Zaliczka na PIT-28

|
ID: 778305353
|
Nie tylko kawa jest 2w1

 

UWAGA!

W pozostałych publikacjach przedstawiono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo oraz wg skali podatkowej.

 

1. Jak jest wyliczana zaliczka PIT-28

Wyliczenie podatku na ryczałcie ewidencjonowanym odbywa się miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczka na podatek jest wyliczana od przychodu, który jest pomniejszony o zapłacone składki społeczne.
Począwszy od rozliczenia podatku za czerwiec 2022/II kwartał 2022, przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem mogą pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Odliczeniu podlegają składki zdrowotne zapłacone za przedsiębiorcę i osobę współpracującą z nim. Odliczyć mamy prawo składki zdrowotne zapłacone od stycznia 2022. W serwisie cała wartość składek za wskazany okres rozliczana jest w zaliczce PIT-28 za czerwiec 2022/II kwartał 2022.

Od 1 lipca 2022 można obniżyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych.
Podatek jest liczony zgodnie ze stawką ryczałtu jaka jest przypisana do danej sprzedaży. Sprzedaż opodatkowana jest wg stawki pod jaką podlega konkretna usługa bądź dostawa towarów. U jednego przedsiębiorcy mogą być przychody opodatkowane jedną bądź różnymi stawkami ryczałtu.

W sytuacji kiedy w ciągu roku w którymś z miesięcy nie zostanie rozliczona pełna kwota zapłaconych składek społecznych, to nierozliczoną część składek społecznych, która pozostała należy doliczyć do kwoty składki społecznej zapłaconej w miesiącu, za który jest wyliczana zaliczka na podatek zryczałtowany. W sytuacji gdy nie mamy od czego odliczyć 50 % zapłaconych składek zdrowotnych, to możemy je rozliczyć w kolejnym okresie(miesiącu/ kwartale).

Rozliczenie na ryczałcie ewidencjonowanym może być miesięczne lub kwartalne. W 2022 roku można wybrać rozliczenie kwartalne jeżeli przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w 2021 roku kwoty 918 820 zł (art. 21 ust 1 b ustawy o podatku zryczałtowanym). Do limitu kwartalnego ryczałtu nie wlicza się zwiększeń lub zmniejszeń przychodów z tytułu tzw. ulgi na złe długi.

W przypadku rozliczenia miesięcznego zaliczki wyliczamy i płacimy za poszczególne miesiące danego roku (styczeń – listopad), a przy rozliczeniu w trybie kwartalnym za poszczególne kwartały danego roku (I-III kwartał), do 20. dnia następnego dnia miesiąca po zakończonym miesiącu/kwartale.

Wyliczamy, ale nie wpłacamy zaliczki za grudzień oraz przy rozliczeniu kwartalnym za IV kwartał. Te zaliczki jedynie są wyliczane i wykazywane w zeznaniu rocznym PIT-28. Przedsiębiorca dokonuje zapłaty podatku za ostatni okres (miesiąc, kwartał) roku w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28 (koniec lutego roku kolejnego) wpłacając kwotę jaka wychodzi do zapłaty z zeznania rocznego.

Od roku 2023 następuje zmiana odnośnie wpłacania tej zaliczki za grudzień, bo w związku z tym że uległ zmianie termin składania zeznań rocznych to począwszy od rozliczenia przychodów za rok 2023 ta zaliczka za grudzień / IV kwartał będzie płatna jak za inne miesiące do 20-tego następnego miesiąca.

 

Od roku 2023 termin rozliczenia zeznania rocznego PIT 28 zostaje zmieniony w związku z czym termin złożenia zeznania za rok 2022 upływa na koniec kwietnia 2023.

Ważne!
Jeżeli przedsiębiorca wpłaci do urzędu wartość zaliczki za ostatni okres roku, wtedy dokonując wpłaty z zeznania pomniejsza wpłatę o dokonaną zapłatę.

Aby w serwisie wygenerować raport PIT-28 należy się ustawić w miesiącu księgowym, za który chcemy wygenerować ten raport i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybrać ikonę pit-28. Szczegóły raportu PIT-28 przedstawiają się następująco:

 

 

Raport od czerwca 2022 z odliczeniem 50% zapłaconych składek zdrowotnych:


 

Objaśnienia do pozycji z raportu PIT-28:

Stawka ryczałtu – to stawka podatku zryczałtowanego dla świadczonej usługi lub sprzedaży towaru;

Kwota przychodu – to kwota ze sprzedaży usługi lub towaru;

Udział w przychodach razem – to udział danego przychodu do całości przychodów z danego okresu, jeśli jest sprzedaż w jednej stawce to udział wynosi 100 %;

Składki na ubezpieczenie społeczne – składki społeczne jakie podlegają odliczeniu od przychodu w danym okresie rozliczeniowym;

Odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie 50% zapłaconych składek zdrowotnych:

Przychód do opodatkowania – jest to przychód pomniejszony o składki społeczne, które podlegają odliczeniu za dany okres (zwykle jest to kwota składek społecznych, które zostały opłacone w okresie rozliczeniowym), a od 1 lipca jest jeszcze odliczane 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. ;

Kwota ryczałtu – kwota podatku naliczonego od przychodu do opodatkowania przy danej stawce przy jakiej została wykonana usługa lub nastąpiła sprzedaż towarów.

 

2. Zaliczka przedsiębiorcy sprzedającego w jednej stawce ryczałtu

Żeby wyliczyć zaliczkę PIT-28 należy:

 • od kwoty przychodu (suma wszystkich kwot – netto dla vatowca, brutto dla nievatowca – z wystawionych faktur przychodowych) odjąć zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalna, rentowa, wypadkowa, dobrowolna chorobowa),
 • od 1 lipca odliczamy też kwotę 50% zapłaconych składek zdrowotnych,
 • tak otrzymujemy podstawę do opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych złotych,
 • podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez stawkę ryczałtu, która obowiązuje przy danej usłudze lub dostawie towarów i zaokrąglić do pełnych złotych,
 • wyliczenie da kwotę, która będzie stanowiła zaliczkę, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Przykład 1 (jest to przykład sprzed zmiany przepisów)
Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą i usługami jakie wykonuje są usługi sklasyfikowane pod PKWiU 62.01. W ramach swojej działalności świadczy usługi programistyczne i rozlicza się w 2022 roku na ryczałcie ewidencjonowanym ze stawką 12%. Przychód miesięczny za styczeń 2022 wyniósł: 15 000 zł.
Pani Anna opłaca pełne składki społeczne ZUS (Duży ZUS) z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, miesięczna kwota składek zapłaconych w styczniu 2022 wynosi: 1 124,23 zł (dla uproszczenia składka za 01/2022 została zapłacona w styczniu 2022).

Obliczenie zaliczki na podatek:
15 000 zł – 1 124,23 zł = 13 875,77 zł zaokrąglone do 13 876 zł – podstawa opodatkowania
13 876 zł * 12% = 1 655,12 zł zaokrąglone do 1 655 zł – zaliczka podatku do odprowadzenia do urzędu

W serwisie po wystawieniu przychodów w danym miesiącu np. styczeń 2022 i uzupełnieniu informacji o zapłaconych składkach ZUS w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS (zapłaconych w miesiącu styczniu), zaliczka na zryczałtowany podatek zostanie wyliczona po wygenerowaniu deklaracji miesięcznej PIT-28.
W tym celu należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybrać ikonę pit-28.

 

 

Raport miesięcznym PIT-28, będzie dostępny w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, po wybraniu numeru raportu za dany miesiąc w kolumnie PIT-28, przykładowo dla stycznia 2022 jest to nr 1/2022.

 

 

Wyliczona zaliczka będzie się przedstawiać następująco:

 

 

Zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy należy wpłacić na swoje indywidualne konto w US w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu lub kwartale, który rozliczamy.

Wyliczenie zaliczki PIT 28 od lipca 2022

Przykład 1.1
Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą i usługami jakie wykonuje są usługi sklasyfikowane pod PKWiU 62.01. W ramach swojej działalności świadczy usługi programistyczne i rozlicza się w 2022 roku na ryczałcie ewidencjonowanym ze stawką 12 %. Przychód miesięczny za czerwiec 2022 wyniósł: 5200 zł.

Pani Anna opłaca pełne składki społeczne ZUS (Duży ZUS) z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, kwota składek zapłaconych w czerwcu 2022 wynosi: 1124,23 zł. Suma zapłaconych składek zdrowotnych od stycznia do czerwca 2022 wynosi: 2061,52 zł (odliczyć mamy prawo 50% tej zapłaconej kwoty czyli 1030,76 zł)

Obliczenie zaliczki na podatek:
5200 zł – 1124,23 zł – 1030,76 zł = 3045,01 zł zaokrąglone do 3045 zł – podstawa opodatkowania

3045 zł * 12% = 365,40 zł zaokrąglone do 365 zł – zaliczka podatku do odprowadzenia do urzędu


 

Po uzupełnieniu daty zapłaty składek ZUS przez użytkownika w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS serwis wyliczając zaliczkę na podatek od miesiąca lipca automatycznie sam uwzględni 50% zapłaconych składek zdrowotnych, które odliczy od przychodu.

Przykład 2 (jest to przykład sprzed zmiany przepisów)
Pan Krzysztof prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych. Z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego rozlicza się kwartalnie przy stawce ryczałtu 12%. Pan Krzysztof opłaca składki w pełnej wysokości, miesięczna składka za ubezpieczenie społeczne wynosi 1 124,23 zł. Pan Krzysztof nie jest czynnym podatnikiem VAT i wystawił w miesiącu styczniu fakturę za swoje usługi na kwotę 5 000 zł, w lutym na kwotę 10 000 zł i w marcu na 8 000 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

5 000 zł + 10 000 zł + 8 000 z = 23 000 zł (suma przychodów za I kwartał 2022, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc).
1 124,23 * 3 = 3 372,69 zł (suma zapłaconych składek ZUS od stycznia do marca 2022)

23 000 – 3 372,69 = 19 627,31 = 19 627 zł (podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych)

19 627 * 12% = 2 355,24 = 2 355 zł (zaliczka na podatek do odprowadzenia do US po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Wyliczenie zaliczki PIT 28 kwartalnej od lipca 2022

Przykład 2.1
Pan Krzysztof prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych. Z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego rozlicza się kwartalnie przy stawce ryczałtu 12%. Pan Krzysztof opłaca składki w pełnej wysokości, miesięczna składka za ubezpieczenie społeczne wynosi 1 124,23 zł. Od stycznia do czerwca 2022 zostały opłacone składki zdrowotne w wysokości 2 061,52 zł (odliczyć mamy prawo 50% tej zapłaconej kwoty czyli 1 030,76 zł).

Pan Krzysztof nie jest czynnym podatnikiem VAT i wystawił w miesiącu kwietniu fakturę za swoje usługi na kwotę 5 000 zł, w maju na kwotę 10 000 zł i w czerwcu na 8 000 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

5 000 zł + 10 000 zł + 8 000 z = 23 000 zł (suma przychodów za II kwartał 2022, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc).

1 124,23 * 3 = 3 372,69 zł (suma zapłaconych składek ZUS od kwietnia do czerwca 2022)

2 061,52 zł – suma zapłaconych składek zdrowotnych od stycznia do czerwca 2022 (do odliczenia 50% tej zapłaconej kwoty)

23 000 – 3 372,69 – 1 030,76 = 18 596,55 = 18 597 zł (podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych)

18 597 x 12 % = 2 231,64 = 2 232 zł (zaliczka na podatek do odprowadzenia)

 

3. Zaliczka przedsiębiorcy sprzedającego w więcej niż jednej stawce ryczałtu

Aby rozliczyć zaliczkę przedsiębiorcy, który dokonuje sprzedaży w różnych stawkach ryczałtu należy dodatkowo przyporządkować opłacone składki społeczne do sprzedaży przy różnych stawkach ryczałtu, w tym celu należy dokonać następujących wyliczeń:

 • Przychody w poszczególnych stawkach ryczałtu należy podzielić przez łączny przychód osiągnięty w danym miesiącu. Wówczas zostanie wyliczona proporcja sprzedaży w danej stawce do całości sprzedaży.
 • Sumę zapłaconych składek społecznych w miesiącu, za który wyliczamy zaliczkę na podatek zryczałtowany należy przyporządkować do sprzedaży według proporcji do całości przychodu.
 • Przychód pomniejszony o przypisaną do niego proporcjonalną wartość składki społecznej stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego dla danej stawki podatku.
 • od 1 lipca odliczamy też kwotę 50% zapłaconych składek zdrowotnych, tutaj również należy ustalić odliczenie dla sprzedaży przy poszczególnej stawce ryczałtu.
 • Podstawę opodatkowania dla konkretnej stawki podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych i pomnożyć przez stawkę ryczałtu co da kwotę podatku, dla poszczególnej stawki ryczałtu.
 • Na końcu należy zsumować podatek wyliczony od poszczególnych stawek ryczałtu i zaokrąglić do pełnych złotych.


Przykład 3
(jest to przykład sprzed zmiany przepisów)

Pani Anna w miesiącu styczniu wystawiła fakturę za swoje usługi. Na fakturze były dwie pozycje jedna ze stawką ryczałtu 8,5% i kwotą przychodu 1 500 zł i druga ze stawką 12% na kwotę 5 000 zł. Składki społeczne w miesiącu styczniu zostały opłacone w kwocie 1 124,23 zł (na podstawie składki jaka obowiązuje w 2022 roku).

Obliczenia zaliczki na podatek:

1. Wyliczenie udziału w przychodach:

1 500 / (5 000 + 1 500) * 100% = 1 500 / 6 500 * 100% = 23,08%
5 000 / (5 000 + 1 500) * 100% = 5 000 / 6 500 * 100% = 76,92%

2. Zapłacone składki ZUS:
1 124,23 zł (zapłacone składki społeczne w styczniu 2022)

3. Wyliczenie wysokości podatku.
Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.

1 500 – (1 124,23 * 23,08%) = 1 500 – 259,47 = 1 240,53 = 1 241 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
5 000 – (1 124,23 * 76,92%) = 5 000 – 864,76 = 4 135,24 = 4 135 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)

1 241 * 8,5% = 105,48 zł
4 135 * 12% = 496,20 zł

Razem zaliczka na podatek:

(105,48 + 496,20) = 601,68 = 602 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

W serwisie wyliczenie podatku będzie wyglądać następująco:

 

 

Przykład 3.1 (tak wygląda wyliczenie po zmianie przepisów)

Pani Anna w miesiącu czerwcu wystawiła fakturę za swoje usługi. Na fakturze były dwie pozycje jedna ze stawką ryczałtu 8,5% i kwotą przychodu 1 500 zł i druga ze stawką 12% na kwotę 5 000 zł. Składki społeczne w miesiącu czerwcu zostały opłacone w kwocie 1 124,23 zł (na podstawie składki jaka obowiązuje w 2022 roku). Od początku roku zostały zapłacone składki zdrowotne w wysokości 2 061,52 zł (odliczyć mamy prawo 50% tej zapłaconej kwoty czyli 1 030,76 zł).

Obliczenia zaliczki na podatek:

1.Wyliczenie udziału w przychodach:
1 500 / (5 000 + 1 500) * 100% = 1 500 / 6 500*100% = 23,08%
5 000 / (5 000 + 1 500) * 100% = 5 000 / 6 500*100% = 76,92%

2. Zapłacone składki ZUS:
1 124,23 zł (zapłacone składki społeczne w czerwcu 2022)
1 030,76 zł (50 % zapłaconych składek zdrowotnych)

3. Wyliczenie wysokości podatku.
Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu oraz odjąć 50% zapłaconych składek zdrowotnych pomnożonych przez wyliczoną proporcję. Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.
1 500 – (1 124,23 * 23,08%) – (1030,76 * 23,08%) = 1 500 – 259,47 – 237,90 = 1 002,63 = 1 003 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
5 000 – (1 124,23 * 76,92%) – (1030,76 * 76,92%) = 5 000 – 864,76 – 792,86 = 3 342,38 = 3 342 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
1 003 * 8,5% = 85,26 zł
3 342 * 12% = 401,04 zł

Razem zaliczka na podatek:
(85,26 + 401,04) = 486,30 = 486 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

W serwisie wyliczenie podatku będzie wyglądać następująco:


 

Przykład 4 (jest to przykład sprzed zmiany przepisów)

Pan Krzysztof rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.
W swojej działalności świadczy głównie usługi opodatkowane stawką 8,5% i 12%. W miesiącach od stycznia do marca wystawił faktury ze stawka 8,5% na kwoty: 1 500 zł, 3 000 zł i 4 000 zł. W tych samych miesiącach wystawione zostały też faktury ze stawką 12% na kwoty: 5 000 zł, 10 000 zł i 8 000 zł.
Zapłacone składki społeczne ZUS w każdym z tych miesięcy wynosiły 1 124,23 zł (do wyliczeń przyjęto składki jakie obowiązują w 2022 roku, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc).
Obliczenia zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

1.Wyliczenie udziału w przychodach:

1 500 + 3 000 + 4 000 = 8 500 zł (przychód za styczeń, luty, marzec w stawce 8,5%)
8 500 / (8 500 + 2 300) * 100% = 26,98%
5 000 + 10 000 + 8 000 = 23 000 zł (przychód za styczeń, luty, marzec w stawce 12%)
23 000 / (8 500 + 2 300) * 100% = 73,02%

2. Zapłacone składki ZUS

3 * 1 124,23 = 3 372,69 zł (zapłacone składki ZUS za styczeń, luty, marzec – przyjęto składkę jak obowiązuje w 2022 roku)

3.Wyliczenie wysokości podatku

Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.

8 500 – (3 372,69 * 26,98%) = 8 500 – 909,95 = 7 590,05 = 7 590 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
23 000 – (3 372,69 * 73,02%) = 23 000 – 2 462,74 = 20 537,26 = 20 537 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł.)

7 590 * 8,5% = 645,15 zł
20 537 * 12% = 2 464,44 zł

Razem zaliczka na podatek:
(645,15 + 2 464,44) = 3 109,59 = 3 110 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Wyliczenia w serwisie jak poniżej:

 

 

Przykład 4.1 (tak wygląda wyliczenie po zmianie przepisów)

Pan Krzysztof rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.
W swojej działalności świadczy głównie usługi opodatkowane stawką 8,5% i 12%. W miesiącach od kwietnia do czerwca wystawił faktury ze stawka 8,5% na kwoty: 1 500 zł, 3 000 zł i 4 000 zł. W tych samych miesiącach wystawione zostały też faktury ze stawką 12% na kwoty: 5 000 zł, 10 000 zł i 8 000 zł.
Zapłacone składki społeczne ZUS w każdym z tych miesięcy wynosiły 1 124,23 zł (do wyliczeń przyjęto składki jakie obowiązują w 2022 roku, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc). Od początku roku zostały zapłacone składki zdrowotne w wysokości 2 061,52 zł (odliczyć mamy prawo 50% tej zapłaconej kwoty czyli 1 030,76 zł).

Obliczenia zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

1. Wyliczenie udziału w przychodach:
1 500 + 3 000 + 4 000 = 8 500 zł (przychód za kwiecień, maj, czerwiec w stawce 8,5%)
8 500 / (8 500 + 23 000) * 100% = 26,98%
5 000 + 10 000 + 8 000 = 23 000 zł (przychód za kwiecień, maj, czerwiec w stawce 12%)
23 000 / (8 500 + 23 000) * 100% = 73,02%

2. Zapłacone składki ZUS

3 * 1 124,23 = 3 372,69 zł (zapłacone składki ZUS za kwiecień, maj, czerwiec – przyjęto składkę jaka obowiązuje w 2022 roku)
1 030,76 zł składki zdrowotne w wysokości 50% zapłaconych podlegających odliczeniu

3.Wyliczenie wysokości podatku
Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu oraz odjąć 50% zapłaconych składek zdrowotnych pomnożonych przez wyliczoną proporcję. Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.
8 500 – (3 372,69 * 26,98%) – (1 030,76 * 26,98%) = 8500- 910- 278,10= 7 312 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
23 000 – (3 372,69 * 73,02%) – (1 030,76 * 73,02%) = 23 000 – 2 462,74 – 752,66 =23000 – 2463 – 753= 19 784 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł.)
7 312 * 8,5% = 621,52 zł
19 785 * 12% = 2 374,20 zł

Razem zaliczka na podatek:
(621,52 + 2 374,20) = 2 995,72 = 2 996 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi.

Możliwe do rozliczenia ulgi przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

 1. Ulga dla powracających z zagranicy,
 2. Ulga dla rodzin 4+
 3. Ulga dla emerytów.

 

Uwaga:
Jeśli w działalności gospodarczej mamy osobę współpracującą, to zapłacone składki społeczne są odliczane od przychodu, a zapłacona składka zdrowotna jest sumowana razem z zapłaconą składką zdrowotną przedsiębiorcy i na ryczałcie jest odliczane 50% zapłaconych tych składek.

Przykład: 5
W miesiącu czerwcu 2022 przedsiębiorca zapłacił za siebie składkę zdrowotną w wysokości: 335,94 zł, a za osobę współpracującą w wysokości 559,89 zł (od lipca do grudnia 2022 składka ta będzie wynosić: 419,92 zł).

W tym przypadku w deklaracji PIT28 za czerwiec mamy prawo rozliczyć 50% zapłaconej kwoty czyli: (559,89 + 335,94) / 2 = 447,92 zł

Oznacza, to że przychód za miesiąc czerwiec 2022 możemy pomniejszyć o kwotę 447,92, jest to 50% zapłaconych składek zdrowotnych (przedsiębiorcy i osoby współpracującej).

 

Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce