Zwrot VAT w terminie 60 dni

|
ID: 778305031
|
Kategorie: Podatek VAT
|
Nie tylko kawa jest 2w1

1. Zwrot VAT w terminie 60 dni warunki otrzymania

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

 • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
 • na rachunek VAT,
 • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.

 

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

 • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
 • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
 • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

 

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot VAT w terminie 60 dni w przypadku:

 • sprzedaży opodatkowanej w kraju (krajowa sprzedaż w ramach procedury odwrotnego obciążenia również traktowana jest jako sprzedaż opodatkowana),
 • gdy występowały tylko czynności wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju),
 • gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT). W tym przypadku należy dołączyć zabezpieczenie majątkowe, które zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, może być złożone w formie:
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  • poręczenia banku;
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
  • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
  • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

  Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
 • nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

2. JPK V7M/V7K składamy za okres po 01.10.2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o zwrot kwoty VAT za okres od 01.10.2020 powinni postąpić według instrukcji opisanej poniżej.

Aby móc dokonać zmian w JPK_V7M/JPK_V7K wygenerowanym w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie JPK V7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję edytuj.

W polu nr 54 wykazujemy kwotę zwrotu na rachunek bankowy oraz zaznaczamy checkbox w polu 57 w JPK_V7M/JPK_V7K.

Jeżeli ubiegamy się o częściowy zwrot kwoty podatku VAT na rachunek bankowy oraz chcemy przeznaczyć pozostałą kwotę na poczet przyszłych zobowiązań należy dodatkowo w polu 59 zaznaczyć checkbox. W polu 61 wpisujemy rodzaj zobowiązania na rzecz którego chcemy przeznaczyć tę kwotę oraz uzupełniamy pole 60 wpisując kwotę którą chcemy przeznaczyć na dane zobowiązanie.

W przypadku chęci przeznaczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym tylko na poczet przyszłych zobowiązań (bez wnioskowania o zwrot na rachunek bankowy) zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie ministerialnej uzupełniamy pole 54 wpisując kwotę jaką przeznaczamy na przyszłe zobowiązania oraz w przypadku spełnienia warunków z pkt 1 zaznaczamy checkbox przy polu 57. Checkbox zaznaczamy również w polu 59. W polu 61 wpisujemy na jakie zobowiązanie chcemy przeznaczyć kwotę. W polu 60 przepisujemy kwotę z pola 54.

Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 01.10.2020 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 3 bądź 4 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 25 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

3. Deklaracja składana za okres od 01.01.2019 do 30.09.2020 r.

Od 2019 gdy podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku VAT, nie ma obowiązku spełnienia dodatkowych warunków tj. wypełnienie wniosku o zwrot vat oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku vat.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 2019 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 4 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 60 deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12), wykazujemy kwotę zwrotu.

  

Po wypełnieniu wniosków wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

 


Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 25 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

 

4. Deklaracja składana za okres przed 01.01.2019 r.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 60 deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12), wykazujemy kwotę zwrotu.

  
W części G deklaracji, w polu 69 i 70 zaznaczamy nie, ponieważ w tym przypadku nie jest wymagane dołączenie wniosków.

  

W sytuacji, gdy występowały tylko czynności wymienione w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju) należy do wniosku dołączyć wniosek o zwrot podatku. W tym celu należy w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczyć tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.

  
Poniżej zostanie otworzony wniosek, który należy uzupełnić podając kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 60 dni. Jako powód zwrotu VAT należy wybrać zwrot podatnikowi, który dokonywał dostawy towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej.

  
Po wypełnieniu wniosku wybieramy opcję zatwierdź.

W przypadku ,gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT), według Krajowej Informacji Skarbowej w części G deklaracji, w polu nr 69 zaznaczamy tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu nr 70 zostawiamy nie.
 

Uwaga! Ze względu na rozbieżne stanowisko urzędów skarbowych w zakresie wykazywania opisanego zwrotu w deklaracji VAT-7/VAT-7K , przed wysłaniem deklaracji, zalecany jest kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym.

 
Do deklaracji należy dołączyć zabezpieczenie majątkowe.

Zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub
 • nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

 

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

 

Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce