Zwrot VAT w terminie 25 dni

w Podatek VAT Tagi: przyśpieszony zwrotzwrot podatku vatzwrot VAT w terminie 25 dni

1. Zwrot VAT w terminie 25 dni warunki otrzymania

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

 • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
 • na rachunek VAT,
 • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

 • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
 • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
 • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby możliwy był zwrot w terminie 25 dni muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. kwoty podatku naliczonego wykazane na deklaracji z dokumentów rozliczanych w bieżącym okresie rozliczeniowym, wynikają z:
  1. faktur zapłaconych w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (złożonym druku CEiDG),
  2. pozostałych faktur (innych niż wymienione powyżej), jeśli łączna kwota należności z nich wynikająca nie przekracza kwoty 15 000 zł. Dla tych faktur nie ma wymogu aby były opłacone czy też opłacone w określonej formie.
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 23 o ile zostały zapłacone przez podatnika,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a oraz rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia takich transakcji jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest odbiorca, pod warunkiem, że w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku nierozliczona w poprzednich okresach (kwota z przeniesienia na danej deklaracji) nie przekracza kwoty 3 000 zł. Przepisy nie wskazują na to czy faktury, z których wynika ta kwota VAT mają być opłacone czy też opłacone w określonej formie,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o przyspieszony zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy z tych okresów deklaracje VAT.

Więcej informacji w artykule: Terminy zwrotu VAT.

Uwaga!

Od lipca 2018 roku przedsiębiorca może skorzystać ze szczególnej opcji zwrotu podatku na rachunek VAT. Zwrot na rachunek VAT również dokonywany jest w terminie 25 dni, jednakże jego otrzymanie nie wiąże się ze spełnieniem szeregu dodatkowych warunków m.in. opłaceniem faktur, złożeniem wniosków o zwrot.

Więcej o tym jak ubiegać się o zwrot na rachunek VAT dowiesz się tutaj.

2. Deklaracja składana za okres po 01.01.2019 r.

Od 2019 gdy podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, jednak nie będzie on dokonywany na rachunek VAT, nie ma obowiązku spełnienia dodatkowych warunków tj. wypełnienie wniosku o zwrot vat oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku vat.

UWAGA! Kiedy przedsiębiorca dokonuje korekty deklaracji za okres sprzed 2019 roku powinien jej dokonać zgodnie z punktem 3 instrukcji tj. według zasad obowiązujących w tamtym okresie.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 59 deklaracji VAT-7/VAT-7K, wykazujemy kwotę zwrotu.Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 60 dni oraz Zwrot VAT w terminie 180 dni.

3. Deklaracja składana za okres przed 01.01.2019 r.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
 • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 59 deklaracji VAT-7/VAT-7K, wykazujemy kwotę zwrotu.Po wprowadzeniu zmian wybieramy opcję zatwierdź.

W części G deklaracji, w polu 69 i 70 zaznaczamy tak w celu dołączenia wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.Poniżej, otworzą się wnioski, które należy uzupełnić.

Wypełniając wniosek VAT-ZZ należy podać kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 25 dni.We wniosku VAT-ZT również podajemy kwotę zwrotu oraz uzasadnienie, które może być powieleniem z wniosku VAT-ZZ.Po wypełnieniu wniosków wybieramy opcję zatwierdź.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań