Mały ZUS Plus – konfiguracja konta, rejestracja w ZUS, miesięczne rozliczenie DRA

w Podatek PITRozliczenia ZUS Tagi: Mały ZUS Plus


 

1. Na czym polega Mały ZUS Plus

13 Grudnia 2019 r. Rząd przyjął Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzającą tzw. Mały ZUS Plus, do którego przedsiębiorcy mogli się zgłosić po raz pierwszy w lutym 2020 roku wskazując jako datę rejestracji 01.02.2020 r.

Ważne!
W roku 2021 r. chcący przystąpić do Małego ZUS Plus od wskazanego roku dokonują zgłoszenia do końca stycznia, ponieważ 31 stycznia to dzień wolny termin rejestracji przesuwa się na 01.02.2021 r.
Dowiedz się więcej o terminach rejestracji i przeczytaj nasz artykuł. Sprawdź również informacje dostępne na stronie ZUS, przeczytaj.

Mały ZUS Plus poza uzależnieniem możliwości przystąpienia do ulgi od osiągniętego przychodu, uzależnia wysokość podstawy składek społecznych oraz FP od osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku ubiegłym dochodu.

Aby móc skorzystać z Małego ZUS Plus, głównym warunkiem, który należy spełnić jest przychód nieprzekraczający 120 tys. zł z tytułu działalności gospodarczej za rok ubiegły. Dla roku 2021 jest to przychód z roku 2020.

Mały ZUS Plus obowiązuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. W przypadku przedsiębiorców, którzy w 2020 roku przystąpili do Małego ZUS okres trzyletni liczony jest od roku 2020. Po upływie 5 lat od zaprzestania korzystania z Małego ZUS Plus można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach dobrowolności.

Jak to zostało już wskazane wcześniej podstawa do składek społecznych w przypadku tej ulgi ustalana jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Składka na Fundusz Pracy opłacana jest, jeżeli podstawa przekracza minimalne wynagrodzenie krajowe (w roku 2021 wynosi ono 2800,00 zł). Składka zdrowotna pozostaje niezmienna i opłacana w pełnej wysokości (w roku 2020 wynosi 362,34 zł) a dzień publikacji niniejszej instrukcji nie jest jeszcze znana wartość dla roku 2021.

O zamiarze opłacania składek w ramach Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi poinformować ZUS poprzez złożenie odpowiednich druków rejestrujących z kodem 0590xx.

1.1 Wyłączenia z Małego ZUS Plus

Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG (w tym: wspólnicy spółki cywilnej), pod warunkiem, że w poprzednim roku:

 1. nie rozliczali się w formie karty podatkowej i nie korzystali ze zwolnienia z VAT,
 2. prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
 3. nie spełniają warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. nie prowadzili pozarolniczej działalności jako:
  • twórca, artysta,
  • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Z Małego ZUS Plus, będą wykluczeni również przedsiębiorcy, którzy mają prawo podlegać pod ZUS preferencyjny (30% podstawy do ubezpieczeń społecznych) lub ulgę na start (opłacana jedynie składka zdrowotna).

Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności, korzysta z ulgi na start przez okres 6 miesięcy, następnie zgłasza się do ZUS-u preferencyjnego, który opłaca przez 24 miesiące. Dopiero po “wykorzystaniu” wszystkich ulg ma możliwość skorzystania z Małego ZUS Plus.

1.1.1. Wolny Zawód

Infolinia ZUS wskazuje, iż z rozliczenia Małym ZUS Plus może skorzystać płatnik składek, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG. We wskazanej opinii ZUS odnosi się do tego, iż wykonywanie wolnego zawodu nie determinuje możliwości skorzystania z Małego ZUS Plus, gdyż decydująca jest rejestracja w CEIDG.

Wskazane potwierdza decyzja ZUS z dn. 06.03.2019, sygn. akt: WPI/200000/43/15/2019 – w której ZUS stwierdził, że osoba wykonująca wolny zawód (tłumacz) świadczy usługi na podstawie wpisu do CEIDG więc jest osobą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, a zatem nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 18c ust. 11 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. wyłączeniu dla wolnych zawodów.

W oparciu o powyższe wydaje się zatem, iż można przyjąć założenie, iż wpis do CEIDG da przedsiębiorcy prawo skorzystać z Małego ZUS Plus.

Z uwagi na to, iż decyzje są wydane dla konkretnych osób i dana placówka ZUS może mieć odmienne zdanie w temacie, zawsze warto wystąpić o wydanie własnej interpretacji przepisów. Jak wystąpić z wnioskiem opisane jest tutaj.

Ewentualnie można zwrócić się do ZUS z zapytaniem e-mailowo pod adresem: cot@zus.pl.

Niestety, ale linia orzecznicza, szczególnie po zmianach w definicji zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, odnośnie wolnego zawodu w 2021 roku nie została jeszcze ustalona, a wątpliwości interpretacyjne co do kwalifikacji wolnego zawodu mogą być rozstrzygane przez sądy w przeciwstawny sposób. Także każdą decyzję zalecane jest potwierdzić w ZUS, najlepiej w postaci wystąpienia o interpretację indywidualną.

Ważne!
Od 1 stycznia 2021 r. definicja wolnego zawodu uległa poszerzeniu w związku ze zmianami wprowadzonymi w art.4 ust. 1 pkt 11 ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

 

Poniżej znajdują się przykładowe interpretacje wydane w 2019 roku, gdzie ZUS przyznawał możliwość skorzystania z ulgi dla:

 • architekta (decyzja z 4.03.2019, DI/100000/43/81/2019),
 • radcy prawnego (np. decyzja z 4.03.2019, DI/100000/43/67/2019),
 • adwokata (np. decyzja z 28.02.2019, WPI/200000/43/46/2019, i 9.04.2019, DI/100000/43/323/2019),
 • twórcy oprogramowania, świadczącego usługi informatyczne i muzyczne, w tym aranżacji i kompozycji utworów (decyzja z 28.02.2019, WPI/200000/43/44/2019),
 • fizjoterapeuty (decyzja z 30.04.2019, WPI/200000/43/380/2019),
 • inżyniera budownictwa zajmującego się projektowaniem, nadzorem i doradztwem w zakresie budownictwa ogólnego (decyzja z 27.02.2019, WPI/200000/43/141/2019),
 • korepetytora (decyzja z 12.02.2019, DI/100000/43/27/2019).

 

1.2. Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 1. nie wykorzystali 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres zawartej z pracodawcą umowy,
 3. w ubiegłym roku kalendarzowym, osiągnęli przychody z działalności gospodarczej, które nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi.

2. Komu przysługuje Mały ZUS Plus – przychód za rok ubiegły

Głównym kryterium, które umożliwia skorzystanie z Małego ZUS Plus, jest uzyskanie przez przedsiębiorcę przychodu za rok ubiegły na poziomie nieprzekraczającym 120 tys. zł.

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności w roku poprzednim, limit przychodu w wysokości 120 tys. zł należy pomniejszyć proporcjonalnie w stosunku do liczby dni rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.

Limit przychodu należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych za dany rok, a następnie pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymany iloczyn należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę (jeżeli końcówka jest wyższa niż 0,5 gr) lub w dół (jeżeli jest niższa niż 0,5 gr).

Uwaga! Do czasu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu, kiedy przedsiębiorca podlegał pod inne ubezpieczenie np: w KRUS lub za granicą Polski.

 
Przykład 1.
Przedsiębiorca w roku 2020 prowadził działalność gospodarczą od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. czyli przez 209 dni w roku. Przez pozostały okres, działalność pozostawała zawieszona. Od 01.01.2021 r. działalność została wznowiona a przedsiębiorca zamierza skorzystać z Małego ZUS Plus. W związku z tym wyliczenie limitu wysokości przychodu będzie wyglądało w następująco:

(120 000/366) x 209 = 68 524,5901639 ≈ 68 524, 59 – wyliczony limit przychodu, który nie może zostać przekroczony przez przedsiębiorcę.

2.1. Przychód – podatek według skali i podatek liniowy

Przychód z działalności, w przypadku przedsiębiorców opodatkowujących osiągnięte dochody podatkiem według skali oraz podatkiem liniowym, można zweryfikować w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPIR) w zakładce Ewidencje → Księga przychodów i rozchodów, w miesiącu grudzień 2019 należy zweryfikować wartość kolumny 9 Razem przychód.


 

W przypadku jeżeli przedsiębiorca jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej powinien pamiętać, aby do wskazanego przychodu dodać również przychód zgodnie z posiadanymi udziałami w spółce.

2.2. Przychód – ryczałt ewidencjonowany

W przypadku przedsiębiorców opodatkowujących osiągnięty przychód ryczałtem ewidencjonowanym łączną wartość przychodu można sprawdzić w zakładce Ewidencje → Ewidencja przychodów, w miesiącu grudzień 2020 będzie to wartość wiersza – Suma przychodów od początku roku.

W przypadku jeżeli przedsiębiorca jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej powinien pamiętać, aby do wskazanego przychodu dodać również przychód zgodnie z posiadanymi udziałami w spółce.

3. Podstawa naliczenia składek – dochód za rok ubiegły

Kluczową zmianą wprowadzoną do przepisów w Małym ZUS Plus, jest to że płatnik oblicza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu. Poniżej zostanie opisane czym jest dochód dla celów wyliczenia podstawy składek społecznych w zależności od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorcy.

3.1. Dochód – podatek według skali i podatek liniowy

Dochód przedsiębiorca może zobaczyć w różnych miejscach są to m.in. zeznanie roczne, zestawienie KPIR oraz raport PIT-5. Poniżej zostało opisane kiedy pobranie dochodu z określonego miejsca będzie prawidłowe.

3.1.1 Zeznanie roczne

Dla rozliczających się w oparciu o KPIR najbardziej wiarygodną informację o osiągniętym dochodzie za rok 2020 jest wartość dochodu z zeznania rocznego PIT-36 (dla rozliczających się wg skali podatkowej) lub PIT-36L (dla rozliczających się podatkiem liniowym).

Rozliczający PIT-roczny za 2020 rok w serwisie przejdą do generatora druku w zakładce Deklaracje → Deklaracje na dole strony PIT roczny i ikona 2020.


 

Dochód będzie wykazany w:

 • PIT-36 wer. 28 pole – 79 lub 136 (kiedy podatnik jest wykazany jako małżonek),
 • PIT-36L wer. 17 pole – 24

3.1.2 Zestawienie KPIR

Do czasu złożenia zeznania PIT-36/PIT-36L, dla prowadzącego jedynie jednoosobową działalność gospodarczą, można dochód wygenerować w zakładce Ewidencja → Księga przychodów i rozchodów, na dole strony należy wybrać opcję wygeneruj zestawienie.


 

Następnie należy wskazać Okres zestawienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 z zaznaczeniem checkboxu Uwzględniaj wartość remanentów


 

Kolejno należy uzupełnić wartość remanentu początkowego i końcowego i wybrać wygeneruj.


 

Po wygenerowaniu raportu, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania swojego dochodu z roku poprzedniego w linijce DOCHÓD (Przychód – Koszty). U dołu strony istnieje również możliwość wydrukowania zestawienia.

W sytuacji kiedy dochód z działalności gospodarczej jest w wartości ujemnej (strata), wówczas przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS w wysokości 30% podstawy do ubezpieczeń społecznych – czyli taką wartość składek, która obowiązuje przy tzw. ZUS Preferencyjny.


 

3.1.3 Raport PIT-5/PIT-5L

Dochód wykazany w raporcie PIT-5/PIT-5L za 12/2019 lub IV kwartał 2019 będzie prawidłowy tylko jeżeli przedsiębiorca:

 • posiada remanenty zerowe
 • oraz

 • nie uzupełnia przychodów z najmu prywatnego w zakładce: Pulpit → Konfiguracja → PIT.


 

3.1.4 Dochód a składki społeczne

W przypadku kiedy przedsiębiorca składki społeczne swoje oraz osoby współpracującej rozlicza bezpośrednio w KPIR wykazując je w kolumnie Pozostałe wydatki wówczas powinien zwiększyć dochód o wartość składek zaliczonych do kosztów.

Domyślnie w serwisie składki społeczne przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej pomniejszają dochód do opodatkowania w PIT-5/PIT-5L i są wykazywane w raporcie w wierszu Suma zapłaconych składek na ub. społeczne. W przypadku kiedy Użytkownik serwisu rozlicza składki we wskazanej pozycji raportu PIT-5/PIT-5L nie koryguje wartości dochodu o wysokość składek.

3.2. Dochód – ryczałt ewidencjonowany

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym “dochodem” stanowiącym podstawę naliczenia składek jest wartość przychodu pomnożona przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół jeśli jest niższa.

Aby pobrać przychód z serwisu należy przejść do zakładki Ewidencje → Ewidencja przychodów w miesiącu grudzień 2019 jest to wartość wiersza – Suma przychodów od początku roku.


 

Wskazana kwota pomnożona przez 0,5 da podstawę od jakiej będą naliczane składki społeczne.

Przykład 2.
Pani Kamila prowadzi działalność gospodarczą od 01 stycznia 2016 r. opłacając podatek na warunkach zryczałtowanych. Roczny przychód ze sprzedaży w roku 2020 wyniósł 75 236,77 zł. W związku z tym, aby obliczyć roczny “dochód” z działalności gospodarczej – do celów ustalania podstawy do Małego ZUS Plus należy wykonać następujące działanie:

75 236,77 zł x 0,5 = 37 618,39 zł

4. Kalkulator podstawy – opis funkcji Wyliczenie podstawy składek ZUS – według planu Mały ZUS

W celu wyliczenia podstawy do ubezpieczeń społecznych oraz wysokości składki ZUS w przypadku skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus, przedsiębiorca powinien skorzystać z kalkulatora dostępnego na koncie w serwisie. W tym celu należy ustawić się w miesiącu księgowym, od którego przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi. Kolejno należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja → ZUS. Następnie należy u dołu strony wybrać edytuj, w wierszu Plan opłacania składek ZUS należy wskazać Mały ZUS. W tabeli Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności przy Ubezpieczeniu społecznym należy wybrać opcję wylicz. Kolejno należy postępować według instrukcji opisanej w kolejnych punktach, która jest uzależniona od sposobu rozliczania podatku dochodowego.


 

4.1 Podatek według skali i podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych Wyliczenie podstawy składek ZUS – według planu Mały ZUS będzie wyglądało w następujący sposób.


 

Przychód firmy – wartość, która kwalifikuje przedsiębiorcę do skorzystania z Małego ZUS Plus (przychód za rok 2020 nie może przekroczyć 120 tys zł), w tej pozycji wyświetli się informacja zawierająca roczne podsumowanie przychodu z Księgi Przychodów i Rozchodów. Istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego przychodu niezarejestrowanego w serwisie poprzez opcję dodaj przychód niezarejestrowany w ifirmie. Z opcji powinien skorzystać Użytkownik, który osiąga dodatkowo przychody w ramach spółki cywilnej.

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej – punkt dotyczący liczby dni, dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez pełny rok kalendarzowy np. założenie działalności w trakcie roku. Punkt jest również istotny dla przedsiębiorców zawieszających działalność w roku poprzedzającym ulgę. W takim przypadku liczbę dni pomniejszamy o ilość dni zawieszenia lub nieprowadzenia działalności.

Uwaga! Okres przebywania na zasiłku z ZUS nie jest traktowany jako okres przerwy, np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński z ZUS.

 
Remanent początkowy – w przypadku jeżeli przedsiębiorca uzupełnił remanent początkowy w zakładce Majątek → Remanenty, kwota zostanie uzupełniona automatycznie, w przypadku braku uzupełnienia remanentu w podanym polu można wskazać kwotę samodzielnie, należy jednak pamiętać o uzupełnieniu również kwoty we wskazanej wcześniej zakładce. Wartość remanentu początkowego obniża wartość dochodu stanowiącego podstawę dla Małego ZUS Plus.

Remanent końcowy – w przypadku jeżeli przedsiębiorca uzupełnił remanent końcowy w zakładce Majątek → Remanenty, kwota zostanie uzupełniona automatycznie, w przypadku braku uzupełnienia remanentu w podanym polu można wskazać kwotę samodzielnie, należy jednak pamiętać o uzupełnieniu również kwoty we wskazanej wcześniej zakładce. Wartość remanentu końcowego podwyższa wartość dochodu stanowiącego podstawę dla Małego ZUS Plus.

Dochód firmy – wartość stanowiąca podstawę obliczeń dla Małego ZUS Plus, w uproszczeniu jest to suma przychodów firmy pomniejszona o koszty uzyskania przychodów i skorygowana o wartości remanentów (Kwota dochodu pobierana jest z Zestawienia KPIR opisanego w punkcie 3.1.2.) Dochód dla potrzeb ZUS nie obejmuje zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegóły w zakresie wpływu składek ZUS na dochód zostały opisane w punkcie 3.1.4 Dochód a składki społeczne .

UWAGA!
W sytuacji jeżeli przedsiębiorca osiąga także dochody np. ze spółki cywilnej, wówczas w tym polu należy samodzielnie wprowadzić łączną wartość dochodu będącą sumą dochodu uzyskanego z bycia wspólnikiem w spółce oraz dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej.

 
Wyliczona podstawa składek – w tej pozycji, serwis wskaże wyliczoną podstawę składek ZUS. Poniżej wyświetli się również informacja o różnicy między wartością wyliczoną a kwotą jaka obowiązywałaby przedsiębiorcę będącego na Dużym ZUS.

Wybrana podstawa składek – przedsiębiorca ma również możliwość opłacania składek od własnej podstawy do ubezpieczenia społecznego. W tym miejscu przedsiębiorca samodzielnie deklaruje podstawę. Wartość powinna być równa lub wyższa od wyliczonej podstawy składek.

4.2 Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem ewidencjonowym Wyliczenie podstawy składek ZUS – według planu Mały ZUS będzie wyglądało w następujący sposób.


 

Przychód firmy – w tej pozycji wyświetli się informacja zawierająca roczne podsumowanie przychodu z Ewidencji Przychodów. Istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego przychodu niezarejestrowanego w serwisie poprzez opcję dodaj przychód niezarejestrowany w ifirmie. Z opcji powinien skorzystać Użytkownik, który osiąga dodatkowo przychody w ramach spółki cywilnej.

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej – punkt dotyczący liczby dni, dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez pełny rok kalendarzowy np. założenie działalności w trakcie roku. Punkt jest również istotny dla przedsiębiorców zawieszających działalność w roku poprzedzającym ulgę. W takim przypadku liczbę dni pomniejszamy o ilość dni zawieszenia lub nieprowadzenia działalności.

Uwaga! Okres przebywania na zasiłku z ZUS nie jest traktowany jako okres przerwy, np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński z ZUS.

 
Wyliczona podstawa składek – w tej pozycji, serwis wskaże wyliczoną podstawę składek ZUS. Poniżej wyświetli się również informacja o różnicy między wartością wyliczoną a kwotą jaka obowiązywałaby przedsiębiorcę będącego na Dużym ZUS. W przypadku ryczałtowców dochód z działalności gospodarczej obliczany jest jako przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Wybrana podstawa składek – przedsiębiorca ma również możliwość opłacania składek od własnej podstawy do ubezpieczenia społecznego. W tym miejscu przedsiębiorca samodzielnie deklaruje podstawę. Wartość powinna być równa lub wyższa od wyliczonej podstawy składek.

4.3 Posiadasz zbyt wysoki przychód by skorzystać z ulgi Mały ZUS

W przypadku jeżeli przychód firmy przekroczy 120 000 zł w roku 2019, przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z ulgi obniżającej proporcjonalnie składki społeczne. Użytkownikowi, który przekroczył próg przychodu wyświetli się poniższa informacja.


 

W tej sytuacji Użytkownik, w roku 2021 nie będzie mógł wybrać Planu opłacania składek jako Mały ZUS. Możliwość przejścia na wskazany plan po spełnieniu kryteriów przychodowych będzie możliwa w roku 2022.

4.4 Przykładowe wyliczenie podstawy

Najniższa podstawa wymiaru składek dla Małego ZUS-u Plus uzależniona jest od dochodu z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego.

1. W pierwszej kolejności należy ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej według wzoru:

  Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej* uzyskany
  w poprzednim roku kalendarzowym
  ————————————————————————————————— x 30
  Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
  działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

* W przypadku ryczałtowców dochód z działalności gospodarczej obliczany jest jako przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

2. Kolejno otrzymany przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej należy pomnożyć przez współczynnik 0,5.

  W tym przypadku również należy zaokrąglić wartość w ten sam sposób jak zostało to wskazane powyżej.

3. Otrzymaną wartość powinna znaleźć się pomiędzy kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia (840,00 zł) oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (3155.40 zł).

  Na podstawie otrzymanej wartości przedsiębiorca będzie miał możliwość wyliczenia wysokości składek ZUS.

Przykład 3.
Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez cały rok 2020 r. Przychody w tym roku wyniosły 110 000 złotych. Dochód był na poziomie 75 000 zł. W związku z tym, aby przedsiębiorca mógł wyliczyć podstawę wymiaru składek powinien wykonać następujące działanie.

(75 000/366) x 30 x 0,5 = 3073,77 zł

W związku z tym, że wyliczona podstawa jest wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (840 zł) a niższa niż 60% średniego wynagrodzenia (3155,40 zł), składki społeczne liczone będą od wyliczonej podstawy.

5. Kontynuacja ulgi na zasadach Małego ZUS – ZUS Zależnego od przychodu

Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim, opłacali składki na zasadzie Małego ZUS i w roku kolejnym, również spełniają wszystkie warunki do kontynuacji Małego ZUS Plus, nie mają obowiązku ponownego przekazywania formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
Przedsiębiorca musi natomiast terminowo złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych, który będzie zawierał informację dotyczące:

 • zastosowanej formy opodatkowania w roku poprzednim,
 • rocznego przychodu z działalności gospodarczej,
 • rocznego dochodu z działalności gospodarczej,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

ZUS DRA cz. 2 jeżeli przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie lub ZUS RCA/RZA cz. 2, w przypadku zatrudniania pracowników należy złożyć do ZUS do 10 lub 15.02.2021 r.

Korzystający z ulgi w 2020 r. w styczniu 2021 r. powinni sprawdzić czy nadal im ulga przysługuje. W tym celu mając ustawiony w serwisie miesiąc księgowy styczeń 2021 w zakładce Pulpit → Konfiguracja → ZUS należy na dole strony wybrać edytuj i w tabeli w wierszu Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) w kolumnie Podstawa wymiaru wybrać wylicz. Jeżeli wartość przychodu jest mniejsza od limitu to przedsiębiorca nadal korzysta z ulgi. W tej sytuacji przedsiębiorca nie zgłasza się ponownie do ubezpieczeń, należy jednak pamiętać, iż podstawę naliczenia składek będzie trzeba ująć w przekazanej do ZUS za styczeń 2021 deklaracji DRA cz. 2 lub RCA cz. 2 (dla zatrudniających pracowników). Deklaracje będzie można wysłać elektronicznie z serwisu do 10 lub 15.02.2021.

Szczegółowo zasada działania kalkulatora została opisana w punkcie 4. Kalkulator podstawy – opis funkcji Wyliczenie podstawy składek ZUS – według planu Mały ZUS.

6. Zgłoszenie do Małego ZUS Plus

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z Małego ZUS w 2020 r., a spełniają wszystkie wymogi związane z przystąpieniem do Małego ZUS Plus, mogą zgłosić się do wskazanego planu opłacania składek w terminie od 01.01.2021 r. do 01.02.2021r. (gdyż 31 stycznia 2021 to dzień wolny od pracy, dlatego termin ulega wydłużeniu o jeden dzień).

W przypadku przedsiębiorcy wznawiającego lub rozpoczynającego działalność w 2021 roku termin wynosi 7 dni odpowiednio od daty zaistnienia zmiany czyli wznowienia, rozpoczęcia działalności.

To znaczy, że Ubezpieczeni, którzy wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu roku, albo spełnią warunki do przystąpienia do Małego ZUS plus (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z “preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do ubezpieczeń w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Np. W sytuacji kiedy 24-miesięczny okres składek preferencyjnych kończy się 31 grudnia 2020r., przedsiębiorca ma termin na rejestrację do Małego ZUS Plus do dnia 7 stycznia 2021r. Wynika to bieżącego stanowiska ZUS, konstultowanego na infolinii.

6.1 Wyrejestrowanie z dotychczasowego planu opłacania składek – generowanie ZUS ZWUA

Wyrejestrowania z obecnego Planu opłacania składek przedsiębiorca dokonuje mając ustawiony dotychczasowy Plan opłacania składek ZUS w zakładce Pulpit → Konfiguracja → ZUS. We wskazanej zakładce w zależności od wybranego planu powinno być wskazane Duży ZUS (kod 0510xx) lub Składki preferencyjne (kod 0570xx).
Aby dokonać przerejestrowania na Mały ZUS Plus, należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja.


 

Następnie należy wybrać Deklaracje zgłoszeniowe ZUS → Wygeneruj ZWUA.


 

W oknie generowania e-deklaracji ZUS ZWUA, jako Typ deklaracji należy zaznaczyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie na liście Przyczyna wyrejestrowania, wybieramy Inna przyczyna wyrejestrowania.


 

W polu Data wyrejestrowania należy podać datę wyrejestrowania z pełnych składek. W przypadku przejścia w 2021 roku na Mały ZUS Plus będzie to data 01.01.2021 r.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca będzie np. wznawiał działalność gospodarczą w roku 2021, jako datę wyrejestrowania podajemy pierwszy dzień wznowienia działalności. W przypadku zaś przejścia z ZUS preferencyjnego na Mały ZUS Plus będzie to pierwszy dzień miesiąca, od którego przedsiębiorca przechodzi na Mały ZUS Plus.


 

Tak sporządzony formularz zgłoszeniowy należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.


 

Uwaga! Zalecane jest aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a ZUS ZUA/ZZA, zachować minimum jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę ze składek, a następnie rejestrujący go do nowego planu opłacania składek. Jest to rozwiązanie, które jest bezpieczniejsze i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.

Deklaracja ZUS ZUA powinna zostać przekazana do wysyłki następnego dnia po uzyskaniu w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS. Należy również pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca będzie dokonywał przerejestrowania w ostatnim możliwym terminie, nie jest wskazane aby zachowywał przerwę pomiędzy wysyłanymi deklaracjami. Istotne jest natomiast aby dokumenty trafiły do ZUS we wskazanym terminie. W innym przypadku, przekroczenie 31.01.2021r. bądź ostatniego 7-go dnia terminu w przypadku rozpoczęcia, wznowienia działalności gospodarczej lub zakończenia 24-miesięcznego okresu opłacania składek preferencyjnych,, może spowodować niezakwalifikowanie się do wskazanej ulgi.

 

Wszelkie deklaracje zgłoszeniowe można wysyłać za pomocą serwisu. Nie ma wówczas konieczności składania deklaracji bezpośrednio w oddziale ZUS.


 

6.2 Zmiana ustawień – Wyliczenie podstawy składek ZUS – według planu Mały ZUS

Aby rejestracja została wykonana z właściwym kodem ubezpieczenia, należy zmienić Plan opłacania składek w konfiguracji systemu. W tym celu należy zmienić miesiąc księgowy na styczeń 2021 (bądź miesiąc, w którym przedsiębiorca rejestruje się do ulgi) i przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja. Następnie po lewej stronie wybieramy ZUS i u dołu strony wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w Planie opłacania składek ZUS wybieramy opcję Mały ZUS. Kod tytułu ubezpieczenia zostanie zmieniony automatycznie na 0590xx.

W tabelce: Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności, wprowadzamy dane:

a) Składka zdrowotna – zaznaczona – podstawa wymiaru – minimalna
b) Ubezpieczenie społeczne* – zaznaczone – podstawa wymiaru – wybieramy opcję wylicz, która pozwala na wyliczenie minimalnej podstawy zależnej od dochodu.
*Przedsiębiorcy opłacający jedynie składkę zdrowotną a rejestrujący się do Małego ZUS Plus powinni dokonać wyliczenia podstawy wymiaru składek pomimo tego, iż składka na Ubezpieczenie społeczne będzie odznaczona. Pomimo braku opłacania składki są oni również zobligowani do złożenia DRA lub RCA cz. 2.

Kolejno pokaże się okno Wyliczenie podstawy Składek ZUS – według planu Mały ZUS. W tym miejscu należy zweryfikować wszelkie dane, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.1. dla zasad ogólnych oraz w punkcie 4.2. dla ryczałtu ewidencjonowanego. Po przeanalizowaniu wszelkich informacji dotyczących przychodu i dochodu, wybieramy u dołu okna zatwierdź.


 

c) Ubezpieczenie chorobowe – zaznaczone – w przypadku jeżeli przedsiębiorca chce podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

d) Fundusz Pracy – jeżeli Wybrana podstawa wymiaru składek (na ub. społeczne) jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie krajowe (w roku 2021 jest to 2800 zł) to przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na FP. Jeżeli przedsiębiorca ukończył 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) – w takim wypadku również składka na FP nie obowiązuje. W pozostałych przypadkach Fundusz Pracy powinien zostać zaznaczony i należy go opłacać.

Po wprowadzeniu wszystkich danych u dołu strony wybieramy opcję zatwierdź. Jeżeli zmiany zostały zatwierdzone i nie pojawił się żaden komunikat na czerwono, wówczas serwis będzie naliczał ZUS zgodnie z wprowadzoną podstawą wymiaru składek ZUS.

6.3 Rejestracja do nowego planu opłacania składek – generowanie ZUS ZUA/ZZA

Kolejnym krokiem aby dokonać poprawnego zgłoszenia do Małego ZUS Plus, jest zgłoszenie się do ZUS z kodem 05900, na druku ZUS ZUA/ZZA.

Przedsiębiorcy, którzy nie są zwolnieni z opłacania składek społecznych dokonują zgłoszenia na druku ZUS ZUA, co zostanie dokładnie opisane w pkt 6.3.1.

W przypadku właścicieli firm, którzy z działalności gospodarczej opłacają jedynie składkę zdrowotną, np. w sytuacji jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem (w 2021 roku jest to 2800 zł), przebywają na zasiłku macierzyńskim zgłaszają się na druku ZUS ZZA. Kroki dokonania takiego zgłoszenia zostaną opisane w pkt 6.3.2 poniżej.

6.3.1 Generowanie ZUS ZUA

Aby dokonać rejestracji do Małego ZUS Plus, należy po przejściu do zakładki Pulpit → Konfiguracja, kolejno wybrać Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybieramy opcję wygeneruj ZUA.


 

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia, należy zaznaczyć:

 • Ubezpieczenie obowiązkowe: emerytalne, rentowe, wypadkowe
 • Następnie data powstania obowiązku: w przypadku przejścia w 2021 roku na Mały ZUS Plus będzie to data 01.01.2021 r.

  W sytuacji kiedy przedsiębiorca będzie np. wznawiał działalność gospodarczą w roku 2021, jako datę rejestracji podajemy pierwszy dzień wznowienia działalności. W przypadku zaś przejścia z ZUS preferencyjnego na Mały ZUS Plus będzie to pierwszy dzień miesiąca, od którego przedsiębiorca przechodzi na Mały ZUS Plus.

 • W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, datę powstania obowiązku, należy podać taką samą jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych np. 01.01.2021 r.
 • Ubezpieczenie dobrowolne – w tej sytuacji dobrowolną składką jest składka chorobowa. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacenie tej składki należy zaznaczyć checkbox: chorobowe i wskazać w wierszu Data powstania obowiązku – taką datę jak w pozostałych dwóch przypadkach np. 01.01.2021 r.
 • Poniżej przedstawiono poprawne zgłoszenie z dobrowolną składką chorobową.


   

  Tak sporządzony formularz zgłoszeniowy należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.
   


   

  6.3.2 Generowanie ZUS ZZA

  Aby dokonać zgłoszenia przedsiębiorców, którzy z działalności gospodarczej podlegają jedynie pod składkę zdrowotną i zamierzają w ciągu roku przejść na Mały ZUS Plus, należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja, kolejno wybrać Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybieramy opcję wygeneruj ZZA.


   

  Jako Typ deklaracji również wybieramy Zgłoszenie i wprowadzamy datę powstania obowiązku ubezpieczenia – taką, jaką wprowadziliśmy w ZWUA. W przypadku jeżeli przedsiębiorca będzie zgłaszał się do Małego ZUS Plus od stycznia, wpisuje wówczas 01.01.2021 r. Data na deklaracji zgłoszeniowej powinna być w większości przypadków taka sama jak na deklaracji wyrejestrowującej.

  W sytuacji kiedy przedsiębiorca będzie np. wznawiał działalność gospodarczą w roku 2021, jako datę rejestracji podajemy pierwszy dzień wznowienia działalności. W przypadku zaś przejścia z ZUS preferencyjnego na Mały ZUS Plus będzie to pierwszy dzień miesiąca, od którego przedsiębiorca przechodzi na Mały ZUS Plus.


   

  Następnie wybieramy przekaż do podpisu. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu Ifirma.pl.
   


   

  Deklaracje zostaną przesłane do ZUS w ramach opcji e-deklaracji w serwisie ifirma.pl.

  7. Generowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS

  W związku z tym, że u przedsiębiorcy następuje zmiana Planu opłacania składek niezbędne
  będzie złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy okres, w którym wystąpiły zmiany. Poniżej został omówiony przykład kiedy zmiana następuje w styczniu 2021 r., dla której to termin złożenia deklaracji dla Użytkowników niezatrudniających pracowników upływa 10.02.2021 r., natomiast w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników 15.02.2021 r.

  W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS, należy w prawym górnym rogu, ustawić się w miesiącu księgowym styczeń 2021 a następnie przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje.


   

  Następnie należy wybrać opcję ZUS, co rozpocznie proces generowania deklaracji w systemie.


   

  Podczas generowania deklaracji, system wyświetli wysokość składek, które będą wyliczane zgodnie z ustaloną podstawą, obliczoną poprzez podanie odpowiednich danych w konfiguracji ZUS.

  Poniżej wyświetlonych składek ZUS, pojawi się komunikat, informujący o możliwości utworzenia zgłoszenia przychodu za zeszły rok. Domyślnie zaznaczony checkbox ”Tak” przy pytaniu Czy utworzyć zgłoszenie przychodu za zeszły rok?, powoduje wygenerowanie dodatkowego załącznika do deklaracji DRA cz. 2, dla przedsiębiorcy który nie zatrudnia pracowników lub deklaracja RCA cz. 2 w sytuacji zatrudniania pracowników.
  Określony załącznik będzie wówczas zawierać informację na temat przychodu, dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rok 2020.
   


   

  Po zweryfikowaniu opcji utworzenia zgłoszenia, u dołu strony zatwierdzamy wyświetlone składki.

  Po zatwierdzeniu składek, system wygeneruje deklaracje ZUS DRA wraz z załącznikami RCA, RZA, RSA oraz RPA.

  W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, a jego składki ZUS generują się na deklaracji DRA, wówczas system utworzy DRA cz. 2, który będzie integralną częścią dotychczasowej deklaracji rozliczeniowej.


   

  Po wybraniu cz. 2 w deklaracji ZUS DRA, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


   

  Natomiast w momencie, kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, a jego składki pojawiają się na deklaracji ZUS RCA, wówczas zostanie utworzona deklaracji RCA cz. 2.


   

  Po wybraniu cz. 2 w deklaracji ZUS RCA, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania przychodu oraz dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


   

  W szczegółach wygenerowanej deklaracji DRA np. 01/2021 – czyli miesiąca, za który została stworzona – na samym dole wyświetli się możliwość przekazania deklaracji do podpisu, a tym samym złożenia jej elektronicznie w ZUS.


   

  Na chwilę obecną opcja wysyłki deklaracji jest zablokowana w serwisie. Po najechaniu na opcję pokaże się komunikat “Funkcja zostanie udostępniona wkrótce”.


   

  Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, niwelując w ten sposób pomyłki.


   

  Wysłane elektronicznie deklaracje, można zweryfikować w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS, gdzie będzie można również zweryfikować Status przesłanej deklaracji. Z tego poziomu istnieje również możliwość pobrania potwierdzenia złożenia.

  W tym miejscu, znajduje się również informacja dotycząca przesłanej DRA cz. 2 (w przypadku niezatrudniania pracowników) lub RCA cz. 2 (w sytuacji kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników).


   

  Deklaracje ZUS DRA cz. 2 lub ZUS RCA cz. 2, należy przesłać jedynie za pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca przystąpił do zmiany planu opłacania składek na Mały ZUS Plus. W kolejnych miesiącach serwis ifirma nie będzie generował już dodatkowej deklaracji.

   

  Autor: Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Powiązane artykuły