Zaliczka na PIT-28

w RyczałtZakończenie roku i zeznanie roczne

 

UWAGA!

W pozostałych publikacjach przedstawiono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo oraz wg skali podatkowej.

 

1.Jak jest wyliczana zaliczka PIT-28

Wyliczenie podatku na ryczałcie ewidencjonowanym odbywa się miesięcznie, lub kwartalnie. Zaliczka na podatek jest wyliczana od przychodu, który jest pomniejszony o zapłacone składki społeczne. Podatek jest liczony zgodnie ze stawką ryczałtu jaka jest przypisana do danej sprzedaży. Sprzedaż opodatkowana jest wg stawki pod jaką podlega konkretna usługa bądź dostawa towarów. U jednego przedsiębiorcy mogą być przychody opodatkowane jedną, bądź różnymi stawkami ryczałtu.
W sytuacji kiedy w ciągu roku w którymś z miesięcy nie zostanie rozliczona pełna kwota zapłaconych składek społecznych, to nierozliczoną część składek społecznej, która pozostała należy doliczyć do kwoty składki społecznej zapłaconej w miesiącu, za który jest wyliczana zaliczka na podatek zryczałtowany.

Rozliczenie na ryczałcie ewidencjonowanym może być miesięczne lub kwartalne. W 2022 roku można wybrać rozliczenie kwartalne jeżeli przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w 2021 roku kwoty 918 820 zł (art.21 ust 1 b ustawy o podatku zryczałtowanym). Do limitu kwartalnego ryczałtu nie wlicza się zwiększeń lub zmniejszeń przychodów z tytułu tzw. ulgi na złe długi.

W przypadku rozliczenia miesięcznego zaliczki wyliczamy i płacimy za poszczególne miesiące danego roku (styczeń – listopad) a przy rozliczeniu w trybie kwartalny za poszczególne kwartały danego roku (I-III kwartał) do 20 dnia następnego dnia miesiąca po zakończonym miesiącu, kwartale.

Wyliczamy ale nie wpłacamy zaliczki za grudzień oraz przy rozliczeniu kwartalnym za IV kwartał. Te zaliczki jedynie są wyliczane i wykazywane w zeznaniu rocznym PIT-28. Przedsiębiorca dokonuje zapłaty podatku za ostatni okres (miesiąc, kwartał) roku w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28 (koniec lutego roku kolejnego) wpłacając kwotę jaka wychodzi do zapłaty z zeznania rocznego.

Ważne!
Jeżeli przedsiębiorca wpłaci do urzędu wartość zaliczki za ostatni okres roku, wtedy dokonując wpłaty z zeznania pomniejsza wpłatę o dokonaną zapłatę.

Aby w serwisie wygenerować raport PIT-28 należy się ustawić w miesiącu księgowym, za który chcemy wygenerować ten raport i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybrać ikonę pit-28. Szczegóły raportu PIT-28 przedstawiają się następująco:

 

 

Objaśnienia do pozycji z raportu PIT-28:

Stawka ryczałtu – to stawka podatku zryczałtowanego dla świadczonej usługi lub sprzedaży towaru;

Kwota przychodu – to kwota ze sprzedaży usługi lub towaru;

Udział w przychodach razem – to udział danego przychodu do całości przychodów z danego okresu, jeśli jest sprzedaż w jednej stawce to udział wynosi 100 %;

Składki na ubezpieczenie społeczne – składki społeczne jakie podlegają odliczeniu od przychodu w danym okresie rozliczeniowym;

Przychód do opodatkowania – jest to przychód pomniejszony o składki społeczne, które podlegają odliczeniu za dany okres (zwykle jest to kwota składek społecznych, które zostały opłacone w okresie rozliczeniowym);

Kwota ryczałtu – kwota podatku naliczonego od przychodu do opodatkowania przy danej stawce przy jakiej została wykonana usługa lub nastąpiła sprzedaż towarów.

 

2. Zaliczka przedsiębiorcy sprzedającego w jednej stawce ryczałtu

Żeby wyliczyć zaliczkę PIT-28 należy:

 • od kwoty przychodu (suma wszystkich kwot netto z wystawionych faktur przychodowych) odjąć zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalna, rentowa, wypadkowa, dobrowolna chorobowa),
 • tak otrzymujemy podstawę do opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych złotych,
 • podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez stawkę ryczałtu, która obowiązuje przy danej usłudze lub dostawie towarów i zaokrąglić do pełnych złotych,
 • wyliczenie da kwotę, która będzie stanowiła zaliczkę, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Przykład 1
Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą i usługami jakie wykonuje są usługi sklasyfikowane pod PKWiU 62.01. W ramach swojej działalności świadczy usługi programistyczne i rozlicza się w 2022 roku na ryczałcie ewidencjonowanym ze stawką 12 %. Przychód miesięczny za styczeń 2022 wyniósł: 15000 zł.
Pani Anna opłaca pełne składki społeczne ZUS (Duży ZUS) z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, miesięczna kwota składek zapłaconych w styczniu 2022 wynosi: 1124,23 zł (dla uproszczenia składka za 01/2022 została zapłacona w styczniu 2022).

Obliczenie zaliczki na podatek:
15 000 zł – 1 124,23 zł = 13 875,77 zł zaokrąglone do 13 876 zł – podstawa opodatkowania
13 876 zł x 12% = 1 655,12 zł zaokrąglone do 1 655 zł – zaliczka podatku do odprowadzenia do urzędu

W serwisie po wystawieniu przychodów w danym miesiącu np. styczeń 2022 i uzupełnieniu informacji o zapłaconych składkach ZUS w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS (zapłaconych w miesiącu styczniu), zaliczka na zryczałtowany podatek zostanie wyliczona po wygenerowaniu deklaracji miesięcznej PIT-28.
W tym celu należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybrać ikonę pit-28.

 

 

Raport miesięcznym PIT-28, będzie dostępny w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, po wybraniu numeru raportu za dany miesiąc w kolumnie PIT-28, przykładowo dla stycznia 2022 jest to nr 1/2022.

 

 

Wyliczona zaliczka będzie się przedstawiać następująco:

 

 

Zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy należy wpłacić na swoje indywidualne konto w US w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu lub kwartale, który rozliczamy.

Przykład 2
Pan Krzysztof prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług programistycznych. Z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego rozlicza się kwartalnie przy stawce ryczałtu 12 %.Pan Krzysztof opłaca składki w pełnej wysokości, miesięczna składka za ubezpieczenie społeczne wynosi 1124,23 zł. Pan Krzysztof nie jest czynnym podatnikiem VAT i wystawił w miesiącu styczniu fakturę za swoje usługi na kwotę 5000 zł, w lutym na kwotę 10000 zł i w marcu na 8000 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

5 000 zł + 10 000 zł + 8 000 z = 23 000 zł (suma przychodów za I kwartał 2022, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc).
1 124,23 x 3 = 3 372,69 zł (suma zapłaconych składek ZUS od stycznia do marca 2022)

23 000- 3 372,69 =19 627,31 = 19 627 zł (podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych)
19 627 x 12 % = 2 355,24 = 2 355 zł (zaliczka na podatek do odprowadzenia do US po zaokrągleniu do pełnych złotych)

 

3. Zaliczka przedsiębiorcy sprzedającego w więcej niż jednej stawce ryczałtu

Aby rozliczyć zaliczkę przedsiębiorcy, który dokonuje sprzedaży w różnych stawkach ryczałtu należy dodatkowo przyporządkować opłacone składki społeczne do sprzedaży przy różnych stawkach ryczałtu, w tym celu należy dokonać następujących wyliczeń :

 • Przychody w poszczególnych stawkach ryczałtu należy podzielić przez łączny przychód osiągnięty w danym miesiącu. Wówczas zostanie wyliczona proporcja sprzedaży w danej stawce do całości sprzedaży.
 • Sumę zapłaconych składek społecznych w miesiącu, za który wyliczamy zaliczkę na podatek zryczałtowany należy przyporządkować do sprzedaży według proporcji do całości przychodu.
 • Przychód pomniejszony o przypisaną do niego proporcjonalną wartość składki społecznej stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego dla danej stawki podatku.
 • Podstawę opodatkowania dla konkretnej stawki podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych i pomnożyć przez stawkę ryczałtu co da kwotę podatku, dla poszczególnej stawki ryczałtu.
 • Na końcu należy zsumować podatek wyliczony od poszczególnych stawek ryczałtu i zaokrąglić do pełnych złotych.


Przykład 3

Pani Anna w miesiącu styczniu wystawiła fakturę za swoje usługi. Na fakturze były dwie pozycje jedna ze stawką ryczałtu 8,5% i kwotą przychodu 1500 zł i druga ze stawką 12% na kwotę 5000 zł. Składki społeczne w miesiącu styczniu zostały opłacone w kwocie 1124,23 zł (na podstawie składki jaka obowiązuje w 2022 roku).

1. Obliczenia zaliczki na podatek:

1.Wyliczenie udziału w przychodach:
1 500 / (5 000+1 500)*100%=1 500/6 500*100%= 23,08 %
5 000 / (5 000+1 5 00)*100 %=5 000/6 500*100% = 76,92 %

2. Zapłacone składki ZUS:
1 124,23 zł (zapłacone składki społeczne w styczniu 2022)

3. Wyliczenie wysokości podatku.
Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.

1 500 – (1 124,23 x 23,08%)= 1 500-259,47=1 240,53= 1 241 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
5 000-(1 124,23 x 76,92%)= 5 000-864,76= 4 135,24= 4 135 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)

1 241 x 8,5%=105,48 zł
4 135 x 12%=496,20 zł

Razem zaliczka na podatek:

(105,48+496,20) = 601,68 = 602 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

W serwisie wyliczenie podatku będzie wyglądać następująco:

 

 

Przykład 5

Pan Krzysztof rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.
W swojej działalności świadczy głównie usługi opodatkowane stawką 8,5 % i 12 %. W miesiącach od stycznia do marca wystawił faktury ze stawka 8,5 % na kwoty: 1500 zł, 3000 zł i 4000 zł. W tych samych miesiącach wystawione zostały też faktury ze stawką 12 % na kwoty: 5000 zł, 10000 zł i 8000 zł.
Zapłacone składki społeczne ZUS w każdym z tych miesięcy wynosiły 1124,23 zł (do wyliczeń przyjęto składki jakie obowiązują w 2022 roku, dla uproszczenia przyjęto założenie, że składki płacone są w miesiącu za dany miesiąc).
Obliczenia zaliczki na podatek – rozliczenie kwartalne:

1.Wyliczenie udziału w przychodach:

1 500+3 000+4 000=8 500 zł (przychód za styczeń, luty, marzec w stawce 8,5%)
8 500/(8 500+2 300)*100%= 26,98 %
5 000+10 000+8 000=23 000 zł (przychód za styczeń, luty, marzec w stawce 12%)
23 000/(8 500+2 300)*100%= 73,02%

2. Zapłacone składki ZUS

3×1 124,23=3 372,69 zł (zapłacone składki ZUS za styczeń, luty, marzec – przyjęto składkę jak obowiązuje w 2022 roku)

3.Wyliczenie wysokości podatku

Od kwoty przychodu przy danej stawce podatku należy odjąć kwotę składek społecznych pomnożoną przez wyliczoną proporcję przy danej stawce ryczałtu, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych i to da nam podstawę do opodatkowania.

8 500-(3 372,69 x 26,98%) = 8 500 – 909,95 = 7 590,015 = 7 590 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł)
23 000- (3 372,69 x 73,02%) = 23 000 – 2462,74 = 20 537,26 = 20 537 zł
(po zaokrągleniu do pełnych zł.)

7 590 x 8,5 %= 645,15 zł
20 537×12%= 2464,44 zł

Razem zaliczka na podatek:
(645,15+2 464,44)=3 109,59= 3 110 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Wyliczenia w serwisie jak poniżej:

 

 

WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi.

Możliwe do rozliczenia ulgi przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

 1. Ulga dla powracających z zagranicy,
 2. Ulga dla rodzin 4+
 3. Ulga dla emerytów.

w przypadku ryczałtu nie jest możliwe skorzystanie z ulgi dla klasy średniej.

 

 

Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły