w Podatek VAT Tagi: zwrot vattermin zwrotu vatzwrot vat w deklaracji

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

 • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
 • na rachunek VAT,
 • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

 • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
 • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
 • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Przedsiębiorca, który miał co najmniej sprzedaż opodatkowaną w kraju, może wystąpić o zwrot VAT terminie 60 dni. W tym przypadku nie musi spełniać dodatkowych warunków ani składać wniosku. Krajowa sprzedaż w ramach procedury odwrotnego obciążenia również traktowana jest jako sprzedaż opodatkowana.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 60 deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12), wykazujemy kwotę zwrotu.W części G deklaracji, w polu 69 i 70 zaznaczamy nie, ponieważ w tym przypadku nie jest wymagane dołączenie wniosków.W sytuacji, gdy występowały tylko czynności wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju) należy do wniosku dołączyć wniosek o zwrot podatku. W tym celu należy w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczyć tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.Poniżej zostanie otworzony wniosek, który należy uzupełnić podając kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 60 dni. Jako powód zwrotu VAT należy wybrać zwrot podatnikowi, który dokonywał dostawy towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej.Po wypełnieniu wniosku wybieramy opcję zatwierdź.

W przypadku ,gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT), według Krajowej Informacji Skarbowej w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczamy tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.

Uwaga! Ze względu na rozbieżne stanowisko urzędów skarbowych w zakresie wykazywania opisanego zwrotu w deklaracji VAT-7/VAT-7K , przed wysłaniem deklaracji, zalecany jest kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym.

Do deklaracji należy dołączyć zabezpieczenie majątkowe.

Zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
 • nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.
WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 25 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.


Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.