Deklaracje zgłoszeniowe ZUS przedsiębiorcy

w Rozliczenia ZUS Tagi: deklaracje zgłoszeniowe zusZCNAzgłoszenie do zuszuaZUSzwuaZZA

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą (lub będący wspólnikiem spółki cywilnej) w większości przypadków zobowiązany jest do zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS. Niektóre druki urzędnicy ZUS wypełniają we własnym zakresie, jednak część formularzy powinien złożyć sam przedsiębiorca.
W serwisie ifirma.pl przedsiębiorcy mają możliwość wysłania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS drogą elektroniczną – w ramach usługi e-deklaracji. Dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorcy dostępne są w zakładce Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS, w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy:

 

 

Po wygenerowaniu dowolnej deklaracji wysyłamy ją z serwisu do ZUS, wybierając opcję Przekaż do podpisu:

 

 

a następnie akceptując komunikat:

 

 

Status przesłanej deklaracji zgłoszeniowej możemy sprawdzić w zakładce Dekalracje ➡ e-Dekalracje ZUS, skąd możemy pobrać poświadczenie przedłożenia deklaracji oraz sprawdzić datę wskazaną na zgłoszeniu oraz kod tytułu ubezpieczenia. Z tego miejsca mamy również możliwość usunięcia niepodpisanej jeszcze deklaracji:

 

 

1. Zgłoszenie do składek społecznych i składki zdrowotnej

1.1 Deklaracja ZUS ZUA (bez dobrowolnej składki chorobowej)

Deklaracja ZUS ZUA pozwala przedsiębiorcy na zgłoszenie lub zmianę danych, jeśli z działalności opłacane będą wszystkie obowiązkowe składki. Stosuje się ją podczas:

 • Zakładania działalności gospodarczej
 • Zakończenia Ulgi na start i przejścia Składki Preferencyjne
 • Zakończenia Składek Preferencyjnych i przejścia na Duży ZUS lub Mały ZUS +
 • Zakończenia Małego ZUS + i przejścia na Duży ZUS
 • Rozpoczęcia opłacania lub rezygnacji ze składki chorobowej (dobrowolnej) w trakcie prowadzenia działalności
 • Zmiany lub korekty danych przedsiębiorcy w zakresie tytułu, rodzaju lub terminów rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Uwaga! Ewentualną zmianę danych w serwisie wprowadzamy przed wygenerowaniem ZUA, w zakładce Konfiguracja ➡ Dane właściciela lub ZUS.
Po wybraniu opcji Wygeneruj ZUA pojawi się okno z możliwymi do wybrania opcjami:

 

 

Ważne!
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Podczas wypełniania formularza wybieramy właściwe opcje:

 • Typ zgłoszenia – zgłoszenie, zmiana danych lub korekta
 • Ubezpieczenia obowiązkowe – standardowo należą do nich emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, datę powstania obowiązku uzupełniamy zgodnie z danym przypadkiem (np. data rozpoczęcia działalności, data zmiany danych). Uwaga! Nie zaznaczamy ubezpieczenia chorobowego.
 • Ubezpieczenie dobrowolne – w tym przypadku pole te zostawiamy niewypełnione
 • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów.

1.2 Deklaracja ZUS ZUA (z dobrowolną składką chorobową)

Przedsiębiorca zgłaszający się do ubezpieczenia społecznego ma prawo zgłosić się dobrowolnie do składki chorobowej. Na dobrowolną składkę chorobową mogą zdecydować się wyłącznie ubezpieczeni objęci obowiązkowymi składkami emerytalną i rentową. Jeśli taki obowiązek nie występuje, możliwe jest płacenie dobrowolnej składki emerytalnej i rentowej, jednak nie można już płacić dodatkowo składki chorobowej.

Deklaracja ZUS ZUA pozwala przedsiębiorcy na zgłoszenie lub zmianę danych, jeśli z działalności opłacane będą wszystkie obowiązkowe składki. Stosuje się ją podczas:

 • Zakładania działalności gospodarczej
 • Zakończenia Ulgi na start i przejścia Składki Preferencyjne
 • Zakończenia Składek Preferencyjnych i przejścia na Duży ZUS lub Mały ZUS +
 • Zakończenia Małego ZUS + i przejścia na Duży ZUS
 • Rozpoczęcia opłacania lub rezygnacji ze składki chorobowej (dobrowolnej) w trakcie prowadzenia działalności
 • Zmiany lub korekty danych przedsiębiorcy w zakresie tytułu, rodzaju lub terminów rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Uwaga! Ewentualną zmianę danych w serwisie wprowadzamy przed wygenerowaniem ZUA, w zakładce Konfiguracja ➡ Dane właściciela lub ZUS.

Po wybraniu opcji Wygeneruj ZUA pojawi się okno z możliwymi do wybrania opcjami:

 

 

Ważne!

Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Podczas wypełniania formularza wybieramy właściwe opcje:

 • Typ zgłoszenia – zgłoszenie, zmiana danych lub korekta
 • Ubezpieczenia obowiązkowe – standardowo należą do nich emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, datę powstania obowiązku uzupełniamy zgodnie z danym przypadkiem (np. data rozpoczęcia działalności, data zmiany danych). Uwaga! Nie zaznaczamy tutaj ubezpieczenia chorobowego.
 • Ubezpieczenie dobrowolne – tutaj zaznaczamy chęć objęcia ubezpieczeniem chorobowym
 • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów.

2. Zgłoszenie wyłącznie do składki zdrowotnej – Deklaracja ZUS ZZA

Deklaracja ZUS ZZA służy przedsiębiorcy do zgłoszenia do ZUS, zmiany lub korekty danych, ale tylko w przypadku, gdy opłacana jest wyłącznie składka zdrowotna. Zatem tę deklarację wykorzystuje się, gdy:

 • Zakładana jest działalność gospodarcza, a przedsiębiorca jest zatrudniony równolegle na umowę o pracę z płacą przynajmniej minimalną krajową
 • Przedsiębiorca zakładając działalność zgłasza się do ubezpieczenia wg Ulgi na start
 • Przedsiębiorca został zatrudniony na umowę o pracę z płacą przynajmniej minimalną krajową w trakcie prowadzenia działalności
 • Przedsiębiorca wykonuje umowę zlecenie, z której przychód jest większy niż podstawa wymiaru składek z działalności, i wybrał opłacanie składek społecznych od umowy zlecenia
 • Przedsiębiorca opłacający wyłącznie składkę zdrowotną zmienia lub koryguje swoje dane w zakresie tytułu, rodzaju lub terminów rozpoczęcia okresu ubezpieczenia
 • Przedsiębiorca opłacający wyłącznie składkę wznawia działalność gospodarczą.

Uwaga! Ewentualną zmianę danych w serwisie wprowadzamy przez wygenerowaniem ZZA, w zakładce Konfiguracja ➡ Dane właściciela lub ZUS DRA.

Po wybraniu opcji Wygeneruj ZZA pojawi się następująca opcja:

 

 

Ważne!

Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZZA – rejestracja do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

W tym wypadku uzupełniamy:

 • Typ deklaracji – zgłoszenie, zmianę lub korektę
 • Datę powstania obowiązku ubezpieczenia – w zależności od przypadku (np. założenie działalności, rozpoczęcie umowy o pracę).
 • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów.

3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – Deklaracja ZUS ZWUA

Deklaracja ZUS ZWUA służy do wyrejestrowywania z ubezpieczeń. Samodzielnie zastosujemy ją podczas likwidacji działalności, natomiast często wysyła się ją w komplecie z ZUS ZUA albo ZZA – najpierw wyrejestrowujemy „stary” tytuł ubezpieczeń, a następnie wysyłamy deklarację zgłoszeniową z aktualnym.

Zatem ZUS ZWUA zastosujemy:

 • Likwidując działalność gospodarczą
 • Po zakończeniu jednego planu opłacania składek i przejściu na drugi
 • Podczas rezygnacji lub rozpoczęcia opłacania składki chorobowej (dobrowolnej)
 • W przypadku pomyłki przy wyborze kodu ubezpieczenia (błędne zgłoszenie na ZUA lub ZZA)

Uwaga! Zasadniczo przy zawieszeniu działalności gospodarczej druk ZUS ZWUA wypełniany jest przez urzędników ZUS za przedsiębiorcę. Jeśli jednak poprawna deklaracja zostanie złożona także z serwisu, nie powinno to generować problemów – ZUS przyjmie do systemu jedną deklarację, drugą (taką samą) pomijając.

Po wybraniu Wygeneruj ZWUA pojawią się opcje:

 

 

 • Typ deklaracji – wyrejestrowanie lub korekta danych o wyrejestrowaniu
 • Przyczyna wyrejestrowania – ustanie tytułu do ubezpieczeń (np. likwidacja działalności), zgon osoby ubezpieczonej, inna przyczyna wyrejestrowania (np. przejście z ZUS preferencyjnego na pełny) lub zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Data wyrejestrowania – właściwa dla danego przypadku (np. likwidacja działalności albo zmiana danych).

4. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego/ Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego – Deklaracja ZUS ZCNA

Deklaracji ZUS ZCNA używa się nie do zgłaszania przedsiębiorcy, ale członków jego rodziny. Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych (np.rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

ZUS ZCNA wygenerowane zostanie zatem w sytuacji:

 • Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
 • Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
 • Zmiany danych zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Uwaga! Dane osoby zgłaszanej do ubezpieczenia uzupełniamy przed wygenerowaniem ZUS ZCNA, w zakładce Konfiguracja ➡ Ubezpieczenie osób z rodziny.

 

 

 

 

Po wybraniu opcji Wygeneruj ZCNA wyświetlą się następujące opcje:

 

 

 • Przyczyna złożenia – zgłoszenie lub wyrejestrowanie
 • Data, z którą zgłaszamy zmianę.

Opcja Dodaj do e-deklaracji jest istotna w momencie, kiedy w systemie wprowadzono więcej niż jednego członka rodziny; jednak ZCNA generujemy tylko dla wybranych (np. nowo dodanej osoby). Wtedy oznaczamy opcję, aby deklaracja konkretnej osoby została przesłana do ZUS:

 

 

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły