  10.2. W przypadku niezapłacenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie określonym w wezwaniu przekazanym mu w myśl pkt. 10.1., Biuro uprawnione jest do zawieszenia wykonywania Usług na rzecz Klienta, w tym dostępu do Serwisu, do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Biura należnego wynagrodzenia.

  10.3. W okresie zawieszenia wykonywania Usług na rzecz Klienta, Biuro nie wykonuje na rzecz Klienta Usług określonych w pkt. 4.2. ani żadnych innych usług ustalonych w indywidualnej umowie z Klientem. Biuro zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zawieszenia wykonywania Usług na warunkach określonych w niniejszym pkt. 10.

  10.4. Skorzystanie przez Biuro z prawa do zawieszenia wykonywania Usług na rzecz Klienta nie oznacza utraty prawa do skorzystania z uprawnień przewidzianych w pkt. 11.6. niniejszego Regulaminu.

  10.5. Jeśli Klient nie zapłaci zaległego wynagrodzenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym Biuro zawiesiło wykonywanie usług na rzecz Klienta, Operator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

11. Wynagrodzenie za usługę

  11.1. Wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Biuro pobierane jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie Serwisu.

  11.2. W przypadku usług spoza Cennika – opłaty pobierane są zgodnie z osobno przedstawioną ofertą.

  11.3. Zapłata za usługi Biura odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Faktury wystawiane są ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  11.4. Informację o wystawieniu faktury i kwocie do zapłaty Klient otrzymuje za pośrednictwem e-mail lub SMS.

  11.5. Podstawą zapłaty za usługi świadczone przez Biuro jest zawarta Umowa, więc Klient jest zobowiązany uregulować płatność nawet w przypadku, gdy nie otrzyma informacji o wystawionej fakturze.

  11.6. Wynagrodzenie z tytułu Umowy jest płatne w terminie i na rachunek Biura wskazany w fakturze, chyba że strony ustaliły inaczej w Umowie. Niezapłacenie faktury w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

  11.7. Klient ponosi w całości koszty opłat skarbowych od złożonych pełnomocnictw, w związku ze świadczeniem usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, oraz innych opłat skarbowych, administracyjnych, publicznoprawnych i sądowych. W następstwie indywidualnych ustaleń Biuro może dokonać zapłaty tych opłat za Klienta, a następnie obciążyć go z tego tytułu.

12. Komunikacja

  12.1. Komunikacja z księgowym odbywa się e-mailem lub telefoniczne. Dane kontaktowe księgowego są podane na koncie w zakładce „Kontakt”.

  12.2. Korespondencja mailowa jest wysyłana na adres mailowy wprowadzony przez Klienta w „Konfiguracji Konta” w „Danych Kontaktowych”, a w przypadku pozostawienia tego pola pustego – wysyłka odbywa się na adres wskazany w „Danych firmy”.

  12.3. Odpowiedzi na maile Biuro udziela w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania e-maila.

  12.4. Kontakt e-mailowy odbywa się wyłącznie pod adresem e-mail wskazanym w „Konfiguracji Konta”.

  12.5. Wszelkie oświadczenia woli przesłane jednej ze Stron pod adresem jej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności ujawnionym w Umowie lub w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą uważane za doręczone prawidłowo, chyba że adresat uprzednio powiadomi nadawcę, mailowo zgodne z pkt. 12.1 i 12.4, o zmianie powyższego adresu.

  12.6. Wszelkie oświadczenia woli przesłane Klientowi na adres e-mailowy wskazany w „Konfiguracji Konta” w Serwisie będą uważane za doręczone prawidłowo. W przypadku dokonania przez Klienta zmiany tego adresu, wiąże ona Biuro począwszy od dnia roboczego następującego po dniu wprowadzenia zmiany.

  12.7. Jeżeli doręczenie Klientowi oświadczenia woli drogą korespondencji e-mailowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności gdy adres e-mail wskazany przez Klienta w Serwisie jest nieprawidłowy lub nieaktywny, Biuro według swojego wyboru ma możliwość doręczenia oświadczenia woli w inny sposób, w tym za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką poleconą. Jeżeli termin do złożenia oświadczenia woli przez Biuro wynika z Umowy lub Regulaminu w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega on wydłużeniu o 14 dni.

  12.8. Ujawniając numer telefonu komórkowego w Serwisie Klient potwierdza, że jest to jego numer telefonu komórkowego. Wszelkie informacje lub oświadczenia woli przesłane Klientowi na numer telefonu komórkowego wskazany w Serwisie będą uważane za doręczone prawidłowo. W przypadku dokonania przez Klienta zmiany tego numeru, wiąże ona Biuro począwszy od dnia roboczego następującego po dniu wprowadzenia zmiany.

13. Zmiana i Rozwiązanie Umowy

  13.1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  13.2. Biuro jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku określonym w pkt.6.3 oraz 10.5. Regulaminu, a także w przypadku:

  • dostarczania przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji lub dokumentów,
  • niedostarczania przez Klienta niezbędnych do wykonania Umowy informacji lub dokumentów lub ich zatajania,
  • uzasadnionych wątpliwości co do postępowania Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, bądź uczciwości kupieckiej,
  • skłaniania lub innej próby doprowadzenia członków zespołu Biura do postępowania niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  13.3. Zmiana, Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie za porozumieniem Stron wymaga zachowania:

  • formy pisemnej lub
  • formy elektronicznej, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub
  • formy dokumentowej, z użyciem Profilu Zaufanego ePUAP lub złożenia oświadczenia woli w Serwisie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

  13.4. Po rozwiązaniu umowy Biuro odsyła dokumenty Klienta w ciągu 1 miesiąca przesyłką kurierska na koszt Klienta, na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta. W razie nieodebrania przesyłki Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty Klienta.

14. Postanowienia końcowe

  14.1. Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których informuje Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu z adnotacją od kiedy obowiązuje.

  14.2. W przypadku dokonania zmiany postanowień Regulaminu lub wynagrodzenia za Usługi świadczone przez Biuro określonego w Cenniku, Klient do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, o którym mowa w art. 3855 KC, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Cennika nie później jednak jak 14 dni od wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Cennika. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

  14.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu serwisu ifirma.pl.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce