Regulamin sporządzenia rozliczenia rocznego PIT dla Użytkowników serwisu ifirma.pl korzystających z usługi księgowości internetowej

|
ID: 778305487
|
Kategorie: Regulaminy
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi sporządzenia rozliczenia rocznego PIT, którą Operator kieruje do Użytkowników serwisu ifirma.pl korzystających z usługi księgowości internetowej.
  2. Niniejszy Regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulaminem serwisu ifirma.pl, który dostępny jest pod adresem: https://www.ifirma.pl/ w sekcji Regulaminy (zwany dalej „Regulaminem Serwisu ifirma.pl”), w szczególności w określeniu ogólnych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad uiszczania należności, niezbędnych warunków technicznych do korzystania z Serwisu, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej, a definicjom użytym w Regulaminie należy nadawać znaczenia określone w Regulaminie serwisu ifirma.pl, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
  3. Rozwiązanie umowy określonej Regulaminem Serwisu ifirma.pl oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy określonej niniejszym Regulaminem. Zasady dotyczące rozwiązania innych umów niż umowa określona Regulaminem – wskazane zostały w ich treści.
  4. Operator świadczy usługi sporządzenia rozliczenia rocznego PIT na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w zawartej Umowie, niniejszym Regulaminie, Regulaminie Serwisu ifirma.pl, Umowie powierzenia danych osobowych i Cenniku zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
 2. Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin stanowiący załącznik do Umowy o świadczenie usługi sporządzenia rozliczenia rocznego PIT na rzecz Użytkownika serwisu, realizowanej przez Biuro Rachunkowe serwisu ifirma.pl, udostępniony pod adresem www.ifirma.pl w sekcji Regulaminy,
  2. Regulaminie serwisu ifirma.pl – rozumie się przez to regulamin udostępniony pod adresem www.ifirma.pl w sekcji Regulaminy, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usługi rozliczenia rocznego PIT realizowanej przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl,
  3. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy ifirma.pl dostępny pod adresem www.ifirma.pl, za pośrednictwem których Biuro świadczy usługi,
  4. Biurze – rozumie się przez to Operatora świadczącego usługi rozliczenia rocznego PIT w oparciu o Serwis, w zakresie o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, określane również jako Biuro Rachunkowe serwisu ifirma.pl,
  5. Operatorze – rozumie się przez to spółkę IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G, Wrocław (53-234), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, NIP 8981647572, REGON 931082394, o kapitale zakładowym 640.000,00 zł, opłaconym w całości,
  6. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, korzystającą z usługi księgowości internetowej serwisu ifirma.pl,
  7. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi sporządzenia rozliczenia rocznego PIT na rzecz Użytkownika serwisu, realizowanej przez Biuro Rachunkowe serwisu ifirma.pl, zawartą między Biurem a Użytkownikiem,
  8. Cenniku – rozumie się przez to cennik rozliczeń rocznych dla użytkowników KI czyli informację przedstawioną pod wskazanym w Umowie linkiem, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura, która stanowi integralną część Umowy zrealizowania usługi sporządzenia rozliczenia rocznego PIT na rzecz Użytkownika serwisu, gdzie zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu,
  9. Dokumencie – rozumie się przez to dokument lub zbiór dokumentów przesłanych do Biura w sposób określony w odrębnych ustaleniach,
  10. Umowie powierzenia danych osobowych – rozumie się umowę powierzenia danych osobowych zawartą w ramach zakładania konta w Serwisie znajdującą się do pobrania w Zakładce Pulpit > Konfiguracja > Prywatność, RODO.
 3. Prawa autorskie

  Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie oraz do utworu lub utworów będących składnikiem Usług należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Zakres usług Biura
  1. Oferta Biura skierowana jest do Użytkowników serwisu ifirma.pl, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą rozliczaną w ramach księgowości uproszczonej oraz ewidencji przychodów. Oferta dotyczy Użytkowników serwisu ifirma.pl, korzystających z usługi księgowości internetowej.
  2. Usługa obejmuje wyłącznie sporządzenie rozliczenia rocznego w odniesieniu do źródła dochodów ustalonego z Użytkownikiem. Wszelkie ustalenia w tym zakresie odbywają się za pośrednictwem skrzynki email zgodnie z punktem 9 Regulaminu.
  3. Usługi, o których mowa w pkt. 4.2. Regulaminu, Biuro wykona na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu ifirma.pl.
  4. Biuro może ustalić z Użytkownikiem przygotowanie rozliczenia w szerszym zakresie, tj. uwzględnienie innych niż wymienione w pkt. 4.2 źródeł dochodów (tj. dochodów niewprowadzonych do serwisu ifirma.pl) oraz ulg podatkowych.
  5. W każdym przypadku Biuro wskaże dokumenty, które Użytkownik powinien dostarczyć w celu realizacji usługi. Lista dokumentów zostanie przekazana za pośrednictwem skrzynki email.
  6. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz:
   • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki osobowe,
   • podmiotów prowadzących działalność co do zakresu, przedmiotu lub charakteru, którego Biuro nie ma odpowiedniej wiedzy potrzebnej do zagwarantowania należytej jakości usług świadczonych przez Biuro.
  7. Biuro weryfikuje dokumenty/pliki przekazane przez Użytkownika. W przypadku stwierdzenia braku możliwości świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w  tym  z przyczyn, o których mowa w pkt 4.6. Regulaminu, Biuro informuje o tym Użytkownika i ma prawo odmówić podpisania umowy lub zrealizowania usługi.
  8. W przypadkach określonych w pkt. 4.6 oraz 4.7 Biuro poinformuje Użytkownika niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania kompletu informacji pozwalających na ocenę możliwości zrealizowania Usługi.
  9. Usługa nie obejmuje weryfikacji:
   1. poprawności wprowadzonych w serwisie ifirma.pl zapisów księgowych, obliczeń miesięcznych zobowiązań podatkowych i ZUS,
   2. zgodności ewidencji KPIR/ewidencji przychodów z miesięcznymi wyliczeniami PIT-5 (PIT-5L)/PIT-28 wygenerowanymi w serwisie ifirma.pl,
   3. poprawności oznaczenia płatności zrealizowanych na rzecz ZUS (zakładka: zobowiązania),
   4. zgodności ze stanem faktycznym oznaczeń uregulowania zobowiązań dokumentów kosztowych oraz pozostałych zobowiązań,
   5. poprawności zapisów w odniesieniu do dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wpisu do serwisu ifirma.pl,
   6. prawidłowości sklasyfikowania wydatków jako koszt uzyskania przychodu,
   7. prawidłowości określenia daty powstania obowiązku podatkowego,
   8. stanu faktycznego w odniesieniu do zadeklarowanego przez Użytkownika prawa do skorzystania z ulg podatkowych.
  10. Usługa nie ma charakteru audytu podatkowego, w ramach Usługi Biuro nie przeprowadza analizy merytorycznej wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu zapisów oraz poprawności kwalifikacji zdarzeń pod kątem związanych z nimi obowiązków podatkowych.
  11. Poza zakresem usług świadczonych przez Biuro pozostają również usługi doradztwa podatkowego wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
 5. Odpowiedzialność Biura
  1. Biuro wykona usługę z należytą starannością, postępując zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczeń podatkowych.
  2. Biuro oświadcza, że w trakcie wykonywania usługi posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie usług i będzie je utrzymywało przez cały czas trwania Umowy.
  3. Biuro może odmówić wykonania zlecenia, jeśli dostarczone przez Użytkownika dokumenty nie są wystarczające do prawidłowego wykonania zlecenia lub są niezgodne z prawem, a wykonanie zlecenia naraziłoby Biuro na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę finansową.
  4. Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn niezależnych od Biura – Biuro nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
  5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu dokumentów księgowych, dokonaną przez Użytkownika błędną merytorycznie ocenę dokumentów księgowych, a także za niekompletne dane, a także będące tego skutkiem błędy w rozliczeniu rocznym PIT.
  6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie podatków, zaliczek na podatki oraz innych zobowiązań publicznoprawnych należnych od Użytkownika i wpłacanie ich na rachunek właściwych organów. Czynności te znajdują się poza zakresem świadczonych usług przez Biuro, a pełna odpowiedzialność za powyższe leży po stronie Użytkownika.
  7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, prawdziwość i terminowość przekazanych przez Użytkownika Dokumentów i danych. Biuro zastrzega, że w przypadku gdy Dokumenty lub dane przekazywane przez Użytkownika będą nieprawidłowe, niezupełne, nierzetelne lub nie zostaną przekazane w wymaganym terminie, świadczenie usług przez Biuro na rzecz Użytkownika może nie być możliwe. W takim przypadku Biuro nie będzie zobowiązane do świadczenia usług na rzecz Użytkownika do momentu uzupełnienia lub poprawienia wszystkich brakujących Dokumentów lub danych przez Użytkownika.
  8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z nierealizowaniem przez Użytkownika jego zobowiązań płatniczych wobec Biura, jak również w sytuacji określonej w pkt. 5.3, 5.5 oraz 5.7.
  9. Biuro ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z realizacją zawartej Umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z zawieszeniem przez Biuro realizacji zawartej umowy w związku z nierealizowaniem przez Klienta jego zobowiązań płatniczych wobec Biura.
  10. Biuro ponosi odpowiedzialność za czynności objęte Umową w trakcie jej trwania. Jeśli występuje konieczność wykonania czynności wykraczające poza zakres przedmiotowy Umowy, wymaga to dodatkowego uzgodnienia między stronami.
 6. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura, w terminie wskazanym przez Biuro, wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenie rocznych zeznań podatkowych, w tym dokumenty dotyczące małżonka, jeśli Użytkownik będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem oraz inne dokumenty i informacje wymagane do skorzystania przez Użytkownika z ewentualnych ulg.
  2. Użytkownik potwierdza, że posiada prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które zostały zlecone do wykazania.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią informacji przekazywanych przez Biuro.
  4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomić Biuro o wszelkich zmianach dotyczących zleconego rozliczenia rocznego, mających wpływ na świadczenie Usług.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania do Biura wyłącznie Dokumentów, których oryginały są w jego posiadaniu, a ich treść oraz forma jest zgodna z oryginałem. Przekazując Dokumenty do Biura Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z oryginałami będącymi w jego posiadaniu i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
  6. Użytkownik ma obowiązek przekazywać dokumenty w ustalonych terminach oraz przekazywać do Biura wszelkie informacje mogące mieć wpływ na zakres świadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą.
  7. Użytkownik ma obowiązek przekazania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownik w pełni odpowiada za prawidłowość przekazanych danych.
  8. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podać zgodne z prawdą niezbędne dane, w tym:
   • imię,
   • nazwisko,
   • nazwę firmy,
   • adres zamieszkania (ulicę, numer, kod, miejscowość),
   • adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość),
   • NIP,
   • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Realizacja usługi i dostęp do Serwisu
  1. Zlecając realizację Usługi Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do jego konta przez Pracownika Operatora.
  2. Pracownik Operatora nie dokonuje na koncie Użytkownika żadnych zmian i poprawek.
  3. Dostęp do konta nadany Pracownikowi Operatora wygaśnie po 7 dniach od zrealizowania usługi.
  4. Usługę uznaje się zrealizowaną w dniu kolejnym po przekazaniu przez Biuro potwierdzenia złożenia i przyjęcia przez urząd skarbowy zeznania rocznego PIT.
  5. Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej zleconej usługi, zawierającej pytania dotyczące rozliczenia rocznego, pozwalające na przygotowanie przez Biuro rozliczenia rocznego PIT z należytą starannością.
  6. Ankieta, o której mowa w pkt. 7.5 powinna wypełniona w sposób zgodny ze stanem faktycznym i odesłana do Biura w terminie 5 dni roboczych. Termin ten może ulec skróceniu, co zostanie obustronnie ustalone przed zawarciem Umowy.
 8. Wynagrodzenie za usługę
  1. Wynagrodzenie za Usługę świadczoną przez Biuro pobierane jest zgodnie z Cennikiem.
  2. W przypadku usług spoza Cennika – opłaty pobierane są zgodnie z osobno przedstawioną ofertą.
  3. Zapłata za usługi Biura w zakresie zeznań rocznych odbywa się na podstawie wystawionej proformy.
  4. Biuro przystępuje do realizacji usługi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zapłaty.
  5. Wysokość Proformy, o której mowa w pkt 8.3, ustalona zostanie w oparciu o zlecony przez Użytkownika zakres rozliczenia rocznego. Jeśli w trakcie realizacji usługi ustalony zostanie szerszy zakres prac – Biuro przekaże kolejną proformę, której wysokość zostanie ustalona z Użytkownikiem.
  6. Jeśli pojawi się konieczność sporządzenia drugiej i kolejnej Proformy – Biuro poinformuje Użytkownika czy możliwe jest wykonanie zlecenia w dotychczasowym zakresie, czy też niezbędne jest wstrzymanie usług do momentu otrzymania kolejnej płatności. W drugim przypadku usługa zostanie wznowiona po uregulowaniu kolejnej proformy.
  7. W przypadku braku zapłaty za Proformę w terminie wskazanym na dokumencie – biuro może odmówić realizacji usługi.
 9. Komunikacja
  1. Komunikacja z Biura i Użytkownika odbywa się głównie e-mailem. Kontakt telefoniczny może być traktowany wyłącznie jako pomocnicze źródło kontaktu.
  2. Korespondencja mailowa jest wysyłana na adres mailowy wprowadzony przez Użytkownika w „Konfiguracji Konta” w „Danych Kontaktowych”, a w przypadku pozostawienia tego pola pustego – wysyłka odbywa się na adres wskazany w „Danych firmy”.
  3. Kontakt e-mailowy odbywa się wyłącznie pod adresem e-mail wskazanym w „Konfiguracji Konta”.
  4. Biuro wskaże adres e-mail przeznaczony do kontaktu z Pracownikiem Operatora wykonującym otrzymane od Użytkownika zlecenie w zakresie rozliczenia rocznego PIT.
  5. Odpowiedzi na maile Biuro udziela w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania e-maila.
  6. Wszelkie oświadczenia woli przesłane jednej ze Stron pod adresem jej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności ujawnionym w Umowie lub w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą uważane za doręczone prawidłowo, chyba że adresat uprzednio powiadomi nadawcę, mailowo zgodne z pkt. 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4, o zmianie powyższego adresu.
  7. Wszelkie oświadczenia woli przesłane Użytkownikowi na adres e-mailowy wskazany w „Konfiguracji Konta” w Serwisie będą uważane za doręczone prawidłowo. W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany tego adresu, wiąże ona Biuro począwszy od dnia roboczego następującego po dniu wprowadzenia zmiany.
  8. Jeżeli doręczenie Użytkownikowi oświadczenia woli drogą korespondencji e-mailowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności gdy adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie jest nieprawidłowy lub nieaktywny, Biuro według swojego wyboru ma możliwość doręczenia oświadczenia woli w inny sposób, w tym za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką poleconą. Jeżeli termin do złożenia oświadczenia woli przez Biuro wynika z Umowy lub Regulaminu w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega on wydłużeniu o 14 dni.
  9. Ujawniając numer telefonu komórkowego w Serwisie Użytkownik potwierdza, że jest to jego numer telefonu komórkowego. Wszelkie informacje lub oświadczenia woli przesłane Użytkownikowi na numer telefonu komórkowego wskazany w Serwisie będą uważane za doręczone prawidłowo. W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany tego numeru, wiąże ona Biuro począwszy od dnia roboczego następującego po dniu wprowadzenia zmiany.
 10. Zmiana i Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
  2. Biuro jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku określonym w pkt.4.6 Regulaminu, a także w przypadku:
   1. dostarczania przez Użytkownika nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji lub dokumentów,
   2. niedostarczania przez Użytkownika niezbędnych do wykonania Usługi informacji lub dokumentów lub ich zatajania,
   3. uzasadnionych wątpliwości co do postępowania Użytkownika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, bądź uczciwości kupieckiej,
   4. skłaniania lub innej próby doprowadzenia członków zespołu Biura do postępowania niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zmiana, Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie za porozumieniem Stron wymaga zachowania:
   1. formy pisemnej lub
   2. formy elektronicznej, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
   3. formy dokumentowej, z użyciem Profilu Zaufanego ePUAP lub złożenia oświadczenia woli w Serwisie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie lub w Cenniku, o których informuje Użytkownika z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin lub Cennik umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu z adnotacją od kiedy obowiązuje.
  2. W przypadku dokonania zmiany postanowień Regulaminu lub wynagrodzenia za Usługi świadczone przez Biuro określonego w Cenniku, Użytkownik do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, o którym mowa w art. 385(5) KC, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Cennika nie później jednak jak 14 dni od wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Cennika. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu serwisu ifirma.pl.
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce