Zwrot VAT w terminie 25 dni

w Podatek VAT Tagi: przyśpieszony zwrotzwrot podatku vatzwrot VAT w terminie 25 dni

1. Zwrot VAT w terminie 25 dni warunki otrzymania

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

 • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
 • na rachunek VAT,
 • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

 • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
 • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
 • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby możliwy był zwrot w terminie 25 dni muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. kwoty podatku naliczonego wykazane na deklaracji z dokumentów rozliczanych w bieżącym okresie rozliczeniowym, wynikają z:
  1. faktur zapłaconych w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (złożonym druku CEiDG),
  2. pozostałych faktur (innych niż wymienione powyżej), jeśli łączna kwota należności z nich wynikająca nie przekracza kwoty 15 000 zł. Dla tych faktur nie ma wymogu aby były opłacone czy też opłacone w określonej formie.
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 23 o ile zostały zapłacone przez podatnika,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a oraz rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia takich transakcji jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest odbiorca, pod warunkiem, że w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku nierozliczona w poprzednich okresach (kwota z przeniesienia na danej deklaracji) nie przekracza kwoty 3 000 zł. Przepisy nie wskazują na to czy faktury, z których wynika ta kwota VAT mają być opłacone czy też opłacone w określonej formie,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o przyspieszony zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy z tych okresów deklaracje VAT.

Więcej informacji w artykule: Terminy zwrotu VAT.

Przypominamy!

Przedsiębiorca może skorzystać ze szczególnej opcji zwrotu podatku na rachunek VAT. Zwrot na rachunek VAT również dokonywany jest w terminie 25 dni, jednakże jego otrzymanie nie wiąże się ze spełnieniem szeregu dodatkowych warunków m.in. opłaceniem faktur, złożeniem wniosków o zwrot.

Więcej o tym jak ubiegać się o zwrot na rachunek VAT dowiesz się tutaj.

2. JPK V7M/ V7K składany za okres po 01.10.2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o zwrot kwoty VAT za okres od 01.10.2020 powinni postąpić według instrukcji opisanej poniżej.

Aby móc dokonać zmian w JPK_V7M/JPK_V7K wygenerowanym w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie JPK_V7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję edytuj.

W polu nr 54 wykazujemy kwotę zwrotu na rachunek bankowy oraz zaznaczamy checkbox w polu 56 w JPK_V7M/JPK_V7K.

Jeżeli ubiegamy się o częściowy zwrot kwoty podatku VAT na rachunek bankowy oraz chcemy przeznaczyć pozostałą kwotę na poczet przyszłych zobowiązań należy dodatkowo w polu 59 zaznaczyć checkbox. W polu 61 wpisujemy rodzaj zobowiązania na rzecz którego chcemy przeznaczyć tę kwotę oraz uzupełniamy pole 60 wpisując kwotę którą chcemy przeznaczyć na dane zobowiązanie.

W przypadku chęci przeznaczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym tylko na poczet przyszłych zobowiązań (bez wnioskowania o zwrot na rachunek bankowy) zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie ministerialnej uzupełniamy pole 54 wpisując kwotę jaką przeznaczamy na przyszłe zobowiązania oraz jeżeli spełniamy warunki z pkt 1 zaznaczamy checkbox przy polu 56. Checkbox zaznaczamy również w polu 59. W polu 61 wpisujemy na jakie zobowiązanie chcemy przeznaczyć kwotę. W polu 60 przepisujemy kwotę z pola 54.

Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 01.10.2020 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 3 bądź 4 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 60 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

3. Deklaracja składana za okres 01.01.2019-30.09.2020 r.

Od 2019 gdy podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, jednak nie będzie on dokonywany na rachunek VAT, nie ma obowiązku spełnienia dodatkowych warunków tj. wypełnienie wniosku o zwrot vat oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku vat.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 2019 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 3 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 59 deklaracji VAT-7/VAT-7K, wykazujemy kwotę zwrotu.Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 60 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

4. Deklaracja składana za okres przed 01.01.2019 r.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 59 deklaracji VAT-7/VAT-7K, wykazujemy kwotę zwrotu.Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

W części G deklaracji, w polu 69 i 70 zaznaczamy tak w celu dołączenia wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.Poniżej, otworzą się wnioski, które należy uzupełnić.

Wypełniając wniosek VAT-ZZ należy podać kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 25 dni.We wniosku VAT-ZT również podajemy kwotę zwrotu oraz uzasadnienie, które może być powieleniem z wniosku VAT-ZZ.Po wypełnieniu wniosków wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły