Zwrot VAT w terminie 60 dni

w Podatek VAT Tagi: termin zwrotu vatzwrot vatzwrot vat w deklaracji

1. Zwrot VAT w terminie 60 dni warunki otrzymania

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

 • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
 • na rachunek VAT,
 • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.

 

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

 • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
 • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
 • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

 

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot VAT w terminie 60 dni w przypadku:

 • sprzedaży opodatkowanej w kraju (krajowa sprzedaż w ramach procedury odwrotnego obciążenia również traktowana jest jako sprzedaż opodatkowana),
 • gdy występowały tylko czynności wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju),
 • gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT). W tym przypadku należy dołączyć zabezpieczenie majątkowe, które zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, może być złożone w formie:
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  • poręczenia banku;
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
  • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
  • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

  Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
 • nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

2. Deklaracja składana za okres po 01.01.2019 r.

Od 2019 gdy podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku VAT, nie ma obowiązku spełnienia dodatkowych warunków tj. wypełnienie wniosku o zwrot vat oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku vat.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 2019 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 3 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 60 deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12), wykazujemy kwotę zwrotu.

  

Po wypełnieniu wniosków wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

 


Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 25 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

 

3. Deklaracja składana za okres przed 01.01.2019 r.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 60 deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12), wykazujemy kwotę zwrotu.

  
W części G deklaracji, w polu 69 i 70 zaznaczamy nie, ponieważ w tym przypadku nie jest wymagane dołączenie wniosków.

  

W sytuacji, gdy występowały tylko czynności wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju) należy do wniosku dołączyć wniosek o zwrot podatku. W tym celu należy w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczyć tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.

  
Poniżej zostanie otworzony wniosek, który należy uzupełnić podając kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 60 dni. Jako powód zwrotu VAT należy wybrać zwrot podatnikowi, który dokonywał dostawy towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej.

  
Po wypełnieniu wniosku wybieramy opcję zatwierdź.

W przypadku ,gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT), według Krajowej Informacji Skarbowej w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczamy tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.
 

Uwaga! Ze względu na rozbieżne stanowisko urzędów skarbowych w zakresie wykazywania opisanego zwrotu w deklaracji VAT-7/VAT-7K , przed wysłaniem deklaracji, zalecany jest kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym.

 
Do deklaracji należy dołączyć zabezpieczenie majątkowe.

Zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
 • nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

 

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

 

Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań