Koniec ZUS preferencyjnego – obowiązek przerejestrowania na Mały ZUS/Duży ZUS

w Rozliczenia ZUS Tagi: duży zusMały ZUSpreferencyjny

 

1. Wyrejestrowanie z obecnego i rejestracja do nowego planu opłacenia składek ZUS

Przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnego ZUS-u przez okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych, po upływie tego okresu jest zobowiązany do opłacania składek ZUS według zasad Dużego ZUS-u bądź przy spełnieniu określonych kryteriów ma prawo skorzystać z Małego ZUS.

Przykład. 1.

Przy zakładaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca zgłosił się na formularzu ZUS ZUA do kodu 05 70 xx. Przez okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych opłacał składki preferencyjne. Z uwagi na to, że działalność została założona w dniu 2 sierpnia 2019 r. to do końca sierpnia 2021 r. przedsiębiorca podlegał pod kod 05 70 xx.

W celu poprawnego zgłoszenia do nowego planu opłacenia składek ZUS, przedsiębiorca miał obowiązek w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany wysłać deklarację wyrejestrowującą ZUS ZWUA oraz deklarację zgłoszeniową ZUS ZUS. W przykładzie 1. obowiązek przerejestrowania upłynął w dniu 7 września 2021 r.

Przedsiębiorca, który po zakończonej preferencji dokonuje zgłoszenia do Dużego ZUs-u postępuje zgodnie z punktami 1.1. Wyrejestrowanie z kodu 05 70 – ZWUA
oraz 1.2.1. Zmiana kodu na 05 10 xx (Duży ZUS)

Przedsiębiorca, który po zakończonej preferencji dokonuje zgłoszenia do Małego ZUs-u postępuje zgodnie z punktami 1.1. Wyrejestrowanie z kodu 05 70 – ZWUA
oraz 1.2.2. Zmiana kodu na 05 90 xx ( Mały ZUS).

Poniższe kroki opisują procedurę rejestracji do nowego planu opłacenia składek ZUS.

1.1. Wyrejestrowanie z kodu 05 70 – ZWUA

Wyrejestrowania z obecnego Planu opłacania składek przedsiębiorca dokonuje mając ustawiony dotychczasowy Plan opłacania składek ZUS w zakładce Pulpit → Konfiguracja → ZUS. Dla przykładu 1. we wskazanej zakładce powinny być zaznaczone Składki preferencyjne.


 

Aby dokonać wyrejestrowania należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje zgłoszeniowe ZUS → wygeneruj zwua.


 

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

 • Typ deklaracji – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 • Przyczyna wyrejestrowania – inna przyczyna wyrejestrowania.
 • Data wyrejestrowania – należy wskazać datę wyrejestrowania z preferencyjnych składek ZUS, zgodnie z przykładem 1. należy wskazać 1 września 2021 r.


 

Tak sporządzony formularz zgłoszeniowy należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.


 

Uwaga! Zalecane jest aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a ZUS ZUA/ZZA, zachować minimum jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę ze składek, a następnie rejestrujący go do nowego planu opłacania składek. Jest to rozwiązanie, które jest bezpieczniejsze i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.

Deklaracja ZUS ZUA powinna zostać przekazana do wysyłki następnego dnia po uzyskaniu w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS.


 

1.2. Zmiana kodu

Zmiany parametrów naliczania składek ZUS oraz kodu tytułu ubezpieczenia, Użytkownik wykonuje w zakładce Pulpit → Konfiguracja → ZUS.

1.2.1. Zmiana kodu na 05 10 xx (Duży ZUS)

Aby rejestracja została wykonana z właściwym kodem ubezpieczenia należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja. Następnie po lewej stronie należy wybrać ZUS i u dołu strony wybrać opcję edytuj.


 

W części Kod tytułu ubezpieczenia należy wybrać podlinkowanie zmień kod podstawowy.


 

Po wybraniu pola zmień kod podstawowy pojawi się tabela Wybór kodu tytułu ubezpieczenia wraz z opisami poszczególnych kodów tytułu ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia do Dużego ZUS-u należy przy kodzie 0510 w kolumnie Akcja wybrać wybierz.


 

Następnie pojawi się komunikat informujący, że wybrany kod tytułu ubezpieczenia jest niezgodny w wybranym planem ubezpieczenia. Wówczas należy wybrać ikonę zatwierdź mimo to.


 

Po zatwierdzeniu nowego kodu w dalszym ciągu będą widnieć składki preferencyjne jako plan opłacenia składek ZUS, natomiast w części Kod tytułu ubezpieczenia będzie ujęty nowy kod.


 

W tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności przy ubezpieczeniu społecznym będzie wskazana podstawa obowiązująca dla Składek preferencyjnych. W 2021 r. podstawa na ubezpieczenia społeczne dla preferencyjnych składek ZUS wynosiła 840 zł. W 2022 r. podstawa wynosi 903 zł.


 

1.2.2. Zmiana kodu na 05 90 xx (Mały ZUS)

Aby rejestracja została wykonana z właściwym kodem ubezpieczenia należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja. Następnie po lewej stronie należy wybrać ZUS i u dołu strony wybrać opcję edytuj.


 

W części Kod tytułu ubezpieczenia należy wybrać podlinkowanie zmień kod podstawowy.


 

Po wybraniu pola zmień kod podstawowy pojawi się tabela Wybór kodu tytułu ubezpieczenia wraz z opisami poszczególnych kodów tytułu ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia do Małego ZUS-u należy przy kodzie 0590 w kolumnie Akcja wybrać wybierz.


 

Po zatwierdzeniu nowego kodu w dalszym ciągu będą widnieć składki preferencyjne jako plan opłacenia składek ZUS.


 

W części Kod tytułu ubezpieczenia będzie ujęty nowy kod 05 90 00. W tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności przy ubezpieczeniu społecznym będzie wskazana podstawa obowiązująca dla Składek preferencyjnych. W 2021 r. podstawa na ubezpieczenia społeczne dla preferencyjnych składek ZUS wynosiła 840 zł. W 2022 r. podstawa wynosi 903 zł.


 

1.3. Wysłanie deklaracji zgłoszeniowej według nowego kodu

Aby dokonać rejestracji do Dużego ZUS-u/ Małego ZUS Plus, należy po przejściu do zakładki Pulpit → Konfiguracja.


 

W następnym kroku należy wybrać po lewej stronie zakładkę Deklaracje → Zgłoszeniowe ZUS.


 

1.3.1. Wygenerowanie i wysłanie deklaracji zgłoszeniowej rejestrującej do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS ZUA

W zakładce Deklaracje → Zgłoszeniowe ZUS należy wybrać opcję wygeneruj ZUS.


 

Formularz ZUS ZUA należy wypełnić w następujący sposób:

 • Typ deklaracji – zgłoszenie,
 • Ubezpieczenia obowiązkowe:
  • emerytalne, rentowe, wypadkowe (zgodnie z planem opłacania składek), następnie należy wpisać datę powstania obowiązku, czyli datę zgłoszenie do Małego ZUS-u/ Dużego ZUS-u, dla przykładu 1. to 1 września 2021 r.
  • ubezpieczenie zdrowotne – zaznaczone automatycznie, należy wprowadzić datę powstania obowiązku taką samą jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych tj. 1 września 2021 r.
 • Ubezpieczenia dobrowolne:
  • chorobowe – jeżeli wcześniej było opłacane albo przedsiębiorca chce zgłosić się do tej składki należy wybrać ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie daje prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego), data powstania obowiązku należy podać taką samą jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych tj. 1 września 2021 r.
 • Kod wykonywanego zawodu – należy wskazać odpowiedni kod.

 


 

Tak sporządzony formularz zgłoszeniowy należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.


 

1.3.2. Wygenerowanie i wysłanie deklaracji zgłoszeniowej rejestrującej wyłącznie do składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS ZZA

W zakładce Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS należy wybrać opcję wygeneruj ZUS ZZA.


 

Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w następujący sposób:

 • Typ deklaracji – zgłoszenie,
 • Data powstania obowiązku ubezpieczenia – należy wpisać datę zgłoszenie do Małego ZUS-u/ Dużego ZUS-u, dla przykładu 1. to 1 września 2021 r.
 • Kod wykonywanego zawodu – należy wskazać odpowiedni kod.

 


 

Tak sporządzony formularz zgłoszeniowy należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.


 

1.4. Przywrócenie kodu 05 70

Po wysłaniu deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA/ZUS ZZA do nowego kodu tytułu ubezpieczenia należy wrócić do zakładki Pulpit → Konfiguracja.


 

W następnym kroku należy wybrać po lewej stronie zakładkę ZUS. Na samym dole zakładki należy wybrać edytuj.


 

W części Kod tytułu ubezpieczenia należy wybrać podlinkowanie zmień kod podstawowy. Po wybraniu pola zmień kod podstawowy pojawi się tabela Wybór kodu tytułu ubezpieczenia wraz z opisami poszczególnych kodów tytułu ubezpieczenia. W przypadku przywrócenia do składek preferencyjnych należy przy kodzie 0570 w kolumnie Akcja wybrać wybierz.


 

System zapisze w części Kod tytułu ubezpieczenia prawidłowy kod dla składek preferencyjnych. W celu zapisania zmian należy wybrać ikonę zatwierdź.


 

2. Generowanie deklaracji i zmiana ustawień Planu opłacania składek

W poniższych punktach zostały opisane czynności, które pozwalą na poprawne wygenenerowanie deklarcaji rozliczeniowej oraz na ustawienie nowych parametrów naliczania składek ZUS zgodnie z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia.

2.1 Generowanie ostatniej deklaracji z kodem 05 70

W przykładzie 1. u przedsiębiorcy w dniu 1 września 2021 r. nastąpiło przejście na nowy plan opłacenia składek ZUS, w związku z tym konieczne jest wygenerowanie ostatniej deklaracji rozliczeniowej na starych zasadach.

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej za sierpień 2021 r. należy ustawić się w lewym górnym rogu w miesiącu księgowym sierpień 2021 i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.


 

W kolejnym kroku należy wybrać zieloną ikonę ZUS.


 

Następnie pojawi się komunikat Czy chcesz stworzyć deklarację na sierpień 2021? oraz składki za przedsiębiorcę. Należy wybrać zielony przycisk zatwierdź.


 

Po wygenerowaniu ZUS DRA w miesiącu sierpień należy zmienić miesiąc księgowy na wrzesień 2021 i przejść do zakładki Zobowiązania ➡ Składki ZUS.


 

W kolumnie Data opłacenia należy wpisać datę realnego przelewu.


 

Po wpisaniu daty opłacenia należy wybrać zieloną ikonę zatwierdź.


 

Ważne!
Ikona zatwierdź jest ikoną zawsze aktywną. System na podstawie wprowadzonych dat opłacenia zalicza składki ZUS przedsiębiorcy do zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy- PIT-5/PIT-5L/PIT-28. Zgodnie z przepisami ustawy Polski Ład od stycznia 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można odliczać od podatku.

2.2. Zmiana ustawień Planu opłacania składek

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS DRA za ostatni miesiąc podlegania pod składki preferencyjne, należy w systemie ustawić aktualny plan opłacenia składek ZUS w zakładce Pulpit → Konfiguracja → ZUS.

2.2.1. Zmiana na Duży ZUS (kod 05 10)

W tym celu należy zmienić miesiąc księgowy na miesiąc, w którym przedsiębiorca rejestruje się do ulgi, zgodnie z przykładem 1. należy ustawić miesiąc wrzesień i przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja.


 

Następnie po lewej stronie należy wybrać ZUS.


 

Kolejno u dołu strony edytuj.


 


 


 

W edycji należy u góry strony w polu Plan opłacenia składek ZUS wybrać z rozwijalnej listy Duży ZUS.


 

Kolejno system automatycznie zmieni kod tytułu ubezpieczenia na 05 10 00( końcówka kodu 00 świadczy że przedsiębiorca nie posiada statusu emeryta/rencisty ani nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


 

Przedsiębiorca, u którego występuje jedna z poniższych sytuacji:

 • posiada zatrudnie na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2 800,00 zł brutto( w 2022 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3 010, 00 zł brutto),
 • opłaca składki na ubezpieczenia społeczne z innej działalności gospodarczej,
 • pobiera zasiłek macierzyński,
 • posiada prawo do emerytury lub do renty,
 • posiada stopień niepełnosprawności,

 

dokonuje stosowanych oznaczeń w części Dodatkowe Informacje.


 

Na koniec należy zweryfikować czy są zaznaczone poprawne składki ZUS w tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności i wybrać ikonę zatwierdź.

Zmiana planu opłacenia składek ZUS na Duży ZUS powoduje, że system automatycznie zaznacza składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Domyślnie nie jest zaznaczona dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe oraz składka na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca, który ma obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy albo dobrowolnie podlega pod składkę na ubezpieczenie chorobowe dokonuje stosownego oznaczenia.

Przy składce na Fundusz Pracy jest ikona znaku zapytania wraz z informacją w jakich przypadkach następuje zwolnienie z tej składki:

 • W ramach Dużego ZUS ta składka jest opłacana obowiązkowo, wyjątek stanowi zwolnienie z racji osiągniętego przez mężczyznę 60 roku życia a w przypadku kobiety osiągniętego 55 roku życia.

 

Ważne!
Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy w ramach Dużego ZUS-u następuje dopiero od następnego miesiąca po osiągnięciu przez przedsiębiorcę wymaganego wieku. Nie dotyczy to przypadku przedsiębiorcy, którego urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca.


 

2.2.2. Zmiana na Mały ZUS (kod 05 90)

W tym celu należy zmienić miesiąc księgowy na miesiąc, w którym przedsiębiorca rejestruje się do ulgi, zgodnie z przykładem 1. należy ustawić miesiąc wrzesień i przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja.


 

Następnie po lewej stronie należy wybrać ZUS.


 

Kolejno u dołu strony edytuj.


 


 


 

W edycji należy u góry strony w polu Plan opłacenia składek ZUS wybrać z rozwijalnej listy Mały ZUS.


 

W części Limit wykorzystania ulgi “Mały ZUS”, przedsiębiorca ma możliwość wpisania pierwszego miesiąc podlegania pod Mały ZUS. Na podstawie wprowadzonych danych jest ustalany okres, w którym kończy się możliwość korzystania z ulgi Mały ZUS Plus, o czym Użytkownik będzie informowany komunikatami podczas generowania deklaracji ZUS.

 

Zgodnie z przykładem 1. pierwszym miesiącem podlegania pod Mały ZUS jest wrzesień 2021 r.

System automatycznie zmieni kod tytułu ubezpieczenia na 05 90 00 (końcówka kodu 00 świadczy że przedsiębiorca nie posiada statusu emeryta/rencisty ani nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


 

Przedsiębiorca, u którego występuje jedna z poniższych sytuacji:

 • posiada zatrudnie na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2 800,00 zł brutto( w 2022 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3 010, 00 zł brutto),
 • opłaca składki na ubezpieczenia społeczne z innej działalności gospodarczej,
 • pobiera zasiłek macierzyński,
 • posiada prawo do emerytury lub do renty,
 • posiada stopień niepełnosprawności,

 

dokonuje stosowanych oznaczeń w części Dodatkowe Informacje.


 

Kolejno należy wybrać w tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności ikonę wylicz.


 

Kolejno pokaże się okno Wyliczenie podstawy Składek ZUS – według planu Mały ZUS. W tym miejscu należy zweryfikować wszelkie dane, które zostały szczegółowo opisane w instrukcji o Małym Zus-ie w punkcie 4.1. dla zasad ogólnych oraz w punkcie 4.2 dla ryczałtu ewidencjonowanego. Po przeanalizowaniu wszelkich informacji dotyczących przychodu i dochodu, należy wybrać u dołu okna zatwierdź.


 

Na koniec należy zweryfikować czy są zaznaczone poprawne składki ZUS w tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności i wybrać ikonę zatwierdź.

Zmiana planu opłacenia składek ZUS na Mały ZUS powoduje, że system automatycznie zaznacza składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Domyślnie nie jest zaznaczona dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe oraz składka na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca, który ma obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy albo dobrowolnie podlega pod składkę na ubezpieczenie chorobowe dokonuje stosownego oznaczenia.

Przy składce na Fundusz Pracy jest ikona znaku zapytania wraz z informacją w jakich przypadkach następuje zwolnienie z tej składki:

 • W ramach Małego ZUS ta składka jest opłacana obowiązkowo jeżeli podstawa na ubezpieczenie społeczne będzie równa bądź większa od kwoty wynagrodzenie minimalnego w danym roku kalendarzowym. W 2022 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3 010,00 zł brutto.

 

Szczegółowe zasady naliczania składki na Fundusz Pracy na Małym ZUS-ie zostały opisane w naszej pomocy.


 

2.3. Generowanie deklaracji z nowym kodem

W poniższych punktach zostały opisane czynności pozwalające na poprawne wygenerowanie deklaracji rozliczeniowej z nowym kodem tytułu ubezpieczenia.

2.3.1. Generowanie deklaracji dla Dużego ZUS-u (kod 05 10)

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z nowym kodem, dla przykładu 1. należy ustawić się w miesiącu księgowym wrzesień 2021 i przejść do opcji Deklaracje → Deklaracje.


 

Kolejno wybrać zieloną opcję ZUS.


 

Następnie pojawią się składki ZUS jakie przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić, skorelowane z ustawieniami dokonanymi w konfiguracji serwisu, jeśli ich wartość się zgadza należy je zatwierdzić na dole wybierając opcję zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu składek, system wygeneruje deklaracje ZUS DRA wraz z załącznikami RCA, RSA, RZA oraz RPA. Na deklaracji ZUS DRA zostaną ujęte składki ZUS za przedsiębiorcę, który opłaca je wyłącznie za siebie. Składki ZUS za przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników będą wykazane na RCA.


 

W szczegółach wygenerowanej deklaracji DRA np. 09/2021 – czyli miesiąca, za który została stworzona – na samym dole wyświetli się możliwość przekazania deklaracji do podpisu, a tym samym złożenia jej elektronicznie w ZUS.


 

Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, niwelując w ten sposób pomyłki.


 

Wysłane elektronicznie deklaracje, można zweryfikować w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS, gdzie będzie można również zweryfikować Status przesłanej deklaracji. Z tego poziomu istnieje również możliwość pobrania potwierdzenia złożenia.


 

Ważne!
Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy składają co miesiąc deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA do ZUS-u w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca.Ten sam termin obowiązuje dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na to, czy zatrudniają pracowników, czy nie. W tym też terminie należu urelugować zaobowiązanie względem ZUS.

 

2.3.2. Generowanie deklaracji dla Małego ZUS-u (kod 05 90)

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z nowym kodem, dla przykładu 1. należy ustawić się w miesiącu księgowym wrzesień 2021 i przejść do opcji Deklaracje → Deklaracje.


 

Kolejno wybrać zieloną opcję ZUS


 

Podczas generowania deklaracji, system wyświetli wysokość składek, które będą wyliczane zgodnie z ustaloną podstawą, obliczoną poprzez podanie odpowiednich danych w konfiguracji ZUS.

Poniżej wyświetlonych składek ZUS, pojawi się komunikat, informujący o możliwości utworzenia zgłoszenia przychodu za zeszły rok. Domyślnie zaznaczony checkbox ”Tak” przy pytaniu Czy utworzyć zgłoszenie przychodu za zeszły rok?, powoduje wygenerowanie dodatkowego załącznika do deklaracji DRA cz. 2, dla przedsiębiorcy który nie zatrudnia pracowników lub deklaracja RCA cz. 2 w sytuacji zatrudniania pracowników.

Określony załącznik będzie wówczas zawierać informację na temat przychodu, dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rok 2020.


 

Po zweryfikowaniu opcji utworzenia zgłoszenia, u dołu strony zatwierdzamy wyświetlone składki.Po zatwierdzeniu składek, system wygeneruje deklaracje ZUS DRA wraz z załącznikami RCA, RSA oraz RPA.

W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, a jego składki ZUS generują się na deklaracji DRA, wówczas system utworzy DRA cz. 2, który będzie integralną częścią dotychczasowej deklaracji rozliczeniowej.


 

Po wybraniu cz. 2 w deklaracji ZUS DRA, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


 

Natomiast w momencie, kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, a jego składki pojawiają się na deklaracji ZUS RCA, wówczas zostanie utworzona deklaracji RCA cz. 2.


 

Po wybraniu cz. 2 w deklaracji ZUS RCA, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


 

W szczegółach wygenerowanej deklaracji DRA np. 09/2021 – czyli miesiąca, za który została stworzona – na samym dole wyświetli się możliwość przekazania deklaracji do podpisu, a tym samym złożenia jej elektronicznie w ZUS.


 

Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, niwelując w ten sposób pomyłki.


 

Wysłane elektronicznie deklaracje, można zweryfikować w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS, gdzie będzie można również zweryfikować Status przesłanej deklaracji. Z tego poziomu istnieje również możliwość pobrania potwierdzenia złożenia.

W tym miejscu, znajduje się również informacja dotycząca przesłanej DRA cz. 2 (w przypadku niezatrudniania pracowników) lub RCA cz. 2 (w sytuacji kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników).


 

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły